Распоред за втор колоквиум - летен семестар 2022

Свети Николе

ПРВА ГОДИНА – 2 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1МАКРОЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАвторник, 31 мај 202209:00
2ПРИНЦИПИ НА СМЕТКОВОДСТВОП. СТОЈАНОВАвторник, 31 мај 202210:00
3СТАТИСТИКАС. МАЛЧЕСКИпонеделник, 30 мај 202209:30
4АНГЛИСКИ ЈАЗИК 2К. ВИДОВАпеток, 27 мај 202210:00
5ВОВЕД ВО БИЗНИСШ. ИВАНОВСКАпонеделник, 30 мај 202211:30
6ДЕЛОВНО КОМУНИЦИРАЊЕД. ЃУРЧЕВСКИ//
ВТОРА ГОДИНА – 4 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ЈАВНИ ФИНАНСИИ Т. МАКРЕВСКА  
2ОРГАНИЗАЦИСКО ОДНЕСУВАЊЕГ. КРСТЕВСКАсреда, 01 јуни 202209:30
3ФИНАНСИСКО СМЕТКОВОДСТВОП. СТОЈАНОВАвторник, 31 мај 202210:00
4МЕРКЕТИНГ ПОЛИТИКА НА ЦЕНИ Л. ПЕТРЕСКАвторник, 31 мај 202210:00
5РУСКИ ЈАЗИК 2З. ПАНОВчетврток, 26 мај 202209:00
6ПСИХОЛОГИЈА НА БИЗНИСВ. ГАВРИЛОВАпонеделник, 30 мај 202210:00
ТРЕТА ГОДИНА – 6 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1МЕЃУНАРОДЕН МЕНАЏМЕНТШ. ИВАНОВСКАпонеделник, 30 мај 202210:00
2СТРАТЕГИСКИ МЕНАЦМЕНТ Љ. ВЧКОВ//
3ФИНАНСИСКИ МЕНАЏМЕНТН. ПОПОВСКИсреда, 01 јуни 202211:00
4УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ С. МАЛЧЕСКИпонеделник, 30 мај 202212:00
5АНАЛИЗА НА ФИН ИЗВЕШТАИ П. СТОЈАНОВАвторник, 31 мај 202210:00
6СТРАТЕГИСКИ МАРКЕТИНГЛ. ПЕТРЕСКАвторник, 31 мај 202210:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ИНВЕСТИЦИОНЕН  МЕНАЏМEНТГ. КРСТЕВСКАсреда, 01 јуни 202209:30
2БАНКАРСКИ МЕНАЏМЕНТС. ДИМЕСКИсабота, 04 јуни 202210:00
3МЕНАЏМЕНТ НА ПРИРОДНИ РЕСУРСИС. МАЛЦОВпонеделник, 30 мај 202212:00
5ИСТОРИЈА НА РУСИЈА И МАКЕДОНИЈАГ. ЈАКИМОВпеток, 10 јуни 202210:00
6ЕЛЕКТРОНСКИ БИЗНИСШ. ИВАНОВСКАпонеделник, 30 мај 202214:00
ПРВА ГОДИНА – 2 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1МАКРОЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАвторник, 31 мај 202209:00
2ПРИНЦИПИ НА СМЕТКОВОДСТВОП. СТОЈАНОВАвторник, 31 мај 202210:00
3СТАТИСТИКАС. МАЛЧЕСКИпонеделник, 30 мај 202209:30
4АНГЛИСКИ ЈАЗИК 2К. ВИДОВАпеток, 27 мај 202210:00
5ВОВЕД ВО БИЗНИСШ. ИВАНОВСКАпонеделник, 30 мај 202211:30
6ДЕЛОВНО КОМУНИЦИРАЊЕД. ЃУРЧЕВСКИ//
ВТОРА ГОДИНА – 4 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ЈАВНИ ФИНАНСИИ Т. МАКРЕВСКА  
2ОРГАНИЗАЦИСКО ОДНЕСУВАЊЕГ. КРСТЕВСКАсреда, 01 јуни 202209:30
3ФИНАНСИСКО СМЕТКОВОДСТВОП. СТОЈАНОВАвторник, 31 мај 202210:00
4МЕРКЕТИНГ ПОЛИТИКА НА ЦЕНИ Л. ПЕТРЕВСКАвторник, 31 мај 202210:00
5РУСКИ ЈАЗИК 2З. ПАНОВчетврток, 26 мај 202209:00
6ПСИХОЛОГИЈА НА БИЗНИСВ. ГАВРИЛОВАпонеделник, 30 мај 202210:00
ТРЕТА ГОДИНА – 6 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1КОРПОРАТИВНИ ФИНАНСИИ Т. МАКРЕСКА  
2АНАЛИЗА НА ФИН ИЗВЕШТАИП. СТОЈАНОВАвторник, 31 мај 202210:00
3ФИНАНСИСКИ МЕНАЏМЕНТН. ПОПОВСКИсреда, 01 јуни 202211:00
4УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ С. МАЛЧЕСКИпонеделник, 30 мај 202211:00
5СТРАТЕГИСКИ МЕНАЏМЕНТЉ. ВЧКОВ//
6СТРАТЕГИСКИ МАРКЕТИНГЛ. ПЕТРЕВСКАвторник, 31 мај 202210:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1МЕЃУНАРОДНА ТРГОВИЈАЛ. ПЕТРЕВСКАвторник, 31 мај 202210:00
2ИНВЕСТИЦИИП. СТОЈАНОВАвторник, 31 мај 202210:00
3ИНФОРМАТИЧКИ ТЕХНОЛОГИИА. ПЕТРОВСКИсреда, 01 јуни 202210:00
4ИСТОРИЈА НА РУСИЈА И МАКЕДОНИЈАГ. ЈАКИМОВпеток, 10 јуни 202210:00
5ЕЛЕКТРОНСКИ БИЗНИСШ. ИВАНОВСКАпонеделник, 30 мај 202214:00
ПРВА ГОДИНА – 2 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ЕМОЦИИ И МОТИВАЦИЈАА. ЧУЧКОВАчетврток, 23 јуни 202210:00
2РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА 2А. ЧУЧКОВАчетврток, 23 јуни 202211:00
3МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕС. Р. ЈОВАНОВСКАсреда, 01 јуни 202209:30
4АНГЛИСКИ ЈАЗИК 1К. ВИДОВАпеток, 27 мај 202210:00
5РУСКИ ЈАЗИК 1З. ПАНОВчетврток, 26 мај 202209:00
6ДОЖИВОТНО ОБРАЗОВАНИЕЃ. ЌИМОВАпонеделник, 30 мај 202210:00
ВТОРА ГОДИНА – 4 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ИНТЕЛИГЕНЦИЈАЃ. ЌИМОВАпонеделник, 30 мај 202211:00
2СОЦИЈАЛНА ПСИХОЛОГИЈАС. Р. ЈОВАНОВСКАсреда, 01 јуни 202209:30
3ОСНОВИ НА МЕЃ. КОМУНИКАЦИЈАА. РИСТЕСКАчетврток, 02 јуни 202210:00
4ЕТИКА И ЕСТЕТИКАД. ТОШЕВАпеток, 27 мај 202210:00
5ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТЉ. ВЧКОВ//
6ПСИХОЛОГИЈА НА БИЗНИСВ. ГАВРИЛОВАпонеделник, 30 мај 202210:00
ТРЕТА ГОДИНА – 6 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1КЛИНИЧКА ПСИХОЛОГИЈАД. БЕЛЕВСКАпонеделник, 30 мај 202212:00
2ФОРЕНЗИЧКА ПСИХОЛОГИЈАС. АНЃЕЛКОСКАпеток, 27 мај 202212:00
3ПСИХОЛОШКИ ПРАВЦИ И ШКОЛИМ. ПЕНДАРОВСКИсреда, 01 јуни 202209:00
4ПСИХОЛОГИЈА НА СЕМЕЈСТВОВ. ГАВРИЛОВАпонеделник, 30 мај 202211:00
5СУПЕРВИЗИЈА И ЕВАУЛАЦИЈАЃ. ЌИМОВАпонеделник, 30 мај 202210:00
6ПСИХОЛОШКО ТЕСТИРАЊЕС. АНЃЕЛКОСКАпеток, 27 мај 202210:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ПСИХОЛОГИЈА НА НАДАРЕНИА. ЧУЧКОВАчетврток, 23 јуни 202212:00
2ПСИХОЛОГИЈА НА ТРУДОТС. АНЃЕЛКОСКАпеток, 27 мај 202211:00
3МЕДИЈАЦИЈАС. Р. ЈОВАНОВСКАсреда, 01 јуни 202209:30
4ПСИХОЛОГИЈА НА БОЛКАС. КОЧАНКОВСКИпеток, 27 мај 202210:00
5ИСТОРИЈА НА РУСИЈА И МАКЕДОНИЈАГ. ЈАКИМОВпеток, 10 јуни 202210:00
6ЕЛЕКТРОНСКИ БИЗНИСШ. ИВАНОВСКАпонеделник, 30 мај 202214:00
ПРВА ГОДИНА – 2 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1КОМПЈУТЕРСКА АРХИТЕКТУРАО. СИМОВвторник, 31 мај 202211:00
2ОБЈЕКТНО ПРОГРАМИРАЊЕО. СИМОВвторник, 31 мај 202211:00
3ПРОСТОРНИ ИНФОР. СИСТЕМИС. МАНАСОВ  
4ОСНОВИ НА ИНФОРМАТИКАА. ПЕТРОВСКИсреда, 01 јуни 202210:00
5ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈАН. ПОПОВСКИсреда, 01 јуни 202212:00
ВТОРА ГОДИНА – 4 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1БАЗИ НА ПОДАТОЦИА. ПЕТРОВСКИсреда, 01 јуни 202211:00
2ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИО. СИМОВпонеделник, 30 мај 202211:00
3ВЕБ ДИЗАЈН Г. БИЏОВСКИпонеделник, 30 мај 202210:00
4ДИЗАЈН НА КОРПОРАТИВЕН ИДЕНТИТЕТМ. СТЕВАНОВСКИпонеделник, 30 мај 202211:00
5ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТЉ. ВЧКОВ//
ТРЕТА ГОДИНА – 6 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ПРОЕКТНА РАБОТАХ. САЛКИЧпонеделник, 30 мај 202216:00
2НАПРЕДНО ПРОЕКТИРАЊЕ НА КОМПЈУТЕРСКИ МРЕЖИХ. САЛКИЧпонеделник, 30 мај 202216:00
3ИНТЕРАКЦИЈА ЧОВЕК-КОМПЈУТЕРХ. САЛКИЧпонеделник, 30 мај 202216:00
4ЛОГИЧКО ДИЗАЈНИРАЊЕ НА ИС А. ПЕТРОВСКИсреда, 01 јуни 202211:00
ПРВА ГОДИНА – 2 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1КОМПЈУТЕРСКА АРХИТЕКТУРАО. СИМОВвторник, 31 мај 202211:00
2ОБЈЕКТНО ПРОГРАМИРАЊЕО. СИМОВвторник, 31 мај 202211:00
3ПРОСТОРНИ ИНФОР. СИСТЕМИС. МАНАСОВ  
4ОСНОВИ НА ИНФОРМАТИКАА. ПЕТРОВСКИсреда, 01 јуни 202210:00
5ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈАН. ПОПОВСКИсреда, 01 јуни 202212:00
ВТОРА ГОДИНА – 4 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИО. СИМОВпонеделник, 30 мај 202211:00
2УПРАВУВАЊЕ СО ИТ ПРОЕКТИ С. ПАНЕВ//
3СОФТВЕРСКА ЕРГОНОМИЈАГ. БИЏОВСКИпонеделник, 30 мај 202211:00
4АПЛИКАТИВНИ ГИС ПРОГРАМИС. МАНАСОВ  
5ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТЉ. ВЧКОВ//
ТРЕТА ГОДИНА – 6 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ПРОЕКТНА РАБОТАХ. САЛКИЌпонеделник, 30 мај 202216:00
2ВИЗУЕЛНО ПРОГРАМИРАЊЕМ. А. ЈАНКУЛОВСКАпонеделник, 13 јуни 202210:00
3БАЗИ НА ПОДАТОЦИ 2А. ПЕТРОВСКИсреда, 01 јуни 202211:00
4ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈАМ. СТЕВАНОВСКИпонеделник, 30 мај 202211:00
ПРВА ГОДИНА – 2 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ТЕХНИЧКА МЕХАНИКАЦ. МИТРЕВСКАпонеделник, 30 мај 202210:00
2ТЕРМОДИНАМИКАЛ. БУРЕСКАчетврток, 02 јуни 202209:00
3ТЕРМОПОСТРОЈКИЦ. МИТРЕВСКАпонеделник, 30 мај 202211:00
4МЕХАНИКА НА ФЛУИДИС. БУНДАЛЕВСКИпеток, 27 мај 202210:00
5ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАвторник, 31 мај 202209:00
ВТОРА ГОДИНА – 4 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ТЕОРИЈА НА СИСТЕМИ И РИЗИКС. ЦВЕТКОВИЌвторник, 31 мај 202212:00
2СТАТИСТИКА И ОПС. ЗИКОВСКАсреда, 01 јуни 202209:30
3ИНДИКАТОРИ ЗА КВАЛ. РАБ. СРЕД. Ц. МИТРЕВСКАпонеделник, 30 мај 202211:00
4СОЦИЈАЛНА ЕКОЛОГИЈАН. ГРУЕВСКАсреда, 01 јуни 202212:00
5ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТЉ. ВЧКОВ//
ТРЕТА ГОДИНА – 6 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1БЕЗБЕДНОСТ НА ОПРЕМА И ПРОИЗВОДИЦ. МИТРЕВСКАпонеделник, 30 мај 202210:00
2ЗАШТИТА ПРИ ТРАНС. И СКЛАДИРАЊЕС. ЗИКОВСКАсреда, 01 јуни 202209:30
3ЕРГОНОМИЈА НА РАБОТНО МЕСТОС. БУНДАЛЕВСКИпеток, 27 мај 202210:00
4МОНИТОРИНГ НА ЖИВОТНА СРЕДИНАН. ГРУЕВСКАсреда, 01 јуни 202212:00
5МЕНАЏМЕНТ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН РИЗИКЉ. ВЧКОВ//
ПРВА ГОДИНА – 2 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1УСТАВНО ПРАВОВ. СТАМЕВСКИчетврток, 02 јуни 202211:30
2ПРАВО НА ИНФ. ТЕХНОЛОГИЈАЉ. СТЕФАНОВСКИвторник, 31 мај 202215:00
3ОПШТ ДЕЛ НА ГРАЃАНСКО ПРАВО И СТВАРНО ПРАВО А. ИЛИЕВСКИчетврток, 02 јуни 202211:00
4ЈАВНА И ДРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЈАИ. ЕФРЕМОВСКИсреда, 01 јуни 202210:00
5ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАвторник, 31 мај 202209:00
ВТОРА ГОДИНА – 4 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ПРАВНА РЕТОРИКАИ. ЕФРЕМОВСКИвторник, 31 мај 202211:00
2НАСЛЕДНО ПРАВОЕ. СПИРОСКАвторник, 31 мај 202210:00
3ТРГОВСКО ПРАВО А. ИЛИЕВСКИчетврток, 02 јуни 202211:00
4КАЗНЕНО ПРАВОВ. СТАМЕВСКИчетврток, 02 јуни 202210:00
ТРЕТА ГОДИНА – 6 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ГРАЃАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВОА. ИЛИЕВСКИчетврток, 02 јуни 202211:00
2КАЗНЕНО ПРОЦЕСНО ПРАВОВ. СТАМЕВСКИчетврток, 02 јуни 202213:00
3АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВОИ. ЕФРЕМОВСКИсреда, 01 јуни 202211:00
4ФИНАНСИИ И ФИНАНСОВО ПРАВО Г. ГУЛЕВ//
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР -АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА
р.бр.предметпрофесордатумчас
1АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО ПРИМЕНЕТА ПРИ. ЕФРЕМОВСКИсреда, 01 јуни 202212:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР – ГРАЃАНСКО ПРАВО
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ГРАЃАНСКО ПРАВО ПРИМЕНЕТА ПРОГРАМАА. ИЛИЕВСКИчетврток, 02 јуни 202211:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР – КАЗНЕНО ПРАВО
р.бр.предметпрофесордатумчас
1КАЗНЕНО ПРАВО ПРИМЕНЕТА ПРОГРАМАВ. СТАМЕВСКИчетврток, 02 јуни 202213:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР – МЕЃУНАРОДНО ПРАВО. ПРАВО НА ЕУ И ДИПЛОМАТИЈА
р.бр.предметпрофесордатумчас
1МЕЃ. ПРАВО, ПРАВО НА ЕУ, И ДИПЛ. ПРИМЕЕ. ИЦОСКА//
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР – ФИНАНСИИ И ДЕЛОВНО ПРАВО
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ТРГОВСКО ПРАВО – ПРИМЕНЕТА ПРОГРАМАЖ. МИТРЕВСКИ //

Битола

ПРВА ГОДИНА – 2 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1МАКРОЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАпонеделник, 30 мај 202210:00
2ПРИНЦИПИ НА СМЕТКОВОДСТВОТ. МАКРЕВСКА  
3СТАТИСТИКАС. МАЛЧЕСКИвторник, 31 мај 202209:30
4АНГЛИСКИ ЈАЗИК 2К. ВИДОВАвторник, 31 мај 202211:00
5ВОВЕД ВО БИЗНИСШ. ИВАНОВСКАпонеделник, 30 мај 202211:00
6ДЕЛОВНО КОМУНИЦИРАЊЕЛ. ЃОШЕВСКАпеток, 27 мај 202210:00
ВТОРА ГОДИНА – 4 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ЈАВНИ ФИНАНСИИ Т. МАКРЕВСКА  
2ОРГАНИЗАЦИСКО ОДНЕСУВАЊЕГ. КРСТЕВСКАсреда, 01 јуни 202209:30
3ФИНАНСИСКО СМЕТКОВОДСТВОП. СТОЈАНОВАсреда, 01 јуни 202211:00
4МЕРКЕТИНГ ПОЛИТИКА НА ЦЕНИ Л. ПЕТРЕВСКАсреда, 01 јуни 202211:00
5РУСКИ ЈАЗИК 2З. ПАНОВпеток, 27 мај 202211:00
6ПСИХОЛОГИЈА НА БИЗНИСВ. ГАВРИЛОВАвторник, 31 мај 202210:00
ТРЕТА ГОДИНА – 6 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1МЕЃУНАРОДЕН МЕНАЏМЕНТ Ш. ИВАНОВСКАпонеделник, 30 мај 202211:00
2СТРАТЕГИСКИ МЕНАЦМЕНТ Ј. СИЉАНОСКАчетврток, 02 јуни 202211:00
3ФИНАНСИСКИ МЕНАЏМЕНТН. ПОПОВСКИчетврток, 02 јуни 202211:00
4УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ С. МАЛЧЕСКИвторник, 31 мај 202212:00
5АНАЛИЗА НА ФИН ИЗВЕШТАИ П. СТОЈАНОВАсреда, 01 јуни 202211:00
6СТРАТЕГИСКИ МАРКЕТИНГЛ. ПЕТРЕВСКАсреда, 01 јуни 202211:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ИНВЕСТИЦИОНЕН  МЕНАЏМEНТГ. КРСТЕВСКАсреда, 01 јуни 202211:30
2БАНКАРСКИ МЕНАЏМЕНТС. ДИМЕСКИсабота, 28 мај 202210:00
3МЕНАЏМЕНТ НА ПРИРОДНИ РЕСУРСИЃ. СТРЕЗОВСКИсабота, 04 јуни 202210:00
4ИСТОРИЈА НА РУСИЈА И МАКЕДОНИЈАЈ. АТАНАСОВСКАпонеделник, 30 мај 202210:00
5ЕЛЕКТРОНСКИ БИЗНИСШ. ИВАНОВСКАпонеделник, 30 мај 202212:00
ПРВА ГОДИНА – 2 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1МАКРОЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАпонеделник, 30 мај 202210:00
2ПРИНЦИПИ НА СМЕТКОВОДСТВОТ. МАКРЕВСКА  
3СТАТИСТИКАС. МАЛЧЕСКИвторник, 31 мај 202209:30
4АНГЛИСКИ ЈАЗИК 2К. ВИДОВАвторник, 31 мај 202211:00
5ВОВЕД ВО БИЗНИСШ. ИВАНОВСКАпонеделник, 30 мај 202211:00
6ДЕЛОВНО КОМУНИЦИРАЊЕЛ. ЃОШЕВСКАпеток, 27 мај 202210:00
ВТОРА ГОДИНА – 4 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ЈАВНИ ФИНАНСИИ Т. МАКРЕВСКА  
2ОРГАНИЗАЦИСКО ОДНЕСУВАЊЕГ. КРСТЕВСКАсреда, 01 јуни 202209:30
3ФИНАНСИСКО СМЕТКОВОДСТВОП. СТОЈАНОВАсреда, 01 јуни 202211:00
4МЕРКЕТИНГ ПОЛИТИКА НА ЦЕНИ Л. ПЕТРЕВСКАсреда, 01 јуни 202210:00
5РУСКИ ЈАЗИК 2З. ПАНОВпеток, 27 мај 202211:00
6ПСИХОЛОГИЈА НА БИЗНИСВ. ГАВРИЛОВАвторник, 31 мај 202210:00
ТРЕТА ГОДИНА – 6 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1КОРПОРАТИВНИ ФИНАНСИИ Т. МАКРЕСКА  
2АНАЛИЗА НА ФИН ИЗВЕШТАИП. СТОЈАНОВАсреда, 01 јуни 202211:00
3ФИНАНСИСКИ МЕНАЏМЕНТН. ПОПОВСКИчетврток, 02 јуни 202211:00
4УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ С. МАЛЧЕСКИвторник, 31 мај 202212:00
5СТРАТЕГИСКИ МЕНАЏМЕНТЈ. СИЉАНОСКАчетврток, 02 јуни 202211:00
6СТРАТЕГИСКИ МАРКЕТИНГЛ. ПЕТРЕВСКАсреда, 01 јуни 202211:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1МЕЃУНАРОДНА ТРГОВИЈАЛ. ПЕТРЕВСКАсреда, 01 јуни 202211:00
2ИНВЕСТИЦИИП. СТОЈАНОВАсреда, 01 јуни 202211:00
3ИНФОРМАТИЧКИ ТЕХНОЛОГИИА. ПЕТРОВСКИчетврток, 02 јуни 202211:00
4ИСТОРИЈА НА РУСИЈА И МАКЕДОНИЈАЈ. АТАНАСОВСКАпонеделник, 30 мај 202210:00
5ЕЛЕКТРОНСКИ БИЗНИСШ. ИВАНОВСКАпонеделник, 30 мај 202212:00
ПРВА ГОДИНА – 2 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ЕМОЦИИ И МОТИВАЦИЈАА. ЧУЧКОВАчетврток, 26 мај 202211:00
2РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА 2А. ЧУЧКОВАчетврток, 26 мај 202211:00
3МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕС. Р. ЈОВАНОВСКАпонеделник, 30 мај 202209:30
4АНГЛИСКИ ЈАЗИК 1К. ВИДОВАвторник, 31 мај 202211:00
 РУСКИ ЈАЗИК 1З. ПАНОВпеток, 27 мај 202211:00
5ДОЖИВОТНО ОБРАЗОВАНИЕГ. ПОПОВСКАчетврток, 02 јуни 202210:00
ВТОРА ГОДИНА – 4 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ИНТЕЛИГЕНЦИЈАЃ. ЌИМОВАвторник, 31 мај 202210:00
2СОЦИЈАЛНА ПСИХОЛОГИЈАС. Р. ЈОВАНОВСКАпонеделник, 30 мај 202209:30
3ОСНОВИ НА МЕЃ. КОМУНИКАЦИЈАА. РИСТЕСКАчетврток, 02 јуни 202210:00
4ЕТИКА И ЕСТЕТИКАД. ТОШЕВАпеток, 27 мај 202210:00
5ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТМ. СОЛУНЛЧЕВСКИчетврток, 26 мај 202210:00
6ПСИХОЛОГИЈА НА БИЗНИСВ. ГАВРИЛОВАвторник, 31 мај 202210:00
ТРЕТА ГОДИНА – 6 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1КЛИНИЧКА ПСИХОЛОГИЈАД. БЕЛЕВСКАсреда, 01 јуни 202210:00
2ФОРЕНЗИЧКА ПСИХОЛОГИЈАС. АНЃЕЛКОСКАсреда, 01 јуни 202211:00
3ПСИХОЛОШКИ ПРАВЦИ И ШКОЛИГ. ПОПОВСКАчетврток, 02 јуни 202212:00
4ПСИХОЛОГИЈА НА СЕМЕЈСТВОВ. ГАВРИЛОВАвторник, 31 мај 202211:00
5СУПЕРВИЗИЈА И ЕВАУЛАЦИЈАЃ. ЌИМОВАвторник, 31 мај 202211:00
6ПСИХОЛОШКО ТЕСТИРАЊЕС. АНЃЕЛКОСКАсреда, 01 јуни 202210:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ПСИХОЛОГИЈА НА НАДАРЕНИГ. ПОПОВСКАчетврток, 02 јуни 202212:00
2ПСИХОЛОГИЈА НА ТРУДОТС. АНЃЕЛКОСКАсреда, 01 јуни 202212:30
3МЕДИЈАЦИЈАС. Р. ЈОВАНОВСКАпонеделник, 30 мај 202209:30
4ПСИХОЛОГИЈА НА БОЛКАС. КОЧАНКОВСКИпеток, 27 мај 202215:00
5ИСТОРИЈА НА РУСИЈА И МАКЕДОНИЈАЈ. АТАНАСОВСКАпонеделник, 30 мај 202210:00
6ЕЛЕКТРОНСКИ БИЗНИСШ. ИВАНОВСКАпонеделник, 30 мај 202212:00
ПРВА ГОДИНА – 2 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1КОМПЈУТЕРСКА АРХИТЕКТУРАМ. А. ЈАНКУЛОВСКАпонеделник, 23 мај 202210:00
2ОБЈЕКТНО ПРОГРАМИРАЊЕМ. А. ЈАНКУЛОВСКАсреда, 25 мај 202210:00
3ПРОСТОРНИ ИНФОР. СИСТЕМИС. МАНАСОВ  
4ОСНОВИ НА ИНФОРМАТИКАА. ПЕТРОВСКИчетврток, 02 јуни 202211:00
5ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈАН. ПОПОВСКИчетврток, 02 јуни 202211:00
ВТОРА ГОДИНА – 4 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИО. СИМОВпонеделник, 30 мај 202211:00
2УПРАВУВАЊЕ СО ИТ ПРОЕКТИ С. ПАНЕВ//
3СОФТВЕРСКА ЕРГОНОМИЈАГ. БИЏОВСКИпеток, 03 јуни 202212:00
4АПЛИКАТИВНИ ГИС ПРОГРАМИС. МАНАСОВ  
5ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТМ. СОЛУНЧЕВСКИчетврток, 26 мај 202210:00
ТРЕТА ГОДИНА – 6 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ПРОЕКТНА РАБОТАХ. САЛКИЌпонеделник, 30 мај 202216:00
2ВИЗУЕЛНО ПРОГРАМИРАЊЕМ. А. ЈАНКУЛОВСКАсреда, 25 мај 202210:00
3БАЗИ НА ПОДАТОЦИ 2М. А. ЈАНКУЛОВСКАсреда, 25 мај 202212:30
4ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈАМ. СТЕВАНОВСКИпонеделник, 30 мај 202211:00
ПРВА ГОДИНА – 2 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ТЕХНИЧКА МЕХАНИКАЦ. МИТРЕВСКАпонеделник, 30 мај 202210:00
2ТЕРМОДИНАМИКАЛ. БУРЕСКАчетврток, 02 јуни 202216:00
3ТЕРМОПОСТРОЈКИЦ. МИТРЕВСКАпонеделник, 30 мај 202211:00
4МЕХАНИКА НА ФЛУИДИС. БУНДАЛЕВСКИвторник, 31 мај 202211:00
5ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАпонеделник, 30 мај 202211:00
ВТОРА ГОДИНА – 4 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ТЕОРИЈА НА СИСТЕМИ И РИЗИКС. ЦВЕТКОВИЌвторник, 31 мај 202211:00
2СТАТИСТИКА И ОПС. ЗИКОВСКАсреда, 01 јуни 202216:00
3ИНДИКАТОРИ ЗА КВАЛ. РАБ. СРЕД. Ц. МИТРЕВСКАпонеделник, 30 мај 202211:00
4СОЦИЈАЛНА ЕКОЛОГИЈАН. ГРУЕВСКАвторник, 31 мај 202211:00
5ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТМ. СОЛУНЧЕВСКИчетврток, 26 мај 202210:00
ТРЕТА ГОДИНА – 6 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1БЕЗБЕДНОСТ НА ОПРЕМА И ПРОИЗВОДИЦ. МИТРЕВСКАпонеделник, 30 мај 202210:00
2ЗАШТИТА ПРИ ТРАНС. И СКЛАДИРАЊЕС. ЗИКОВСКАсреда, 01 јуни 202216:00
3ЕРГОНОМИЈА НА РАБОТНО МЕСТОС. БУНДАЛЕВСКИвторник, 31 мај 202211:00
4МОНИТОРИНГ НА ЖИВОТНА СРЕДИНАН. ГРУЕВСКАвторник, 31 мај 202211:00
5МЕНАЏМЕНТ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН РИЗИКЈ. СИЉАНОСКАчетврток, 02 јуни 202211:00
ПРВА ГОДИНА – 2 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1УСТАВНО ПРАВОВ. СТАМЕВСКИчетврток, 02 јуни 202211:30
2ПРАВО НА ИНФ. ТЕХНОЛОГИЈАЉ. СТЕФАНОВСКИсреда, 01 јуни 202209:00
3ОПШТ ДЕЛ НА ГРАЃАНСКО ПРАВО И СТВАРНО ПРАВО А. ИЛИЕВСКИчетврток, 02 јуни 202209:00
4ЈАВНА И ДРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЈАИ. ЕФРЕМОВСКИсреда, 01 јуни 202211:00
5ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАпонеделник, 30 мај 202211:00
ВТОРА ГОДИНА – 4 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ПРАВНА РЕТОРИКАИ. ЕФРЕМОВСКИвторник, 31 мај 202211:00
2НАСЛЕДНО ПРАВОЕ. СПИРОСКАвторник, 31 мај 202210:00
3ТРГОВСКО ПРАВО А. ИЛИЕВСКИчетврток, 02 јуни 202209:00
4КАЗНЕНО ПРАВОВ. СТАМЕВСКИчетврток, 02 јуни 202210:00
ТРЕТА ГОДИНА – 6 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ГРАЃАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВОА. ИЛИЕВСКИчетврток, 02 јуни 202210:00
2КАЗНЕНО ПРОЦЕСНО ПРАВОМ. ГРОЗДАНОВСКАчетврток, 02 јуни 202211:00
3АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВОИ. ЕФРЕМОВСКИсреда, 01 јуни 202211:00
4ФИНАНСИИ И ФИНАНСОВО ПРАВО Г. ГУЛЕВсабота, 04 јуни 202209:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР -АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА
р.бр.предметпрофесордатумчас
1АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО ПРИМЕНЕТА ПРИ. ЕФРЕМОВСКИсреда, 01 јуни 202211:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР – ГРАЃАНСКО ПРАВО
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ГРАЃАНСКО ПРАВО ПРИМЕНЕТА ПРОГРАМАА. ИЛИЕВСКИчетврток, 02 јуни 202210:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР – КАЗНЕНО ПРАВО
р.бр.предметпрофесордатумчас
1КАЗНЕНО ПРАВО ПРИМЕНЕТА ПРОГРАМАМ. ГРОЗДАНОВСКАчетврток, 02 јуни 202211:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР – МЕЃУНАРОДНО ПРАВО. ПРАВО НА ЕУ И ДИПЛОМАТИЈА
р.бр.предметпрофесордатумчас
1МЕЃ. ПРАВО, ПРАВО НА ЕУ, И ДИПЛ. ПРИМЕЕ. ИЦОСКА//
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР – ФИНАНСИИ И ДЕЛОВНО ПРАВО
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ТРГОВСКО ПРАВО – ПРИМЕНЕТА ПРОГРАМАЖ. МИТРЕВСКИ//