Распоред за Априлска испитна сесија

Почитувани студенти,

Ве известуваме дека според донесената одлука, испитите во априлската испитна сесија ќе се одржат со физичко присуство.

Свети Николе

ПРВА ГОДИНА – 1 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
НОВА ПРОГРАМА  
1МИКРОЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАвторник, 16 април 202412:30
2МАТЕМАТИКА ЗА БИЗНИСС. МАЛЧЕСКИпеток, 19 април 202412:00
3ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТЉ. ВЧКОВсреда, 17 април 202413:00
4АНГЛИСКИ ЈАЗИК 1К. ВИДОВАвторник, 23 април 202413:00
5ДЕЛОВНА ЕТИКАЈ. ЃОРЧЕВвторник, 23 април 202413:30
6ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИА. ПЕТРОВСКИчетврток, 18 април 202412:30
СТАРА ПРОГРАМА 
7РАЗВОЈ НА ЕКОНОМСКАТА МИСЛАЈ. АТАНАСОВСКАвторник, 16 април 202412:30
8ОСНОВИ НА СМЕТКОВОДСТВО П. СТОЈАНОВАпонеделник, 22 април 202413:00
9СОЦИОЛОГИЈАС. Р. ЈОВАНОВСКАвторник, 23 април 202412:30
10ЕКОНОМСКА ТЕОРИЈАЈ. ЃОРЧЕВвторник, 23 април 202413:30
11ДЕЛОВНА ЕТИКАЈ. ЃОРЧЕВвторник, 23 април 202413:30
12СЛАВЈАНСТВО КОМИСИСКИпеток, 26 април 202412:30
ПРВА ГОДИНА – 2 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
НОВА ПРОГРАМА  
1МАКРОЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАвторник, 16 април 202412:30
2ПРИНЦИПИ НА СМЕТКОВОДСТВОП. СТОЈАНОВАпонеделник, 22 април 202413:00
3СТАТИСТИКАС. МАЛЧЕСКИпеток, 19 април 202412:00
4АНГЛИСКИ ЈАЗИК 2К. ВИДОВАвторник, 23 април 202413:00
5ВОВЕД ВО БИЗНИСС. МАЛЦОВвторник, 16 април 202411:00
6ДЕЛОВНО КОМУНИЦИРАЊЕД. ЃУРЧЕВСКИсреда, 17 април 202416:00
СТАРА ПРОГРАМА 
7ЕКОНОМСКА МАТЕМАТИКАС. МАЛЧЕСКИпеток, 19 април 202412:00
8ЕКОНОМСКА ГЕОГРАФИЈАЈ. АТАНАСОВСКАвторник, 16 април 202412:30
9РУСКИ ЈАЗИК 1 Ј. АТАНАСОВСКАвторник, 16 април 202412:30
10АНГЛИСКИ ЈАЗИК 1К. ВИДОВАвторник, 23 април 202413:00
11ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАвторник, 16 јануари 202412:30
12ОСНОВИ НА ИНФОРМАТИКА А. ПЕТРОВСКИчетврток, 18 април 202412:30
ВТОРА ГОДИНА – 3 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
НОВА ПРОГРАМА  
1ПРИНЦИПИ НА МАРКЕТИНГЛ. ПЕТРЕСКАпонеделник, 15 април 202412:30
2ПРЕТПРИЕМНИШТВОС. МАЛЧЕСКИпеток, 19 април 202412:00
3ТРГОВСКО ПРАВОМ. ГРОЗДАНОВСКАчетврток, 25 април 202412:30
4РУСКИ ЈАЗИК 1Ј. АТАНАСОВСКАвторник, 16 април 202412:30
5МЕНАЏЕРСКА ЕКОНОМИЈАТ. МАКРЕВСКАчетврток, 25 април 202412:00
6МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАвторник, 16 април 202412:30
СТАРА ПРОГРАМА 
7ДЕЛОВНО ПРЕТПРИЈАТИЕЛ. ПЕТРЕСКАпонеделник, 15 април 202412:30
8МАКРОЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАвторник, 16 април 202412:30
9РУСКИ ЈАЗИК 2 Ј. АТАНАСОВСКАвторник, 16 април 202412:30
10АНГЛИСКИ ЈАЗИК 2 К. ВИДОВАвторник, 23 април 202413:00
11ОСНОВИ НА ПРАВОМ. ГРОЗДАНОВСКАчетврток, 18 април 202412:30
12ФИЛОЗОФИЈАКОМИСИСКИпеток, 26 април 202412:30
ВТОРА ГОДИНА – 4 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
НОВА ПРОГРАМА  
1ЈАВНИ ФИНАНСИИ Н. ПОПОВСКИ вторник, 23 април 202412:30
2ОРГАНИЗАЦИСКО ОДНЕСУВАЊЕГ. КРСТЕВСКАпеток, 26 април 202412:30
3ФИНАНСИСКО СМЕТКОВОДСТВОП. СТОЈАНОВАпонеделник, 22 април 202413:00
4МЕРКЕТИНГ ПОЛИТИКА НА ЦЕНИ Л. ПЕТРЕСКАпонеделник, 15 април 202412:30
5РУСКИ ЈАЗИК 2Ј. АТАНАСОВСКАвторник, 16 април 202412:30
6ПСИХОЛОГИЈА НА БИЗНИСМ. СПАСОВСКАсреда, 17 април 202412:30
СТАРА ПРОГРАМА 
7СТАТИСТИЧКА МАТЕМАТИКАС. МАЛЧЕСКИпеток, 19 април 202412:00
8ФИНАНСОВ МЕНАЏМЕНТН. ПОПОВСКИ вторник, 23 април 202412:30
9ДЕЛОВНО ПРАВОМ. ГРОЗДАНОВСКАчетврток, 25 април 202412:30
10ЕКОНОМСКО ПРАВОМ. ГРОЗДАНОВСКАчетврток, 25 април 202412:30
11ПСИХОЛОГИЈА НА БИЗНИСМ. СПАСОВСКАсреда, 17 април 202412:30
12ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТЉ. ВЧКОВсреда, 17 април 202413:00
ТРЕТА ГОДИНА – 5 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
НОВА ПРОГРАМА  
1МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИЉ. ВЧКОВсреда, 17 април 202413:00
2ПРОЕКТЕН МЕНАЏМЕНТ Д. КРСТЕВСКИвторник, 16 април 202411:00
3ДЕЛОВНО ПЛАНИРАЊЕ Г. КРСТЕВСКАпеток, 26 април 202412:30
4ОПЕРАТИВЕН МЕНАЏМЕНТЈ. СИЛЈАНОСКАсреда, 17 април 202412:30
5ПОРТФОЛИО МЕНАЏМЕНТД. КРСТЕВСКИвторник, 16 април 202411:00
6ОСИГУРУВАЊЕД. АНАСТАСОВСКИвторник, 16 април 202411:00
СТАРА ПРОГРАМА 
7ОСНОВИ НА МАРКЕТИНГ Л. ПЕТРЕСКАпонеделник, 15 април 202412:30
8КРИЗЕН МЕНАЏМЕНТД. АНАСТАСОВСКИвторник, 16 април 202411:00
9ФИНАНСИСКИ ПАЗАРИТ. МАКРЕВСКАчетврток, 25 април 202412:00
10СМЕТКОВОД. КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈАП. СТОЈАНОВАпонеделник, 22 април 202413:00
11ДАНОЧЕН СИСТЕМП. СТОЈАНОВАпонеделник, 22 април 202413:00
12ОСНОВИ НА ОСИГУРУВАЊЕ И РИЗИКП. СТОЈАНОВАпонеделник, 22 април 202413:00
ТРЕТА ГОДИНА – 6 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
НОВА ПРОГРАМА  
1МЕЃУНАРОДЕН МЕНАЏМЕНТЈ. СИЛЈАНОСКАсреда, 17 април 202412:30
2СТРАТЕГИСКИ МЕНАЏМЕНТЉ. ВЧКОВсреда, 17 април 202413:00
3ФИНАНСИСКИ МЕНАЏМЕНТН. ПОПОВСКИ вторник, 23 април 202412:30
4УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИС. МАЛЧЕСКИпеток, 19 април 202412:00
5АНАЛИЗА НА ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИП. СТОЈАНОВАпонеделник, 22 април 202413:00
6СТРАТЕГИСКИ МАРКЕТИНГЛ. ПЕТРЕСКАпонеделник, 15 април 202412:30
СТАРА ПРОГРАМА 
1МЕНАЏМЕНТ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИЉ. ВЧКОВсреда, 17 април 202413:00
2ПРОИЗВОДСТВЕН МЕНАЏМЕНТГ. КРСТЕВСКАпеток, 26 април 202412:30
3ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИЈ. СИЛЈАНОСКАсреда, 17 април 202412:30
4ПОЛИТИКОЛОГИЈАКОМИСИСКИпеток, 26 април 202412:30
5РУСКИ ЈАЗИК 1Ј. АТАНАСОВСКАвторник, 16 април 202412:30
6АНГЛИСКИ ЈАЗИК 1К. ВИДОВАвторник, 23 април 202413:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР
 НОВА ПРОГРАМА  
р.бр.предметпрофесор 
1МАРКЕТИНГ МЕНАЏМЕНТЛ. ПЕТРЕСКАпонеделник, 15 април 202412:30
2КРИЗЕН МЕНАЏМЕНТД. АНАСТАСОВСКИвторник, 16 април 202411:00
3СМЕТКОВОД. НА ДЕЛОВЕН МЕНАЏМЕНТП. СТОЈАНОВАпонеделник, 22 април 202413:00
4Е-БИЗНИСН. ПОПОВСКИ вторник, 23 април 202412:30
5МЕНАЏМЕНТ НА  МАЛ БИЗНИСС. МАЛЧЕСКИпеток, 19 април 202412:00
6ЛОГИСТИКАЈ. ЃОРЧЕВвторник, 23 април 202413:30
 СТАРА ПРОГРАМА  
1СТРАТЕГИСКИ МЕНАЏМЕНТЉ. ВЧКОВсреда, 17 април 202413:00
2ОПЕРАТИВЕН МЕНАЏМЕНТЈ. СИЛЈАНОСКАсреда, 17 април 202412:30
3АНГЛИСКИ ЈАЗИК 2К. ВИДОВАвторник, 23 април 202412:30
4РУСКИ ЈАЗИК 2Ј. АТАНАСОВСКАвторник, 16 април 202412:30
5ОРГАНИЗАЦИСКО ОДНЕСУВАЊЕГ. КРСТЕВСКАпеток, 26 април 202412:30
6ВРЕДНУВАЊЕ НА ТРУДОТН. ПОПОВСКИ вторник, 23 април 202412:30
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР
 НОВА ПРОГРАМА  
1ИНВЕСТИЦИСКИ МЕНАЏМЕНТГ. КРСТЕВСКАпеток, 26 април 202412:30
2МЕНАЏМЕНТ НА ПРОМЕНИГ. КРСТЕВСКАпеток, 26 април 202412:30
3МЕЃУНАРОДНИ ЕКОНОМСКИ ОДНОСИЈ. АТАНАСОВСКАвторник, 16 април 202412:30
4МЕЃУНАРОДНА ТРГОВИЈАЛ. ПЕТРЕСКАпонеделник, 15 април 202412:30
5БАНКАРСКИ МЕНАЏМЕНТС. ДИМЕСКИсабота, 27 април 202411:00
6РЕВИЗИЈАП. СТОЈАНОВАпонеделник, 22 април 202413:00
 СТАРА ПРОГРАМА  
р.бр.предметпрофесор 
1ИНВЕСТИЦИОНЕН  МЕНАЏМEНТГ. КРСТЕВСКАпеток, 26 април 202412:30
2БАНКАРСКИ МЕНАЏМЕНТС. ДИМЕСКИсабота, 27 април 202411:00
 МЕНАЏМЕНТ НА ПРИРОДНИ РЕСУРСИС. МАЛЦОВвторник, 16 април 202411:00
3ИНФОРМАТИЧКИ СИСТЕМИ А. ПЕТРОВСКИчетврток, 18 април 202412:30
4ИСТОРИЈА НА РУСИЈА И МАКЕДОНИЈАГ. ЈАКИМОВсреда, 17 април 202416:00
5ЕЛЕКТРОНСКИ БИЗНИСН. ПОПОВСКИ вторник, 23 април 202412:30
ПРВА ГОДИНА – 1 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
НОВА ПРОГРАМА  
1МИКРОЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАвторник, 16 април 202412:30
2МАТЕМАТИКА ЗА БИЗНИСС. МАЛЧЕСКИпеток, 19 април 202412:00
3ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТЉ. ВЧКОВсреда, 17 април 202413:00
4АНГЛИСКИ ЈАЗИК 1К. ВИДОВАвторник, 23 април 202413:00
5ДЕЛОВНА ЕТИКАЈ. ЃОРЧЕВвторник, 23 април 202413:30
6ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИА. ПЕТРОВСКИчетврток, 18 април 202412:30
СТАРА ПРОГРАМА 
7РАЗВОЈ НА ЕКОНОМСКАТА МИСЛАЈ. АТАНАСОВСКАвторник, 16 април 202412:30
8ОСНОВИ НА СМЕТКОВОДСТВО П. СТОЈАНОВАпонеделник, 22 април 202413:00
9СОЦИОЛОГИЈАС. Р. ЈОВАНОВСКАвторник, 23 април 202412:30
10ЕКОНОМСКА ТЕОРИЈАЈ. ЃОРЧЕВвторник, 23 април 202413:30
11ДЕЛОВНА ЕТИКАЈ. ЃОРЧЕВвторник, 23 април 202413:30
12СЛАВЈАНСТВО КОМИСИСКИпеток, 26 април 202412:30
ПРВА ГОДИНА – 2 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
НОВА ПРОГРАМА  
1МАКРОЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАвторник, 16 април 202412:30
2ПРИНЦИПИ НА СМЕТКОВОДСТВОП. СТОЈАНОВАпонеделник, 22 април 202413:00
3СТАТИСТИКАС. МАЛЧЕСКИпеток, 19 април 202412:00
4АНГЛИСКИ ЈАЗИК 2К. ВИДОВАвторник, 23 април 202413:00
5ВОВЕД ВО БИЗНИСС. МАЛЦОВвторник, 16 април 202411:00
6ДЕЛОВНО КОМУНИЦИРАЊЕД. ЃУРЧЕВСКИсреда, 17 април 202416:00
СТАРА ПРОГРАМА 
7ЕКОНОМСКА МАТЕМАТИКАС. МАЛЧЕСКИпеток, 19 април 202412:00
8ЕКОНОМСКА ГЕОГРАФИЈАЈ. АТАНАСОВСКАвторник, 16 април 202412:30
9РУСКИ ЈАЗИК 1 Ј. АТАНАСОВСКАвторник, 16 април 202412:30
10АНГЛИСКИ ЈАЗИК 1К. ВИДОВАвторник, 23 април 202413:00
11ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАвторник, 16 април 202412:30
12ОСНОВИ НА ИНФОРМАТИКА А. ПЕТРОВСКИчетврток, 18 април 202412:30
ВТОРА ГОДИНА – 3 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
НОВА ПРОГРАМА  
1ПРИНЦИПИ НА МАРКЕТИНГЛ. ПЕТРЕСКАпонеделник, 15 април 202412:30
2ПРЕТПРИЕМНИШТВОС. МАЛЧЕСКИпеток, 19 април 202412:00
3ТРГОВСКО ПРАВОМ. ГРОЗДАНОВСКАчетврток, 18 април 202412:30
4РУСКИ ЈАЗИК 1Ј. АТАНАСОВСКАвторник, 16 април 202412:30
5МЕНАЏЕРСКА ЕКОНОМИЈАТ. МАКРЕВСКАчетврток, 25 април 202412:00
6МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАвторник, 16 април 202412:30
СТАРА ПРОГРАМА 
7ДЕЛОВНО ПРЕТПРИЈАТИЕЛ. ПЕТРЕСКАпонеделник, 15 април 202412:30
8МАКРОЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАвторник, 16 април 202412:30
9РУСКИ ЈАЗИК 2 Ј. АТАНАСОВСКАвторник, 16 април 202412:30
10АНГЛИСКИ ЈАЗИК 2 К. ВИДОВАвторник, 23 април 202413:00
11ОСНОВИ НА ПРАВОМ. ГРОЗДАНОВСКАчетврток, 25 април 202412:30
12ФИЛОЗОФИЈАКОМИСИСКИпеток, 26 април 202412:30
ВТОРА ГОДИНА – 4 СЕМЕСТАР
НОВА ПРОГРАМА  
1ЈАВНИ ФИНАНСИИ Н. ПОПОВСКИ вторник, 23 април 202412:30
2ОРГАНИЗАЦИСКО ОДНЕСУВАЊЕГ. КРСТЕВСКАпеток, 26 април 202412:30
3ФИНАНСИСКО СМЕТКОВОДСТВОП. СТОЈАНОВАпонеделник, 22 април 202413:00
4МЕРКЕТИНГ ПОЛИТИКА НА ЦЕНИ Л. ПЕТРЕСКАпонеделник, 15 април 202412:30
5РУСКИ ЈАЗИК 2Ј. АТАНАСОВСКАвторник, 16 април 202412:30
6ПСИХОЛОГИЈА НА БИЗНИСМ. СПАСОВСКАсреда, 17 април 202412:30
СТАРА ПРОГРАМА 
8ФИНАНСОВ МЕНАЏМЕНТН. ПОПОВСКИ   
9ДЕЛОВНО ПРАВОМ. ГРОЗДАНОВСКАчетврток, 25 април 202412:30
10ЕКОНОМСКО ПРАВОМ. ГРОЗДАНОВСКАчетврток, 25 април 202412:30
11ПСИХОЛОГИЈА НА БИЗНИСМ. СПАСОВСКАсреда, 17 април 202412:30
12ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТЉ. ВЧКОВсреда, 17 април 202413:00
ТРЕТА ГОДИНА – 5 СЕМЕСТАР
НОВА ПРОГРАМА  
1ФИНАНСИСКИ ПАЗАРИ И ИНСТИТУЦИИТ. МАКРЕВСКАчетврток, 25 април 202412:00
2ДЕЛОВНО ПЛАНИРАЊЕГ. КРСТЕВСКАпеток, 26 април 202412:30
3ОСИГУРУВАЊЕД. АНАСТАСОВСКИвторник, 16 април 202411:00
4БАНКАРСТВОС. ДИМЕСКИсабота, 27 април 202411:00
5МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИЉ. ВЧКОВсреда, 17 април 202413:00
6БАНКАРСКИ МАРКЕТИНГЛ. ПЕТРЕСКАпонеделник, 15 април 202412:30
СТАРА ПРОГРАМА 
7ФИНАНСИСКИ ПАЗАРИТ. МАКРЕВСКАчетврток, 25 април 202412:00
8ДАНОЧЕН СИСТЕМП. СТОЈАНОВАпонеделник, 22 април 202413:00
9ЕЛЕКТРОНСКИ БИЗНИСН. ПОПОВСКИ вторник, 23 април 202412:30
10ЛОГИКАКОМИСИСКИпеток, 26 април 202412:30
11СМЕТКОВОДСТВНА КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈАП. СТОЈАНОВАпонеделник, 22 април 202413:00
12ПРЕТПРИЕМАЧКИ МЕНАЏМЕНТС. МАЛЧЕСКИпеток, 19 април 202412:00
ТРЕТА ГОДИНА – 6 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1ФИНАНСИСКИ МЕНАЏМЕНТН. ПОПОВСКИ вторник, 23 април 202412:30
2УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИС. МАЛЧЕСКИпеток, 19 април 202412:00
3АНАЛИЗА НА ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИП. СТОЈАНОВАпонеделник, 22 април 202413:00
4КОРПОРАТИВНИ ФИНАНСИИТ. МАКРЕВСКАчетврток, 25 април 202412:00
5СТРАТЕГИСКИ МАРКЕТИНГЛ. ПЕТРЕСКАпонеделник, 15 април 202412:30
6СТРАТЕГИСКИ МЕНАЏМЕНТЉ. ВЧКОВсреда, 17 април 202413:00
СТАРА ПРОГРАМА 
7СМЕТКОВОДСТВЕНА ПРЕСМЕТКАП. СТОЈАНОВАпонеделник, 22 април 202413:00
8ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИЈ. СИЛЈАНОСКАсреда, 17 април 202412:30
9АНГЛИСКИ ЈАЗИК  1К. ВИДОВАвторник, 23 април 202413:00
10ПРОЕКТ МЕНАЏМЕНТД. КРСТЕВСКИвторник, 16 април 202411:00
11ФИНАНСИИ И КРЕДИТП. СТОЈАНОВАпонеделник, 22 април 202413:00
12МЕЃУНАРОДЕН МЕНАЏМЕНТЈ. СИЛЈАНОСКАсреда, 17 април 202412:30
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
 НОВА ПРОГРАМА  
1ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТН. ПОПОВСКИ вторник, 23 април 202412:30
2МЕЃУНАРОДНИ ФИНАНСИИТ. МАКРЕВСКАчетврток, 25 април 202412:00
3РЕВИЗИЈАП. СТОЈАНОВАпонеделник, 22 април 202413:00
4Е-БИЗНИСН. ПОПОВСКИ вторник, 23 април 202412:30
5ПРОЕКТ МЕНАЏМЕНТД. КРСТЕВСКИвторник, 16 април 202411:00
6ОПЕРАТИВЕН МЕНАЏМЕНТГ. КРСТЕВСКАпеток, 26 април 202412:30
 СТАРА ПРОГРАМА  
1БАНКАРСКО РАБОТЕЊЕП. СТОЈАНОВАпонеделник, 22 април 202413:00
2ДЕВИЗЕН СИСТЕМ НА РАБОТЕЊЕЛ. ПЕТРЕСКАпонеделник, 15 април 202412:30
3АНГЛИСКИ ЈАЗИК 2 К. ВИДОВАвторник, 23 април 202413:00
4РУСКИ ЈАЗИК 2 Ј. АТАНАСОВСКАвторник, 16 април 202412:30
5ОРГАНИЗАЦИСКО ОДНЕСУВАЊЕГ. КРСТЕВСКАпеток, 26 април 202412:30
6ДЕЛОВНИ СИСТЕМИТ. МАКРЕВСКАчетврток, 25 април 202412:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР
 НОВА ПРОГРАМА  
1МЕЃУНАРОДНА ТРГОВИЈАЛ. ПЕТРЕСКАпонеделник, 15 април 202412:30
2ИНВЕСТИЦИИП. СТОЈАНОВАпонеделник, 22 април 202413:00
3МЕЃУНАРОДНИ ЕКОНОМСКИ ОДНОСИЈ. АТАНАСОВСКАвторник, 16 април 202412:30
4БАНКАРСКИ МЕНАЏМЕНТС. ДИМЕСКИсабота, 27 април 202411:00
5МЕНАЏМЕНТ НА ПРОМЕНИГ. КРСТЕВСКАпеток, 26 април 202412:30
6ДЕВИЗЕН СИСТЕМ Т. МАКРЕВСКАчетврток, 25 април 202412:00
 СТАРА ПРОГРАМА  
р.бр.предметпрофесор 
1МЕЃУНАРОДНА ТРГОВИЈАЛ. ПЕТРЕСКАпонеделник, 15 април 202412:30
2ИНВЕСТИЦИИП. СТОЈАНОВАпонеделник, 22 април 202413:00
3ИНФОРМАТИЧКИ СИСТЕМИА. ПЕТРОВСКИчетврток, 18 април 202412:30
4ИНФОРМАТИЧКИ ТЕХНОЛОГИИА. ПЕТРОВСКИчетврток, 18 април 202412:30
5ИСТОРИЈА НА РУСИЈА И МАКЕДОНИЈАГ. ЈАКИМОВсреда, 17 април 202416:00
6ЕЛЕКТРОНСКИ БИЗНИСН. ПОПОВСКИ вторник, 23 април 202412:30
ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА
ПРВА ГОДИНА – 1 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
НОВА ПРОГРАМА  
1ПЕРЦЕПТИВНИ И СОЗНАЈНИ ПРОЦЕСИМ. ПЕНДАРОВСКИвторник, 16 април 202410:00
2РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА 1 А. ЧУЧКОВАчетврток, 18 април 202412:30
3ВОВЕД ВО МЕТОДОЛОГИЈА НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНАТА ПСИХОЛОГИЈАЃ. ЌИМОВАпонеделник, 22 април 202409:00
4СТАТИСТИКА ВО ПСИХОЛОГИЈАС. АНЃЕЛКОСКАчетврток, 18 април 202412:30
5ПСИХОГЕНЕТИКАЕ. ЗЛАТЕВАпеток, 19 април 202410:00
6ИСТОРИЈА НА ПСИХОЛОГИЈАТА Е. ЗЛАТЕВАпеток, 19 април 202410:00
СТАРА ПРОГРАМА 
1ПЕРЦЕПТИВНИ И СОЗНАЈНИ ПРОЦЕСИМ. ПЕНДАРОВСКИвторник, 16 април 202410:00
7ГЕНЕТИКАЕ. ЗЛАТЕВАпеток, 19 април 202410:00
4СТАТИСТИКА ВО ПСИХОЛОГИЈАС. АНЃЕЛКОСКАчетврток, 18 април 202412:30
3ВОВЕД ВО МЕТОДОЛОГИЈА НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНАТА ПСИХОЛОГИЈАЃ. ЌИМОВАпонеделник, 22 април 202409:00
8ВОВЕД ВО ПСИХОЛОГИЈАЕ. ЗЛАТЕВАпеток, 19 април 202410:00
ПРВА ГОДИНА – 2 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
НОВА ПРОГРАМА  
1ЕМОЦИИ И МОТИВАЦИЈАА. ЧУЧКОВАчетврток, 18 април 202412:30
2РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА 2А. ЧУЧКОВАчетврток, 18 април 202412:30
4МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕЈ. БЕЛЕВСКАпонеделник, 15 април 202413:00
5АНГЛИСКИ ЈАЗИКК. ВИДОВАвторник, 23 април 202413:00
6РУСКИ ЈАЗИК Ј. АТАНАСОВСКАвторник, 16 април 202412:30
7ДОЖИВОТНО ОБРАЗОВАНИЕЃ. ЌИМОВАпонеделник, 22 април 202409:00
СТАРА ПРОГРАМА 
1ЕМОЦИИ И МОТИВАЦИЈАА. ЧУЧКОВАчетврток, 18 април 202412:30
2РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА 1 А. ЧУЧКОВАчетврток, 18 април 202412:30
8ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАвторник, 16 април 202412:30
6РУСКИ ЈАЗИК Ј. АТАНАСОВСКАвторник, 16 април 202412:30
3СОЦИОЛОГИЈАС. Р. ЈОВАНОВСКАвторник, 23 април 202412:30
9ОСНОВИ НА ИНФОРМАТИКАА. ПЕТРОВСКИчетврток, 18 април 202412:30
ВТОРА ГОДИНА – 3 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
 НОВА ПРОГРАМА  
1ИНТЕЛИГЕНЦИЈАЕ. ЗЛАТЕВАпеток, 19 април 202410:00
2ЗДРАВСТВЕНА ПСИХОЛОГИЈАМ. ПЕНДАРОВСКИвторник, 16 април 202410:00
3ПСИХОМЕТРИЈАС. АНЃЕЛКОСКАчетврток, 18 април 202412:30
4ОСНОВИ НА ПЕДАГОГИЈА СО ДИДАКТИКАГ. П. НАЛЕВСКАчетврток, 18 април 202412:30
5ОСНОВИ НА МЕЃ. КОМУНИКАЦИЈАС. Р. ЈОВАНОВСКАвторник, 23 април 202412:30
6МЕДИЈАЦИЈАС. Р. ЈОВАНОВСКАвторник, 23 април 202412:30
 СТАРА ПРОГРАМА  
1РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА 2А. ЧУЧКОВАчетврток, 18 април 202412:30
2ЗДРАВСТВЕНА ПСИХОЛОГИЈАМ. ПЕНДАРОВСКИвторник, 16 април 202410:00
3ПСИХОМЕТРИЈАС. АНЃЕЛКОСКАчетврток, 18 април 202412:30
4МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕЈ. БЕЛЕВСКАпонеделник, 15 април 202413:00
5УЧИЛИШНА ПЕДАГОГИЈА Ѓ. ЌИМОВАпонеделник, 22 април 202409:00
6КВАЛИТЕТ НА ИСТР. ВО ПСИХОЛОГИЈАС. АНЃЕЛКОСКАчетврток, 18 април 202412:30
ВТОРА ГОДИНА – 4 СЕМЕСТАР
 НОВА ПРОГРАМА  
1ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАНИЕГ. П. НАЛЕВСКАчетврток, 18 април 202412:30
2СОЦИЈАЛНА ПСИХОЛОГИЈАС. Р. ЈОВАНОВСКАвторник, 23 април 202412:30
3КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИА. РИСТЕСКАсреда, 17 април 202412:30
4СОЦИОЛОГИЈАС. Р. ЈОВАНОВСКАвторник, 23 април 202412:30
5ЕТИКА И ЕСТЕТИКАС. Р. ЈОВАНОВСКАвторник, 23 април 202412:30
6УЧЕЊЕ И ПОУЧУВАЊЕЃ. ЌИМОВАпонеделник, 22 април 202409:00
 СТАРА ПРОГРАМА  
р.бр.предметпрофесор 
1ИНТЕЛИГЕНЦИЈАЕ. ЗЛАТЕВАпеток, 19 април 202410:00
2СОЦИЈАЛНА ПСИХОЛОГИЈАС. Р. ЈОВАНОВСКАвторник, 23 април 202412:30
3ОСНОВИ НА МЕЃ. КОМУНИКАЦИЈАС. Р. ЈОВАНОВСКАвторник, 23 април 202412:30
4ЕТИКА И ЕСТЕТИКАС. Р. ЈОВАНОВСКАвторник, 23 април 202412:30
5ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТЉ. ВЧКОВсреда, 17 април 202413:00
6ПСИХОЛОГИЈА НА БИЗНИСМ. СПАСОВСКАсреда, 17 април 202412:30
ТРЕТА ГОДИНА – 5 СЕМЕСТАР
 НОВА ПРОГРАМА  
р.бр.предметпрофесор 
1ПСИХОПАТОЛОГИЈАЈ. БЕЛЕВСКАпонеделник, 15 април 202413:00
2ПСИХОДИЈАГНОСТИКАД. БЕЛЕВСКАпонеделник, 15 април 202413:00
3ПСИХОЛОГИЈА НА СЕМЕЈСТВОМ. СПАСОВСКАсреда, 17 април 202412:30
4САМОПОИМАЊЕ И САМОПРЕТСТАВУВАЊЕС. Р. ЈОВАНОВСКАвторник, 23 април 202412:30
5ПОЗИТИВНА ПСИХОЛОГИЈАА. ЧУЧКОВАчетврток, 18 април 202412:30
6УЧИЛИШНА ПЕДАГОГИЈА Ѓ. ЌИМОВАпонеделник, 22 април 202409:00
 СТАРА ПРОГРАМА  
1ПСИХОПАТОЛОГИЈАЈ. БЕЛЕВСКАпонеделник, 15 април 202413:00
2ПСИХОДИЈАГНОСТИКАД. БЕЛЕВСКАпонеделник, 15 април 202413:00
3ПОЗИТИВНА ПСИХОЛОГИЈАА. ЧУЧКОВАчетврток, 18 април 202412:30
4ВЕШТИНА НА ПСИХОЛОШКО СОВЕТУВ.А. РИСТЕСКАсреда, 17 април 202412:30
5РАЗВОЈНА ПСИХОПАТОЛОГИЈАА. РИСТЕСКАсреда, 17 април 202412:30
6ОСНОВИ НА ПЕДАГОГИЈА СО ДИДАКТИКАГ. П. НАЛЕВСКАчетврток, 18 април 202412:30
ТРЕТА ГОДИНА – 6 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1КЛИНИЧКА ПСИХОЛОГИЈАД. БЕЛЕВСКАпонеделник, 15 април 202413:00
2ФОРЕНЗИЧКА ПСИХОЛОГИЈАС. АНЃЕЛКОСКАчетврток, 18 април 202412:30
3ПСИХОЛОШКИ ПРАВЦИ И ШКОЛИМ. ПЕНДАРОВСКИвторник, 16 април 202410:00
4ПСИХОЛОГИЈА НА СЕМЕЈСТВОМ. СПАСОВСКАсреда, 17 април 202412:30
5СУПЕРВИЗИЈА И ЕВАЛУАЦИЈАЃ. ЌИМОВАпонеделник, 22 април 202409:00
6ПСИХОЛОШКО ТЕСТИРАЊЕС. АНЃЕЛКОСКАчетврток, 18 април 202412:30
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1ПСИХ. НА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИА. РИСТЕСКАсреда, 17 април 202412:30
2ПСИХОЛОГИЈА НА ОБРАЗОВАНИЕЃ. ЌИМОВАпонеделник, 22 април 202409:00
3МЕТОДИКА НА НАСТАВА ВО ПСИХ.Ѓ. ЌИМОВАпонеделник, 22 април 202409:00
4НЕВРОПСИХОЛОГИЈАС. АНЃЕЛКОСКАчетврток, 18 април 202412:30
5ПСИХОТЕРАПЕВТСКИ МЕТОДИЕ. ЗЛАТЕВАпеток, 19 април 202410:00
6ИНТЕРВЕНЦИЈА ПРИ СТРЕС И КРИЗИА. РИСТЕСКАсреда, 17 април 202412:30
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1ПСИХОЛОГИЈА НА НАДАРЕНИА. ЧУЧКОВАчетврток, 18 април 202412:30
2ПСИХОЛОГИЈА НА ТРУДОТС. АНЃЕЛКОСКАчетврток, 18 април 202412:30
3МЕДИЈАЦИЈАС. Р. ЈОВАНОВСКАвторник, 23 април 202412:30
4ПСИХОЛОГИЈА НА БОЛКАА. ЧУЧКОВАчетврток, 18 април 202412:30
5ИСТОРИЈА НА РУСИЈА И МАКЕДОНИЈАГ. ЈАКИМОВсреда, 17 април 202416:00
6ЕЛЕКТРОНСКИ БИЗНИСН. ПОПОВСКИвторник, 23 април 202412:30
ПРВА ГОДИНА – 1 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1ОСНОВИ НА ПРОГРАМИРАЊЕО. СИМОВвторник, 16 април 202412:30
2АПЛИКАТИВНИ ПРОГРАМИМ. СТЕВАНОВСКИвторник, 23 април 202412:00
3МАТЕМАТИКАС. МАЛЧЕСКИпеток, 19 април 202413:00
4АЛГОРИТМИ И СТРУКТУРА НА ПОДАТОЦИО. СИМОВвторник, 16 април 202412:30
5АНГЛИСКИ ЈАЗИК 1К. ВИДОВАвторник, 23 април 202413:00
ПРВА ГОДИНА – 2 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1КОМПЈУТЕРСКА АРХИТЕКТУРАО. СИМОВвторник, 16 април 202412:30
2ОБЈЕКТНО ПРОГРАМИРАЊЕО. СИМОВвторник, 16 април 202412:30
3ПРОСТОРНИ ИНФОР. СИСТЕМИС. МАНАСОВпеток, 19 април 202412:30
4ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈАН.ПОПОВСКИвторник, 23 април 202412:30
ВТОРА ГОДИНА – 3 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1КОМПЈУТЕРСКИ МРЕЖИ 1Х. САЛКИЧ  
2КОМЈУТЕРСКИ АНИМАЦИИГ. БИЏОВСКИчетврток, 25 април 202412:30
3БЕЗБЕДНОСТ НА КОМПЈУТЕРСКИ СИСТЕМИМ. СТЕВАНОВСКИвторник, 23 април 202413:30
4СОФТВЕРСКО ИНЖЕНЕРСТВОА. ПЕТРОВСКИчетврток, 18 април 202412:30
ВТОРА ГОДИНА – 4 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1БАЗИ НА ПОДАТОЦИА. ПЕТРОВСКИчетврток, 18 април 202412:30
2ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИО. СИМОВвторник, 16 април 202412:30
3ВЕБ ДИЗАЈН Г. БИЏОВСКИчетврток, 25 април 202412:30
5ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТЉ. ВЧКОВсреда, 17 април 202413:00
ТРЕТА ГОДИНА – 5 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1КОМПЈУТЕРСКИ МРЕЖИ 2Х. САЛКИЧ  
2ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИО. СИМОВвторник, 16 април 202412:30
3ОСНОВИ НА ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИС. МАНАСОВпеток, 19 април 202412:30
4ИНФОРМАТИЧКА ЕТИКАС. МАНАСОВпеток, 19 април 202412:30
ТРЕТА ГОДИНА – 6 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1ПРОЕКТНА РАБОТАХ. САЛКИЧ  
2НАПРЕДНО ПРОЕКТИРАЊЕ НА КОМПЈУТЕРСКИ МРЕЖИХ. САЛКИЧ  
3ИНТЕРАКЦИЈА ЧОВЕК-КОМПЈУТЕРХ. САЛКИЧ  
4ЛОГИЧКО ДИЗАЈНИРАЊЕ НА ИСА. ПЕТРОВСКИчетврток, 18 април 202412:30
ПРВА ГОДИНА – 1 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1ОСНОВИ НА ПРОГРАМИРАЊЕО. СИМОВвторник, 16 април 202412:30
2АПЛИКАТИВНИ ПРОГРАМИМ. СТЕВАНОВСКИвторник, 23 април 202413:30
3МАТЕМАТИКАС. МАЛЧЕСКИпеток, 19 април 202412:00
4АЛГОРИТМИ И СТРУКТУРА НА ПОДАТОЦИО. СИМОВвторник, 16 април 202412:30
5АНГЛИСКИ ЈАЗИК 1К. ВИДОВАвторник, 23 април 202413:00
ПРВА ГОДИНА – 2 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1КОМПЈУТЕРСКА АРХИТЕКТУРАО. СИМОВвторник, 16 април 202412:30
2ОБЈЕКТНО ПРОГРАМИРАЊЕО. СИМОВвторник, 16 април 202412:30
3ПРОСТОРНИ ИНФОР. СИСТЕМИС. МАНАСОВпеток, 19 април 202412:30
4ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈАН. ПОПОВСКИвторник, 23 април 202412:30
ВТОРА ГОДИНА – 3 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1СОЗДАВАЊЕ НА ВЕБ САЈТОВИ Г. БИЏОВСКИчетврток, 25 април 202412:30
2СОФТВЕРСКО ИНЖЕНЕРСТВОА. ПЕТРОВСКИчетврток, 18 април 202412:30
3АНАЛИЗА НА СОФТВЕРСКИ ПОТРЕБИГ. БИЏОВСКИчетврток, 25 април 202412:30
4МАТЕМАТИКА 2С. МАЛЧЕСКИпеток, 19 април 202412:00
5КОМПЈУТЕРСКИ МРЕЖИ Х. САЛКИЧ  
ВТОРА ГОДИНА – 4 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИМ. А. ЈАНКУЛОВСКАсреда, 17 април 202412.30
2УПРАВУВАЊЕ СО ИТ ПРОЕКТИ М. СТЕВАНОВСКИвторник, 23 април 202413:30
3СОФТВЕРСКА ЕРГОНОМИЈАА. ПЕТРОВСКИчетврток, 18 април 202412:30
5ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТЉ. ВЧКОВсреда, 17 април 202413:00
ТРЕТА ГОДИНА – 5 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1ИНТЕРНЕТ ПРОГРАМИРАЊЕМ. А. ЈАНКУЛОВСКАсреда, 17 април 202412.30
2БАЗИ НА ПОДАТОЦИ 1А. ПЕТРОВСКИчетврток, 18 април 202412:30
3КОНСТРУКЦИЈА НА СОФТВЕР М. СТЕВАНОВСКИвторник, 23 април 202413:30
4ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИМ. А. ЈАНКУЛОВСКАсреда, 17 април 202412.30
5КОМПЈУТЕРСКА ГРАФИКАГ. БИЏОВСКИчетврток, 25 април 202412:30
ТРЕТА ГОДИНА – 6 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1ПРОЕКТНА РАБОТАХ. САЛКИЧ  
2ВИЗУЕЛНО ПРОГРАМИРАЊЕМ. А. ЈАНКУЛОВСКАсреда, 17 април 202412.30
3БАЗИ НА ПОДАТОЦИ 2А. ПЕТРОВСКИчетврток, 18 април 202412:30
5ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈАМ. СТЕВАНОВСКИвторник, 23 април 202413:30
ПРВА ГОДИНА – 1 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1МАТЕМАТИКАС. МАЛЧЕСКИпеток, 19 април 202412:00
2ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ ЗА РАБОТНА СРЕДИНАЦ. МИТРЕВСКАсреда, 17 април 202412.30
3ПРАВНИ ОСНОВИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТАЖ. МИТРЕВСКИвторник, 23 април 202413:30
4ЕЛЕТРОТЕХНИКАС. БУНДАЛЕВСКИвторник, 16 април 202413:30
5РУСКИ ЈАЗИК 1Ј. АТАНАСОВСКАвторник, 16 април 202412:30
ПРВА ГОДИНА – 2 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1ТЕХНИЧКА МЕХАНИКАЦ. МИТРЕВСКАсреда, 17 април 202412.30
2ТЕРМОДИНАМИКАЛ. БУРЕСКАсабота, 20 април 202410:00
3ТЕРМОПОСТРОЈКИЦ. МИТРЕВСКАсреда, 17 април 202412.30
4МЕХАНИКА НА ФЛУИДИС. БУНДАЛЕВСКИвторник, 16 април 202413:30
5ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАвторник, 16 април 202412:30
ВТОРА ГОДИНА – 3 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1ОСНОВИ НА ЗАШТИТНИ СИСТЕМИ С. БУНДАЛЕВСКИвторник, 16 април 202413:30
2ПРОЦЕНА НА БЕЗБЕДНОСТ НА РАБОТНО МЕСТОЦ. МИТРЕВСКАсреда, 17 април 202412.30
3ПОСТРОЈКИ И ИНСТАЛАЦИИ ПОД ПРИТИСОК  Л. БУРЕСКАсабота, 20 април 202410:00
4МЕНАЏМЕНТ НА ПРИРОДНИ РЕСУРСИЈ. СИЛЈАНОСКАсреда, 17 април 202412:30
5ЕНЕРГЕТИКА И ОПКРУЖУВАЊЕС. БУНДАЛЕВСКИвторник, 16 април 202413:30
ВТОРА ГОДИНА – 4 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1ТЕОРИЈА НА СИСТЕМИ И РИЗИКС. ЦВЕТКОВИЌсабота, 20 април 202412:00
2СТАТИСТИКА И ОПС. ЗИКОВСКАсабота, 27 април 202412:00
3СОЦИЈАЛНА ЕКОЛОГИЈАС. БУНДАЛЕВСКИвторник, 16 април 202413:30
5ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТЉ. ВЧКОВсреда, 17 април 202413:00
6ИНДИКАТОРИ ЗА КВАЛИТЕТ НА РАБОТНА СРЕДИНАЦ. МИТРЕВСКАсреда, 17 април 202412.30
ТРЕТА ГОДИНА – 5 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1РИЗИК ОД ОПАСНИ МАТЕРИЈАЛИЦ. МИТРЕВСКАсреда, 17 април 202412.30
2РИЗИК ОД МЕХАНИЧКИ ДЕЈСТВИЈА Ц. МИТРЕВСКАсреда, 17 април 202412.30
3ЗАШТИТА ОД БУЧАВА И ВИБРАЦИИ С. БУНДАЛЕВСКИвторник, 16 април 202413:30
4АНГЛИСКИ ЈАЗИК 1 К. ВИДОВАвторник, 23 април 202412:30
5ИНДУСТРИСКА ЕКОЛОГИЈАС. ЦВЕТКОВИЌсабота, 20 април 202412:00
ТРЕТА ГОДИНА – 6 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1БЕЗБЕДНОСТ НА ОПРЕМА И ПРОИЗВОДИЦ. МИТРЕВСКАсреда, 17 април 202412.30
2ЗАШТИТА ПРИ ТРАНС. И СКЛАДИРАЊЕС. ЗИКОВСКАсабота, 27 април 202412:00
3ЕРГОНОМИЈА НА РАБОТНО МЕСТОС. БУНДАЛЕВСКИвторник, 16 април 202413:30
4МОНИТОРИНГ НА ЖИВОТНА СРЕДИНАС. БУНДАЛЕВСКИвторник, 16 април 202413:30
5МЕНАЏМЕНТ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН РИЗИКЉ. ВЧКОВсреда, 17 април 202413:00
ПРВА ГОДИНА – 1 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
НОВА ПРОГРАМА  
1ТЕОРИЈА НА ДРЖАВАТА И ПРАВОТО В. СТАМЕВСКИпеток, 26 април 202412:30
2ИСТОРИЈА НА ПРАВОЈ. МИТРЕВСКАчетврток, 18 април 202412:30
3АКАДЕМСКО ПИШУВАЊЕИ. ЕФРЕМОВСКИпонеделник, 15 април 202412:30
4РИМСКО ПРАВОИ. ЕФРЕМОВСКИпонеделник, 15 април 202412:30
5АНГЛИСКИ ЈАЗИК К. ВИДОВАвторник, 23 април 202413:00
6РУСКИ ЈАЗИК Ј. АТАНАСОВСКАвторник, 16 април 202412:30
СТАРА ПРОГРАМА 
7ВОВЕД ВО ПРАВОТОВ. СТАМЕВСКИпеток, 26 април 202412:30
8СОЦИОЛОГИЈА НА ПРАВОТОВ. СТАМЕВСКИпеток, 26 април 202412:30
9РИМСКО ПРАВОИ. ЕФРЕМОВСКИпонеделник, 15 април 202412:30
10ПРАВО НА ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈАМ. ГРОЗДАНОВСКАчетврток, 25 април 202412:30
ПРВА ГОДИНА – 2 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
НОВА ПРОГРАМА  
1УСТАВНО ПРАВОЈ. МИТРЕВСКАчетврток, 18 април 202412:30
9ПРАВО НА ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈАМ. ГРОЗДАНОВСКАчетврток, 25 април 202412:30
3ОПШТ ДЕЛ НА ГРАЃАНСКО И СТВАРНО ПРАВО Е. СПИРОСКАпеток, 19 април 202412:30
7ЈАВНА И ДРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЈАИ. ЕФРЕМОВСКИпонеделник, 15 април 202412:30
8ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈАТАЈ. АТАНАСОВСКАвторник, 16 април 202412:30
СТАРА ПРОГРАМА 
9ОСНОВИ НА ГРАЃ. И СТВАРНО ПРАВОЕ. СПИРОСКАпеток, 19 април 202412:30
10УСТАВНО ПРАВОЈ. МИТРЕВСКАчетврток, 18 април 202412:30
11РУСКИ ЈАЗИК Ј. АТАНАСОВСКАвторник, 16 април 202412:30
12ИСТОРИЈА НА ПРАВОЈ. МИТРЕВСКАчетврток, 18 април 202412:30
13АКАДЕМСКО ПИШУВАЊЕИ. ЕФРЕМОВСКИпонеделник, 15 април 202412:30
ВТОРА ГОДИНА – 3 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
 НОВА ПРОГРАМА  
1СЕМЕЈНО ПРАВОЕ. СПИРОСКАпеток, 19 април 202412:30
2ПРАВО НА ЕВРОПСКА УНИЈАЕ. ИЦОСКАчетврток, 18 април 202412:30
3ТРУДОВО ПРАВОЖ. МИТРЕВСКИвторник, 23 април 202413:30
4АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И АДМИН. ПОСТАПКАМ. МУСТАФИсабота, 20 април 202411:00
5СОВРЕМЕНИ ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМИЈ. МИТРЕВСКАчетврток, 18 април 202412:30
  СТАРА ПРОГРАМА  
1ОБЛИГАЦИОНО ПРАВОЕ. СПИРОСКАпеток, 19 април 202412:30
2СЕМЕЈНО ПРАВОЕ. СПИРОСКАпеток, 19 април 202412:30
3ТРУДОВО ПРАВОЖ. МИТРЕВСКИвторник, 23 април 202413:30
4ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈАТАЈ. АТАНАСОВСКАвторник, 16 април 202412:30
5УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИИ. ЕФРЕМОВСКИпонеделник, 15 април 202412:30
ВТОРА ГОДИНА – 4 СЕМЕСТАР
 НОВА ПРОГРАМА  
1МЕЃУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВОЕ. ИЦОСКАчетврток, 18 април 202412:30
2КАЗНЕНО ПРАВОВ. СТАМЕВСКИпеток, 26 април 202412:30
3СОЦИЈАЛНО ПРАВОЖ. МИТРЕВСКИвторник, 23 април 202413:30
4ОБЛИГАЦИОНО ПРАВОЕ. СПИРОСКАпеток, 19 април 202412:30
5НАСЛЕДНО ПРАВОЖ. МИТРЕВСКИвторник, 23 април 202413:30
  СТАРА ПРОГРАМА  
р.бр.предметпрофесор 
1ПРАВНА РЕТОРИКАИ. ЕФРЕМОВСКИпонеделник, 15 април 202412:30
2НАСЛЕДНО ПРАВОЖ. МИТРЕВСКИвторник, 23 април 202413:30
3ТРГОВСКО ПРАВОЕ. ИЦОСКАчетврток, 18 април 202412:30
4КАЗНЕНО ПРАВОВ. СТАМЕВСКИпеток, 26 април 202412:30
ТРЕТА ГОДИНА – 5 СЕМЕСТАР
 НОВА ПРОГРАМА  
1ФИНАНСИИ И ФИНАНСОВО ПРАВО Г. ГУЛЕВсреда, 17 април 202416:00
2ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТЖ. МИТРЕВСКИвторник, 23 април 202413:30
3ТРГОВСКО ПРАВОЕ. ИЦОСКАчетврток, 18 април 202412:30
4МЕЃУНАРОДНО ПРАВО ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКОТЕ. ИЦКОСКАчетврток, 18 април 202412:30
5ПЕНОЛОГИЈАМ. ГРОЗДАНОВСКАчетврток, 25 април 202412:30
  СТАРА ПРОГРАМА  
р.бр.предметпрофесор 
1МЕЃУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВОЕ. ИЦКОСКАчетврток, 18 април 202412:30
2ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТЖ. МИТРЕВСКИвторник, 23 април 202413:30
3ПРАВО НА ЕУЕ. ИЦКОСКАчетврток, 18 април 202412:30
4ФИНАНСИИ И ФИНАНСОВО ПРАВО Г. ГУЛЕВсреда, 17 април 202416:00
ТРЕТА ГОДИНА – 6 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1ГРАЃАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВОЕ. СПИРОСКАпеток, 19 април 202412:30
2КАЗНЕНО ПРОЦЕСНО ПРАВОВ. СТАМЕВСКИпеток, 26 април 202412:30
3АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВОМ. МУСТАФИсабота, 20 април 202411:00
4МЕЃУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВОЕ. ИЦКОСКАчетврток, 18 април 202412:30
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР -АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА
р.бр.предметпрофесор 
1МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕЈ. МИТРЕВСКАчетврток, 18 април 202412:30
2УПРАВНО ПРОЦЕСНО ПРАВОИ. ЕФРЕМОВСКИпонеделник, 15 април 202412:30
3ЈАВНА И ДРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЈАИ. ЕФРЕМОВСКИпонеделник, 15 април 202412:30
4УПРАВНО СУДСТВОВ. СТАМЕВСКИпеток, 26 април 202412:30
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР -АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА
р.бр.предметпрофесордатумчас
1АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО ПРИМЕНЕТА ПРИ. ЕФРЕМОВСКИпонеделник, 15 април 202412:30
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР – ГРАЃАНСКО ПРАВО
р.бр.предметпрофесор 
1МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕЈ. МИТРЕВСКАчетврток, 18 април 202412:30
2АВТОРСКО ПРАВОЕ. СПИРОСКАпеток, 19 април 202412:30
3ПРАВО НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТЕ. СПИРОСКАпеток, 19 април 202412:30
4ДОГОВОРНО ПРАВОЖ. МИТРЕВСКИвторник, 23 април 202413:30
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР – ГРАЃАНСКО ПРАВО
р.бр.предметпрофесор 
1ГРАЃАНСКО ПРАВО ПРИМЕНЕТА ПРОГРАМАЕ. СПИРОСКАпеток, 19 април 202412:30
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР – КАЗНЕНО ПРАВО
р.бр.предметпрофесор 
1МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕЈ. МИТРЕВСКАчетврток, 18 април 202412:30
2КРИМИНОЛОГИЈАМ. ГРОЗДАНОВСКАчетврток, 25 април 202412:30
3ПЕНОЛОГИЈАВ. СТАМЕВСКИпеток, 26 април 202412:30
4МАЛОЛЕТНИЧКО КАЗНЕНО ПРАВОМ. ГРОЗДАНОВСКАчетврток, 25 април 202412:30
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР – КАЗНЕНО ПРАВО
р.бр.предметпрофесор 
1КАЗНЕНО ПРАВО ПРИМЕНЕТА ПРОГРАМАВ. СТАМЕВСКИпеток, 26 април 202412:30
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР – МЕЃУНАРОДНО ПРАВО. ПРАВО НА ЕУ И ДИПЛОМАТИЈА
р.бр.предметпрофесор 
1МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕЈ. МИТРЕВСКАчетврток, 18 април 202412:30
2МЕЃУНАРОДНО ПРАВО ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКОТЉ. РИСТОВСКИпонеделник, 15 април 202410:00
3ДИПЛОМАТСКО И КОНЗУЛАРНО ПРАВОТ. ЃОРГИЕВсреда, 17 април 202414:00
4МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИИ. ЕФРЕМОВСКИпонеделник, 15 април 202412:30
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР – МЕЃУНАРОДНО ПРАВО. ПРАВО НА ЕУ И ДИПЛОМАТИЈА
р.бр.предметпрофесор 
1МЕЃ. ПРАВО, ПРАВО НА ЕУ, И ДИПЛ. ПРИМЕЕ. ИЦОСКАчетврток, 18 април 202412:30
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР – ФИНАНСИИ И ДЕЛОВНО ПРАВО
р.бр.предметпрофесор 
1МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕЈ. МИТРЕВСКАчетврток, 18 април 202412:30
2СТЕЧАЈ И СТЕЧАЈНА ПОСТАПКАЕ. СПИРОСКАпеток, 19 април 202412:30
3ДАНОЧНО ПРАВОЕ. ИЦОСКАчетврток, 18 април 202412:30
4ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИЈАВ. СТАМЕВСКИпеток, 26 април 202412:30
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР – ФИНАНСИИ И ДЕЛОВНО ПРАВО
р.бр.предметпрофесор 
1ТРГОВСКО ПРАВО – ПРИМЕНЕТА ПРОГРАМАЖ. МИТРЕВСКИвторник, 23 април 202413:30

Битола

АПРИЛ 2024
МЕНАЏМЕНТ НА ОРГАНИЗАЦИЈА/МЕНАЏМЕНТ И ПРЕТПРИЕМНИШТВО
ПРВА ГОДИНА – 1 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
НОВА ПРОГРАМА  
1МИКРОЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАчетврток, 18 април 202412:30
2МАТЕМАТИКА ЗА БИЗНИСС. МАЛЧЕСКИпонеделник, 15 април 202412:00
3ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТМ. СОЛУНЧЕВСКИсабота, 20 април 202410:00
4АНГЛИСКИ ЈАЗИК 1К. ВИДОВАчетврток, 25 април 202412:30
5ДЕЛОВНА ЕТИКАЈ. ЃОРЧЕВ  
6ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИА. ПЕТРОВСКИсреда, 17 април 202412:30
СТАРА ПРОГРАМА 
7РАЗВОЈ НА ЕКОНОМСКАТА МИСЛАЈ. АТАНАСОВСКАчетврток, 18 април 202412:30
8ОСНОВИ НА СМЕТКОВОДСТВО П. СТОЈАНОВАсреда, 17 април 202412:30
9СОЦИОЛОГИЈАС. Р. ЈОВАНОВСКАпонеделник, 15 април 202412:30
10ЕКОНОМСКА ТЕОРИЈАЈ. ЃОРЧЕВ  
11ДЕЛОВНА ЕТИКАЈ. ЃОРЧЕВ  
12СЛАВЈАНСТВО КОМИСИСКИсабота, 27 април 202413:00
ПРВА ГОДИНА – 2 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
НОВА ПРОГРАМА  
1МАКРОЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАчетврток, 18 април 202412:30
2ПРИНЦИПИ НА СМЕТКОВОДСТВОП. СТОЈАНОВАсреда, 17 април 202412:30
3СТАТИСТИКАС. МАЛЧЕСКИпонеделник, 15 април 202412:00
4АНГЛИСКИ ЈАЗИК 2К. ВИДОВАчетврток, 25 април 202412:30
5ВОВЕД ВО БИЗНИСЃ. СТРЕЗОВСКИсабота, 20 април 202411:00
6ДЕЛОВНО КОМУНИЦИРАЊЕЛ. ЃОШЕВСКАсабота, 20 април 202410:00
СТАРА ПРОГРАМА 
7ЕКОНОМСКА МАТЕМАТИКАС. МАЛЧЕСКИпонеделник, 15 април 202412:00
8ЕКОНОМСКА ГЕОГРАФИЈАЈ. АТАНАСОВСКАчетврток, 18 април 202412:30
9РУСКИ ЈАЗИК 1 Ј. АТАНАСОВСКАчетврток, 18 април 202412:30
10АНГЛИСКИ ЈАЗИК 1К. ВИДОВАчетврток, 25 април 202412:30
11ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАчетврток, 18 април 202412:30
12ОСНОВИ НА ИНФОРМАТИКА А. ПЕТРОВСКИсреда, 17 април 202412:30
ВТОРА ГОДИНА – 3 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
НОВА ПРОГРАМА  
1ПРИНЦИПИ НА МАРКЕТИНГЛ. ПЕТРЕСКАсреда, 17 април 202413:15
2ПРЕТПРИЕМНИШТВОС. МАЛЧЕСКИпонеделник, 15 април 202412:00
3ТРГОВСКО ПРАВОМ. ГРОЗДАНОВСКАсреда, 17 април 202412:00
4РУСКИ ЈАЗИК 1Ј. АТАНАСОВСКАчетврток, 18 април 202412:30
5МЕНАЏЕРСКА ЕКОНОМИЈАТ. МАКРЕВСКАвторник, 16 април 202412:30
6МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАчетврток, 18 април 202412:30
СТАРА ПРОГРАМА 
7ДЕЛОВНО ПРЕТПРИЈАТИЕЛ. ПЕТРЕСКАсреда, 17 април 202413:15
8МАКРОЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАчетврток, 18 април 202412:30
9РУСКИ ЈАЗИК 2 Ј. АТАНАСОВСКАчетврток, 18 април 202412:30
10АНГЛИСКИ ЈАЗИК 2 К. ВИДОВАчетврток, 25 април 202412:30
11ОСНОВИ НА ПРАВОМ. ГРОЗДАНОВСКАсреда, 17 април 202412:00
12ФИЛОЗОФИЈАКОМИСИСКИсабота, 27 април 202413:00
ВТОРА ГОДИНА – 4 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
НОВА ПРОГРАМА  
1ЈАВНИ ФИНАНСИИ Н. ПОПОВСКИ четврток, 25 април 202412:30
2ОРГАНИЗАЦИСКО ОДНЕСУВАЊЕГ. КРСТЕВСКАсабота, 27 април 202413:00
3ФИНАНСИСКО СМЕТКОВОДСТВОП. СТОЈАНОВАсреда, 17 април 202412:30
4МЕРКЕТИНГ ПОЛИТИКА НА ЦЕНИ Л. ПЕТРЕСКАсреда, 17 април 202413:15
5РУСКИ ЈАЗИК 2Ј. АТАНАСОВСКАчетврток, 18 април 202412:30
6ПСИХОЛОГИЈА НА БИЗНИСМ. СПАСОВСКАчетврток, 18 април 202413:00
СТАРА ПРОГРАМА 
7СТАТИСТИЧКА МАТЕМАТИКАС. МАЛЧЕСКИпонеделник, 15 април 202412:00
8ФИНАНСОВ МЕНАЏМЕНТН. ПОПОВСКИ четврток, 25 април 202412:30
9ДЕЛОВНО ПРАВОМ. ГРОЗДАНОВСКАсреда, 17 април 202412:00
10ЕКОНОМСКО ПРАВОМ. ГРОЗДАНОВСКАсреда, 17 април 202412:00
11ПСИХОЛОГИЈА НА БИЗНИСМ. СПАСОВСКАчетврток, 18 април 202413:00
12ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТМ. СОЛУНЧЕВСКИсабота, 20 април 202410:00
ТРЕТА ГОДИНА – 5 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
НОВА ПРОГРАМА  
1МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИЈ. СИЛЈАНОСКАвторник, 23 април 202412:00
2ПРОЕКТЕН МЕНАЏМЕНТ Ј. СИЛЈАНОСКАвторник, 23 април 202412:00
3ДЕЛОВНО ПЛАНИРАЊЕ Г. КРСТЕВСКАсабота, 27 април 202413:00
4ОПЕРАТИВЕН МЕНАЏМЕНТЈ. СИЛЈАНОСКАвторник, 23 април 202412:00
5ПОРТФОЛИО МЕНАЏМЕНТД. КРСТЕВСКИ  
6ОСИГУРУВАЊЕД. АНАСТАСОВСКИчетврток, 18 април 202411:00
СТАРА ПРОГРАМА 
7ОСНОВИ НА МАРКЕТИНГ Л. ПЕТРЕСКАсреда, 17 април 202413:15
8КРИЗЕН МЕНАЏМЕНТД. АНАСТАСОВСКИчетврток, 18 април 202411:00
9ФИНАНСИСКИ ПАЗАРИТ. МАКРЕВСКАвторник, 16 април 202412:30
10СМЕТКОВОД. КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈАП. СТОЈАНОВАсреда, 17 април 202412:30
11ДАНОЧЕН СИСТЕМП. СТОЈАНОВАсреда, 17 април 202412:30
12ОСНОВИ НА ОСИГУРУВАЊЕ И РИЗИКП. СТОЈАНОВАсреда, 17 април 202412:30
ТРЕТА ГОДИНА – 6 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
НОВА ПРОГРАМА  
1МЕЃУНАРОДЕН МЕНАЏМЕНТЈ. СИЛЈАНОСКАвторник, 23 април 202412:00
2СТРАТЕГИСКИ МЕНАЏМЕНТЈ. СИЛЈАНОСКАвторник, 23 април 202412:00
3ФИНАНСИСКИ МЕНАЏМЕНТН. ПОПОВСКИ четврток, 25 април 202412:30
4УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИС. МАЛЧЕСКИпонеделник, 15 април 202412:00
5АНАЛИЗА НА ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИП. СТОЈАНОВАсреда, 17 април 202412:30
6СТРАТЕГИСКИ МАРКЕТИНГЛ. ПЕТРЕСКАсреда, 17 април 202413:15
СТАРА ПРОГРАМА 
1МЕНАЏМЕНТ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИЈ. СИЛЈАНОСКАвторник, 23 април 202412:00
2ПРОИЗВОДСТВЕН МЕНАЏМЕНТГ. КРСТЕВСКАсабота, 27 април 202413:00
3ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИЈ. СИЛЈАНОСКАвторник, 23 април 202412:00
4ПОЛИТИКОЛОГИЈАКОМИСИСКИсабота, 27 април 202413:00
5РУСКИ ЈАЗИК 1Ј. АТАНАСОВСКАчетврток, 18 април 202412:30
6АНГЛИСКИ ЈАЗИК 1К. ВИДОВАчетврток, 25 април 202412:30
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР
 НОВА ПРОГРАМА  
р.бр.предметпрофесор 
1МАРКЕТИНГ МЕНАЏМЕНТЛ. ПЕТРЕСКАсреда, 17 април 202413:15
2КРИЗЕН МЕНАЏМЕНТД. АНАСТАСОВСКИчетврток, 18 април 202411:00
3СМЕТКОВОД. НА ДЕЛОВЕН МЕНАЏМЕНТП. СТОЈАНОВАсреда, 17 април 202412:30
4Е-БИЗНИСН. ПОПОВСКИ четврток, 25 април 202412:30
5МЕНАЏМЕНТ НА  МАЛ БИЗНИСС. МАЛЧЕСКИпонеделник, 15 април 202412:00
6ЛОГИСТИКАЈ. ЃОРЧЕВ  
 СТАРА ПРОГРАМА  
1СТРАТЕГИСКИ МЕНАЏМЕНТЈ. СИЛЈАНОСКАвторник, 23 април 202412:00
2ОПЕРАТИВЕН МЕНАЏМЕНТЈ. СИЛЈАНОСКАвторник, 23 април 202412:00
3АНГЛИСКИ ЈАЗИК 2К. ВИДОВАчетврток, 25 април 202412:30
4РУСКИ ЈАЗИК 2Ј. АТАНАСОВСКАчетврток, 18 април 202412:30
5ОРГАНИЗАЦИСКО ОДНЕСУВАЊЕГ. КРСТЕВСКАсабота, 27 април 202413:00
6ВРЕДНУВАЊЕ НА ТРУДОТН. ПОПОВСКИ четврток, 25 април 202412:30
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР
 НОВА ПРОГРАМА  
1ИНВЕСТИЦИСКИ МЕНАЏМЕНТГ. КРСТЕВСКАсабота, 27 април 202413:00
2МЕНАЏМЕНТ НА ПРОМЕНИГ. КРСТЕВСКАсабота, 27 април 202413:00
3МЕЃУНАРОДНИ ЕКОНОМСКИ ОДНОСИЈ. АТАНАСОВСКАчетврток, 18 април 202412:30
4МЕЃУНАРОДНА ТРГОВИЈАЛ. ПЕТРЕСКАсреда, 17 април 202413:15
5БАНКАРСКИ МЕНАЏМЕНТС. ДИМЕСКИсабота, 20 април 202411:00
6РЕВИЗИЈАП. СТОЈАНОВАсреда, 17 април 202412:30
 СТАРА ПРОГРАМА  
р.бр.предметпрофесор 
1ИНВЕСТИЦИОНЕН  МЕНАЏМEНТГ. КРСТЕВСКАсабота, 27 април 202413:00
2БАНКАРСКИ МЕНАЏМЕНТС. ДИМЕСКИсабота, 20 април 202411:00
 МЕНАЏМЕНТ НА ПРИРОДНИ РЕСУРСИЃ. СТРЕЗОВСКИсабота, 20 април 202411:00
3ИНФОРМАТИЧКИ СИСТЕМИ А. ПЕТРОВСКИсреда, 17 април 202412:30
4ИСТОРИЈА НА РУСИЈА И МАКЕДОНИЈАЈ. АТАНАСОВСКАчетврток, 18 април 202412:30
5ЕЛЕКТРОНСКИ БИЗНИСН. ПОПОВСКИ четврток, 25 април 202412:30
ПРВА ГОДИНА – 1 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
НОВА ПРОГРАМА  
1МИКРОЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАчетврток, 18 април 202412:30
2МАТЕМАТИКА ЗА БИЗНИСС. МАЛЧЕСКИпонеделник, 15 април 202412:00
3ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТМ. СОЛУНЧЕВСКИсабота, 20 април 202410:00
4АНГЛИСКИ ЈАЗИК 1К. ВИДОВАчетврток, 25 април 202412:30
5ДЕЛОВНА ЕТИКАЈ. ЃОРЧЕВ  
6ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИА. ПЕТРОВСКИсреда, 17 април 202412:30
СТАРА ПРОГРАМА 
7РАЗВОЈ НА ЕКОНОМСКАТА МИСЛАЈ. АТАНАСОВСКАчетврток, 18 април 202412:30
8ОСНОВИ НА СМЕТКОВОДСТВО П. СТОЈАНОВАсреда, 17 април 202412:30
9СОЦИОЛОГИЈАС. Р. ЈОВАНОВСКАпонеделник, 15 април 202412:30
10ЕКОНОМСКА ТЕОРИЈАЈ. ЃОРЧЕВ  
11ДЕЛОВНА ЕТИКАЈ. ЃОРЧЕВ  
12СЛАВЈАНСТВО КОМИСИСКИсабота, 27 април 202413:00
ПРВА ГОДИНА – 2 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
НОВА ПРОГРАМА  
1МАКРОЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАчетврток, 18 април 202412:30
2ПРИНЦИПИ НА СМЕТКОВОДСТВОП. СТОЈАНОВАсреда, 17 април 202412:30
3СТАТИСТИКАС. МАЛЧЕСКИпонеделник, 15 април 202412:00
4АНГЛИСКИ ЈАЗИК 2К. ВИДОВАчетврток, 25 април 202412:30
5ВОВЕД ВО БИЗНИСЃ. СТРЕЗОВСКИсабота, 20 април 202411:00
6ДЕЛОВНО КОМУНИЦИРАЊЕЛ. ЃОШЕВСКАсабота, 20 април 202410:00
СТАРА ПРОГРАМА 
7ЕКОНОМСКА МАТЕМАТИКАС. МАЛЧЕСКИпонеделник, 15 април 202412:00
8ЕКОНОМСКА ГЕОГРАФИЈАЈ. АТАНАСОВСКАчетврток, 18 април 202412:30
9РУСКИ ЈАЗИК 1 Ј. АТАНАСОВСКАчетврток, 18 април 202412:30
10АНГЛИСКИ ЈАЗИК 1К. ВИДОВАчетврток, 25 април 202412:30
11ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАчетврток, 18 април 202412:30
12ОСНОВИ НА ИНФОРМАТИКА А. ПЕТРОВСКИсреда, 17 април 202412:30
ВТОРА ГОДИНА – 3 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
НОВА ПРОГРАМА  
1ПРИНЦИПИ НА МАРКЕТИНГЛ. ПЕТРЕСКАсреда, 17 април 202413:15
2ПРЕТПРИЕМНИШТВОС. МАЛЧЕСКИпонеделник, 15 април 202412:00
3ТРГОВСКО ПРАВОМ. ГРОЗДАНОВСКАсреда, 17 април 202412:00
4РУСКИ ЈАЗИК 1Ј. АТАНАСОВСКАчетврток, 18 април 202412:30
5МЕНАЏЕРСКА ЕКОНОМИЈАТ. МАКРЕВСКАвторник, 16 април 202412:30
6МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАчетврток, 18 април 202412:30
СТАРА ПРОГРАМА 
7ДЕЛОВНО ПРЕТПРИЈАТИЕЛ. ПЕТРЕСКАсреда, 17 април 202413:15
8МАКРОЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАчетврток, 18 април 202412:30
9РУСКИ ЈАЗИК 2 Ј. АТАНАСОВСКАчетврток, 18 април 202412:30
10АНГЛИСКИ ЈАЗИК 2 К. ВИДОВАчетврток, 25 април 202412:30
11ОСНОВИ НА ПРАВОМ. ГРОЗДАНОВСКАсреда, 17 април 202412:00
12ФИЛОЗОФИЈАКОМИСИСКИсабота, 27 април 202413:00
ВТОРА ГОДИНА – 4 СЕМЕСТАР
НОВА ПРОГРАМА  
1ЈАВНИ ФИНАНСИИ Н. ПОПОВСКИ четврток, 25 април 202412:30
2ОРГАНИЗАЦИСКО ОДНЕСУВАЊЕГ. КРСТЕВСКАсабота, 27 април 202413:00
3ФИНАНСИСКО СМЕТКОВОДСТВОП. СТОЈАНОВАсреда, 17 април 202412:30
4МЕРКЕТИНГ ПОЛИТИКА НА ЦЕНИ Л. ПЕТРЕСКАсреда, 17 април 202413:15
5РУСКИ ЈАЗИК 2Ј. АТАНАСОВСКАчетврток, 18 април 202412:30
6ПСИХОЛОГИЈА НА БИЗНИСМ. СПАСОВСКАчетврток, 18 април 202413:00
СТАРА ПРОГРАМА 
9ДЕЛОВНО ПРАВОМ. ГРОЗДАНОВСКАсреда, 17 април 202412:00
10ЕКОНОМСКО ПРАВОМ. ГРОЗДАНОВСКАсреда, 17 април 202412:00
11ПСИХОЛОГИЈА НА БИЗНИСМ. СПАСОВСКАчетврток, 18 април 202413:00
12ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТМ. СОЛУНЧЕВСКИсабота, 20 април 202410:00
ТРЕТА ГОДИНА – 5 СЕМЕСТАР
НОВА ПРОГРАМА  
1ФИНАНСИСКИ ПАЗАРИ И ИНСТИТУЦИИТ. МАКРЕВСКАвторник, 16 април 202412:30
2ДЕЛОВНО ПЛАНИРАЊЕГ. КРСТЕВСКАсабота, 27 април 202413:00
3ОСИГУРУВАЊЕД. АНАСТАСОВСКИчетврток, 18 април 202411:00
4БАНКАРСТВОС. ДИМЕСКИсабота, 20 април 202411:00
5МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИЈ. СИЛЈАНОСКАвторник, 23 април 202412:00
6БАНКАРСКИ МАРКЕТИНГЛ. ПЕТРЕСКАсреда, 17 април 202413:15
СТАРА ПРОГРАМА 
7ФИНАНСИСКИ ПАЗАРИТ. МАКРЕВСКАвторник, 16 април 202412:30
8ДАНОЧЕН СИСТЕМП. СТОЈАНОВАсреда, 17 април 202412:30
9ЕЛЕКТРОНСКИ БИЗНИСН. ПОПОВСКИ четврток, 25 април 202412:30
10ЛОГИКАКОМИСИСКИсабота, 27 април 202413:00
11СМЕТКОВОДСТВНА КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈАП. СТОЈАНОВАсреда, 17 април 202412:30
12ПРЕТПРИЕМАЧКИ МЕНАЏМЕНТС. МАЛЧЕСКИпонеделник, 15 април 202412:00
ТРЕТА ГОДИНА – 6 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1ФИНАНСИСКИ МЕНАЏМЕНТН. ПОПОВСКИ четврток, 25 април 202412:30
2УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИС. МАЛЧЕСКИпонеделник, 15 април 202412:00
3АНАЛИЗА НА ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИП. СТОЈАНОВАсреда, 17 април 202412:30
4КОРПОРАТИВНИ ФИНАНСИИТ. МАКРЕВСКАвторник, 16 април 202412:30
5СТРАТЕГИСКИ МАРКЕТИНГЛ. ПЕТРЕСКАсреда, 17 април 202413:15
6СТРАТЕГИСКИ МЕНАЏМЕНТЈ. СИЛЈАНОСКАвторник, 23 април 202412:00
СТАРА ПРОГРАМА 
7СМЕТКОВОДСТВЕНА ПРЕСМЕТКАП. СТОЈАНОВАсреда, 17 април 202412:30
8ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИЈ. СИЛЈАНОСКАвторник, 23 април 202412:00
9АНГЛИСКИ ЈАЗИК  1К. ВИДОВАчетврток, 25 април 202412:30
10ПРОЕКТ МЕНАЏМЕНТЈ. СИЛЈАНОСКАвторник, 23 април 202412:00
11ФИНАНСИИ И КРЕДИТП. СТОЈАНОВАсреда, 17 април 202412:30
12МЕЃУНАРОДЕН МЕНАЏМЕНТЈ. СИЛЈАНОСКАвторник, 23 април 202412:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
 НОВА ПРОГРАМА  
1ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТН. ПОПОВСКИ четврток, 25 април 202412:30
2МЕЃУНАРОДНИ ФИНАНСИИТ. МАКРЕВСКАвторник, 16 април 202412:30
3РЕВИЗИЈАП. СТОЈАНОВАсреда, 17 април 202412:30
4Е-БИЗНИСН. ПОПОВСКИ четврток, 25 април 202412:30
5ПРОЕКТ МЕНАЏМЕНТЈ. СИЛЈАНОСКАвторник, 23 април 202412:00
6ОПЕРАТИВЕН МЕНАЏМЕНТГ. КРСТЕВСКАсабота, 27 април 202413:00
 СТАРА ПРОГРАМА   
1БАНКАРСКО РАБОТЕЊЕП. СТОЈАНОВАсреда, 17 април 202412:30
2ДЕВИЗЕН СИСТЕМ НА РАБОТЕЊЕЛ. ПЕТРЕСКАсреда, 17 април 202413:15
3АНГЛИСКИ ЈАЗИК 2 К. ВИДОВАчетврток, 25 април 202412:30
4РУСКИ ЈАЗИК 2 Ј. АТАНАСОВСКАчетврток, 18 април 202412:30
5ОРГАНИЗАЦИСКО ОДНЕСУВАЊЕГ. КРСТЕВСКАсабота, 27 април 202413:00
6ДЕЛОВНИ СИСТЕМИТ. МАКРЕВСКАвторник, 16 април 202412:30
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР
 НОВА ПРОГРАМА  
1МЕЃУНАРОДНА ТРГОВИЈАЛ. ПЕТРЕСКАсреда, 17 април 202413:15
2ИНВЕСТИЦИИП. СТОЈАНОВАсреда, 17 април 202412:30
3МЕЃУНАРОДНИ ЕКОНОМСКИ ОДНОСИЈ. АТАНАСОВСКАчетврток, 18 април 202412:30
4БАНКАРСКИ МЕНАЏМЕНТС. ДИМЕСКИсабота, 20 април 202411:00
5МЕНАЏМЕНТ НА ПРОМЕНИГ. КРСТЕВСКАсабота, 27 април 202413:00
6ДЕВИЗЕН СИСТЕМ Т. МАКРЕВСКАвторник, 16 април 202412:30
 СТАРА ПРОГРАМА   
р.бр.предметпрофесор 
1МЕЃУНАРОДНА ТРГОВИЈАЛ. ПЕТРЕСКАсреда, 17 април 202413:15
2ИНВЕСТИЦИИП. СТОЈАНОВАсреда, 17 април 202412:30
3ИНФОРМАТИЧКИ СИСТЕМИА. ПЕТРОВСКИсреда, 17 април 202412:30
4ИНФОРМАТИЧКИ ТЕХНОЛОГИИА. ПЕТРОВСКИсреда, 17 април 202412:30
5ИСТОРИЈА НА РУСИЈА И МАКЕДОНИЈАЈ. АТАНАСОВСКАчетврток, 18 април 202412:30
6ЕЛЕКТРОНСКИ БИЗНИСН. ПОПОВСКИ четврток, 25 април 202412:30
ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА
ПРВА ГОДИНА – 1 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
НОВА ПРОГРАМА  
1ПЕРЦЕПТИВНИ И СОЗНАЈНИ ПРОЦЕСИМ. ПЕНДАРОВСКИчетврток, 25 април 202411:00
2РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА 1 А. ЧУЧКОВАпонеделник, 15 април 202412:30
3ВОВЕД ВО МЕТОДОЛОГИЈА НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНАТА ПСИХОЛОГИЈАЃ. ЌИМОВАсреда, 17 април 202412:00
4СТАТИСТИКА ВО ПСИХОЛОГИЈАС. АНЃЕЛКОСКАсреда, 17 април 202412:00
5ПСИХОГЕНЕТИКАЕ. ЗЛАТЕВАпонеделник, 15 април 202411:00
6ИСТОРИЈА НА ПСИХОЛОГИЈАТА Е. ЗЛАТЕВАпонеделник, 15 април 202411:00
СТАРА ПРОГРАМА 
1ПЕРЦЕПТИВНИ И СОЗНАЈНИ ПРОЦЕСИМ. ПЕНДАРОВСКИчетврток, 25 април 202411:00
7ГЕНЕТИКАЕ. ЗЛАТЕВАпонеделник, 15 април 202411:00
4СТАТИСТИКА ВО ПСИХОЛОГИЈАС. АНЃЕЛКОСКАсреда, 17 април 202412:00
3ВОВЕД ВО МЕТОДОЛОГИЈА НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНАТА ПСИХОЛОГИЈАЃ. ЌИМОВАсреда, 17 април 202412:00
8ВОВЕД ВО ПСИХОЛОГИЈАЕ. ЗЛАТЕВАпонеделник, 15 април 202411:00
ПРВА ГОДИНА – 2 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
НОВА ПРОГРАМА  
1ЕМОЦИИ И МОТИВАЦИЈАА. ЧУЧКОВАпонеделник, 15 април 202412:30
2РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА 2А. ЧУЧКОВАпонеделник, 15 април 202412:30
4МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕМ. СПАСОВСКАчетврток, 18 април 202413:00
5АНГЛИСКИ ЈАЗИКК. ВИДОВАчетврток, 25 април 202412:30
6РУСКИ ЈАЗИК Ј. АТАНАСОВСКАчетврток, 18 април 202412:30
7ДОЖИВОТНО ОБРАЗОВАНИЕГ. ПОПОВСКАчетврток, 25 април 202412:00
СТАРА ПРОГРАМА 
1ЕМОЦИИ И МОТИВАЦИЈАА. ЧУЧКОВАпонеделник, 15 април 202412:30
2РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА 1 А. ЧУЧКОВАпонеделник, 15 април 202412:30
8ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАчетврток, 18 април 202412:30
6РУСКИ ЈАЗИК Ј. АТАНАСОВСКАчетврток, 18 април 202412:30
3СОЦИОЛОГИЈАС. Р. ЈОВАНОВСКАпонеделник, 15 април 202412:30
9ОСНОВИ НА ИНФОРМАТИКАА. ПЕТРОВСКИсреда, 17 април 202412:30
ВТОРА ГОДИНА – 3 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
 НОВА ПРОГРАМА  
1ИНТЕЛИГЕНЦИЈАЕ. ЗЛАТЕВАпонеделник, 15 април 202411:00
2ЗДРАВСТВЕНА ПСИХОЛОГИЈАМ. ПЕНДАРОВСКИчетврток, 25 април 202411:00
3ПСИХОМЕТРИЈАС. АНЃЕЛКОСКАсреда, 17 април 202412:00
4ОСНОВИ НА ПЕДАГОГИЈА СО ДИДАКТИКАГ. ПОПОВСКАчетврток, 25 април 202412:00
5ОСНОВИ НА МЕЃ. КОМУНИКАЦИЈАС. Р. ЈОВАНОВСКАпонеделник, 15 април 202412:30
6МЕДИЈАЦИЈАС. Р. ЈОВАНОВСКАпонеделник, 15 април 202412:30
 СТАРА ПРОГРАМА  
1РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА 2А. ЧУЧКОВАпонеделник, 15 април 202412:30
2ЗДРАВСТВЕНА ПСИХОЛОГИЈАМ. ПЕНДАРОВСКИчетврток, 25 април 202411:00
3ПСИХОМЕТРИЈАС. АНЃЕЛКОСКАсреда, 17 април 202412:00
4МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕМ. СПАСОВСКАчетврток, 18 април 202413:00
5УЧИЛИШНА ПЕДАГОГИЈА Ѓ. ЌИМОВАсреда, 17 април 202412:00
6КВАЛИТЕТ НА ИСТР. ВО ПСИХОЛОГИЈАС. АНЃЕЛКОСКАсреда, 17 април 202412:00
ВТОРА ГОДИНА – 4 СЕМЕСТАР
 НОВА ПРОГРАМА  
1ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАНИЕГ. П. НАЛЕВСКАчетврток, 25 април 202412:00
2СОЦИЈАЛНА ПСИХОЛОГИЈАС. Р. ЈОВАНОВСКАпонеделник, 15 април 202412:30
3КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИА. РИСТЕСКАвторник, 16 април 202412:30
4СОЦИОЛОГИЈАС. Р. ЈОВАНОВСКАпонеделник, 15 април 202412:30
5ЕТИКА И ЕСТЕТИКАС. Р. ЈОВАНОВСКАпонеделник, 15 април 202412:30
6УЧЕЊЕ И ПОУЧУВАЊЕГ. П. НАЛЕВСКАчетврток, 25 април 202412:00
 СТАРА ПРОГРАМА  
р.бр.предметпрофесор 
1ИНТЕЛИГЕНЦИЈАЕ. ЗЛАТЕВАпонеделник, 15 април 202411:00
2СОЦИЈАЛНА ПСИХОЛОГИЈАС. Р. ЈОВАНОВСКАпонеделник, 15 април 202412:30
3ОСНОВИ НА МЕЃ. КОМУНИКАЦИЈАС. Р. ЈОВАНОВСКАпонеделник, 15 април 202412:30
4ЕТИКА И ЕСТЕТИКАС. Р. ЈОВАНОВСКАпонеделник, 15 април 202412:30
5ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТМ. СОЛУНЧЕВСКИсабота, 20 април 202410:00
6ПСИХОЛОГИЈА НА БИЗНИСМ. СПАСОВСКАчетврток, 18 април 202413:00
ТРЕТА ГОДИНА – 5 СЕМЕСТАР
 НОВА ПРОГРАМА  
1ПСИХОПАТОЛОГИЈАЈ. БЕЛЕВСКАчетврток, 18 април 202413:00
2ПСИХОДИЈАГНОСТИКАМ. СПАСОВСКАчетврток, 18 април 202413:00
3ПСИХОЛОГИЈА НА СЕМЕЈСТВОМ. СПАСОВСКАчетврток, 18 април 202413:00
4САМОПОИМАЊЕ И САМОПРЕТСТАВУВАЊЕС. Р. ЈОВАНОВСКАпонеделник, 15 април 202412:30
5ПОЗИТИВНА ПСИХОЛОГИЈАМ. ПЕНДАРОВСКИчетврток, 25 април 202411:00
6УЧИЛИШНА ПЕДАГОГИЈА Ѓ. ЌИМОВАсреда, 17 април 202412:00
 СТАРА ПРОГРАМА  
р.бр.предметпрофесор 
1ПСИХОПАТОЛОГИЈАЈ. БЕЛЕВСКАчетврток, 18 април 202413:00
2ПСИХОДИЈАГНОСТИКАМ. СПАСОВСКАчетврток, 18 април 202413:00
3ПОЗИТИВНА ПСИХОЛОГИЈАМ. ПЕНДАРОВСКИчетврток, 25 април 202411:00
4ВЕШТИНА НА ПСИХОЛОШКО СОВЕТУВ.А. РИСТЕСКАвторник, 16 април 202412:30
5РАЗВОЈНА ПСИХОПАТОЛОГИЈАА. РИСТЕСКАвторник, 16 април 202412:30
6ОСНОВИ НА ПЕДАГОГИЈА СО ДИДАКТИКАГ. ПОПОВСКАчетврток, 25 април 202412:00
ТРЕТА ГОДИНА – 6 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1КЛИНИЧКА ПСИХОЛОГИЈАМ. СПАСОВСКАчетврток, 18 април 202413:00
2ФОРЕНЗИЧКА ПСИХОЛОГИЈАС. АНЃЕЛКОСКАсреда, 17 април 202412:00
3ПСИХОЛОШКИ ПРАВЦИ И ШКОЛИМ. ПЕНДАРОВСКИчетврток, 25 април 202411:00
4ПСИХОЛОГИЈА НА СЕМЕЈСТВОМ. СПАСОВСКАчетврток, 18 април 202413:00
5СУПЕРВИЗИЈА И ЕВАЛУАЦИЈАЃ. ЌИМОВАсреда, 17 април 202412:00
6ПСИХОЛОШКО ТЕСТИРАЊЕС. АНЃЕЛКОСКАсреда, 17 април 202412:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1ПСИХ. НА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИА. РИСТЕСКАвторник, 16 април 202412:30
2ПСИХОЛОГИЈА НА ОБРАЗОВАНИЕГ. ПОПОВСКАчетврток, 25 април 202412:00
3МЕТОДИКА НА НАСТАВА ВО ПСИХ.Ѓ. ЌИМОВАсреда, 17 април 202412:00
4НЕВРОПСИХОЛОГИЈАС. АНЃЕЛКОСКАсреда, 17 април 202412:00
5ПСИХОТЕРАПЕВТСКИ МЕТОДИЕ. ЗЛАТЕВАпонеделник, 15 април 202411:00
6ИНТЕРВЕНЦИЈА ПРИ СТРЕС И КРИЗИА. РИСТЕСКАвторник, 16 април 202412:30
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1ПСИХОЛОГИЈА НА НАДАРЕНИГ. ПОПОВСКАчетврток, 25 април 202412:00
2ПСИХОЛОГИЈА НА ТРУДОТС. АНЃЕЛКОСКАсреда, 17 април 202412:00
3МЕДИЈАЦИЈАС. Р. ЈОВАНОВСКАпонеделник, 15 април 202412:30
4ПСИХОЛОГИЈА НА БОЛКАА. ЧУЧКОВАпонеделник, 15 април 202412:30
5ИСТОРИЈА НА РУСИЈА И МАКЕДОНИЈАЈ. АТАНАСОВСКАчетврток, 18 април 202412:30
6ЕЛЕКТРОНСКИ БИЗНИСН. ПОПОВСКИчетврток, 25 април 202412:30
ПРВА ГОДИНА – 1 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1ОСНОВИ НА ПРОГРАМИРАЊЕМ. А. ЈАНКУЛОВСКАвторник, 16 април 202412:30
2АПЛИКАТИВНИ ПРОГРАМИМ. СТЕВАНОВСКИпонеделник, 22 април 202412:30
3МАТЕМАТИКАС. МАЛЧЕСКИпонеделник, 15 април 202412:00
4АЛГОРИТМИ И СТРУКТУРА НА ПОДАТОЦИМ. А. ЈАНКУЛОВСКАвторник, 16 април 202412:30
5АНГЛИСКИ ЈАЗИК 1К. ВИДОВАчетврток, 25 април 202412:30
ПРВА ГОДИНА – 2 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1КОМПЈУТЕРСКА АРХИТЕКТУРАМ. А. ЈАНКУЛОВСКАвторник, 16 април 202412:30
2ОБЈЕКТНО ПРОГРАМИРАЊЕМ. А. ЈАНКУЛОВСКАвторник, 16 април 202412:30
3ПРОСТОРНИ ИНФОР. СИСТЕМИС. МАНАСОВсреда, 17 април 202411:00
4ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈАН. ПОПОВСКИчетврток, 25 април 202412:30
5ОСНОВИ НА ИНФОРМАТИКАА. ПЕТРОВСКИсреда, 17 април 202412:30
ВТОРА ГОДИНА – 3 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1СОЗДАВАЊЕ НА ВЕБ САЈТОВИ Г. БИЏОВСКИпеток, 19 април 202412:30
2СОФТВЕРСКО ИНЖЕНЕРСТВОА. ПЕТРОВСКИсреда, 17 април 202412:30
3АНАЛИЗА НА СОФТВЕРСКИ ПОТРЕБИГ. БИЏОВСКИпеток, 19 април 202412:30
4МАТЕМАТИКА 2С. МАЛЧЕСКИпонеделник, 15 април 202412:00
5КОМПЈУТЕРСКИ МРЕЖИ Х. САЛКИЧ  
6ВЕБ ДИЗАЈН М. СТЕВАНОВСКИпонеделник, 22 април 202412:30
7КОНСТРУКЦИЈА НА СОФТВЕР М. СТЕВАНОВСКИпонеделник, 22 април 202412:30
ВТОРА ГОДИНА – 4 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИМ. А. ЈАНКУЛОВСКАвторник, 16 април 202412:30
2УПРАВУВАЊЕ СО ИТ ПРОЕКТИ Г. БИЏОВСКИпеток, 19 април 202412:30
3СОФТВЕРСКА ЕРГОНОМИЈАГ. БИЏОВСКИпеток, 19 април 202412:30
4АПЛИКАТИВНИ ГИС ПРОГРАМИС. МАНАСОВсреда, 17 април 202411:00
5ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТМ. СОЛУНЧЕВСКИсабота, 20 април 202410:00
6ИНТЕРАКЦИЈА ЧОВЕК-КОМПЈУТЕРХ. САЛКИЧ  
5РАЗВОЈ НА ГИС СИСТЕМИС. МАНАСОВсреда, 17 април 202411:00
7ПСИХОЛОГИЈА НА БИЗНИСМ. СПАСОВСКАчетврток, 18 април 202413:00
ТРЕТА ГОДИНА – 5 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1ИНТЕРНЕТ ПРОГРАМИРАЊЕМ. А. ЈАНКУЛОВСКАвторник, 16 април 202412:30
2БАЗИ НА ПОДАТОЦИ 1А. ПЕТРОВСКИсреда, 17 април 202412:30
3КОНСТРУКЦИЈА НА СОФТВЕР М. СТЕВАНОВСКИпонеделник, 22 април 202412:30
4ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИМ. А. ЈАНКУЛОВСКАвторник, 16 април 202412:30
5КОМПЈУТЕРСКА ГРАФИКАГ. БИЏОВСКИпеток, 19 април 202412:30
ТРЕТА ГОДИНА – 6 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1ПРОЕКТНА РАБОТАХ. САЛКИЧ  
2ВИЗУЕЛНО ПРОГРАМИРАЊЕМ. А. ЈАНКУЛОВСКАвторник, 16 април 202412:30
3БАЗИ НА ПОДАТОЦИ 2А. ПЕТРОВСКИсреда, 17 април 202412:30
4СИСТЕМСКИ СОФТВЕР О. СИМОВ  
5ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈАМ. СТЕВАНОВСКИпонеделник, 22 април 202412:30
6ОСНОВИ НА ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИМ. СТЕВАНОВСКИпонеделник, 22 април 202412:30
7ЛОГИЧКО ДИЗАЈНИРАЊЕ НА ИСА. ПЕТРОВСКИсреда, 17 април 202412:30
ПРВА ГОДИНА – 1 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1ОСНОВИ НА ПРОГРАМИРАЊЕМ. А. ЈАНКУЛОВСКАвторник, 16 април 202412:30
2АПЛИКАТИВНИ ПРОГРАМИМ. СТЕВАНОВСКИпонеделник, 22 април 202412:30
3МАТЕМАТИКАС. МАЛЧЕСКИпонеделник, 15 април 202412:00
4АЛГОРИТМИ И СТРУКТУРА НА ПОДАТОЦИМ. А. ЈАНКУЛОВСКАвторник, 16 април 202412:30
5АНГЛИСКИ ЈАЗИК 1К. ВИДОВАчетврток, 25 април 202412:30
ПРВА ГОДИНА – 2 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1КОМПЈУТЕРСКА АРХИТЕКТУРАО. СИМОВ  
2ОБЈЕКТНО ПРОГРАМИРАЊЕО. СИМОВ  
3ПРОСТОРНИ ИНФОР. СИСТЕМИС. МАНАСОВсреда, 17 април 202411:00
4ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈАН.ПОПОВСКИчетврток, 25 април 202412:30
ВТОРА ГОДИНА – 3 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1КОМПЈУТЕРСКИ МРЕЖИ 1Х. САЛКИЧ  
2КОМЈУТЕРСКИ АНИМАЦИИГ. БИЏОВСКИпеток, 19 април 202412:30
3БЕЗБЕДНОСТ НА КОМПЈУТЕРСКИ СИСТЕМИМ. СТЕВАНОВСКИпонеделник, 22 април 202412:30
4СОФТВЕРСКО ИНЖЕНЕРСТВОА. ПЕТРОВСКИсреда, 17 април 202412:30
ВТОРА ГОДИНА – 4 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1БАЗИ НА ПОДАТОЦИА. ПЕТРОВСКИсреда, 17 април 202412:30
2ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИМ. А. ЈАНКУЛОВСКАвторник, 16 април 202412:30
3ВЕБ ДИЗАЈН Г. БИЏОВСКИпеток, 19 април 202412:30
5ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТМ. СОЛУНЧЕВСКИсабота, 20 април 202410:00
ТРЕТА ГОДИНА – 5 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1КОМПЈУТЕРСКИ МРЕЖИ 2Х. САЛКИЧ  
2ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИМ. А. ЈАНКУЛОВСКАвторник, 16 април 202412:30
3ОСНОВИ НА ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИС. МАНАСОВсреда, 17 април 202411:00
4ИНФОРМАТИЧКА ЕТИКАС. МАНАСОВсреда, 17 април 202411:00
ТРЕТА ГОДИНА – 6 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1ПРОЕКТНА РАБОТАХ. САЛКИЧ  
2НАПРЕДНО ПРОЕКТИРАЊЕ НА КОМПЈУТЕРСКИ МРЕЖИХ. САЛКИЧ  
3ИНТЕРАКЦИЈА ЧОВЕК-КОМПЈУТЕРХ. САЛКИЧ  
4ЛОГИЧКО ДИЗАЈНИРАЊЕ НА ИСА. ПЕТРОВСКИсреда, 17 април 202412:30
ПРВА ГОДИНА – 1 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1МАТЕМАТИКАС. МАЛЧЕСКИпонеделник, 15 април 202412:00
2ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ ЗА РАБОТНА СРЕДИНАЦ. МИТРЕВСКАвторник, 16 април 202412:30
3ПРАВНИ ОСНОВИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТАЖ. МИТРЕВСКИпонеделник, 15 април 202412:00
4ЕЛЕТРОТЕХНИКАС. БУНДАЛЕВСКИчетврток, 18 април 202412:30
5РУСКИ ЈАЗИК 1Ј. АТАНАСОВСКАчетврток, 18 април 202412:30
ПРВА ГОДИНА – 2 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1ТЕХНИЧКА МЕХАНИКАЦ. МИТРЕВСКАвторник, 16 април 202412:30
2ТЕРМОДИНАМИКАЛ. БУРЕСКАвторник, 16 април 202411:30
3ТЕРМОПОСТРОЈКИЦ. МИТРЕВСКАвторник, 16 април 202412:30
4МЕХАНИКА НА ФЛУИДИС. БУНДАЛЕВСКИчетврток, 18 април 202412:30
5ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАчетврток, 18 април 202412:30
ВТОРА ГОДИНА – 3 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1ОСНОВИ НА ЗАШТИТНИ СИСТЕМИ С. БУНДАЛЕВСКИчетврток, 18 април 202412:30
2ПРОЦЕНА НА БЕЗБЕДНОСТ НА РАБОТНО МЕСТОЦ. МИТРЕВСКАвторник, 16 април 202412:30
3ПОСТРОЈКИ И ИНСТАЛАЦИИ ПОД ПРИТИСОК  Л. БУРЕСКАвторник, 16 април 202411:30
4МЕНАЏМЕНТ НА ПРИРОДНИ РЕСУРСИЈ. СИЛЈАНОВСКАвторник, 23 април 202412:00
5ЕНЕРГЕТИКА И ОПКРУЖУВАЊЕС. БУНДАЛЕВСКИчетврток, 18 април 202412:30
ВТОРА ГОДИНА – 4 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1ТЕОРИЈА НА СИСТЕМИ И РИЗИКС. ЦВЕТКОВИЌсабота, 27 април 202412:00
2СТАТИСТИКА И ОПС. ЗИКОВСКАчетврток, 18 април 202416:00
3СОЦИЈАЛНА ЕКОЛОГИЈАС. БУНДАЛЕВСКИчетврток, 18 април 202412:30
4ПСИХОЛОГИЈА НА БИЗНИСМ. СПАСОВСКАчетврток, 18 април 202413:00
5ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТМ. СОЛУНЧЕВСКИсабота, 20 април 202410:00
6ИНДИКАТОРИ ЗА КВАЛИТЕТ НА РАБОТНА СРЕДИНАЦ. МИТРЕВСКАвторник, 16 април 202412:30
ТРЕТА ГОДИНА – 5 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1РИЗИК ОД ОПАСНИ МАТЕРИЈАЛИЦ. МИТРЕВСКАвторник, 16 април 202412:30
2РИЗИК ОД МЕХАНИЧКИ ДЕЈСТВИЈА Ц. МИТРЕВСКАвторник, 16 април 202412:30
3ЗАШТИТА ОД БУЧАВА И ВИБРАЦИИ С. БУНДАЛЕВСКИчетврток, 18 април 202412:30
4АНГЛИСКИ ЈАЗИК 1 К. ВИДОВАчетврток, 25 април 202412:30
5ИНДУСТРИСКА ЕКОЛОГИЈАС. ЦВЕТКОВИЌсабота, 27 април 202412:00
ТРЕТА ГОДИНА – 6 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1БЕЗБЕДНОСТ НА ОПРЕМА И ПРОИЗВОДИЦ. МИТРЕВСКАвторник, 16 април 202412:30
2ЗАШТИТА ПРИ ТРАНС. И СКЛАДИРАЊЕС. ЗИКОВСКАчетврток, 18 април 202416:00
3ЕРГОНОМИЈА НА РАБОТНО МЕСТОС. БУНДАЛЕВСКИчетврток, 18 април 202412:30
4МОНИТОРИНГ НА ЖИВОТНА СРЕДИНАС. БУНДАЛЕВСКИчетврток, 18 април 202412:30
5МЕНАЏМЕНТ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН РИЗИКЈ. СИЛЈАНОСКАвторник, 23 април 202412:00
ПРВА ГОДИНА – 1 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
НОВА ПРОГРАМА  
1ТЕОРИЈА НА ДРЖАВАТА И ПРАВОТО В. СТАМЕВСКИпонеделник, 29 април 202412:30
2ИСТОРИЈА НА ПРАВОЈ. МИТРЕВСКАпеток, 19 април 202412:30
3АКАДЕМСКО ПИШУВАЊЕИ. ЕФРЕМОВСКИчетврток, 18 април 202412:30
4РИМСКО ПРАВОИ. ЕФРЕМОВСКИчетврток, 18 април 202412:30
5АНГЛИСКИ ЈАЗИК К. ВИДОВАчетврток, 25 април 202412:30
6РУСКИ ЈАЗИК Ј. АТАНАСОВСКАчетврток, 18 април 202412:30
СТАРА ПРОГРАМА 
7ВОВЕД ВО ПРАВОТОВ. СТАМЕВСКИпонеделник, 29 април 202412:30
8СОЦИОЛОГИЈА НА ПРАВОТОВ. СТАМЕВСКИпонеделник, 29 април 202412:30
9РИМСКО ПРАВОИ. ЕФРЕМОВСКИчетврток, 18 април 202412:30
10ПРАВО НА ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈАМ. ГРОЗДАНОВСКАсреда, 17 април 202412:00
ПРВА ГОДИНА – 2 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
НОВА ПРОГРАМА  
1УСТАВНО ПРАВОЈ. МИТРЕВСКАпеток, 19 април 202412:30
2ПРАВО НА ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈАМ. ГРОЗДАНОВСКАсреда, 17 април 202412:00
3ОПШТ ДЕЛ НА ГРАЃАНСКО И СТВАРНО ПРАВО Е. СПИРОСКАсреда, 17 април 202413:00
4ЈАВНА И ДРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЈАИ. ЕФРЕМОВСКИчетврток, 18 април 202412:30
5ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈАТАЈ. АТАНАСОВСКАчетврток, 18 април 202412:30
СТАРА ПРОГРАМА 
6ОСНОВИ НА ГРАЃ. И СТВАРНО ПРАВОЕ. СПИРОСКАсреда, 17 април 202413:00
7УСТАВНО ПРАВОЈ. МИТРЕВСКАпеток, 19 април 202412:30
8РУСКИ ЈАЗИК Ј. АТАНАСОВСКАчетврток, 18 април 202412:30
9ИСТОРИЈА НА ПРАВОЈ. МИТРЕВСКАпеток, 19 април 202412:30
10АКАДЕМСКО ПИШУВАЊЕИ. ЕФРЕМОВСКИчетврток, 18 април 202412:30
ВТОРА ГОДИНА – 3 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
 НОВА ПРОГРАМА  
1СЕМЕЈНО ПРАВОЕ. СПИРОСКАсреда, 17 април 202413:00
2ПРАВО НА ЕВРОПСКА УНИЈАЕ. ИЦОСКАпеток, 19 април 202413:30
3ТРУДОВО ПРАВОЖ. МИТРЕВСКИпонеделник, 15 април 202412:00
4АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И АДМИН. ПОСТАПКАМ. МУСТАФИ  
5СОВРЕМЕНИ ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМИЈ. МИТРЕВСКАпеток, 19 април 202412:30
  СТАРА ПРОГРАМА  
1ОБЛИГАЦИОНО ПРАВОЕ. СПИРОСКАсреда, 17 април 202413:00
2СЕМЕЈНО ПРАВОЕ. СПИРОСКАсреда, 17 април 202413:00
3ТРУДОВО ПРАВОЖ. МИТРЕВСКИпонеделник, 15 април 202412:00
4ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈАТАЈ. АТАНАСОВСКАчетврток, 18 април 202412:30
5УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИИ. ЕФРЕМОВСКИчетврток, 18 април 202412:30
ВТОРА ГОДИНА – 4 СЕМЕСТАР
 НОВА ПРОГРАМА  
р.бр.предметпрофесор 
1МЕЃУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВОЕ. ИЦОСКАпеток, 19 април 202413:30
2КАЗНЕНО ПРАВОМ. ГРОЗДАНОВСКАсреда, 17 април 202412:00
3СОЦИЈАЛНО ПРАВОЖ. МИТРЕВСКИпонеделник, 15 април 202412:00
4ОБЛИГАЦИОНО ПРАВОЕ. СПИРОСКАсреда, 17 април 202413:00
5НАСЛЕДНО ПРАВОЖ. МИТРЕВСКИпонеделник, 15 април 202412:00
  СТАРА ПРОГРАМА  
1ПРАВНА РЕТОРИКАИ. ЕФРЕМОВСКИчетврток, 18 април 202412:30
2НАСЛЕДНО ПРАВОЖ. МИТРЕВСКИпонеделник, 15 април 202412:00
3ТРГОВСКО ПРАВОЕ. ИЦОСКАпеток, 19 април 202413:30
4КАЗНЕНО ПРАВОМ. ГРОЗДАНОВСКАсреда, 17 април 202412:00
ТРЕТА ГОДИНА – 5 СЕМЕСТАР
 НОВА ПРОГРАМА  
р.бр.предметпрофесор 
1ФИНАНСИИ И ФИНАНСОВО ПРАВО Т. МАКРЕВСКАвторник, 16 април 202412:30
2ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТЖ. МИТРЕВСКИпонеделник, 15 април 202412:00
3ТРГОВСКО ПРАВОЕ. ИЦОСКАпеток, 19 април 202413:30
4МЕЃУНАРОДНО ПРАВО ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКОТЕ. ИЦОСКАпеток, 19 април 202413:30
5ПЕНОЛОГИЈАМ. ГРОЗДАНОВСКАсреда, 17 април 202412:00
  СТАРА ПРОГРАМА  
р.бр.предметпрофесор 
1МЕЃУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВОЕ. ИЦОСКАпеток, 19 април 202413:30
2ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТЖ. МИТРЕВСКИпонеделник, 15 април 202412:00
3ПРАВО НА ЕУЕ. ИЦОСКАпеток, 19 април 202413:30
4ФИНАНСИИ И ФИНАНСОВО ПРАВО Т. МАКРЕВСКАвторник, 16 април 202412:30
ТРЕТА ГОДИНА – 6 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1ГРАЃАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВОЕ. СПИРОСКАсреда, 17 април 202413:00
2КАЗНЕНО ПРОЦЕСНО ПРАВОМ. ГРОЗДАНОВСКАсреда, 17 април 202412:00
3АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВОМ. МУСТАФИ  
4МЕЃУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВОЕ. ИЦОСКАпеток, 19 април 202413:30
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР -АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА
р.бр.предметпрофесор 
1МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕЈ. МИТРЕВСКАпеток, 19 април 202412:30
2УПРАВНО ПРОЦЕСНО ПРАВОИ. ЕФРЕМОВСКИчетврток, 18 април 202412:30
3ЈАВНА И ДРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЈАИ. ЕФРЕМОВСКИчетврток, 18 април 202412:30
4УПРАВНО СУДСТВОВ. СТАМЕВСКИпонеделник, 29 април 202412:30
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР -АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА
р.бр.предметпрофесордатумчас
1АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО ПРИМЕНЕТА ПРИ. ЕФРЕМОВСКИчетврток, 18 април 202412:30
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР – ГРАЃАНСКО ПРАВО
р.бр.предметпрофесор 
1МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕЈ. МИТРЕВСКАпеток, 19 април 202412:30
2АВТОРСКО ПРАВОЕ. СПИРОСКАсреда, 17 април 202413:00
3ПРАВО НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТЕ. СПИРОСКАсреда, 17 април 202413:00
4ДОГОВОРНО ПРАВОЖ. МИТРЕВСКИпонеделник, 15 април 202412:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР – ГРАЃАНСКО ПРАВО
р.бр.предметпрофесор 
1ГРАЃАНСКО ПРАВО ПРИМЕНЕТА ПРОГРАМАЕ. СПИРОСКАсреда, 17 април 202413:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР – КАЗНЕНО ПРАВО
р.бр.предметпрофесор 
1МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕЈ. МИТРЕВСКАпеток, 19 април 202412:30
2КРИМИНОЛОГИЈАМ. ГРОЗДАНОВСКАсреда, 17 април 202412:00
3ПЕНОЛОГИЈАВ. СТАМЕВСКИпонеделник, 29 април 202412:30
4МАЛОЛЕТНИЧКО КАЗНЕНО ПРАВОМ. ГРОЗДАНОВСКАсреда, 17 април 202412:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР – КАЗНЕНО ПРАВО
р.бр.предметпрофесор 
1КАЗНЕНО ПРАВО ПРИМЕНЕТА ПРОГРАМАМ. ГРОЗДАНОВСКАсреда, 17 април 202412:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР – МЕЃУНАРОДНО ПРАВО. ПРАВО НА ЕУ И ДИПЛОМАТИЈА
р.бр.предметпрофесор 
1МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕЈ. МИТРЕВСКАпеток, 19 април 202412:30
2МЕЃУНАРОДНО ПРАВО ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКОТЉ. РИСТОВСКИвторник, 16 април 202410:00
3ДИПЛОМАТСКО И КОНЗУЛАРНО ПРАВОТ. ЃОРЃИЕВпеток, 19 април 202413:30
4МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИЈ. МИТРЕВСКАпеток, 19 април 202412:30
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР – МЕЃУНАРОДНО ПРАВО. ПРАВО НА ЕУ И ДИПЛОМАТИЈА
р.бр.предметпрофесор 
1МЕЃ. ПРАВО, ПРАВО НА ЕУ, И ДИПЛ. ПРИМЕЕ. ИЦОСКАпеток, 19 април 202413:30
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР – ФИНАНСИИ И ДЕЛОВНО ПРАВО
р.бр.предметпрофесор 
1МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕЈ. МИТРЕВСКАпеток, 19 април 202412:30
2СТЕЧАЈ И СТЕЧАЈНА ПОСТАПКАЕ. СПИРОСКАсреда, 17 април 202413:00
3ДАНОЧНО ПРАВОЕ. ИЦОСКАпеток, 19 април 202413:30
4ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИЈАВ. СТАМЕВСКИпонеделник, 29 април 202412:30
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР – ФИНАНСИИ И ДЕЛОВНО ПРАВО
р.бр.предметпрофесор 
1ТРГОВСКО ПРАВО – ПРИМЕНЕТА ПРОГРАМАЖ. МИТРЕВСКИпонеделник, 15 април 202412:00