Распоред за Ноемвриска испитна сесија

Почитувани студенти,

Ве известуваме дека според донесената одлука, испитите во ноемвриската испитна сесија ќе се одржат со физичко присуство.

Свети Николе

ПРВА ГОДИНА – 1 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
НОВА ПРОГРАМА  
1МИКРОЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАвторник, 14 ноември 202313:00
2МАТЕМАТИКА ЗА БИЗНИСС. МАЛЧЕСКИпеток, 17 ноември 202312:00
3ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТЉ. ВЧКОВпонеделник, 20 ноември 202313:00
4АНГЛИСКИ ЈАЗИК 1К. ВИДОВАвторник, 14 ноември 202313:00
5ДЕЛОВНА ЕТИКАЈ. ЃОРЧЕВвторник, 21 ноември 202313:00
6ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИА. ПЕТРОВСКИпеток, 17 ноември 202313:00
СТАРА ПРОГРАМА 
7РАЗВОЈ НА ЕКОНОМСКАТА МИСЛАЈ. АТАНАСОВСКАвторник, 14 ноември 202313:00
8ОСНОВИ НА СМЕТКОВОДСТВО П. СТОЈАНОВАпонеделник, 20 ноември 202313:00
9СОЦИОЛОГИЈАС. Р. ЈОВАНОВСКАвторник, 14 ноември 202313:00
10ЕКОНОМСКА ТЕОРИЈАЈ. ЃОРЧЕВвторник, 21 ноември 202313:00
11ДЕЛОВНА ЕТИКАЈ. ЃОРЧЕВвторник, 21 ноември 202313:00
12СЛАВЈАНСТВО КОМИСИСКИпеток, 24 ноември 202313:00
ПРВА ГОДИНА – 2 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
НОВА ПРОГРАМА  
1МАКРОЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАвторник, 14 ноември 202313:00
2ПРИНЦИПИ НА СМЕТКОВОДСТВОП. СТОЈАНОВАпонеделник, 20 ноември 202313:00
3СТАТИСТИКАС. МАЛЧЕСКИпеток, 17 ноември 202312:00
4АНГЛИСКИ ЈАЗИК 2К. ВИДОВАвторник, 14 ноември 202313:00
5ВОВЕД ВО БИЗНИСС. МАЛЦОВвторник, 14 ноември 202312:00
6ДЕЛОВНО КОМУНИЦИРАЊЕД. ЃУРЧЕВСКИсреда, 15 ноември 202314:00
СТАРА ПРОГРАМА 
7ЕКОНОМСКА МАТЕМАТИКАС. МАЛЧЕСКИпеток, 17 ноември 202312:00
8ЕКОНОМСКА ГЕОГРАФИЈАЈ. АТАНАСОВСКАвторник, 14 ноември 202313:00
9РУСКИ ЈАЗИК 1 Ј. АТАНАСОВСКАвторник, 14 ноември 202313:00
10АНГЛИСКИ ЈАЗИК 1К. ВИДОВАвторник, 14 ноември 202313:00
11ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАвторник, 14 ноември 202313:00
12ОСНОВИ НА ИНФОРМАТИКА А. ПЕТРОВСКИпеток, 17 ноември 202313:00
ВТОРА ГОДИНА – 3 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
НОВА ПРОГРАМА  
1ПРИНЦИПИ НА МАРКЕТИНГЛ. ПЕТРЕСКАпонеделник, 13 ноември 202313:00
2ПРЕТПРИЕМНИШТВОС. МАЛЧЕСКИпеток, 17 ноември 202312:00
3ТРГОВСКО ПРАВОМ. ГРОЗДАНОВСКАчетврток, 16 ноември 202313:00
4РУСКИ ЈАЗИК 1Ј. АТАНАСОВСКАвторник, 14 ноември 202313:00
5МЕНАЏЕРСКА ЕКОНОМИЈАТ. МАКРЕВСКАчетврток, 23 ноември 202313:00
6МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАвторник, 14 ноември 202313:00
СТАРА ПРОГРАМА 
7ДЕЛОВНО ПРЕТПРИЈАТИЕЛ. ПЕТРЕСКАпонеделник, 13 ноември 202313:00
8МАКРОЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАвторник, 14 ноември 202313:00
9РУСКИ ЈАЗИК 2 Ј. АТАНАСОВСКАвторник, 14 ноември 202313:00
10АНГЛИСКИ ЈАЗИК 2 К. ВИДОВАвторник, 14 ноември 202313:00
11ОСНОВИ НА ПРАВОМ. ГРОЗДАНОВСКАчетврток, 16 ноември 202313:00
12ФИЛОЗОФИЈАКОМИСИСКИпеток, 24 ноември 202313:00
ВТОРА ГОДИНА – 4 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
НОВА ПРОГРАМА  
1ЈАВНИ ФИНАНСИИ Н. ПОПОВСКИ вторник, 21 ноември 202313:00
2ОРГАНИЗАЦИСКО ОДНЕСУВАЊЕГ. КРСТЕВСКАпеток, 24 ноември 202313:00
3ФИНАНСИСКО СМЕТКОВОДСТВОП. СТОЈАНОВАпонеделник, 20 ноември 202313:00
4МЕРКЕТИНГ ПОЛИТИКА НА ЦЕНИ Л. ПЕТРЕСКАпонеделник, 13 ноември 202313:00
5РУСКИ ЈАЗИК 2Ј. АТАНАСОВСКАвторник, 14 ноември 202313:00
6ПСИХОЛОГИЈА НА БИЗНИСМ. СПАСОВСКАсреда, 22 ноември 202313:00
СТАРА ПРОГРАМА 
7СТАТИСТИЧКА МАТЕМАТИКАС. МАЛЧЕСКИпеток, 17 ноември 202312:00
8ФИНАНСОВ МЕНАЏМЕНТН. ПОПОВСКИ вторник, 21 ноември 202313:00
9ДЕЛОВНО ПРАВОМ. ГРОЗДАНОВСКАчетврток, 16 ноември 202313:00
10ЕКОНОМСКО ПРАВОМ. ГРОЗДАНОВСКАчетврток, 16 ноември 202313:00
11ПСИХОЛОГИЈА НА БИЗНИСМ. СПАСОВСКАсреда, 22 ноември 202313:00
12ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТЉ. ВЧКОВпонеделник, 20 ноември 202313:00
ТРЕТА ГОДИНА – 5 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
НОВА ПРОГРАМА  
1МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИЉ. ВЧКОВпонеделник, 20 ноември 202313:00
2ПРОЕКТЕН МЕНАЏМЕНТ Ј. СИЛЈАНОСКАсреда, 15 ноември 202313:00
3ДЕЛОВНО ПЛАНИРАЊЕ Г. КРСТЕВСКАпеток, 24 ноември 202313:00
4ОПЕРАТИВЕН МЕНАЏМЕНТЈ. СИЛЈАНОСКАсреда, 15 ноември 202313:00
5ПОРТФОЛИО МЕНАЏМЕНТН. ПОПОВСКИ вторник, 21 ноември 202313:00
6ОСИГУРУВАЊЕГ. КРСТЕВСКАпеток, 24 ноември 202313:00
СТАРА ПРОГРАМА 
7ОСНОВИ НА МАРКЕТИНГ Л. ПЕТРЕСКАпонеделник, 13 ноември 202313:00
8КРИЗЕН МЕНАЏМЕНТД. АНАСТАСОВСКИчетврток, 23 ноември 202313:00
9ФИНАНСИСКИ ПАЗАРИТ. МАКРЕВСКАчетврток, 23 ноември 202313:00
10СМЕТКОВОД. КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈАП. СТОЈАНОВАпонеделник, 20 ноември 202313:00
11ДАНОЧЕН СИСТЕМП. СТОЈАНОВАпонеделник, 20 ноември 202313:00
12ОСНОВИ НА ОСИГУРУВАЊЕ И РИЗИКП. СТОЈАНОВАпонеделник, 20 ноември 202313:00
ТРЕТА ГОДИНА – 6 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
НОВА ПРОГРАМА  
1МЕЃУНАРОДЕН МЕНАЏМЕНТЈ. СИЛЈАНОСКАсреда, 15 ноември 202313:00
2СТРАТЕГИСКИ МЕНАЏМЕНТЉ. ВЧКОВпонеделник, 20 ноември 202313:00
3ФИНАНСИСКИ МЕНАЏМЕНТН. ПОПОВСКИ вторник, 21 ноември 202313:00
4УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИС. МАЛЧЕСКИпеток, 17 ноември 202312:00
5АНАЛИЗА НА ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИП. СТОЈАНОВАпонеделник, 20 ноември 202313:00
6СТРАТЕГИСКИ МАРКЕТИНГЛ. ПЕТРЕСКАпонеделник, 13 ноември 202313:00
СТАРА ПРОГРАМА 
1МЕНАЏМЕНТ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИЉ. ВЧКОВпонеделник, 20 ноември 202313:00
2ПРОИЗВОДСТВЕН МЕНАЏМЕНТГ. КРСТЕВСКАпеток, 24 ноември 202313:00
3ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИЈ. СИЛЈАНОСКАсреда, 15 ноември 202313:00
4ПОЛИТИКОЛОГИЈАКОМИСИСКИпеток, 24 ноември 202313:00
5РУСКИ ЈАЗИК 1Ј. АТАНАСОВСКАвторник, 14 ноември 202313:00
6АНГЛИСКИ ЈАЗИК 1К. ВИДОВАвторник, 14 ноември 202313:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР
 НОВА ПРОГРАМА  
р.бр.предметпрофесор 
1МАРКЕТИНГ МЕНАЏМЕНТЛ. ПЕТРЕСКАпонеделник, 13 ноември 202313:00
2КРИЗЕН МЕНАЏМЕНТД. АНАСТАСОВСКИчетврток, 23 ноември 202313:00
3СМЕТКОВОД. НА ДЕЛОВЕН МЕНАЏМЕНТП. СТОЈАНОВАпонеделник, 20 ноември 202313:00
4Е-БИЗНИСН. ПОПОВСКИ вторник, 21 ноември 202313:00
5МЕНАЏМЕНТ НА  МАЛ БИЗНИСС. МАЛЧЕСКИпеток, 17 ноември 202312:00
6ЛОГИСТИКАЈ. ЃОРЧЕВвторник, 21 ноември 202313:00
 СТАРА ПРОГРАМА  
1СТРАТЕГИСКИ МЕНАЏМЕНТЉ. ВЧКОВпонеделник, 20 ноември 202313:00
2ОПЕРАТИВЕН МЕНАЏМЕНТЈ. СИЛЈАНОСКАсреда, 15 ноември 202313:00
3АНГЛИСКИ ЈАЗИК 2К. ВИДОВАвторник, 14 ноември 202313:00
4РУСКИ ЈАЗИК 2Ј. АТАНАСОВСКАвторник, 14 ноември 202313:00
5ОРГАНИЗАЦИСКО ОДНЕСУВАЊЕГ. КРСТЕВСКАпеток, 24 ноември 202313:00
6ВРЕДНУВАЊЕ НА ТРУДОТН. ПОПОВСКИ вторник, 21 ноември 202313:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР
 НОВА ПРОГРАМА  
1ИНВЕСТИЦИСКИ МЕНАЏМЕНТГ. КРСТЕВСКАпеток, 24 ноември 202313:00
2МЕНАЏМЕНТ НА ПРОМЕНИГ. КРСТЕВСКАпеток, 24 ноември 202313:00
3МЕЃУНАРОДНИ ЕКОНОМСКИ ОДНОСИЈ. АТАНАСОВСКАвторник, 14 ноември 202313:00
4МЕЃУНАРОДНА ТРГОВИЈАЛ. ПЕТРЕСКАпонеделник, 13 ноември 202313:00
5БАНКАРСКИ МЕНАЏМЕНТС. ДИМЕСКИсабота, 18 ноември 202312:00
6РЕВИЗИЈАП. СТОЈАНОВАпонеделник, 20 ноември 202313:00
 СТАРА ПРОГРАМА  
р.бр.предметпрофесор 
1ИНВЕСТИЦИОНЕН  МЕНАЏМEНТГ. КРСТЕВСКАпеток, 24 ноември 202313:00
2БАНКАРСКИ МЕНАЏМЕНТС. ДИМЕСКИсабота, 18 ноември 202312:00
 МЕНАЏМЕНТ НА ПРИРОДНИ РЕСУРСИС. МАЛЦОВвторник, 14 ноември 202312:00
3ИНФОРМАТИЧКИ СИСТЕМИ А. ПЕТРОВСКИпеток, 17 ноември 202313:00
4ИСТОРИЈА НА РУСИЈА И МАКЕДОНИЈАГ. ЈАКИМОВсреда, 15 ноември 202314:00
5ЕЛЕКТРОНСКИ БИЗНИСН. ПОПОВСКИ вторник, 21 ноември 202313:00
ПРВА ГОДИНА – 1 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
НОВА ПРОГРАМА  
1МИКРОЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАвторник, 14 ноември 202313:00
2МАТЕМАТИКА ЗА БИЗНИСС. МАЛЧЕСКИпеток, 17 ноември 202312:00
3ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТЉ. ВЧКОВпонеделник, 20 ноември 202313:00
4АНГЛИСКИ ЈАЗИК 1К. ВИДОВАвторник, 14 ноември 202313:00
5ДЕЛОВНА ЕТИКАЈ. ЃОРЧЕВвторник, 21 ноември 202313:00
6ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИА. ПЕТРОВСКИпеток, 17 ноември 202313:00
СТАРА ПРОГРАМА 
7РАЗВОЈ НА ЕКОНОМСКАТА МИСЛАЈ. АТАНАСОВСКАвторник, 14 ноември 202313:00
8ОСНОВИ НА СМЕТКОВОДСТВО П. СТОЈАНОВАпонеделник, 20 ноември 202313:00
9СОЦИОЛОГИЈАС. Р. ЈОВАНОВСКАвторник, 14 ноември 202313:00
10ЕКОНОМСКА ТЕОРИЈАЈ. ЃОРЧЕВвторник, 21 ноември 202313:00
11ДЕЛОВНА ЕТИКАЈ. ЃОРЧЕВвторник, 21 ноември 202313:00
12СЛАВЈАНСТВО КОМИСИСКИпеток, 24 ноември 202313:00
ПРВА ГОДИНА – 2 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
НОВА ПРОГРАМА  
1МАКРОЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАвторник, 14 ноември 202313:00
2ПРИНЦИПИ НА СМЕТКОВОДСТВОП. СТОЈАНОВАпонеделник, 20 ноември 202313:00
3СТАТИСТИКАС. МАЛЧЕСКИпеток, 17 ноември 202312:00
4АНГЛИСКИ ЈАЗИК 2К. ВИДОВАвторник, 14 ноември 202313:00
5ВОВЕД ВО БИЗНИСС. МАЛЦОВвторник, 14 ноември 202312:00
6ДЕЛОВНО КОМУНИЦИРАЊЕД. ЃУРЧЕВСКИсреда, 15 ноември 202314:00
СТАРА ПРОГРАМА 
7ЕКОНОМСКА МАТЕМАТИКАС. МАЛЧЕСКИпеток, 17 ноември 202312:00
8ЕКОНОМСКА ГЕОГРАФИЈАЈ. АТАНАСОВСКАвторник, 14 ноември 202313:00
9РУСКИ ЈАЗИК 1 Ј. АТАНАСОВСКАвторник, 14 ноември 202313:00
10АНГЛИСКИ ЈАЗИК 1К. ВИДОВАвторник, 14 ноември 202313:00
11ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАвторник, 14 ноември 202313:00
12ОСНОВИ НА ИНФОРМАТИКА А. ПЕТРОВСКИпеток, 17 ноември 202313:00
ВТОРА ГОДИНА – 3 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
НОВА ПРОГРАМА  
1ПРИНЦИПИ НА МАРКЕТИНГЛ. ПЕТРЕСКАпонеделник, 13 ноември 202313:00
2ПРЕТПРИЕМНИШТВОС. МАЛЧЕСКИпеток, 17 ноември 202312:00
3ТРГОВСКО ПРАВОМ. ГРОЗДАНОВСКАчетврток, 16 ноември 202313:00
4РУСКИ ЈАЗИК 1Ј. АТАНАСОВСКАвторник, 14 ноември 202313:00
5МЕНАЏЕРСКА ЕКОНОМИЈАТ. МАКРЕВСКАчетврток, 23 ноември 202313:00
6МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАвторник, 14 ноември 202313:00
СТАРА ПРОГРАМА 
7ДЕЛОВНО ПРЕТПРИЈАТИЕЛ. ПЕТРЕСКАпонеделник, 13 ноември 202313:00
8МАКРОЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАвторник, 14 ноември 202313:00
9РУСКИ ЈАЗИК 2 Ј. АТАНАСОВСКАвторник, 14 ноември 202313:00
10АНГЛИСКИ ЈАЗИК 2 К. ВИДОВАвторник, 14 ноември 202313:00
11ОСНОВИ НА ПРАВОМ. ГРОЗДАНОВСКАчетврток, 16 ноември 202313:00
12ФИЛОЗОФИЈАКОМИСИСКИпеток, 24 ноември 202313:00
ВТОРА ГОДИНА – 4 СЕМЕСТАР
НОВА ПРОГРАМА  
1ЈАВНИ ФИНАНСИИ Н. ПОПОВСКИ вторник, 21 ноември 202313:00
2ОРГАНИЗАЦИСКО ОДНЕСУВАЊЕГ. КРСТЕВСКАпеток, 24 ноември 202313:00
3ФИНАНСИСКО СМЕТКОВОДСТВОП. СТОЈАНОВАпонеделник, 20 ноември 202313:00
4МЕРКЕТИНГ ПОЛИТИКА НА ЦЕНИ Л. ПЕТРЕСКАпонеделник, 13 ноември 202313:00
5РУСКИ ЈАЗИК 2Ј. АТАНАСОВСКАвторник, 14 ноември 202313:00
6ПСИХОЛОГИЈА НА БИЗНИСМ. СПАСОВСКАсреда, 22 ноември 202313:00
СТАРА ПРОГРАМА 
8ФИНАНСОВ МЕНАЏМЕНТН. ПОПОВСКИ   
9ДЕЛОВНО ПРАВОМ. ГРОЗДАНОВСКАчетврток, 16 ноември 202313:00
10ЕКОНОМСКО ПРАВОМ. ГРОЗДАНОВСКАчетврток, 16 ноември 202313:00
11ПСИХОЛОГИЈА НА БИЗНИСМ. СПАСОВСКАсреда, 22 ноември 202313:00
12ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТЉ. ВЧКОВпонеделник, 20 ноември 202313:00
ТРЕТА ГОДИНА – 5 СЕМЕСТАР
НОВА ПРОГРАМА  
1ФИНАНСИСКИ ПАЗАРИ И ИНСТИТУЦИИТ. МАКРЕВСКАчетврток, 23 ноември 202313:00
2ДЕЛОВНО ПЛАНИРАЊЕГ. КРСТЕВСКАпеток, 24 ноември 202313:00
3ОСИГУРУВАЊЕГ. КРСТЕВСКАпеток, 24 ноември 202313:00
4БАНКАРСТВОТ. МАКРЕВСКАчетврток, 23 ноември 202313:00
5МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИЉ. ВЧКОВпонеделник, 20 ноември 202313:00
6БАНКАРСКИ МАРКЕТИНГЛ. ПЕТРЕСКАпонеделник, 13 ноември 202313:00
СТАРА ПРОГРАМА 
7ФИНАНСИСКИ ПАЗАРИТ. МАКРЕВСКАчетврток, 23 ноември 202313:00
8ДАНОЧЕН СИСТЕМП. СТОЈАНОВАпонеделник, 20 ноември 202313:00
9ЕЛЕКТРОНСКИ БИЗНИСН. ПОПОВСКИ вторник, 21 ноември 202313:00
10ЛОГИКАКОМИСИСКИпеток, 24 ноември 202313:00
11СМЕТКОВОДСТВНА КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈАП. СТОЈАНОВАпонеделник, 20 ноември 202313:00
12ПРЕТПРИЕМАЧКИ МЕНАЏМЕНТС. МАЛЧЕСКИпеток, 17 ноември 202312:00
ТРЕТА ГОДИНА – 6 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1ФИНАНСИСКИ МЕНАЏМЕНТН. ПОПОВСКИ вторник, 21 ноември 202313:00
2УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИС. МАЛЧЕСКИпеток, 17 ноември 202312:00
3АНАЛИЗА НА ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИП. СТОЈАНОВАпонеделник, 20 ноември 202313:00
4КОРПОРАТИВНИ ФИНАНСИИТ. МАКРЕВСКАчетврток, 23 ноември 202313:00
5СТРАТЕГИСКИ МАРКЕТИНГЛ. ПЕТРЕСКАпонеделник, 13 ноември 202313:00
6СТРАТЕГИСКИ МЕНАЏМЕНТЉ. ВЧКОВпонеделник, 20 ноември 202313:00
СТАРА ПРОГРАМА 
7СМЕТКОВОДСТВЕНА ПРЕСМЕТКАП. СТОЈАНОВАпонеделник, 20 ноември 202313:00
8ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИЈ. СИЛЈАНОСКАсреда, 15 ноември 202313:00
9АНГЛИСКИ ЈАЗИК  1К. ВИДОВАвторник, 14 ноември 202313:00
10ПРОЕКТ МЕНАЏМЕНТЈ. СИЛЈАНОСКАсреда, 15 ноември 202313:00
11ФИНАНСИИ И КРЕДИТП. СТОЈАНОВАпонеделник, 20 ноември 202313:00
12МЕЃУНАРОДЕН МЕНАЏМЕНТЈ. СИЛЈАНОСКАсреда, 15 ноември 202313:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
 НОВА ПРОГРАМА  
1ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТН. ПОПОВСКИ вторник, 21 ноември 202313:00
2МЕЃУНАРОДНИ ФИНАНСИИТ. МАКРЕВСКАчетврток, 23 ноември 202313:00
3РЕВИЗИЈАП. СТОЈАНОВАпонеделник, 20 ноември 202313:00
4Е-БИЗНИСН. ПОПОВСКИ вторник, 21 ноември 202313:00
5ПРОЕКТ МЕНАЏМЕНТЈ. СИЛЈАНОСКАсреда, 15 ноември 202313:00
6ОПЕРАТИВЕН МЕНАЏМЕНТГ. КРСТЕВСКАпеток, 24 ноември 202313:00
 СТАРА ПРОГРАМА  
1БАНКАРСКО РАБОТЕЊЕП. СТОЈАНОВАпонеделник, 20 ноември 202313:00
2ДЕВИЗЕН СИСТЕМ НА РАБОТЕЊЕЛ. ПЕТРЕСКАпонеделник, 13 ноември 202313:00
3АНГЛИСКИ ЈАЗИК 2 К. ВИДОВАвторник, 14 ноември 202313:00
4РУСКИ ЈАЗИК 2 Ј. АТАНАСОВСКАвторник, 14 ноември 202313:00
5ОРГАНИЗАЦИСКО ОДНЕСУВАЊЕГ. КРСТЕВСКАпеток, 24 ноември 202313:00
6ДЕЛОВНИ СИСТЕМИТ. МАКРЕВСКАчетврток, 23 ноември 202313:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР
 НОВА ПРОГРАМА  
1МЕЃУНАРОДНА ТРГОВИЈАЛ. ПЕТРЕСКАпонеделник, 13 ноември 202313:00
2ИНВЕСТИЦИИП. СТОЈАНОВАпонеделник, 20 ноември 202313:00
3МЕЃУНАРОДНИ ЕКОНОМСКИ ОДНОСИЈ. АТАНАСОВСКАвторник, 14 ноември 202313:00
4БАНКАРСКИ МЕНАЏМЕНТС. ДИМЕСКИсабота, 18 ноември 202312:00
5МЕНАЏМЕНТ НА ПРОМЕНИГ. КРСТЕВСКАпеток, 24 ноември 202313:00
6ДЕВИЗЕН СИСТЕМ Т. МАКРЕВСКАчетврток, 23 ноември 202313:00
 СТАРА ПРОГРАМА  
р.бр.предметпрофесор 
1МЕЃУНАРОДНА ТРГОВИЈАЛ. ПЕТРЕСКАпонеделник, 13 ноември 202313:00
2ИНВЕСТИЦИИП. СТОЈАНОВАпонеделник, 20 ноември 202313:00
3ИНФОРМАТИЧКИ СИСТЕМИА. ПЕТРОВСКИпеток, 17 ноември 202313:00
4ИНФОРМАТИЧКИ ТЕХНОЛОГИИА. ПЕТРОВСКИпеток, 17 ноември 202313:00
5ИСТОРИЈА НА РУСИЈА И МАКЕДОНИЈАГ. ЈАКИМОВсреда, 15 ноември 202314:00
6ЕЛЕКТРОНСКИ БИЗНИСН. ПОПОВСКИ вторник, 21 ноември 202313:00
ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА
ПРВА ГОДИНА – 1 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
НОВА ПРОГРАМА  
1ПЕРЦЕПТИВНИ И СОЗНАЈНИ ПРОЦЕСИМ. ПЕНДАРОВСКИсреда, 15 ноември 202313:00
2РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА 1 А. ЧУЧКОВАпонеделник, 13 ноември 202313:00
3ВОВЕД ВО МЕТОДОЛОГИЈА НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНАТА ПСИХОЛОГИЈАЃ. ЌИМОВАпонеделник, 20 ноември 202313:00
4СТАТИСТИКА ВО ПСИХОЛОГИЈАС. АНЃЕЛКОСКАпеток, 24 ноември 202313:00
5ПСИХОГЕНЕТИКАС. АНЃЕЛКОСКАпеток, 24 ноември 202313:00
6ИСТОРИЈА НА ПСИХОЛОГИЈАТА Е. ЗЛАТЕВАвторник, 21 ноември 202313:00
СТАРА ПРОГРАМА 
1ПЕРЦЕПТИВНИ И СОЗНАЈНИ ПРОЦЕСИМ. ПЕНДАРОВСКИсреда, 15 ноември 202313:00
7ГЕНЕТИКАС. АНЃЕЛКОСКАпеток, 24 ноември 202313:00
4СТАТИСТИКА ВО ПСИХОЛОГИЈАС. АНЃЕЛКОСКАпеток, 24 ноември 202313:00
3ВОВЕД ВО МЕТОДОЛОГИЈА НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНАТА ПСИХОЛОГИЈАЃ. ЌИМОВАпонеделник, 20 ноември 202313:00
8ВОВЕД ВО ПСИХОЛОГИЈАЕ. ЗЛАТЕВАвторник, 21 ноември 202313:00
ПРВА ГОДИНА – 2 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
НОВА ПРОГРАМА  
1ЕМОЦИИ И МОТИВАЦИЈАА. ЧУЧКОВАпонеделник, 13 ноември 202313:00
2РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА 2А. ЧУЧКОВАпонеделник, 13 ноември 202313:00
4МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕЈ. БЕЛЕВСКАпонеделник, 20 ноември 202313:00
5АНГЛИСКИ ЈАЗИКК. ВИДОВАвторник, 14 ноември 202313:00
6РУСКИ ЈАЗИК Ј. АТАНАСОВСКАвторник, 14 ноември 202313:00
7ДОЖИВОТНО ОБРАЗОВАНИЕЃ. ЌИМОВАпонеделник, 20 ноември 202313:00
СТАРА ПРОГРАМА 
1ЕМОЦИИ И МОТИВАЦИЈАА. ЧУЧКОВАпонеделник, 13 ноември 202313:00
2РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА 1 А. ЧУЧКОВАпонеделник, 13 ноември 202313:00
8ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАвторник, 14 ноември 202313:00
6РУСКИ ЈАЗИК Ј. АТАНАСОВСКАвторник, 14 ноември 202313:00
3СОЦИОЛОГИЈАС. Р. ЈОВАНОВСКАвторник, 14 ноември 202311:00
9ОСНОВИ НА ИНФОРМАТИКАА. ПЕТРОВСКИпеток, 17 ноември 202313:00
ВТОРА ГОДИНА – 3 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
 НОВА ПРОГРАМА  
1ИНТЕЛИГЕНЦИЈАЃ. ЌИМОВАпонеделник, 20 ноември 202313:00
2ЗДРАВСТВЕНА ПСИХОЛОГИЈАМ. ПЕНДАРОВСКИсреда, 15 ноември 202313:00
3ПСИХОМЕТРИЈАС. АНЃЕЛКОСКАпеток, 24 ноември 202313:00
4ОСНОВИ НА ПЕДАГОГИЈА СО ДИДАКТИКАГ. П. НАЛЕВСКАчетврток, 16 ноември 202313:00
5ОСНОВИ НА МЕЃ. КОМУНИКАЦИЈАС. Р. ЈОВАНОВСКАвторник, 14 ноември 202313:00
6МЕДИЈАЦИЈАС. Р. ЈОВАНОВСКАвторник, 14 ноември 202313:00
 СТАРА ПРОГРАМА  
1РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА 2А. ЧУЧКОВАпонеделник, 13 ноември 202313:00
2ЗДРАВСТВЕНА ПСИХОЛОГИЈАМ. ПЕНДАРОВСКИсреда, 15 ноември 202313:00
3ПСИХОМЕТРИЈАС. АНЃЕЛКОСКАпеток, 24 ноември 202313:00
4МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕЈ. БЕЛЕВСКАпонеделник, 20 ноември 202313:00
5УЧИЛИШНА ПЕДАГОГИЈА Ѓ. ЌИМОВАпонеделник, 20 ноември 202313:00
6КВАЛИТЕТ НА ИСТР. ВО ПСИХОЛОГИЈАС. АНЃЕЛКОСКАпеток, 24 ноември 202313:00
ВТОРА ГОДИНА – 4 СЕМЕСТАР
 НОВА ПРОГРАМА  
1ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАНИЕГ. П. НАЛЕВСКАчетврток, 16 ноември 202313:00
2СОЦИЈАЛНА ПСИХОЛОГИЈАС. Р. ЈОВАНОВСКАвторник, 14 ноември 202311:00
3КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИА. РИСТЕСКАсреда, 22 ноември 202312:00
4СОЦИОЛОГИЈАС. Р. ЈОВАНОВСКАвторник, 14 ноември 202311:00
5ЕТИКА И ЕСТЕТИКАВ. КЛОПЧЕВСКА  
6УЧЕЊЕ И ПОУЧУВАЊЕЃ. ЌИМОВАпонеделник, 20 ноември 202313:00
 СТАРА ПРОГРАМА  
р.бр.предметпрофесор 
1ИНТЕЛИГЕНЦИЈАЃ. ЌИМОВАпонеделник, 20 ноември 202313:00
2СОЦИЈАЛНА ПСИХОЛОГИЈАС. Р. ЈОВАНОВСКАвторник, 14 ноември 202311:00
3ОСНОВИ НА МЕЃ. КОМУНИКАЦИЈАС. Р. ЈОВАНОВСКАвторник, 14 ноември 202311:00
4ЕТИКА И ЕСТЕТИКАВ. КЛОПЧЕВСКА  
5ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТЉ. ВЧКОВпонеделник, 20 ноември 202313:00
6ПСИХОЛОГИЈА НА БИЗНИСМ. СПАСОВСКАсреда, 22 ноември 202313:00
ТРЕТА ГОДИНА – 5 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1ПСИХОПАТОЛОГИЈАЈ. БЕЛЕВСКАпонеделник, 20 ноември 202313:00
2ПСИХОДИЈАГНОСТИКАД. БЕЛЕВСКАпонеделник, 20 ноември 202313:00
3ПОЗИТИВНА ПСИХОЛОГИЈАА. ЧУЧКОВАпонеделник, 13 ноември 202313:00
4ВЕШТИНА НА ПСИХОЛОШКО СОВЕТУВ.А. РИСТЕСКАсреда, 22 ноември 202312:00
5РАЗВОЈНА ПСИХОПАТОЛОГИЈАА. РИСТЕСКАсреда, 22 ноември 202312:00
6ОСНОВИ НА ПЕДАГОГИЈА СО ДИДАКТИКАГ. П. НАЛЕВСКАчетврток, 16 ноември 202313:00
ТРЕТА ГОДИНА – 6 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1КЛИНИЧКА ПСИХОЛОГИЈАД. БЕЛЕВСКАпонеделник, 20 ноември 202313:00
2ФОРЕНЗИЧКА ПСИХОЛОГИЈАС. АНЃЕЛКОСКАпеток, 24 ноември 202313:00
3ПСИХОЛОШКИ ПРАВЦИ И ШКОЛИМ. ПЕНДАРОВСКИсреда, 15 ноември 202313:00
4ПСИХОЛОГИЈА НА СЕМЕЈСТВОМ. СПАСОВСКАсреда, 22 ноември 202313:00
5СУПЕРВИЗИЈА И ЕВАЛУАЦИЈАЃ. ЌИМОВАпонеделник, 20 ноември 202313:00
6ПСИХОЛОШКО ТЕСТИРАЊЕС. АНЃЕЛКОСКАпеток, 24 ноември 202313:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1ПСИХ. НА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИА. РИСТЕСКАсреда, 22 ноември 202312:00
2ПСИХОЛОГИЈА НА ОБРАЗОВАНИЕЃ. ЌИМОВАпонеделник, 20 ноември 202313:00
3МЕТОДИКА НА НАСТАВА ВО ПСИХ.Ѓ. ЌИМОВАпонеделник, 20 ноември 202313:00
4НЕВРОПСИХОЛОГИЈАС. АНЃЕЛКОСКАпеток, 24 ноември 202313:00
5ПСИХОТЕРАПЕВТСКИ МЕТОДИЕ. ЗЛАТЕВАвторник, 21 ноември 202313:00
6ИНТЕРВЕНЦИЈА ПРИ СТРЕС И КРИЗИА. РИСТЕСКАсреда, 22 ноември 202313:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1ПСИХОЛОГИЈА НА НАДАРЕНИА. ЧУЧКОВАпонеделник, 13 ноември 202313:00
2ПСИХОЛОГИЈА НА ТРУДОТС. АНЃЕЛКОСКАпеток, 24 ноември 202313:00
3МЕДИЈАЦИЈАС. Р. ЈОВАНОВСКАвторник, 14 ноември 202311:00
4ПСИХОЛОГИЈА НА БОЛКАА. ЧУЧКОВАпонеделник, 13 ноември 202313:00
5ИСТОРИЈА НА РУСИЈА И МАКЕДОНИЈАГ. ЈАКИМОВсреда, 15 ноември 202314:00
6ЕЛЕКТРОНСКИ БИЗНИСН. ПОПОВСКИвторник, 21 ноември 202313:00
ПРВА ГОДИНА – 1 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1ОСНОВИ НА ПРОГРАМИРАЊЕО. СИМОВчетврток, 16 ноември 202313:00
2АПЛИКАТИВНИ ПРОГРАМИМ. СТЕВАНОВСКИвторник, 21 ноември 202313:00
3МАТЕМАТИКАС. МАЛЧЕСКИпеток, 17 ноември 202312:00
4АЛГОРИТМИ И СТРУКТУРА НА ПОДАТОЦИО. СИМОВчетврток, 16 ноември 202313:00
5АНГЛИСКИ ЈАЗИК 1К. ВИДОВАвторник, 14 ноември 202313:00
ПРВА ГОДИНА – 2 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1КОМПЈУТЕРСКА АРХИТЕКТУРАО. СИМОВчетврток, 16 ноември 202313:00
2ОБЈЕКТНО ПРОГРАМИРАЊЕО. СИМОВчетврток, 16 ноември 202313:00
3ПРОСТОРНИ ИНФОР. СИСТЕМИС. МАНАСОВпеток, 24 ноември 202313:00
4ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈАН.ПОПОВСКИвторник, 21 ноември 202313:00
5ОСНОВИ НА ИНФОРМАТИКАА. ПЕТРОВСКИпеток, 17 ноември 202313:00
ВТОРА ГОДИНА – 3 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1КОМПЈУТЕРСКИ МРЕЖИ 1Х. САЛКИЧпеток, 24 ноември 202311:00
2КОМЈУТЕРСКИ АНИМАЦИИГ. БИЏОВСКИсреда, 22 ноември 202313:00
3БЕЗБЕДНОСТ НА КОМПЈУТЕРСКИ СИСТЕМИМ. СТЕВАНОВСКИвторник, 21 ноември 202313:00
4СОФТВЕРСКО ИНЖЕНЕРСТВОА. ПЕТРОВСКИпеток, 17 ноември 202313:00
5РАЗВОЈ НА ГИС СИСТЕМИС. МАНАСОВпеток, 24 ноември 202310:00
6ВИЗУЕЛНО ПРОГРАМИРАЊЕГ. БИЏОВСКИсреда, 22 ноември 202313:00
ВТОРА ГОДИНА – 4 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1БАЗИ НА ПОДАТОЦИА. ПЕТРОВСКИпеток, 17 ноември 202313:00
2ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИО. СИМОВчетврток, 16 ноември 202313:00
3ВЕБ ДИЗАЈН Г. БИЏОВСКИсреда, 22 ноември 202313:00
4ДИЗАЈН НА КОРПОРАТИВЕН ИДЕНТИТЕТМ. СТЕВАНОВСКИвторник, 21 ноември 202313:00
5ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТЉ. ВЧКОВпонеделник, 20 ноември 202313:00
6ПСИХОЛОГИЈА НА БИЗНИС М. СПАСОВСКАсреда, 22 ноември 202313:00
ТРЕТА ГОДИНА – 5 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1КОМПЈУТЕРСКИ МРЕЖИ 2Х. САЛКИЧпеток, 24 ноември 202311:00
2ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИО. СИМОВчетврток, 16 ноември 202313:00
3ОСНОВИ НА ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИС. МАНАСОВпеток, 24 ноември 202310:00
4ИНФОРМАТИЧКА ЕТИКАС. МАНАСОВпеток, 24 ноември 202310:00
5БЕЗБЕДНОСТ НА КОМПЈУТЕРСКИ СИСТЕМИС. МАНАСОВпеток, 24 ноември 202310:00
6РАЗВОЈ НА ГИС СИСТЕМИС. МАНАСОВпеток, 24 ноември 202310:00
ТРЕТА ГОДИНА – 6 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1ПРОЕКТНА РАБОТАС. МАНАСОВпеток, 24 ноември 202310:00
2НАПРЕДНО ПРОЕКТИРАЊЕ НА КОМПЈУТЕРСКИ МРЕЖИХ. САЛКИЧпеток, 24 ноември 202311:00
3ИНТЕРАКЦИЈА ЧОВЕК-КОМПЈУТЕРХ. САЛКИЧпеток, 24 ноември 202311:00
4ЛОГИЧКО ДИЗАЈНИРАЊЕ НА ИСА. ПЕТРОВСКИпеток, 17 ноември 202313:00
5БЕЗЖИЧНИ И МОБИЛНИ ТЕХНОЛОГИИО. СИМОВчетврток, 16 ноември 202313:00
6ОСНОВИ НА ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИС. МАНАСОВпеток, 24 ноември 202310:00
ПРВА ГОДИНА – 1 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1ОСНОВИ НА ПРОГРАМИРАЊЕО. СИМОВчетврток, 16 ноември 202313:00
2АПЛИКАТИВНИ ПРОГРАМИМ. СТЕВАНОВСКИвторник, 21 ноември 202313:00
3МАТЕМАТИКАС. МАЛЧЕСКИпеток, 17 ноември 202312:00
4АЛГОРИТМИ И СТРУКТУРА НА ПОДАТОЦИО. СИМОВчетврток, 16 ноември 202313:00
5АНГЛИСКИ ЈАЗИК 1К. ВИДОВАвторник, 14 ноември 202313:00
ПРВА ГОДИНА – 2 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1КОМПЈУТЕРСКА АРХИТЕКТУРАО. СИМОВчетврток, 16 ноември 202313:00
2ОБЈЕКТНО ПРОГРАМИРАЊЕО. СИМОВчетврток, 16 ноември 202313:00
3ПРОСТОРНИ ИНФОР. СИСТЕМИС. МАНАСОВпеток, 24 ноември 202310:00
4ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈАН. ПОПОВСКИвторник, 21 ноември 202313:00
5ОСНОВИ НА ИНФОРМАТИКАА. ПЕТРОВСКИпеток, 17 ноември 202313:00
ВТОРА ГОДИНА – 3 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1СОЗДАВАЊЕ НА ВЕБ САЈТОВИ Г. БИЏОВСКИсреда, 22 ноември 202313:00
2СОФТВЕРСКО ИНЖЕНЕРСТВОА. ПЕТРОВСКИпеток, 17 ноември 202313:00
3АНАЛИЗА НА СОФТВЕРСКИ ПОТРЕБИГ. БИЏОВСКИсреда, 22 ноември 202313:00
4МАТЕМАТИКА 2С. МАЛЧЕСКИпеток, 17 ноември 202312:00
5КОМПЈУТЕРСКИ МРЕЖИ Х. САЛКИЧпеток, 24 ноември 202311:00
6ВЕБ ДИЗАЈН М. СТЕВАНОВСКИвторник, 21 ноември 202313:00
7КОНСТРУКЦИЈА НА СОФТВЕР М. СТЕВАНОВСКИвторник, 21 ноември 202313:00
ВТОРА ГОДИНА – 4 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИМ. А. ЈАНКУЛОВСКАсреда, 22 ноември 202311:00
2УПРАВУВАЊЕ СО ИТ ПРОЕКТИ М. СТЕВАНОВСКИвторник, 21 ноември 202313:00
3СОФТВЕРСКА ЕРГОНОМИЈАА. ПЕТРОВСКИпеток, 17 ноември 202313:00
4АПЛИКАТИВНИ ГИС ПРОГРАМИС. МАНАСОВпеток, 24 ноември 202310:00
5ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТЉ. ВЧКОВпонеделник, 20 ноември 202313:00
6ИНТЕРАКЦИЈА ЧОВЕК-КОМПЈУТЕРХ. САЛКИЧпеток, 24 ноември 202311:00
5РАЗВОЈ НА ГИС СИСТЕМИС. МАНАСОВпеток, 24 ноември 202310:00
7ПСИХОЛОГИЈА НА БИЗНИСМ. СПАСОВСКАсреда, 22 ноември 202313:00
ТРЕТА ГОДИНА – 5 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1ИНТЕРНЕТ ПРОГРАМИРАЊЕМ. А. ЈАНКУЛОВСКАсреда, 22 ноември 202311:00
2БАЗИ НА ПОДАТОЦИ 1А. ПЕТРОВСКИпеток, 17 ноември 202313:00
3КОНСТРУКЦИЈА НА СОФТВЕР М. СТЕВАНОВСКИвторник, 21 ноември 202313:00
4ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИМ. А. ЈАНКУЛОВСКАсреда, 22 ноември 202311:00
5КОМПЈУТЕРСКА ГРАФИКАГ. БИЏОВСКИсреда, 22 ноември 202313:00
ТРЕТА ГОДИНА – 6 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1ПРОЕКТНА РАБОТАС. МАНАСОВпеток, 24 ноември 202310:00
2ВИЗУЕЛНО ПРОГРАМИРАЊЕМ. А. ЈАНКУЛОВСКАсреда, 22 ноември 202311:00
3БАЗИ НА ПОДАТОЦИ 2А. ПЕТРОВСКИпеток, 17 ноември 202313:00
4СИСТЕМСКИ СОФТВЕР О. СИМОВчетврток, 16 ноември 202313:00
5ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈАМ. СТЕВАНОВСКИвторник, 21 ноември 202313:00
6ОСНОВИ НА ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИС. МАНАСОВпеток, 24 ноември 202310:00
7ЛОГИЧКО ДИЗАЈНИРАЊЕ НА ИСА. ПЕТРОВСКИпеток, 17 ноември 202313:00
ПРВА ГОДИНА – 1 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1МАТЕМАТИКАС. МАЛЧЕСКИпеток, 17 ноември 202312:00
2ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ ЗА РАБОТНА СРЕДИНАН. ГРУЕВСКАсреда, 15 ноември 202313:00
3ПРАВНИ ОСНОВИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТАЖ. МИТРЕВСКИчетврток, 16 ноември 202313:00
4ЕЛЕТРОТЕХНИКАС. БУНДАЛЕВСКИвторник, 21 ноември 202313:00
5РУСКИ ЈАЗИК 1Ј. АТАНАСОВСКАвторник, 14 ноември 202313:00
ПРВА ГОДИНА – 2 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1ТЕХНИЧКА МЕХАНИКАЦ. МИТРЕВСКАсреда, 22 ноември 202311:00
2ТЕРМОДИНАМИКАЛ. БУРЕСКАсабота, 25 ноември 202310:00
3ТЕРМОПОСТРОЈКИЦ. МИТРЕВСКАсреда, 22 ноември 202311:00
4МЕХАНИКА НА ФЛУИДИС. БУНДАЛЕВСКИвторник, 21 ноември 202313:00
5ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАвторник, 14 ноември 202313:00
ВТОРА ГОДИНА – 3 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1ОСНОВИ НА ЗАШТИТНИ СИСТЕМИ С. БУНДАЛЕВСКИвторник, 21 ноември 202313:00
2ПРОЦЕНА НА БЕЗБЕДНОСТ НА РАБОТНО МЕСТОЦ. МИТРЕВСКАсреда, 22 ноември 202311:00
3ПОСТРОЈКИ И ИНСТАЛАЦИИ ПОД ПРИТИСОК  Л. БУРЕСКАсабота, 25 ноември 202310:00
4МЕНАЏМЕНТ НА ПРИРОДНИ РЕСУРСИЈ. СИЛЈАНОВСКАсреда, 15 ноември 202313:00
5ЕНЕРГЕТИКА И ОПКРУЖУВАЊЕС. БУНДАЛЕВСКИвторник, 21 ноември 202313:00
ВТОРА ГОДИНА – 4 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1ТЕОРИЈА НА СИСТЕМИ И РИЗИКС. ЦВЕТКОВИЌсабота, 25 ноември 202311:00
2СТАТИСТИКА И ОПС. ЗИКОВСКАсабота, 25 ноември 202310:00
3СОЦИЈАЛНА ЕКОЛОГИЈАН. ГРУЕВСКАсреда, 15 ноември 202313:00
5ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТЉ. ВЧКОВпонеделник, 20 ноември 202313:00
6ИНДИКАТОРИ ЗА КВАЛИТЕТ НА РАБОТНА СРЕДИНАЦ. МИТРЕВСКАсреда, 22 ноември 202311:00
ТРЕТА ГОДИНА – 5 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1РИЗИК ОД ОПАСНИ МАТЕРИЈАЛИН. ГРУЕВСКАсреда, 15 ноември 202313:00
2РИЗИК ОД МЕХАНИЧКИ ДЕЈСТВИЈА Ц. МИТРЕВСКАсреда, 22 ноември 202311:00
3ЗАШТИТА ОД БУЧАВА И ВИБРАЦИИ С. БУНДАЛЕВСКИвторник, 21 ноември 202313:00
4АНГЛИСКИ ЈАЗИК 1 К. ВИДОВАвторник, 14 ноември 202313:00
5ИНДУСТРИСКА ЕКОЛОГИЈАС. ЦВЕТКОВИЌсабота, 25 ноември 202311:00
ТРЕТА ГОДИНА – 6 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1БЕЗБЕДНОСТ НА ОПРЕМА И ПРОИЗВОДИЦ. МИТРЕВСКАсреда, 22 ноември 202311:00
2ЗАШТИТА ПРИ ТРАНС. И СКЛАДИРАЊЕС. ЗИКОВСКАсабота, 25 ноември 202310:00
3ЕРГОНОМИЈА НА РАБОТНО МЕСТОС. БУНДАЛЕВСКИвторник, 21 ноември 202313:00
4МОНИТОРИНГ НА ЖИВОТНА СРЕДИНАН. ГРУЕВСКАсреда, 15 ноември 202313:00
5МЕНАЏМЕНТ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН РИЗИКЉ. ВЧКОВпонеделник, 20 ноември 202313:00
ПРВА ГОДИНА – 1 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
НОВА ПРОГРАМА  
1ТЕОРИЈА НА ДРЖАВАТА И ПРАВОТО В. СТАМЕВСКИпонеделник, 13 ноември 202313:00
2ИСТОРИЈА НА ПРАВОГ. ЈАКИМОВсреда, 15 ноември 202314:00
3АКАДЕМСКО ПИШУВАЊЕИ. ЕФРЕМОВСКИпонеделник, 20 ноември 202313:00
4РИМСКО ПРАВОИ. ЕФРЕМОВСКИпонеделник, 20 ноември 202313:00
5АНГЛИСКИ ЈАЗИК К. ВИДОВАвторник, 14 ноември 202313:00
6РУСКИ ЈАЗИК Ј. АТАНАСОВСКАвторник, 14 ноември 202313:00
СТАРА ПРОГРАМА 
7ВОВЕД ВО ПРАВОТОВ. СТАМЕВСКИпонеделник, 13 ноември 202313:00
8СОЦИОЛОГИЈА НА ПРАВОТОВ. СТАМЕВСКИпонеделник, 13 ноември 202313:00
9РИМСКО ПРАВОИ. ЕФРЕМОВСКИпонеделник, 20 ноември 202313:00
10ПРАВО НА ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈАМ. ГРОЗДАНОВСКАчетврток, 16 ноември 202313:00
ПРВА ГОДИНА – 2 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
НОВА ПРОГРАМА  
1УСТАВНО ПРАВОЈ. МИТРЕВСКАсреда, 22 ноември 202313:00
9ПРАВО НА ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈАМ. ГРОЗДАНОВСКАчетврток, 16 ноември 202313:00
3ОПШТ ДЕЛ НА ГРАЃАНСКО И СТВАРНО ПРАВО Е. СПИРОСКАпеток, 17 ноември 202313:00
7ЈАВНА И ДРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЈАИ. ЕФРЕМОВСКИпонеделник, 20 ноември 202313:00
8ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈАТАЈ. АТАНАСОВСКАвторник, 14 ноември 202313:00
СТАРА ПРОГРАМА 
9ОСНОВИ НА ГРАЃ. И СТВАРНО ПРАВОЕ. СПИРОСКАпеток, 17 ноември 202313:00
10УСТАВНО ПРАВОЈ. МИТРЕВСКАсреда, 22 ноември 202313:00
11РУСКИ ЈАЗИК Ј. АТАНАСОВСКАвторник, 14 ноември 202313:00
12ИСТОРИЈА НА ПРАВОГ. ЈАКИМОВсреда, 15 ноември 202314:00
13АКАДЕМСКО ПИШУВАЊЕИ. ЕФРЕМОВСКИпонеделник, 20 ноември 202313:00
ВТОРА ГОДИНА – 3 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
 НОВА ПРОГРАМА  
1СЕМЕЈНО ПРАВОЕ. СПИРОСКАпеток, 17 ноември 202313:00
2ПРАВО НА ЕВРОПСКА УНИЈАЕ. ИЦОСКАчетврток, 23 ноември 202313:00
3ТРУДОВО ПРАВОЖ. МИТРЕВСКИчетврток, 16 ноември 202313:00
4АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И АДМИН. ПОСТАПКАИ. ЕФРЕМОВСКИпонеделник, 20 ноември 202313:00
5СОВРЕМЕНИ ПОЛИТИЧКИ ОДНОСИВ. СТАМЕВСКИпонеделник, 13 ноември 202313:00
  СТАРА ПРОГРАМА  
1ОБЛИГАЦИОНО ПРАВОЕ. СПИРОСКАпеток, 17 ноември 202313:00
2СЕМЕЈНО ПРАВОЕ. СПИРОСКАпеток, 17 ноември 202313:00
3ТРУДОВО ПРАВОЖ. МИТРЕВСКИчетврток, 16 ноември 202313:00
4ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈАТАЈ. АТАНАСОВСКАвторник, 14 ноември 202313:00
5УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИИ. ЕФРЕМОВСКИпонеделник, 20 ноември 202313:00
ВТОРА ГОДИНА – 4 СЕМЕСТАР
 НОВА ПРОГРАМА  
1МЕЃУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВОЕ. ИЦОСКАчетврток, 23 ноември 202313:00
2КАЗНЕНО ПРАВОВ. СТАМЕВСКИпонеделник, 13 ноември 202313:00
3СОЦИЈАЛНО ПРАВОЖ. МИТРЕВСКИчетврток, 16 ноември 202313:00
4ОБЛИГАЦИОНО ПРАВОЕ. СПИРОСКАпеток, 17 ноември 202313:00
5НАСЛЕДНО ПРАВОЖ. МИТРЕВСКИчетврток, 16 ноември 202313:00
  СТАРА ПРОГРАМА  
р.бр.предметпрофесор 
1ПРАВНА РЕТОРИКАИ. ЕФРЕМОВСКИпонеделник, 20 ноември 202313:00
2НАСЛЕДНО ПРАВОЖ. МИТРЕВСКИчетврток, 16 ноември 202313:00
3ТРГОВСКО ПРАВОЖ. МИТРЕВСКИчетврток, 16 ноември 202313:00
4КАЗНЕНО ПРАВОВ. СТАМЕВСКИпонеделник, 13 ноември 202313:00
ТРЕТА ГОДИНА – 5 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1МЕЃУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВОЕ. ИЦКОСКАчетврток, 23 ноември 202313:00
2ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТЖ. МИТРЕВСКИчетврток, 16 ноември 202313:00
3ПРАВО НА ЕУЕ. ИЦКОСКАчетврток, 23 ноември 202313:00
4ФИНАНСИИ И ФИНАНСОВО ПРАВО Г. ГУЛЕВсабота, 18 ноември 202312:00
ТРЕТА ГОДИНА – 6 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1ГРАЃАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВОЕ. СПИРОСКАпеток, 17 ноември 202313:00
2КАЗНЕНО ПРОЦЕСНО ПРАВОВ. СТАМЕВСКИпонеделник, 13 ноември 202313:00
3АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВОМ. МУСТАФИсабота, 18 ноември 202313:00
4МЕЃУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВОЕ. ИЦКОСКАчетврток, 23 ноември 202313:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР -АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА
р.бр.предметпрофесор 
1МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕЃ. КИМОВАпонеделник, 20 ноември 202313:00
2УПРАВНО ПРОЦЕСНО ПРАВОМ. МУСТАФИсабота, 18 ноември 202313:00
3ЈАВНА И ДРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЈАИ. ЕФРЕМОВСКИпонеделник, 20 ноември 202313:00
4УПРАВНО СУДСТВОВ. СТАМЕВСКИпонеделник, 13 ноември 202313:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР -АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА
р.бр.предметпрофесордатумчас
1АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО ПРИМЕНЕТА ПРИ. ЕФРЕМОВСКИпонеделник, 20 ноември 202313:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР – ГРАЃАНСКО ПРАВО
р.бр.предметпрофесор 
1МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕЃ. КИМОВАпонеделник, 20 ноември 202313:00
2АВТОРСКО ПРАВОЕ. СПИРОСКАпеток, 17 ноември 202313:00
3ПРАВО НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТЕ. СПИРОСКАпеток, 17 ноември 202313:00
4ДОГОВОРНО ПРАВОЖ. МИТРЕВСКИчетврток, 16 ноември 202313:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР – ГРАЃАНСКО ПРАВО
р.бр.предметпрофесор 
1ГРАЃАНСКО ПРАВО ПРИМЕНЕТА ПРОГРАМАЕ. СПИРОСКАпеток, 17 ноември 202313:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР – КАЗНЕНО ПРАВО
р.бр.предметпрофесор 
1МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕЃ. КИМОВАпонеделник, 20 ноември 202313:00
2КРИМИНОЛОГИЈАМ. ГРОЗДАНОВСКАчетврток, 16 ноември 202313:00
3ПЕНОЛОГИЈАВ. СТАМЕВСКИпонеделник, 13 ноември 202313:00
4МАЛОЛЕТНИЧКО КАЗНЕНО ПРАВОМ. ГРОЗДАНОВСКАчетврток, 16 ноември 202313:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР – КАЗНЕНО ПРАВО
р.бр.предметпрофесор 
1КАЗНЕНО ПРАВО ПРИМЕНЕТА ПРОГРАМАВ. СТАМЕВСКИпонеделник, 13 ноември 202313:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР – МЕЃУНАРОДНО ПРАВО. ПРАВО НА ЕУ И ДИПЛОМАТИЈА
р.бр.предметпрофесор 
1МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕЃ. КИМОВАпонеделник, 20 ноември 202313:00
2МЕЃУНАРОДНО ПРАВО ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКОТЕ. ИЦОСКАчетврток, 23 ноември 202313:00
3ДИПЛОМАТСКО И КОНЗУЛАРНО ПРАВОТ. ЃОРГИЕВсреда, 15 ноември 202313:00
4МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИЈ. МИТРЕВСКАсреда, 22 ноември 202313:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР – МЕЃУНАРОДНО ПРАВО. ПРАВО НА ЕУ И ДИПЛОМАТИЈА
р.бр.предметпрофесор 
1МЕЃ. ПРАВО, ПРАВО НА ЕУ, И ДИПЛ. ПРИМЕЕ. ИЦОСКАчетврток, 23 ноември 202313:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР – ФИНАНСИИ И ДЕЛОВНО ПРАВО
р.бр.предметпрофесор 
1МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕЃ. КИМОВАпонеделник, 20 ноември 202313:00
2СТЕЧАЈ И СТЕЧАЈНА ПОСТАПКАЕ. СПИРОСКАпеток, 17 ноември 202313:00
3ДАНОЧНО ПРАВОЕ. ИЦОСКАчетврток, 23 ноември 202313:00
4ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИЈАЈ. АТАНАСОВСКАвторник, 14 ноември 202313:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР – ФИНАНСИИ И ДЕЛОВНО ПРАВО
р.бр.предметпрофесор 
1ТРГОВСКО ПРАВО – ПРИМЕНЕТА ПРОГРАМАЖ. МИТРЕВСКИчетврток, 16 ноември 202313:00

Битола

НОЕМВРИ 2023
МЕНАЏМЕНТ НА ОРГАНИЗАЦИЈА/МЕНАЏМЕНТ И ПРЕТПРИЕМНИШТВО
ПРВА ГОДИНА – 1 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
НОВА ПРОГРАМА  
1МИКРОЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАчетврток, 23 ноември 202312:00
2МАТЕМАТИКА ЗА БИЗНИСС. МАЛЧЕСКИпонеделник, 13 ноември 202312:00
3ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТМ. СОЛУНЧЕВСКИсабота, 18 ноември 202312:00
4АНГЛИСКИ ЈАЗИК 1К. ВИДОВАчетврток, 16 ноември 202312:00
5ДЕЛОВНА ЕТИКАЈ. ЃОРЧЕВ  
6ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИА. ПЕТРОВСКИпонеделник, 13 ноември 202312:00
СТАРА ПРОГРАМА 
7РАЗВОЈ НА ЕКОНОМСКАТА МИСЛАЈ. АТАНАСОВСКАчетврток, 23 ноември 202312:00
8ОСНОВИ НА СМЕТКОВОДСТВО П. СТОЈАНОВАсреда, 15 ноември 202312:00
9СОЦИОЛОГИЈАС. Р. ЈОВАНОВСКАпонеделник, 13 ноември 202310:00
10ЕКОНОМСКА ТЕОРИЈАЈ. ЃОРЧЕВ  
11ДЕЛОВНА ЕТИКАЈ. ЃОРЧЕВ  
12СЛАВЈАНСТВО КОМИСИСКИсабота, 18 ноември 202312:00
ПРВА ГОДИНА – 2 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
НОВА ПРОГРАМА  
1МАКРОЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАчетврток, 23 ноември 202312:00
2ПРИНЦИПИ НА СМЕТКОВОДСТВОП. СТОЈАНОВАсреда, 15 ноември 202312:00
3СТАТИСТИКАС. МАЛЧЕСКИпонеделник, 13 ноември 202312:00
4АНГЛИСКИ ЈАЗИК 2К. ВИДОВАчетврток, 16 ноември 202312:00
5ВОВЕД ВО БИЗНИСЃ. СТРЕЗОВСКИсабота, 25 ноември 202312:00
6ДЕЛОВНО КОМУНИЦИРАЊЕЛ. ЃОШЕВСКАсабота, 25 ноември 202312:00
СТАРА ПРОГРАМА 
7ЕКОНОМСКА МАТЕМАТИКАС. МАЛЧЕСКИпонеделник, 13 ноември 202312:00
8ЕКОНОМСКА ГЕОГРАФИЈАЈ. АТАНАСОВСКАчетврток, 23 ноември 202312:00
9РУСКИ ЈАЗИК 1 Ј. АТАНАСОВСКАчетврток, 23 ноември 202312:00
10АНГЛИСКИ ЈАЗИК 1К. ВИДОВАчетврток, 16 ноември 202312:00
11ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАчетврток, 23 ноември 202312:00
12ОСНОВИ НА ИНФОРМАТИКА А. ПЕТРОВСКИпонеделник, 13 ноември 202312:00
ВТОРА ГОДИНА – 3 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
НОВА ПРОГРАМА  
1ПРИНЦИПИ НА МАРКЕТИНГЛ. ПЕТРЕСКАсреда, 22 ноември 202312:00
2ПРЕТПРИЕМНИШТВОС. МАЛЧЕСКИпонеделник, 13 ноември 202312:00
3ТРГОВСКО ПРАВОМ. ГРОЗДАНОВСКАсреда, 15 ноември 202312:00
4РУСКИ ЈАЗИК 1Ј. АТАНАСОВСКАчетврток, 23 ноември 202312:00
5МЕНАЏЕРСКА ЕКОНОМИЈАТ. МАКРЕВСКАпеток, 24 ноември 202312:00
6МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАчетврток, 23 ноември 202312:00
СТАРА ПРОГРАМА 
7ДЕЛОВНО ПРЕТПРИЈАТИЕЛ. ПЕТРЕСКАсреда, 22 ноември 202312:00
8МАКРОЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАчетврток, 23 ноември 202312:00
9РУСКИ ЈАЗИК 2 Ј. АТАНАСОВСКАчетврток, 23 ноември 202312:00
10АНГЛИСКИ ЈАЗИК 2 К. ВИДОВАчетврток, 16 ноември 202312:00
11ОСНОВИ НА ПРАВОМ. ГРОЗДАНОВСКАсреда, 15 ноември 202312:00
12ФИЛОЗОФИЈАКОМИСИСКИсабота, 18 ноември 202312:00
ВТОРА ГОДИНА – 4 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
НОВА ПРОГРАМА  
1ЈАВНИ ФИНАНСИИ Н. ПОПОВСКИ четврток, 16 ноември 202312:00
2ОРГАНИЗАЦИСКО ОДНЕСУВАЊЕГ. КРСТЕВСКАсабота, 18 ноември 202310:00
3ФИНАНСИСКО СМЕТКОВОДСТВОП. СТОЈАНОВАсреда, 15 ноември 202312:00
4МЕРКЕТИНГ ПОЛИТИКА НА ЦЕНИ Л. ПЕТРЕСКАсреда, 22 ноември 202312:00
5РУСКИ ЈАЗИК 2Ј. АТАНАСОВСКАчетврток, 23 ноември 202312:00
6ПСИХОЛОГИЈА НА БИЗНИСМ. СПАСОВСКАчетврток, 16 ноември 202312:00
СТАРА ПРОГРАМА 
7СТАТИСТИЧКА МАТЕМАТИКАС. МАЛЧЕСКИпонеделник, 13 ноември 202312:00
8ФИНАНСОВ МЕНАЏМЕНТН. ПОПОВСКИ четврток, 16 ноември 202312:00
9ДЕЛОВНО ПРАВОМ. ГРОЗДАНОВСКАсреда, 15 ноември 202312:00
10ЕКОНОМСКО ПРАВОМ. ГРОЗДАНОВСКАсреда, 15 ноември 202312:00
11ПСИХОЛОГИЈА НА БИЗНИСМ. СПАСОВСКАчетврток, 16 ноември 202312:00
12ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТМ. СОЛУНЧЕВСКИсабота, 18 ноември 202312:00
ТРЕТА ГОДИНА – 5 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
НОВА ПРОГРАМА  
1МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИЈ. СИЛЈАНОСКАвторник, 21 ноември 202312:00
2ПРОЕКТЕН МЕНАЏМЕНТ Ј. СИЛЈАНОСКАвторник, 21 ноември 202312:00
3ДЕЛОВНО ПЛАНИРАЊЕ Г. КРСТЕВСКАсабота, 18 ноември 202310:00
4ОПЕРАТИВЕН МЕНАЏМЕНТЈ. СИЛЈАНОСКАвторник, 21 ноември 202312:00
5ПОРТФОЛИО МЕНАЏМЕНТН. ПОПОВСКИ четврток, 16 ноември 202312:00
6ОСИГУРУВАЊЕГ. КРСТЕВСКАсабота, 18 ноември 202310:00
СТАРА ПРОГРАМА 
7ОСНОВИ НА МАРКЕТИНГ Л. ПЕТРЕСКАсреда, 22 ноември 202312:00
8КРИЗЕН МЕНАЏМЕНТД. АНАСТАСОВСКИвторник, 21 ноември 202312:00
9ФИНАНСИСКИ ПАЗАРИТ. МАКРЕВСКАпеток, 24 ноември 202312:00
10СМЕТКОВОД. КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈАП. СТОЈАНОВАсреда, 15 ноември 202312:00
11ДАНОЧЕН СИСТЕМП. СТОЈАНОВАсреда, 15 ноември 202312:00
12ОСНОВИ НА ОСИГУРУВАЊЕ И РИЗИКП. СТОЈАНОВАсреда, 15 ноември 202312:00
ТРЕТА ГОДИНА – 6 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
НОВА ПРОГРАМА  
1МЕЃУНАРОДЕН МЕНАЏМЕНТЈ. СИЛЈАНОСКАвторник, 21 ноември 202312:00
2СТРАТЕГИСКИ МЕНАЏМЕНТЈ. СИЛЈАНОСКАвторник, 21 ноември 202312:00
3ФИНАНСИСКИ МЕНАЏМЕНТН. ПОПОВСКИ четврток, 16 ноември 202312:00
4УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИС. МАЛЧЕСКИпонеделник, 13 ноември 202312:00
5АНАЛИЗА НА ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИП. СТОЈАНОВАсреда, 15 ноември 202312:00
6СТРАТЕГИСКИ МАРКЕТИНГЛ. ПЕТРЕСКАсреда, 22 ноември 202312:00
СТАРА ПРОГРАМА 
1МЕНАЏМЕНТ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИЈ. СИЛЈАНОСКАвторник, 21 ноември 202312:00
2ПРОИЗВОДСТВЕН МЕНАЏМЕНТГ. КРСТЕВСКАсабота, 18 ноември 202310:00
3ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИЈ. СИЛЈАНОСКАвторник, 21 ноември 202312:00
4ПОЛИТИКОЛОГИЈАКОМИСИСКИсабота, 18 ноември 202312:00
5РУСКИ ЈАЗИК 1Ј. АТАНАСОВСКАчетврток, 23 ноември 202312:00
6АНГЛИСКИ ЈАЗИК 1К. ВИДОВАчетврток, 16 ноември 202312:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР
 НОВА ПРОГРАМА  
р.бр.предметпрофесор 
1МАРКЕТИНГ МЕНАЏМЕНТЛ. ПЕТРЕСКАсреда, 22 ноември 202312:00
2КРИЗЕН МЕНАЏМЕНТД. АНАСТАСОВСКИвторник, 21 ноември 202312:00
3СМЕТКОВОД. НА ДЕЛОВЕН МЕНАЏМЕНТП. СТОЈАНОВАсреда, 15 ноември 202312:00
4Е-БИЗНИСН. ПОПОВСКИ четврток, 16 ноември 202312:00
5МЕНАЏМЕНТ НА  МАЛ БИЗНИСС. МАЛЧЕСКИпонеделник, 13 ноември 202312:00
6ЛОГИСТИКАЈ. ЃОРЧЕВ  
 СТАРА ПРОГРАМА  
1СТРАТЕГИСКИ МЕНАЏМЕНТЈ. СИЛЈАНОСКАвторник, 21 ноември 202312:00
2ОПЕРАТИВЕН МЕНАЏМЕНТЈ. СИЛЈАНОСКАвторник, 21 ноември 202312:00
3АНГЛИСКИ ЈАЗИК 2К. ВИДОВАчетврток, 16 ноември 202312:00
4РУСКИ ЈАЗИК 2Ј. АТАНАСОВСКАчетврток, 23 ноември 202312:00
5ОРГАНИЗАЦИСКО ОДНЕСУВАЊЕГ. КРСТЕВСКАсабота, 18 ноември 202310:00
6ВРЕДНУВАЊЕ НА ТРУДОТН. ПОПОВСКИ четврток, 16 ноември 202312:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР
 НОВА ПРОГРАМА  
1ИНВЕСТИЦИСКИ МЕНАЏМЕНТГ. КРСТЕВСКАсабота, 18 ноември 202310:00
2МЕНАЏМЕНТ НА ПРОМЕНИГ. КРСТЕВСКАсабота, 18 ноември 202310:00
3МЕЃУНАРОДНИ ЕКОНОМСКИ ОДНОСИЈ. АТАНАСОВСКАчетврток, 23 ноември 202312:00
4МЕЃУНАРОДНА ТРГОВИЈАЛ. ПЕТРЕСКАсреда, 22 ноември 202312:00
5БАНКАРСКИ МЕНАЏМЕНТС. ДИМЕСКИсабота, 25 ноември 202312:00
6РЕВИЗИЈАП. СТОЈАНОВАсреда, 15 ноември 202312:00
 СТАРА ПРОГРАМА  
р.бр.предметпрофесор 
1ИНВЕСТИЦИОНЕН  МЕНАЏМEНТГ. КРСТЕВСКАсабота, 18 ноември 202310:00
2БАНКАРСКИ МЕНАЏМЕНТС. ДИМЕСКИсабота, 25 ноември 202312:00
 МЕНАЏМЕНТ НА ПРИРОДНИ РЕСУРСИЃ. СТРЕЗОВСКИсабота, 25 ноември 202312:00
3ИНФОРМАТИЧКИ СИСТЕМИ А. ПЕТРОВСКИпонеделник, 13 ноември 202312:00
4ИСТОРИЈА НА РУСИЈА И МАКЕДОНИЈАЈ. АТАНАСОВСКАчетврток, 23 ноември 202312:00
5ЕЛЕКТРОНСКИ БИЗНИСН. ПОПОВСКИ четврток, 16 ноември 202312:00
ПРВА ГОДИНА – 1 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
НОВА ПРОГРАМА  
1МИКРОЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАчетврток, 23 ноември 202312:00
2МАТЕМАТИКА ЗА БИЗНИСС. МАЛЧЕСКИпонеделник, 13 ноември 202312:00
3ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТМ. СОЛУНЧЕВСКИсабота, 18 ноември 202312:00
4АНГЛИСКИ ЈАЗИК 1К. ВИДОВАчетврток, 16 ноември 202312:00
5ДЕЛОВНА ЕТИКАЈ. ЃОРЧЕВ  
6ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИА. ПЕТРОВСКИпонеделник, 13 ноември 202312:00
СТАРА ПРОГРАМА 
7РАЗВОЈ НА ЕКОНОМСКАТА МИСЛАЈ. АТАНАСОВСКАчетврток, 23 ноември 202312:00
8ОСНОВИ НА СМЕТКОВОДСТВО П. СТОЈАНОВАсреда, 15 ноември 202312:00
9СОЦИОЛОГИЈАС. Р. ЈОВАНОВСКАпонеделник, 13 ноември 202310:00
10ЕКОНОМСКА ТЕОРИЈАЈ. ЃОРЧЕВ  
11ДЕЛОВНА ЕТИКАЈ. ЃОРЧЕВ  
12СЛАВЈАНСТВО КОМИСИСКИсабота, 18 ноември 202312:00
ПРВА ГОДИНА – 2 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
НОВА ПРОГРАМА  
1МАКРОЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАчетврток, 23 ноември 202312:00
2ПРИНЦИПИ НА СМЕТКОВОДСТВОП. СТОЈАНОВАсреда, 15 ноември 202312:00
3СТАТИСТИКАС. МАЛЧЕСКИпонеделник, 13 ноември 202312:00
4АНГЛИСКИ ЈАЗИК 2К. ВИДОВАчетврток, 16 ноември 202312:00
5ВОВЕД ВО БИЗНИСЃ. СТРЕЗОВСКИсабота, 25 ноември 202312:00
6ДЕЛОВНО КОМУНИЦИРАЊЕЛ. ЃОШЕВСКАсабота, 25 ноември 202312:00
СТАРА ПРОГРАМА 
7ЕКОНОМСКА МАТЕМАТИКАС. МАЛЧЕСКИпонеделник, 13 ноември 202312:00
8ЕКОНОМСКА ГЕОГРАФИЈАЈ. АТАНАСОВСКАчетврток, 23 ноември 202312:00
9РУСКИ ЈАЗИК 1 Ј. АТАНАСОВСКАчетврток, 23 ноември 202312:00
10АНГЛИСКИ ЈАЗИК 1К. ВИДОВАчетврток, 16 ноември 202312:00
11ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАчетврток, 23 ноември 202312:00
12ОСНОВИ НА ИНФОРМАТИКА А. ПЕТРОВСКИпонеделник, 13 ноември 202312:00
ВТОРА ГОДИНА – 3 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
НОВА ПРОГРАМА  
1ПРИНЦИПИ НА МАРКЕТИНГЛ. ПЕТРЕСКАсреда, 22 ноември 202312:00
2ПРЕТПРИЕМНИШТВОС. МАЛЧЕСКИпонеделник, 13 ноември 202312:00
3ТРГОВСКО ПРАВОМ. ГРОЗДАНОВСКАсреда, 15 ноември 202312:00
4РУСКИ ЈАЗИК 1Ј. АТАНАСОВСКАчетврток, 23 ноември 202312:00
5МЕНАЏЕРСКА ЕКОНОМИЈАТ. МАКРЕВСКАпеток, 24 ноември 202312:00
6МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАчетврток, 23 ноември 202312:00
СТАРА ПРОГРАМА 
7ДЕЛОВНО ПРЕТПРИЈАТИЕЛ. ПЕТРЕСКАсреда, 22 ноември 202312:00
8МАКРОЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАчетврток, 23 ноември 202312:00
9РУСКИ ЈАЗИК 2 Ј. АТАНАСОВСКАчетврток, 23 ноември 202312:00
10АНГЛИСКИ ЈАЗИК 2 К. ВИДОВАчетврток, 16 ноември 202312:00
11ОСНОВИ НА ПРАВОМ. ГРОЗДАНОВСКАсреда, 15 ноември 202312:00
12ФИЛОЗОФИЈАКОМИСИСКИсабота, 18 ноември 202312:00
ВТОРА ГОДИНА – 4 СЕМЕСТАР
НОВА ПРОГРАМА  
1ЈАВНИ ФИНАНСИИ Н. ПОПОВСКИ четврток, 16 ноември 202312:00
2ОРГАНИЗАЦИСКО ОДНЕСУВАЊЕГ. КРСТЕВСКАсабота, 18 ноември 202310:00
3ФИНАНСИСКО СМЕТКОВОДСТВОП. СТОЈАНОВАсреда, 15 ноември 202312:00
4МЕРКЕТИНГ ПОЛИТИКА НА ЦЕНИ Л. ПЕТРЕСКАсреда, 22 ноември 202312:00
5РУСКИ ЈАЗИК 2Ј. АТАНАСОВСКАчетврток, 23 ноември 202312:00
6ПСИХОЛОГИЈА НА БИЗНИСМ. СПАСОВСКАчетврток, 16 ноември 202312:00
СТАРА ПРОГРАМА 
9ДЕЛОВНО ПРАВОМ. ГРОЗДАНОВСКАсреда, 15 ноември 202312:00
10ЕКОНОМСКО ПРАВОМ. ГРОЗДАНОВСКАсреда, 15 ноември 202312:00
11ПСИХОЛОГИЈА НА БИЗНИСМ. СПАСОВСКАчетврток, 16 ноември 202312:00
12ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТМ. СОЛУНЧЕВСКИсабота, 18 ноември 202312:00
ТРЕТА ГОДИНА – 5 СЕМЕСТАР
НОВА ПРОГРАМА  
1ФИНАНСИСКИ ПАЗАРИ И ИНСТИТУЦИИТ. МАКРЕВСКАпеток, 24 ноември 202312:00
2ДЕЛОВНО ПЛАНИРАЊЕГ. КРСТЕВСКАсабота, 18 ноември 202310:00
3ОСИГУРУВАЊЕГ. КРСТЕВСКАсабота, 18 ноември 202310:00
4БАНКАРСТВОТ. МАКРЕВСКАпеток, 24 ноември 202312:00
5МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИЈ. СИЛЈАНОСКАвторник, 21 ноември 202312:00
6БАНКАРСКИ МАРКЕТИНГЛ. ПЕТРЕСКАсреда, 22 ноември 202312:00
СТАРА ПРОГРАМА 
7ФИНАНСИСКИ ПАЗАРИТ. МАКРЕВСКАпеток, 24 ноември 202312:00
8ДАНОЧЕН СИСТЕМП. СТОЈАНОВАсреда, 15 ноември 202312:00
9ЕЛЕКТРОНСКИ БИЗНИСН. ПОПОВСКИ четврток, 16 ноември 202312:00
10ЛОГИКАКОМИСИСКИсабота, 18 ноември 202312:00
11СМЕТКОВОДСТВНА КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈАП. СТОЈАНОВАсреда, 15 ноември 202312:00
12ПРЕТПРИЕМАЧКИ МЕНАЏМЕНТС. МАЛЧЕСКИпонеделник, 13 ноември 202312:00
ТРЕТА ГОДИНА – 6 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1ФИНАНСИСКИ МЕНАЏМЕНТН. ПОПОВСКИ четврток, 16 ноември 202312:00
2УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИС. МАЛЧЕСКИпонеделник, 13 ноември 202312:00
3АНАЛИЗА НА ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИП. СТОЈАНОВАсреда, 15 ноември 202312:00
4КОРПОРАТИВНИ ФИНАНСИИТ. МАКРЕВСКАпеток, 24 ноември 202312:00
5СТРАТЕГИСКИ МАРКЕТИНГЛ. ПЕТРЕСКАсреда, 22 ноември 202312:00
6СТРАТЕГИСКИ МЕНАЏМЕНТЈ. СИЛЈАНОСКАвторник, 21 ноември 202312:00
СТАРА ПРОГРАМА 
7СМЕТКОВОДСТВЕНА ПРЕСМЕТКАП. СТОЈАНОВАсреда, 15 ноември 202312:00
8ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИЈ. СИЛЈАНОСКАвторник, 21 ноември 202312:00
9АНГЛИСКИ ЈАЗИК  1К. ВИДОВАчетврток, 16 ноември 202312:00
10ПРОЕКТ МЕНАЏМЕНТЈ. СИЛЈАНОСКАвторник, 21 ноември 202312:00
11ФИНАНСИИ И КРЕДИТП. СТОЈАНОВАсреда, 15 ноември 202312:00
12МЕЃУНАРОДЕН МЕНАЏМЕНТЈ. СИЛЈАНОСКАвторник, 21 ноември 202312:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
 НОВА ПРОГРАМА  
1ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТН. ПОПОВСКИ четврток, 16 ноември 202312:00
2МЕЃУНАРОДНИ ФИНАНСИИТ. МАКРЕВСКАпеток, 24 ноември 202312:00
3РЕВИЗИЈАП. СТОЈАНОВАсреда, 15 ноември 202312:00
4Е-БИЗНИСН. ПОПОВСКИ четврток, 16 ноември 202312:00
5ПРОЕКТ МЕНАЏМЕНТЈ. СИЛЈАНОСКАвторник, 21 ноември 202312:00
6ОПЕРАТИВЕН МЕНАЏМЕНТГ. КРСТЕВСКАсабота, 18 ноември 202310:00
 СТАРА ПРОГРАМА   
1БАНКАРСКО РАБОТЕЊЕП. СТОЈАНОВАсреда, 15 ноември 202312:00
2ДЕВИЗЕН СИСТЕМ НА РАБОТЕЊЕЛ. ПЕТРЕСКАсреда, 22 ноември 202312:00
3АНГЛИСКИ ЈАЗИК 2 К. ВИДОВАчетврток, 16 ноември 202312:00
4РУСКИ ЈАЗИК 2 Ј. АТАНАСОВСКАчетврток, 23 ноември 202312:00
5ОРГАНИЗАЦИСКО ОДНЕСУВАЊЕГ. КРСТЕВСКАсабота, 18 ноември 202310:00
6ДЕЛОВНИ СИСТЕМИТ. МАКРЕВСКАпеток, 24 ноември 202312:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР
 НОВА ПРОГРАМА  
1МЕЃУНАРОДНА ТРГОВИЈАЛ. ПЕТРЕСКАсреда, 22 ноември 202312:00
2ИНВЕСТИЦИИП. СТОЈАНОВАсреда, 15 ноември 202312:00
3МЕЃУНАРОДНИ ЕКОНОМСКИ ОДНОСИЈ. АТАНАСОВСКАчетврток, 23 ноември 202312:00
4БАНКАРСКИ МЕНАЏМЕНТС. ДИМЕСКИсабота, 25 ноември 202312:00
5МЕНАЏМЕНТ НА ПРОМЕНИГ. КРСТЕВСКАсабота, 18 ноември 202310:00
6ДЕВИЗЕН СИСТЕМ Т. МАКРЕВСКАпеток, 24 ноември 202312:00
 СТАРА ПРОГРАМА   
р.бр.предметпрофесор 
1МЕЃУНАРОДНА ТРГОВИЈАЛ. ПЕТРЕСКАсреда, 22 ноември 202312:00
2ИНВЕСТИЦИИП. СТОЈАНОВАсреда, 15 ноември 202312:00
3ИНФОРМАТИЧКИ СИСТЕМИА. ПЕТРОВСКИпонеделник, 13 ноември 202312:00
4ИНФОРМАТИЧКИ ТЕХНОЛОГИИА. ПЕТРОВСКИпонеделник, 13 ноември 202312:00
5ИСТОРИЈА НА РУСИЈА И МАКЕДОНИЈАЈ. АТАНАСОВСКАчетврток, 23 ноември 202312:00
6ЕЛЕКТРОНСКИ БИЗНИСН. ПОПОВСКИ четврток, 16 ноември 202312:00
ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА
ПРВА ГОДИНА – 1 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
НОВА ПРОГРАМА  
1ПЕРЦЕПТИВНИ И СОЗНАЈНИ ПРОЦЕСИМ. ПЕНДАРОВСКИчетврток, 16 ноември 202312:00
2РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА 1 А. ЧУЧКОВАсреда, 22 ноември 202312:00
3ВОВЕД ВО МЕТОДОЛОГИЈА НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНАТА ПСИХОЛОГИЈАЃ. ЌИМОВАсреда, 15 ноември 202312:00
4СТАТИСТИКА ВО ПСИХОЛОГИЈАС. АНЃЕЛКОСКАпонеделник, 20 ноември 202312:00
5ПСИХОГЕНЕТИКАС. АНЃЕЛКОСКАпонеделник, 20 ноември 202312:00
6ИСТОРИЈА НА ПСИХОЛОГИЈАТА Е. ЗЛАТЕВАчетврток, 23 ноември 202312:00
СТАРА ПРОГРАМА 
1ПЕРЦЕПТИВНИ И СОЗНАЈНИ ПРОЦЕСИМ. ПЕНДАРОВСКИчетврток, 16 ноември 202312:00
7ГЕНЕТИКАС. АНЃЕЛКОСКАпонеделник, 20 ноември 202312:00
4СТАТИСТИКА ВО ПСИХОЛОГИЈАС. АНЃЕЛКОСКАпонеделник, 20 ноември 202312:00
3ВОВЕД ВО МЕТОДОЛОГИЈА НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНАТА ПСИХОЛОГИЈАЃ. ЌИМОВАсреда, 15 ноември 202312:00
8ВОВЕД ВО ПСИХОЛОГИЈАЕ. ЗЛАТЕВАчетврток, 23 ноември 202312:00
ПРВА ГОДИНА – 2 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
НОВА ПРОГРАМА  
1ЕМОЦИИ И МОТИВАЦИЈАА. ЧУЧКОВАсреда, 22 ноември 202312:00
2РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА 2А. ЧУЧКОВАсреда, 22 ноември 202312:00
4МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕМ. СПАСОВСКАчетврток, 16 ноември 202310:00
5АНГЛИСКИ ЈАЗИКК. ВИДОВАчетврток, 16 ноември 202312:00
6РУСКИ ЈАЗИК Ј. АТАНАСОВСКАчетврток, 23 ноември 202312:00
7ДОЖИВОТНО ОБРАЗОВАНИЕГ. ПОПОВСКАсреда, 15 ноември 202312:00
СТАРА ПРОГРАМА 
1ЕМОЦИИ И МОТИВАЦИЈАА. ЧУЧКОВАсреда, 22 ноември 202312:00
2РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА 1 А. ЧУЧКОВАсреда, 22 ноември 202312:00
8ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАчетврток, 23 ноември 202312:00
6РУСКИ ЈАЗИК Ј. АТАНАСОВСКАчетврток, 23 ноември 202312:00
3СОЦИОЛОГИЈАС. Р. ЈОВАНОВСКАпонеделник, 13 ноември 202310:00
9ОСНОВИ НА ИНФОРМАТИКАА. ПЕТРОВСКИпонеделник, 13 ноември 202312:00
ВТОРА ГОДИНА – 3 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
 НОВА ПРОГРАМА  
1ИНТЕЛИГЕНЦИЈАЃ. ЌИМОВАсреда, 15 ноември 202312:00
2ЗДРАВСТВЕНА ПСИХОЛОГИЈАМ. ПЕНДАРОВСКИчетврток, 16 ноември 202312:00
3ПСИХОМЕТРИЈАС. АНЃЕЛКОСКАпонеделник, 20 ноември 202312:00
4ОСНОВИ НА ПЕДАГОГИЈА СО ДИДАКТИКАГ. ПОПОВСКАсреда, 15 ноември 202312:00
5ОСНОВИ НА МЕЃ. КОМУНИКАЦИЈАС. Р. ЈОВАНОВСКАпонеделник, 13 ноември 202310:00
6МЕДИЈАЦИЈАС. Р. ЈОВАНОВСКАпонеделник, 13 ноември 202310:00
 СТАРА ПРОГРАМА  
1РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА 2А. ЧУЧКОВАсреда, 22 ноември 202312:00
2ЗДРАВСТВЕНА ПСИХОЛОГИЈАМ. ПЕНДАРОВСКИчетврток, 16 ноември 202312:00
3ПСИХОМЕТРИЈАС. АНЃЕЛКОСКАпонеделник, 20 ноември 202312:00
4МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕМ. СПАСОВСКАчетврток, 16 ноември 202310:00
5УЧИЛИШНА ПЕДАГОГИЈА Ѓ. ЌИМОВАсреда, 15 ноември 202312:00
6КВАЛИТЕТ НА ИСТР. ВО ПСИХОЛОГИЈАС. АНЃЕЛКОСКАпонеделник, 20 ноември 202312:00
ВТОРА ГОДИНА – 4 СЕМЕСТАР
 НОВА ПРОГРАМА  
1ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАНИЕГ. П. НАЛЕВСКАсреда, 15 ноември 202312:00
2СОЦИЈАЛНА ПСИХОЛОГИЈАС. Р. ЈОВАНОВСКАпонеделник, 13 ноември 202310:00
3КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИА. РИСТЕСКАвторник, 14 ноември 202312:00
4СОЦИОЛОГИЈАС. Р. ЈОВАНОВСКАпонеделник, 13 ноември 202310:00
5ЕТИКА И ЕСТЕТИКАВ. КЛОПЧЕВСКА 12:00
6УЧЕЊЕ И ПОУЧУВАЊЕГ. П. НАЛЕВСКАсреда, 15 ноември 202312:00
 СТАРА ПРОГРАМА  
р.бр.предметпрофесор 
1ИНТЕЛИГЕНЦИЈАЃ. ЌИМОВАсреда, 15 ноември 202312:00
2СОЦИЈАЛНА ПСИХОЛОГИЈАС. Р. ЈОВАНОВСКАпонеделник, 13 ноември 202310:00
3ОСНОВИ НА МЕЃ. КОМУНИКАЦИЈАС. Р. ЈОВАНОВСКАпонеделник, 13 ноември 202310:00
4ЕТИКА И ЕСТЕТИКАВ. КЛОПЧЕВСКА 12:00
5ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТМ. СОЛУНЧЕВСКИсабота, 18 ноември 202312:00
6ПСИХОЛОГИЈА НА БИЗНИСМ. СПАСОВСКАчетврток, 16 ноември 202310:00
ТРЕТА ГОДИНА – 5 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1ПСИХОПАТОЛОГИЈАЈ. БЕЛЕВСКАпонеделник, 13 ноември 202312:00
2ПСИХОДИЈАГНОСТИКАМ. СПАСОВСКАчетврток, 16 ноември 202310:00
3ПОЗИТИВНА ПСИХОЛОГИЈАМ. ПЕНДАРОВСКИчетврток, 16 ноември 202312:00
4ВЕШТИНА НА ПСИХОЛОШКО СОВЕТУВ.А. РИСТЕСКАвторник, 14 ноември 202312:00
5РАЗВОЈНА ПСИХОПАТОЛОГИЈАА. РИСТЕСКАвторник, 14 ноември 202312:00
6ОСНОВИ НА ПЕДАГОГИЈА СО ДИДАКТИКАГ. ПОПОВСКАсреда, 15 ноември 202312:00
ТРЕТА ГОДИНА – 6 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1КЛИНИЧКА ПСИХОЛОГИЈАМ. СПАСОВСКАчетврток, 16 ноември 202310:00
2ФОРЕНЗИЧКА ПСИХОЛОГИЈАС. АНЃЕЛКОСКАпонеделник, 20 ноември 202312:00
3ПСИХОЛОШКИ ПРАВЦИ И ШКОЛИМ. ПЕНДАРОВСКИчетврток, 16 ноември 202312:00
4ПСИХОЛОГИЈА НА СЕМЕЈСТВОМ. СПАСОВСКАчетврток, 16 ноември 202310:00
5СУПЕРВИЗИЈА И ЕВАЛУАЦИЈАЃ. ЌИМОВАсреда, 15 ноември 202312:00
6ПСИХОЛОШКО ТЕСТИРАЊЕС. АНЃЕЛКОСКАпонеделник, 20 ноември 202312:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1ПСИХ. НА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИА. РИСТЕСКАвторник, 14 ноември 202312:00
2ПСИХОЛОГИЈА НА ОБРАЗОВАНИЕГ. ПОПОВСКАсреда, 15 ноември 202312:00
3МЕТОДИКА НА НАСТАВА ВО ПСИХ.Ѓ. ЌИМОВАсреда, 15 ноември 202312:00
4НЕВРОПСИХОЛОГИЈАС. АНЃЕЛКОСКАпонеделник, 20 ноември 202312:00
5ПСИХОТЕРАПЕВТСКИ МЕТОДИЕ. ЗЛАТЕВАчетврток, 23 ноември 202312:00
 ИНТЕРВЕНЦИЈА ПРИ СТРЕС И КРИЗИА. РИСТЕСКАвторник, 14 ноември 202312:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1ПСИХОЛОГИЈА НА НАДАРЕНИГ. ПОПОВСКАсреда, 15 ноември 202312:00
2ПСИХОЛОГИЈА НА ТРУДОТС. АНЃЕЛКОСКАпонеделник, 20 ноември 202312:00
3МЕДИЈАЦИЈАС. Р. ЈОВАНОВСКАпонеделник, 13 ноември 202310:00
4ПСИХОЛОГИЈА НА БОЛКАА. ЧУЧКОВАсреда, 22 ноември 202312:00
5ИСТОРИЈА НА РУСИЈА И МАКЕДОНИЈАЈ. АТАНАСОВСКАчетврток, 23 ноември 202312:00
6ЕЛЕКТРОНСКИ БИЗНИСН. ПОПОВСКИчетврток, 16 ноември 202312:00
ПРВА ГОДИНА – 1 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1ОСНОВИ НА ПРОГРАМИРАЊЕМ. А. ЈАНКУЛОВСКАпеток, 24 ноември 202310:00
2АПЛИКАТИВНИ ПРОГРАМИМ. СТЕВАНОВСКИпонеделник, 13 ноември 202312:00
3МАТЕМАТИКАС. МАЛЧЕСКИпонеделник, 13 ноември 202312:00
4АЛГОРИТМИ И СТРУКТУРА НА ПОДАТОЦИМ. А. ЈАНКУЛОВСКАпеток, 24 ноември 202310:00
5АНГЛИСКИ ЈАЗИК 1К. ВИДОВАчетврток, 16 ноември 202312:00
ПРВА ГОДИНА – 2 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1КОМПЈУТЕРСКА АРХИТЕКТУРАМ. А. ЈАНКУЛОВСКАпеток, 24 ноември 202310:00
2ОБЈЕКТНО ПРОГРАМИРАЊЕМ. А. ЈАНКУЛОВСКАпеток, 24 ноември 202310:00
3ПРОСТОРНИ ИНФОР. СИСТЕМИС. МАНАСОВ 12:00
4ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈАН. ПОПОВСКИчетврток, 16 ноември 202312:00
5ОСНОВИ НА ИНФОРМАТИКАА. ПЕТРОВСКИпонеделник, 13 ноември 202312:00
ВТОРА ГОДИНА – 3 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1СОЗДАВАЊЕ НА ВЕБ САЈТОВИ Г. БИЏОВСКИпеток, 17 ноември 202311:00
2СОФТВЕРСКО ИНЖЕНЕРСТВОА. ПЕТРОВСКИпонеделник, 13 ноември 202312:00
3АНАЛИЗА НА СОФТВЕРСКИ ПОТРЕБИГ. БИЏОВСКИпеток, 17 ноември 202311:00
4МАТЕМАТИКА 2С. МАЛЧЕСКИпонеделник, 13 ноември 202312:00
5КОМПЈУТЕРСКИ МРЕЖИ Х. САЛКИЧ 12:00
6ВЕБ ДИЗАЈН М. СТЕВАНОВСКИпонеделник, 13 ноември 202312:00
7КОНСТРУКЦИЈА НА СОФТВЕР М. СТЕВАНОВСКИпонеделник, 13 ноември 202312:00
ВТОРА ГОДИНА – 4 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИМ. А. ЈАНКУЛОВСКАпеток, 24 ноември 202310:00
2УПРАВУВАЊЕ СО ИТ ПРОЕКТИ Г. БИЏОВСКИпеток, 17 ноември 202311:00
3СОФТВЕРСКА ЕРГОНОМИЈАГ. БИЏОВСКИпеток, 17 ноември 202311:00
4АПЛИКАТИВНИ ГИС ПРОГРАМИС. МАНАСОВ 12:00
5ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТМ. СОЛУНЧЕВСКИсабота, 18 ноември 202312:00
6ИНТЕРАКЦИЈА ЧОВЕК-КОМПЈУТЕРХ. САЛКИЧ 12:00
5РАЗВОЈ НА ГИС СИСТЕМИС. МАНАСОВ 12:00
7ПСИХОЛОГИЈА НА БИЗНИСМ. СПАСОВСКАчетврток, 16 ноември 202312:00
ТРЕТА ГОДИНА – 5 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1ИНТЕРНЕТ ПРОГРАМИРАЊЕМ. А. ЈАНКУЛОВСКАпеток, 24 ноември 202310:00
2БАЗИ НА ПОДАТОЦИ 1А. ПЕТРОВСКИпонеделник, 13 ноември 202312:00
3КОНСТРУКЦИЈА НА СОФТВЕР М. СТЕВАНОВСКИпонеделник, 13 ноември 202312:00
4ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИМ. А. ЈАНКУЛОВСКАпеток, 24 ноември 202310:00
5КОМПЈУТЕРСКА ГРАФИКАГ. БИЏОВСКИпеток, 17 ноември 202311:00
ТРЕТА ГОДИНА – 6 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1ПРОЕКТНА РАБОТАС. МАНАСОВ 12:00
2ВИЗУЕЛНО ПРОГРАМИРАЊЕМ. А. ЈАНКУЛОВСКАпеток, 24 ноември 202310:00
3БАЗИ НА ПОДАТОЦИ 2А. ПЕТРОВСКИпонеделник, 13 ноември 202312:00
4СИСТЕМСКИ СОФТВЕР О. СИМОВ 12:00
5ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈАМ. СТЕВАНОВСКИпонеделник, 13 ноември 202312:00
6ОСНОВИ НА ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИМ. СТЕВАНОВСКИпонеделник, 13 ноември 202312:00
7ЛОГИЧКО ДИЗАЈНИРАЊЕ НА ИСА. ПЕТРОВСКИпонеделник, 20 ноември 202312:00
ПРВА ГОДИНА – 1 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1МАТЕМАТИКАС. МАЛЧЕСКИпонеделник, 13 ноември 202312:00
2ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ ЗА РАБОТНА СРЕДИНАН. ГРУЕВСКАвторник, 14 ноември 202312:00
3ПРАВНИ ОСНОВИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТАЖ. МИТРЕВСКИпеток, 24 ноември 202312:00
4ЕЛЕТРОТЕХНИКАС. БУНДАЛЕВСКИчетврток, 16 ноември 202312:00
5РУСКИ ЈАЗИК 1Ј. АТАНАСОВСКАчетврток, 23 ноември 202312:00
ПРВА ГОДИНА – 2 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1ТЕХНИЧКА МЕХАНИКАЦ. МИТРЕВСКАвторник, 21 ноември 202311:00
2ТЕРМОДИНАМИКАЛ. БУРЕСКАчетврток, 23 ноември 202312:00
3ТЕРМОПОСТРОЈКИЦ. МИТРЕВСКАвторник, 21 ноември 202311:00
4МЕХАНИКА НА ФЛУИДИС. БУНДАЛЕВСКИчетврток, 16 ноември 202312:00
5ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАчетврток, 23 ноември 202312:00
ВТОРА ГОДИНА – 3 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1ОСНОВИ НА ЗАШТИТНИ СИСТЕМИ С. БУНДАЛЕВСКИчетврток, 16 ноември 202312:00
2ПРОЦЕНА НА БЕЗБЕДНОСТ НА РАБОТНО МЕСТОЦ. МИТРЕВСКАвторник, 21 ноември 202311:00
3ПОСТРОЈКИ И ИНСТАЛАЦИИ ПОД ПРИТИСОК  Л. БУРЕСКАчетврток, 23 ноември 202312:00
4МЕНАЏМЕНТ НА ПРИРОДНИ РЕСУРСИЈ. СИЛЈАНОВСКАвторник, 21 ноември 202312:00
5ЕНЕРГЕТИКА И ОПКРУЖУВАЊЕС. БУНДАЛЕВСКИчетврток, 16 ноември 202312:00
ВТОРА ГОДИНА – 4 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1ТЕОРИЈА НА СИСТЕМИ И РИЗИКС. ЦВЕТКОВИЌсабота, 18 ноември 202312:00
2СТАТИСТИКА И ОПС. ЗИКОВСКАпонеделник, 20 ноември 202316:00
3СОЦИЈАЛНА ЕКОЛОГИЈАН. ГРУЕВСКАвторник, 14 ноември 202312:00
4ПСИХОЛОГИЈА НА БИЗНИСМ. СПАСОВСКАчетврток, 16 ноември 202312:00
5ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТМ. СОЛУНЧЕВСКИсабота, 18 ноември 202312:00
6ИНДИКАТОРИ ЗА КВАЛИТЕТ НА РАБОТНА СРЕДИНАЦ. МИТРЕВСКАвторник, 21 ноември 202311:00
р.бр.предметпрофесор 
1РИЗИК ОД ОПАСНИ МАТЕРИЈАЛИН. ГРУЕВСКАвторник, 14 ноември 202312:00
2РИЗИК ОД МЕХАНИЧКИ ДЕЈСТВИЈА Ц. МИТРЕВСКАвторник, 21 ноември 202311:00
3ЗАШТИТА ОД БУЧАВА И ВИБРАЦИИ С. БУНДАЛЕВСКИчетврток, 16 ноември 202312:00
4АНГЛИСКИ ЈАЗИК 1 К. ВИДОВАчетврток, 16 ноември 202312:00
5ИНДУСТРИСКА ЕКОЛОГИЈАС. ЦВЕТКОВИЌсабота, 18 ноември 202312:00
ТРЕТА ГОДИНА – 6 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1БЕЗБЕДНОСТ НА ОПРЕМА И ПРОИЗВОДИЦ. МИТРЕВСКАвторник, 21 ноември 202311:00
2ЗАШТИТА ПРИ ТРАНС. И СКЛАДИРАЊЕС. ЗИКОВСКАпонеделник, 20 ноември 202316:00
3ЕРГОНОМИЈА НА РАБОТНО МЕСТОС. БУНДАЛЕВСКИчетврток, 16 ноември 202312:00
4МОНИТОРИНГ НА ЖИВОТНА СРЕДИНАН. ГРУЕВСКАвторник, 14 ноември 202312:00
5МЕНАЏМЕНТ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН РИЗИКЈ. СИЛЈАНОВСКАвторник, 21 ноември 202312:00
ПРВА ГОДИНА – 1 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
НОВА ПРОГРАМА  
1ТЕОРИЈА НА ДРЖАВАТА И ПРАВОТО В. СТАМЕВСКИвторник, 21 ноември 202312:00
2ИСТОРИЈА НА ПРАВОЈ. МИТРЕВСКАпеток, 24 ноември 202312:00
3АКАДЕМСКО ПИШУВАЊЕИ. ЕФРЕМОВСКИвторник, 14 ноември 202312:00
4РИМСКО ПРАВОИ. ЕФРЕМОВСКИвторник, 14 ноември 202312:00
5АНГЛИСКИ ЈАЗИК К. ВИДОВАчетврток, 16 ноември 202312:00
6РУСКИ ЈАЗИК Ј. АТАНАСОВСКАчетврток, 23 ноември 202312:00
СТАРА ПРОГРАМА 
7ВОВЕД ВО ПРАВОТОВ. СТАМЕВСКИвторник, 21 ноември 202312:00
8СОЦИОЛОГИЈА НА ПРАВОТОВ. СТАМЕВСКИвторник, 21 ноември 202312:00
9РИМСКО ПРАВОИ. ЕФРЕМОВСКИвторник, 14 ноември 202312:00
10ПРАВО НА ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈАМ. ГРОЗДАНОВСКАсреда, 15 ноември 202312:00
ПРВА ГОДИНА – 2 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
НОВА ПРОГРАМА  
1УСТАВНО ПРАВОЈ. МИТРЕВСКАпеток, 24 ноември 202312:00
9ПРАВО НА ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈАМ. ГРОЗДАНОВСКАсреда, 15 ноември 202312:00
2ИСТОРИЈА НА ПРАВОЈ. МИТРЕВСКАпеток, 24 ноември 202312:00
3ОПШТ ДЕЛ НА ГРАЃАНСКО И СТВАРНО ПРАВО Е. СПИРОСКАсреда, 22 ноември 202312:00
7ЈАВНА И ДРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЈАИ. ЕФРЕМОВСКИвторник, 14 ноември 202312:00
8ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈАТАЈ. АТАНАСОВСКАчетврток, 23 ноември 202312:00
СТАРА ПРОГРАМА 
9ОСНОВИ НА ГРАЃ. И СТВАРНО ПРАВОЕ. СПИРОСКАсреда, 22 ноември 202312:00
10УСТАВНО ПРАВОЈ. МИТРЕВСКАпеток, 24 ноември 202312:00
11РУСКИ ЈАЗИК Ј. АТАНАСОВСКАчетврток, 23 ноември 202312:00
12ИСТОРИЈА НА ПРАВОЈ. МИТРЕВСКАпеток, 24 ноември 202312:00
13АКАДЕМСКО ПИШУВАЊЕИ. ЕФРЕМОВСКИвторник, 14 ноември 202312:00
ВТОРА ГОДИНА – 3 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
 НОВА ПРОГРАМА  
1СЕМЕЈНО ПРАВОЕ. СПИРОСКАсреда, 22 ноември 202312:00
2ПРАВО НА ЕВРОПСКА УНИЈАЕ. ИЦОСКАпеток, 17 ноември 202313:00
3ТРУДОВО ПРАВОЖ. МИТРЕВСКИпеток, 24 ноември 202312:00
4АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И АДМИН. ПОСТАПКАИ. ЕФРЕМОВСКИвторник, 14 ноември 202312:00
5СОВРЕМЕНИ ПОЛИТИЧКИ ОДНОСИВ. СТАМЕВСКИвторник, 21 ноември 202312:00
  СТАРА ПРОГРАМА  
1ОБЛИГАЦИОНО ПРАВОЕ. СПИРОСКАсреда, 22 ноември 202312:00
2СЕМЕЈНО ПРАВОЕ. СПИРОСКАсреда, 22 ноември 202312:00
3ТРУДОВО ПРАВОЖ. МИТРЕВСКИпеток, 24 ноември 202312:00
4ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈАТАЈ. АТАНАСОВСКАчетврток, 23 ноември 202312:00
5УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИИ. ЕФРЕМОВСКИвторник, 14 ноември 202312:00
ВТОРА ГОДИНА – 4 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
 НОВА ПРОГРАМА  
1МЕЃУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВОЕ. ИЦОСКАпеток, 17 ноември 202313:00
2КАЗНЕНО ПРАВОМ. ГРОЗДАНОВСКАсреда, 15 ноември 202312:00
3СОЦИЈАЛНО ПРАВОЖ. МИТРЕВСКИпеток, 24 ноември 202312:00
4ОБЛИГАЦИОНО ПРАВОЕ. СПИРОСКАсреда, 22 ноември 202312:00
5НАСЛЕДНО ПРАВОЖ. МИТРЕВСКИпеток, 24 ноември 202312:00
  СТАРА ПРОГРАМА  
1ПРАВНА РЕТОРИКАИ. ЕФРЕМОВСКИвторник, 14 ноември 202312:00
2НАСЛЕДНО ПРАВОЖ. МИТРЕВСКИпеток, 24 ноември 202312:00
3ТРГОВСКО ПРАВОЖ. МИТРЕВСКИпеток, 24 ноември 202312:00
4КАЗНЕНО ПРАВОМ. ГРОЗДАНОВСКАсреда, 15 ноември 202312:00
ТРЕТА ГОДИНА – 5 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1МЕЃУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВОЕ. ИЦОСКАпеток, 17 ноември 202313:00
2ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТЖ. МИТРЕВСКИпеток, 24 ноември 202312:00
3ПРАВО НА ЕУЕ. ИЦОСКАпеток, 17 ноември 202313:00
4ФИНАНСИИ И ФИНАНСОВО ПРАВО Т. МАКРЕВСКАпеток, 24 ноември 202312:00
ТРЕТА ГОДИНА – 6 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1ГРАЃАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВОЕ. СПИРОСКАсреда, 22 ноември 202312:00
2КАЗНЕНО ПРОЦЕСНО ПРАВОМ. ГРОЗДАНОВСКАсреда, 15 ноември 202312:00
3АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВОМ. МУСТАФИсабота, 25 ноември 202312:00
4МЕЃУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВОЕ. ИЦОСКАпеток, 17 ноември 202313:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР -АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА
р.бр.предметпрофесор 
1МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕЃ. КИМОВАсреда, 15 ноември 202312:00
2УПРАВНО ПРОЦЕСНО ПРАВОМ. МУСТАФИсабота, 25 ноември 202312:00
3ЈАВНА И ДРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЈАИ. ЕФРЕМОВСКИвторник, 14 ноември 202312:00
4УПРАВНО СУДСТВОВ. СТАМЕВСКИвторник, 21 ноември 202312:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР -АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА
р.бр.предметпрофесордатумчас
1АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО ПРИМЕНЕТА ПРИ. ЕФРЕМОВСКИвторник, 14 ноември 202312:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР – ГРАЃАНСКО ПРАВО
р.бр.предметпрофесор 
1МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕЃ. КИМОВАсреда, 15 ноември 202312:00
2АВТОРСКО ПРАВОЕ. СПИРОСКАсреда, 22 ноември 202312:00
3ПРАВО НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТЕ. СПИРОСКАсреда, 22 ноември 202312:00
4ДОГОВОРНО ПРАВОЖ. МИТРЕВСКИпеток, 24 ноември 202312:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР – ГРАЃАНСКО ПРАВО
р.бр.предметпрофесор 
1ГРАЃАНСКО ПРАВО ПРИМЕНЕТА ПРОГРАМАЕ. СПИРОСКАсреда, 22 ноември 202312:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР – КАЗНЕНО ПРАВО
р.бр.предметпрофесор 
1МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕЃ. КИМОВАсреда, 15 ноември 202312:00
2КРИМИНОЛОГИЈАМ. ГРОЗДАНОВСКАсреда, 15 ноември 202312:00
3ПЕНОЛОГИЈАМ. ГРОЗДАНОВСКАсреда, 15 ноември 202312:00
4МАЛОЛЕТНИЧКО КАЗНЕНО ПРАВОМ. ГРОЗДАНОВСКАсреда, 15 ноември 202312:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР – КАЗНЕНО ПРАВО
р.бр.предметпрофесор 
1КАЗНЕНО ПРАВО ПРИМЕНЕТА ПРОГРАМАМ. ГРОЗДАНОВСКАсреда, 15 ноември 202312:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР – МЕЃУНАРОДНО ПРАВО. ПРАВО НА ЕУ И ДИПЛОМАТИЈА
р.бр.предметпрофесор 
1МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕЃ. КИМОВАсреда, 15 ноември 202312:00
2МЕЃУНАРОДНО ПРАВО ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКОТЕ. ИЦОСКАпеток, 17 ноември 202313:00
3ДИПЛОМАТСКО И КОНЗУЛАРНО ПРАВОТ. ЃОРГИЕВ  
4МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИЈ. МИТРЕВСКАпеток, 24 ноември 202312:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР – МЕЃУНАРОДНО ПРАВО. ПРАВО НА ЕУ И ДИПЛОМАТИЈА
р.бр.предметпрофесор 
1МЕЃ. ПРАВО, ПРАВО НА ЕУ, И ДИПЛ. ПРИМЕЕ. ИЦОСКАпеток, 17 ноември 202313:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР – ФИНАНСИИ И ДЕЛОВНО ПРАВО
р.бр.предметпрофесор 
1МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕЃ. КИМОВАсреда, 15 ноември 202312:00
2СТЕЧАЈ И СТЕЧАЈНА ПОСТАПКАЕ. СПИРОСКАсреда, 22 ноември 202312:00
3ДАНОЧНО ПРАВОЕ. ИЦОСКАпеток, 17 ноември 202313:00
4ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИЈАЈ. АТАНАСОВСКАчетврток, 23 ноември 202312:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР – ФИНАНСИИ И ДЕЛОВНО ПРАВО
р.бр.предметпрофесор 
1ТРГОВСКО ПРАВО – ПРИМЕНЕТА ПРОГРАМАЖ. МИТРЕВСКИпеток, 24 ноември 202312:00