Распоред за испитна сесија во НОЕМВРИ 2021 –
додипломски студии

Линковите за испитите ќе ги добиете на е-маил адресата со која ќе го пријавите испитот. 

Доколку не ги добиете линковите до 15 ноември, Ве молиме обратете се на eucenje@msu.edu.mk.

Свети Николе

ПРВА ГОДИНА – 1 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1МИКРОЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАвторник, 16 ноември 202109:00
2МАТЕМАТИКА ЗА БИЗНИСС. МАЛЧЕСКИвторник, 23 ноември 202109:00
3ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТЉ. ВЧКОВсреда, 24 ноември 202110:00
4АНГЛИСКИ ЈАЗИК 1К. ВИДОВАчетврток, 25 ноември 202110:00
5ДЕЛОВНА ЕТИКАД. ТОШЕВАсреда, 17 ноември 202108:30
6ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИА. ПЕТРОВСКИсреда, 24 ноември 202110:00
7СОЦИОЛОГИЈАС. Р. ЈОВАНОВСКАпонеделник, 22 ноември 202113:00
8ЕКОНОМСКА ТЕОРИЈАЈ. ЃОРЧЕВсреда, 17 ноември 202112:00
9СЛАВЈАНСТВО Д. ТОШЕВАсреда, 17 ноември 202108:30
10ОСНОВИ НА СМЕТКОВОДСТВО П. СТОЈАНОВАпеток, 19 ноември 202111:00
11РАЗВОЈ НА ЕКОНОМСКАТА МИСЛАЈ. АТАНАСОВСКАвторник, 16 ноември 202109:00
ПРВА ГОДИНА – 2 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1СТАТИСТИКАС. МАЛЧЕСКИвторник, 23 ноември 202114:00
2МАКРОЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАвторник, 16 ноември 202109:00
3ПРИНЦИПИ НА СМЕТКОВОДСТВОП. СТОЈАНОВАпеток, 19 ноември 202111:00
4АНГЛИСКИ ЈАЗИК 2К. ВИДОВАчетврток, 25 ноември 202110:00
5ВОВЕД ВО БИЗНИСШ. ИВАНОВСКАвторник, 16 ноември 202116:00
6ДЕЛОВНО КОМУНИЦИРАЊЕД. ЃУРЧЕВСКИсабота, 20 ноември 202110:30
7ЕКОНОМСКА МАТЕМАТИКАШ. ИВАНОВСКАвторник, 16 ноември 202117:00
8ЕКОНОМСКА ГЕОГРАФИЈАШ. ИВАНОВСКАвторник, 16 ноември 202116:00
9ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАвторник, 16 ноември 202109:00
10ОСНОВИ НА ИНФОРМАТИКА А. ПЕТРОВСКИсреда, 24 ноември 202110:00
ВТОРА ГОДИНА – 3 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ПРИНЦИПИ НА МАРКЕТИНГЛ. ПЕТРЕСКАчетврток, 18 ноември 202111:00
2ПРЕТПРИЕМНИШТВОШ. ИВАНОВСКАвторник, 16 ноември 202116:00
3МЕНАЏЕРСКА ЕКОНОМИЈАШ. ИВАНОВСКАвторник, 16 ноември 202117:00
4МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАвторник, 16 ноември 202109:00
5ДЕЛОВНО ПРЕТПРИЈАТИЕЛ. ПЕТРЕСКАчетврток, 18 ноември 202111:00
6МАКРОЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАвторник, 16 ноември 202109:00
7РУСКИ ЈАЗИК 1З. ПАНОВпеток, 26 ноември 202109:00
8ФИЛОЗОФИЈАД. ТОШЕВАсреда, 17 ноември 202108:30
9ОСНОВИ НА ПРАВОМ. ГРОЗДАНОВСКАсабота, 27 ноември 202114:00
10ТРГОВСКО ПРАВОМ. ГРОЗДАНОВСКАсабота, 27 ноември 202114:00
11ДЕЛОВНО КОМУНИЦИРАЊЕД. ЃУРЧЕВСКИсабота, 20 ноември 202110:30
ВТОРА ГОДИНА – 4 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ПСИХОЛОГИЈА НА БИЗНИСВ. ГАВРИЛОВАвторник, 16 ноември 202117:00
2ЈАВНИ ФИНАНСИИ Н. ПОПОВСКИ вторник, 23 ноември 202109:00
3ОРГАНИЗАЦИСКО ОДНЕСУВАЊЕГ. КРСТЕВСКАсреда, 17 ноември 202117:00
4ФИНАНСИСКО СМЕТКОВОДСТВОП. СТОЈАНОВАпеток, 19 ноември 202111:00
5МЕРКЕТИНГ ПОЛИТИКА НА ЦЕНИ Л. ПЕТРЕСКАчетврток, 18 ноември 202111:00
6СТАТИСТИЧКА МАТЕМАТИКАС. МАЛЧЕСКИвторник, 23 ноември 202114:00
7ДЕЛОВНО ПРАВОМ. ГРОЗДАНОВСКАсабота, 27 ноември 202114:00
8ЕКОНОМСКО ПРАВОМ. ГРОЗДАНОВСКАсабота, 27 ноември 202114:00
9ФИНАНСОВ МЕНАЏМЕНТН. ПОПОВСКИ вторник, 23 ноември 202109:00
10ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТЉ. ВЧКОВсреда, 24 ноември 202110:00
11РУСКИ ЈАЗИК 2З. ПАНОВпеток, 26 ноември 202112:00
ТРЕТА ГОДИНА – 5 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ОСНОВИ НА МАРКЕТИНГЛ. ПЕТРЕСКАчетврток, 18 ноември 202111:00
2КРИЗЕН МЕНАЏМЕНТЉ. ВЧКОВсреда, 24 ноември 202112:00
3ФИНАНСИСКИ ПАЗАРИШ. ИВАНОВСКАвторник, 16 ноември 202117:00
4СМЕТКОВОД. КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈАП. СТОЈАНОВАпеток, 19 ноември 202111:00
5ОСНОВИ НА ОСИГУРУВАЊЕ И РИЗИКГ. КРСТЕВСКАсреда, 17 ноември 202117:00
6ДАНОЧЕН СИСТЕМП. СТОЈАНОВАпеток, 19 ноември 202111:00
ТРЕТА ГОДИНА – 6 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1МЕНАЏМЕНТ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИЉ. ВЧКОВсреда, 24 ноември 202113:00
2ПРОИЗВОДСТВЕН МЕНАЏМЕНТГ. КРСТЕВСКАсреда, 17 ноември 202117:00
3ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИШ. ИВАНОВСКАвторник, 16 ноември 202116:00
4ПОЛИТИКОЛОГИЈАД. ТОШЕВАсреда, 17 ноември 202108:30
5АНГЛИСКИ ЈАЗИК 1К. ВИДОВАчетврток, 25 ноември 202110:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1АНГЛИСКИ ЈАЗИК 2К. ВИДОВАчетврток, 25 ноември 202110:00
2СТРАТЕГИСКИ МЕНАЏМЕНТЉ. ВЧКОВсреда, 24 ноември 202114:00
3ОПЕРАТИВЕН МЕНАЏМЕНТГ. КРСТЕВСКАсреда, 17 ноември 202117:00
4ОРГАНИЗАЦИСКО ОДНЕСУВАЊЕГ. КРСТЕВСКАсреда, 17 ноември 202117:00
5ВРЕДНУВАЊЕ НА ТРУДОТН. ПОПОВСКИ вторник, 23 ноември 202109:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ИНВЕСТИЦИОНЕН  МЕНАЏМEНТГ. КРСТЕВСКАсреда, 17 ноември 202117:00
2БАНКАРСКИ МЕНАЏМЕНТС. ДИМЕСКИсабота, 20 ноември 202112:00
3МЕНАЏМЕНТ НА ПРИРОДНИ РЕСУРСИС. МАЛЦОВсабота, 20 ноември 202110:00
4ИСТОРИЈА НА РУСИЈА И МАКЕДОНИЈАГ. ЈАКИМОВчетврток, 25 ноември 202114:00
5ЕЛЕКТРОНСКИ БИЗНИСШ. ИВАНОВСКАвторник, 16 ноември 202116:00

 

ПРВА ГОДИНА – 1 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1МИКРОЕКОНОМИЈАJ. АТАНАСОВСКАвторник, 16 ноември 202109:00
2МАТЕМАТИКА ЗА БИЗНИСС. МАЛЧЕСКИвторник, 23 ноември 202109:00
3ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТЉ. ВЧКОВсреда, 24 ноември 202110:00
4АНГЛИСКИ ЈАЗИК 1К. ВИДОВАчетврток, 25 ноември 202110:00
5ДЕЛОВНА ЕТИКАД. ТОШЕВАсреда, 17 ноември 202108:30
6ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИА. ПЕТРОВСКИсреда, 24 ноември 202110:00
7СОЦИОЛОГИЈАС. Р. ЈОВАНОВСКАпонеделник, 22 ноември 202113:00
8ЕКОНОМСКА ТЕОРИЈАЈ. ЃОРЧЕВсреда, 17 ноември 202112:00
9СЛАВЈАНСТВО Д. ТОШЕВАсреда, 17 ноември 202108:30
10ОСНОВИ НА СМЕТКОВОДСТВО П. СТОЈАНОВАпеток, 19 ноември 202111:00
11РАЗВОЈ НА ЕКОНОМСКАТА МИСЛАJ. АТАНАСОВСКАвторник, 16 ноември 202109:00
ПРВА ГОДИНА – 2 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1СТАТИСТИКАС. МАЛЧЕСКИвторник, 23 ноември 202114:00
2МАКРОЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАвторник, 16 ноември 202109:00
3ПРИНЦИПИ НА СМЕТКОВОДСТВОП. СТОЈАНОВАпеток, 19 ноември 202111:00
4АНГЛИСКИ ЈАЗИК 1К. ВИДОВАчетврток, 25 ноември 202110:00
5ВОВЕД ВО БИЗНИСШ. ИВАНОВСКАвторник, 16 ноември 202116:00
6ДЕЛОВНО КОМУНИЦИРАЊЕД. ЃУРЧЕВСКИсабота, 20 ноември 202110:30
7ЕКОНОМСКА МАТЕМАТИКАШ. ИВАНОВСКАвторник, 16 ноември 202117:00
8ЕКОНОМСКА ГЕОГРАФИЈАШ. ИВАНОВСКАвторник, 16 ноември 202116:00
9ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАвторник, 16 ноември 202109:00
10ОСНОВИ НА ИНФОРМАТИКА А. ПЕТРОВСКИсреда, 24 ноември 202110:00
ВТОРА ГОДИНА – 3 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ПРИНЦИПИ НА МАРКЕТИНГЛ. ПЕТРЕСКАчетврток, 18 ноември 202111:00
2ПРЕТПРИЕМНИШТВОШ. ИВАНОВСКАвторник, 16 ноември 202116:00
3МЕНАЏЕРСКА ЕКОНОМИЈАШ. ИВАНОВСКАвторник, 16 ноември 202117:00
4МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАвторник, 16 ноември 202109:00
5ДЕЛОВНО ПРЕТПРИЈАТИЕЛ. ПЕТРЕСКАчетврток, 18 ноември 202111:00
6МАКРОЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАвторник, 16 ноември 202109:00
7РУСКИ ЈАЗИК 1З. ПАНОВпеток, 26 ноември 202109:00
8ФИЛОЗОФИЈАД. ТОШЕВАсреда, 17 ноември 202108:30
9ОСНОВИ НА ПРАВОМ. ГРОЗДАНОВСКАсабота, 27 ноември 202114:00
10ТРГОВСКО ПРАВОМ. ГРОЗДАНОВСКАсабота, 27 ноември 202114:00
11ДЕЛОВНО КОМУНИЦИРАЊЕД. ЃУРЧЕВСКИсабота, 20 ноември 202110:30
ВТОРА ГОДИНА – 4 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ПСИХОЛОГИЈА НА БИЗНИСВ. ГАВРИЛОВАвторник, 16 ноември 202117:00
2ЈАВНИ ФИНАНСИИ Н. ПОПОВСКИ вторник, 23 ноември 202109:00
3ОРГАНИЗАЦИСКО ОДНЕСУВАЊЕГ. КРСТЕВСКАсреда, 17 ноември 202117:00
4ФИНАНСИСКО СМЕТКОВОДСТВОП. СТОЈАНОВАпеток, 19 ноември 202111:00
5МЕРКЕТИНГ ПОЛИТИКА НА ЦЕНИ Л. ПЕТРЕСКАчетврток, 18 ноември 202111:00
6СТАТИСТИЧКА МАТЕМАТИКАС. МАЛЧЕСКИвторник, 23 ноември 202114:00
7ДЕЛОВНО ПРАВОМ. ГРОЗДАНОВСКАсабота, 27 ноември 202114:00
8ЕКОНОМСКО ПРАВОМ. ГРОЗДАНОВСКАсабота, 27 ноември 202114:00
9ФИНАНСОВ МЕНАЏМЕНТН. ПОПОВСКИ вторник, 23 ноември 202109:00
10ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТЉ. ВЧКОВсреда, 24 ноември 202110:00
11РУСКИ ЈАЗИК 2З. ПАНОВпеток, 26 ноември 202112:00
ТРЕТА ГОДИНА – 5 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ФИНАНСИСКИ ПАЗАРИШ. ИВАНОВСКАвторник, 16 ноември 202117:00
2ДАНОЧЕН СИСТЕМП. СТОЈАНОВАпеток, 19 ноември 202111:00
3ЕЛЕКТРОНСКИ БИЗНИСШ. ИВАНОВСКАвторник, 16 ноември 202116:00
4СМЕТКОВОД. КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈАП. СТОЈАНОВАпеток, 19 ноември 202111:00
5ПРЕТПРИЕМАЧКИ МЕНАЏМЕНТШ. ИВАНОВСКАвторник, 16 ноември 202117:00
6ЛОГИКАД. ТОШЕВАсреда, 17 ноември 202108:30
ТРЕТА ГОДИНА – 6 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1СМЕТКОВОДСТВЕНА ПРЕСМЕТКАП. СТОЈАНОВАпеток, 19 ноември 202111:00
2ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИШ. ИВАНОВСКАвторник, 16 ноември 202116:00
3АНГЛИСКИ ЈАЗИК  1К. ВИДОВАчетврток, 25 ноември 202110:00
4ПРОЕКТ МЕНАЏМЕНТС. МАЛЧЕСКИвторник, 23 ноември 202113:00
5ФИНАНСИИ И КРЕДИТП. СТОЈАНОВАпеток, 19 ноември 202111:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1АНГЛИСКИ ЈАЗИК 2К. ВИДОВАчетврток, 25 ноември 202110:00
2ОРГАНИЗАЦИСКО ОДНЕСУВАЊЕГ. КРСТЕВСКАсреда, 17 ноември 202117:00
3ДЕВИЗЕН СИСТЕМЛ. ПЕТРЕСКАчетврток, 18 ноември 202111:00
4БАНКАРСКО РАБОТЕЊЕС. ДИМЕСКИсабота, 20 ноември 202112:00
5ВРЕДНУВАЊЕ НА ТРУДОТН. ПОПОВСКИ вторник, 23 ноември 202109:00
6ДЕЛОВНИ СИСТЕМИШ. ИВАНОВСКАвторник, 16 ноември 202116:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1МЕЃУНАРОДНА ТРГОВИЈАЛ. ПЕТРЕСКАчетврток, 18 ноември 202111:00
2ИНВЕСТИЦИИП. СТОЈАНОВАпеток, 19 ноември 202111:00
3ИНФОРМАТИЧКИ ТЕХНОЛОГИИА. ПЕТРОВСКИсреда, 24 ноември 202110:00
4ИСТОРИЈА НА РУСИЈА И МАКЕДОНИЈАГ. ЈАКИМОВчетврток, 25 ноември 202114:00
5ЕЛЕКТРОНСКИ БИЗНИСШ. ИВАНОВСКАвторник, 16 ноември 202116:00

 

ПРВА ГОДИНА – 1 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ПЕРЦЕПТИВНИ И СОЗНАЈНИ ПРОЦЕСИМ. ПЕНДАРОВСКИпонеделник, 22 ноември 202109:00
2ГЕНЕТИКАЕ. ЗЛАТЕВАвторник, 16 ноември 202115:00
3СТАТИСТИКА ВО ПСИХОЛОГИЈАС. АНЃЕЛКОСКАвторник, 23 ноември 202110:00
4ВОВЕД ВО МЕТОДОЛОГИЈА НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНАТА ПСИХОЛОГИЈАЃ. ЌИМОВАсреда, 17 ноември 202110:00
5ВОВЕД ВО ПСИХОЛОГИЈАВ. ГАВРИЛОВАвторник, 16 ноември 202117:00
ПРВА ГОДИНА – 2 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1РУСКИ ЈАЗИК 1З. ПАНОВпеток, 26 ноември 202109:00
2СОЦИОЛОГИЈАС. Р. ЈОВАНОВСКАпонеделник, 22 ноември 202113:00
3ЕМОЦИИ И МОТИВАЦИЈАА. ЧУЧКОВАпонеделник, 29 ноември 202110:00
4РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА 1А. ЧУЧКОВАпонеделник, 29 ноември 202111:00
5ОСНОВИ НА ИНФОРМАТИКАА. ПЕТРОВСКИсреда, 24 ноември 202110:00
ВТОРА ГОДИНА – 3 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА 2А. ЧУЧКОВАпонеделник, 29 ноември 202112:00
2ЗДРАВСТВЕНА ПСИХОЛОГИЈАД. БЕЛЕВСКАвторник, 23 ноември 202111:00
3ПСИХОМЕТРИЈАС. АНЃЕЛКОСКАвторник, 23 ноември 202110:00
4УЧИЛИШНА ПЕДАГОГИЈА Ѓ. ЌИМОВАсреда, 17 ноември 202111:00
5МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕС. Р. ЈОВАНОВСКАпонеделник, 22 ноември 202113:00
6КВАЛИТЕТ НА ИСТР. ВО ПСИХОЛОГИЈАС. АНЃЕЛКОСКАвторник, 23 ноември 202110:00
ВТОРА ГОДИНА – 4 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ПСИХОЛОГИЈА НА БИЗНИСВ. ГАВРИЛОВАвторник, 16 ноември 202117:00
2ЕТИКА И ЕСТЕТИКАД. ТОШЕВАсреда, 17 ноември 202108:30
3СОЦИЈАЛНА ПСИХОЛОГИЈАС. Р. ЈОВАНОВСКАпонеделник, 22 ноември 202113:00
4ОСНОВИ НА МЕЃ. КОМУНИКАЦИЈАА. РИСТЕВСКАсреда, 24 ноември 202110:00
5ИНТЕЛИГЕНЦИЈАА. ЧУЧКОВАпонеделник, 29 ноември 202113:00
6ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТЉ. ВЧКОВсреда, 24 ноември 202110:00
ТРЕТА ГОДИНА – 5 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ПСИХОПАТОЛОГИЈАД. БЕЛЕВСКАвторник, 23 ноември 202111:00
2ПСИХОДИЈАГНОСТИКАД. БЕЛЕВСКАвторник, 23 ноември 202111:00
3ПОЗИТИВНА ПСИХОЛОГИЈАА. ЧУЧКОВАпонеделник, 29 ноември 202114:00
4ВЕШТИНА НА ПСИХОЛОШКО СОВЕТУВ.А. РИСТЕСКАсреда, 24 ноември 202110:00
5РАЗВОЈНА ПСИХОПАТОЛОГИЈАА. РИСТЕСКАсреда, 24 ноември 202110:00
6ОСНОВИ НА ПЕДАГОГИЈА СО ДИДАКТИКАГ. ПОПОВСКАпонеделник, 29 ноември 202111:00
ТРЕТА ГОДИНА – 6 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1СУПЕРВИЗИЈА И ЕВАЛУАЦИЈАЃ. ЌИМОВАсреда, 17 ноември 202110:00
2КЛИНИЧКА ПСИХОЛОГИЈАД. БЕЛЕВСКАвторник, 23 ноември 202111:00
3ФОРЕНЗИЧКА ПСИХОЛОГИЈАД. БЕЛЕВСКАвторник, 23 ноември 202111:00
4ПСИХОЛОГИЈА НА СЕМЕЈСТВОД. БЕЛЕВСКАвторник, 23 ноември 202111:00
5ПСИХОЛОШКИ ПРАВЦИ И ШКОЛИМ. ПЕНДАРОВСКИпонеделник, 22 ноември 202109:00
6ПСИХОЛОШКО ТЕСТИРАЊЕС. АНЃЕЛКОСКАвторник, 23 ноември 202110:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1МЕТОДИКА НА НАСТАВА ВО ПСИХ.Ѓ. ЌИМОВАсреда, 17 ноември 202111:00
2ИНТЕРВЕНЦИЈА ПРИ СТРЕС И КРИЗИВ. ГАВРИЛОВАвторник, 16 ноември 202117:00
3ПСИХ. НА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИА. РИСТЕВСКАсреда, 24 ноември 202110:00
4ПСИХОЛОГИЈА НА ОБРАЗОВАНИЕЃ. ЌИМОВАсреда, 17 ноември 202110:00
5НЕВРОПСИХОЛОГИЈАВ. ГАВРИЛОВАвторник, 16 ноември 202117:00
6ПСИХОТЕРАПЕВТСКИ МЕТОДИВ. ГАВРИЛОВАвторник, 16 ноември 202117:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ПСИХОЛОГИЈА НА НАДАРЕНИА. ЧУЧКОВАпонеделник, 29 ноември 202115:00
2ПСИХОЛОГИЈА НА ТРУДОТС. АНЃЕЛКОСКАвторник, 23 ноември 202110:00
3МЕДИЈАЦИЈАС. Р. ЈОВАНОВСКАпонеделник, 22 ноември 202113:00
4ПСИХОЛОГИЈА НА БОЛКАМ. ПЕНДАРОВСКИпонеделник, 22 ноември 202109:00
5ИСТОРИЈА НА РУСИЈА И МАКЕДОНИЈАГ. ЈАКИМОВчетврток, 25 ноември 202114:00
6ЕЛЕКТРОНСКИ БИЗНИСШ. ИВАНОВСКАвторник, 16 ноември 202116:00

 

ПРВА ГОДИНА – 1 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ОСНОВИ НА ПРОГРАМИРАЊЕО. СИМОВсреда, 17 ноември 202111:00 ч. 
2АПЛИКАТИВНИ ПРОГРАМИМ. СТЕВАНОВСКИпонеделник, 22 ноември 202111:30 ч. 
3АЛГОРИТМИ И СТРУКТУРА НА ПОДАТОЦИО. СИМОВсреда, 17 ноември 202113:00 ч. 
4АНГЛИСКИ ЈАЗИК 1К. ВИДОВАчетврток, 25 ноември 202110:00 ч. 
5МАТЕМАТИКАС. МАЛЧЕСКИвторник, 23 ноември 202111:00 ч.
ПРВА ГОДИНА – 2 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ОБЈЕКТНО ПРОГРАМИРАЊЕО. СИМОВсреда, 17 ноември 202113:00 ч. 
2КОМПЈУТЕРСКА АРХИТЕКТУРАО. СИМОВсреда, 17 ноември 202111:00 ч. 
3ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАвторник, 16 ноември 202109:00
4ПРОСТОРНИ ИНФОР. СИСТЕМИС. МАНАСОВчетврток, 25 ноември 202112:00 ч. 
5ОСНОВИ НА ИНФОРМАТИКАА. ПЕТРОВСКИсреда, 24 ноември 202110:00 ч. 
ВТОРА ГОДИНА – 3 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1КОМПЈУТЕРСКИ МРЕЖИ 1Х. САЛКИЧпонеделник, 22 ноември 202116:30
2РАЗВОЈ НА ГИС СИСТЕМИС. МАНАСОВчетврток, 25 ноември 202112:00 ч. 
3СОФТВЕРСКО ИНЖЕНЕРСТВОА. ПЕТРОВСКИсреда, 24 ноември 202110:00 ч. 
4ВИЗУЕЛНО ПРОГРАМИРАЊЕГ. БИЏОВСКИчетврток, 18 ноември 202112:00 ч.
5КОМЈУТЕРСКИ АНИМАЦИИГ. БИЏОВСКИчетврток, 18 ноември 202112:00 ч.
6БЕЗБЕДНОСТ НА КОМПЈУТЕРСКИ СИСТЕМИ   
ВТОРА ГОДИНА – 4 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИМ. СТЕВАНОВСКИпонеделник, 22 ноември 202111:30 ч. 
2БАЗИ НА ПОДАТОЦИА. ПЕТРОВСКИсреда, 24 ноември 202110:00 ч. 
3ВЕБ ДИЗАЈН Г. БИЏОВСКИчетврток, 18 ноември 202112:00 ч.
4ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТЉ. ВЧКОВсреда, 24 ноември 202110:00 ч. 
5ДИЗАЈН НА КОРПОРАТИВЕН ИДЕНТИТЕТМ. СТЕВАНОВСКИпонеделник, 22 ноември 202111:30 ч. 
ТРЕТА ГОДИНА – 5 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИО. СИМОВсреда, 17 ноември 202115:00 ч. 
2ОСНОВИ НА ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИС. МАНАСОВчетврток, 25 ноември 202110:00 ч. 
3ИНФОРМАТИЧКА ЕТИКАС. МАНАСОВчетврток, 25 ноември 202112:00 ч. 
4КОМПЈУТЕРСКИ МРЕЖИ 2Х. САЛКИЧпонеделник, 22 ноември 202116:30
ТРЕТА ГОДИНА – 6 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ЛОГИЧКО ДИЗАЈНИРАЊЕ НА ИСА. ПЕТРОВСКИсреда, 24 ноември 202110:00 ч. 
2ПРОЕКТНА РАБОТАС. МАНАСОВчетврток, 25 ноември 202112:00 ч. 
3НАПРЕДНО ПРОЕКТИРАЊЕ НА КОМПЈУТЕРСКИ МРЕЖИХ. САЛКИЧпонеделник, 22 ноември 202116:30
4ИНТЕРАКЦИЈА ЧОВЕК-КОМПЈУТЕРГ. БИЏОВСКИчетврток, 18 ноември 202112:00 ч.
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ГИС ВО БИЗНИСОТС. МАНАСОВчетврток, 25 ноември 202110:00 ч. 
2НАПРЕДНИ ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИО. СИМОВсреда, 17 ноември 202115:00 ч. 
3БЕЗБЕДНОСТ И КРИПТОГРАФИЈА   
4МОБИЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОГРАМИРАЊЕХ. САЛКИЧпонеделник, 22 ноември 202116:30
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1НАПРЕДНА КОМПЈУТЕРСКА ГРАФИКАГ. БИЏОВСКИчетврток, 18 ноември 202112:00 ч.
2СЕНЗОРСКИ СИСТЕМИХ. САЛКИЧпонеделник, 22 ноември 202116:30
3КАКО ДА СЕ БИДЕ УСПЕШЕН ВО БИЗНИСС. МАНАСОВчетврток, 25 ноември 202112:00 ч. 
4Е-БИЗНИС АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЈНС. МАНАСОВчетврток, 25 ноември 202110:00 ч. 
ПРВА ГОДИНА – 1 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ОСНОВИ НА ПРОГРАМИРАЊЕО. СИМОВсреда, 17 ноември 202111:00 ч. 
2АПЛИКАТИВНИ ПРОГРАМИМ. СТЕВАНОВСКИпонеделник, 22 ноември 202111:30 ч. 
3АЛГОРИТМИ И СТРУКТУРА НА ПОДАТОЦИО. СИМОВсреда, 17 ноември 202113:00 ч. 
4АНГЛИСКИ ЈАЗИК 1К. ВИДОВАчетврток, 25 ноември 202110:00
5МАТЕМАТИКАС. МАЛЧЕСКИвторник, 23 ноември 202111:00
ПРВА ГОДИНА – 2 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ОБЈЕКТНО ПРОГРАМИРАЊЕО. СИМОВсреда, 17 ноември 202113:00 ч. 
2КОМПЈУТЕРСКА АРХИТЕКТУРАО. СИМОВсреда, 17 ноември 202111:00 ч. 
3ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАвторник, 16 ноември 202109:00
4ПРОСТОРНИ ИНФОР. СИСТЕМИС. МАНАСОВчетврток, 25 ноември 202112:00 ч. 
5ОСНОВИ НА ИНФОРМАТИКАА. ПЕТРОВСКИсреда, 24 ноември 202110:00
ВТОРА ГОДИНА – 3 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1КОМПЈУТЕРСКИ МРЕЖИХ. САЛКИЧпонеделник, 22 ноември 202116:30
2АНАЛИЗА НА СОФТВЕРСКИ ПОТРЕБИГ. БИЏОВСКИчетврток, 18 ноември 202112:00 ч.
3СОФТВЕРСКО ИНЖЕНЕРСТВОА. ПЕТРОВСКИсреда, 24 ноември 202110:00
4ВЕБ ДИЗАЈН М. СТЕВАНОВСКИпонеделник, 22 ноември 202111:30 ч. 
5МАТЕМАТИКА 2С. МАЛЧЕВСКИвторник, 23 ноември 202111:00
6СОЗДАВАЊЕ НА ВЕБ САЈТОВИ М. СТЕВАНОВСКИпонеделник, 22 ноември 202111:30 ч. 
ВТОРА ГОДИНА – 4 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИО. СИМОВсреда, 17 ноември 202115:00 ч. 
2УПРАВУВАЊЕ СО ИТ ПРОЕКТИ С. ПАНЕВпеток, 19 ноември 202108:30 ч. 
3ИНТЕРАКЦИЈА ЧОВЕК-КОМПЈУТЕРГ. БИЏОВСКИчетврток, 18 ноември 202112:00 ч.
4ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТЉ. ВЧКОВсреда, 24 ноември 202110:00
5СОФТВЕРСКА ЕРГОНОМИЈАГ. БИЏОВСКИчетврток, 18 ноември 202112:00 ч.
ТРЕТА ГОДИНА – 5 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИМ. СТЕВАНОВСКИпонеделник, 22 ноември 202111:30 ч. 
2БАЗИ НА ПОДАТОЦИ 1А. ПЕТРОВСКИсреда, 24 ноември 202110:00
3КОМПЈУТЕРСКА ГРАФИКАГ. БИЏОВСКИчетврток, 18 ноември 202112:00 ч.
4ИНТЕРНЕТ ПРОГРАМИРАЊЕМ. А. ЈАНКУЛОВСКАчетврток, 18 ноември 202116:00 ч. 
ТРЕТА ГОДИНА – 6 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ОСНОВИ НА ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИМ. СТЕВАНОВСКИпонеделник, 22 ноември 202111:30 ч. 
2БАЗИ НА ПОДАТОЦИ 2А. ПЕТРОВСКИсреда, 24 ноември 202110:00
3ПРОЕКТНА РАБОТАС. МАНАСОВчетврток, 25 ноември 202112:00 ч. 
4ВИЗУЕЛНО ПРОГРАМИРАЊЕМ. А. ЈАНКУЛОВСКАчетврток, 18 ноември 202116:00 ч. 
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1БЕЗБЕДНОСТ И КРИПТОГРАФИЈА   
2КВАЛИТЕТ НА СОФТВЕР И ТЕСТИРАЊЕА. ПЕТРОВСКИсреда, 24 ноември 202110:00
3ДИЗАЈН НА БИЗНИС СОФТВЕРА. ПЕТРОВСКИсреда, 24 ноември 202110:00
4КАКО ДА СЕ БИДЕ УСПЕШЕН ВО БИЗНИСОТГ. БИЏОВСКИчетврток, 18 ноември 202112:00 ч.
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1СИСТЕМСКИ СОФТВЕРО. СИМОВсреда, 17 ноември 202115:00 ч. 
2МЕНАЏМЕНТ НА СОФТВЕРСКИ ПОТРЕБИМ. СТЕВАНОВСКИпонеделник, 22 ноември 202111:30 ч. 
3НАПРЕДНО ВИЗУЕЛНО ПРОГРАМИРАЊЕГ. БИЏОВСКИчетврток, 18 ноември 202112:00 ч.
4ПСИХОЛОГИЈА НА БИЗНИСВ. ГАВРИЛОВАвторник, 16 ноември 202117:00
ПРВА ГОДИНА – 1 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1МАТЕМАТИКАС. МАЛЧЕСКИвторник, 23 ноември 202111:00
2ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ ЗА РАБОТНА СРЕДИНАН. ГРУЕВСКАчетврток, 18 ноември 202110:00 ч.
3ПРАВНИ ОСНОВИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТАМ. ГРОЗДАНОВСКАсабота, 27 ноември 202114:00
4ЕЛЕТРОТЕХНИКА   
5РУСКИ ЈАЗИК 1З. ПАНОВпеток, 26 ноември 202109:00
ПРВА ГОДИНА – 2 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАвторник, 16 ноември 202109:00
2ТЕХНИЧКА МЕХАНИКАЦ. МИТРЕВСКАвторник, 23 ноември 202114:30 ч. 
3ТЕРМОПОСТРОЈКИЦ. МИТРЕВСКАвторник, 23 ноември 202114:30 ч. 
4МЕХАНИКА НА ФЛУИДИС. БУНДАЛЕВСКИпеток, 26 ноември 202110:30 ч. 
5ТЕРМОДИНАМИКАЛ. БУРЕСКАвторник, 16 ноември 202118:00 ч. 
ВТОРА ГОДИНА – 3 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ОСНОВИ НА ЗАШТИТНИ СИСТЕМИ С. БУНДАЛЕВСКИпеток, 26 ноември 202109:00 ч. 
2ПРОЦЕНА НА БЕЗБЕДНОСТ НА РАБОТНО МЕСТОЦ. МИТРЕВСКАвторник, 23 ноември 202114:30 ч. 
3МЕНАЏМЕНТ НА ПРИРОДНИ РЕСУРСИЈ. СИЛЈАНОВСКАвторник, 16 ноември 202111:00
4ПОСТРОЈКИ И ИНСТАЛАЦИИ ПОД ПРИТИСОК  Л. БУРЕСКАвторник, 16 ноември 202118:00 ч. 
5ЕНЕРГЕТИКА И ОПКРУЖУВАЊЕС. БУНДАЛЕВСКИпеток, 26 ноември 202109:00 ч. 
ВТОРА ГОДИНА – 4 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ТЕОРИЈА НА СИСТЕМИ И РИЗИКС. ЦВЕТКОВИЌпонеделник, 22 ноември 202117:00 ч. 
2СТАТИСТИКА И ОПС. ЗИКОВСКАсабота, 27 ноември 202110:00 ч. 
3СОЦИЈАЛНА ЕКОЛОГИЈАН. ГРУЕВСКАчетврток, 18 ноември 202110:00 ч. 
4ПСИХОЛОГИЈА НА БИЗНИСВ. ГАВРИЛОВАвторник, 16 ноември 202117:00
5ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТЉ. ВЧКОВсреда, 24 ноември 202110:00
ТРЕТА ГОДИНА – 5 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1РИЗИК ОД ОПАСНИ МАТЕРИЈАЛИН. ГРУЕВСКАчетврток, 18 ноември 202111:00 ч.
2РИЗИК ОД МЕХАНИЧКИ ДЕЈСТВИЈА Ц. МИТРЕВСКАвторник, 23 ноември 202114:30 ч. 
3ЗАШТИТА ОД БУЧАВА И ВИБРАЦИИ С. БУНДАЛЕВСКИпеток, 26 ноември 202110:30 ч. 
4ИНДУСТРИСКА ЕКОЛОГИЈАС. ЦВЕТКОВИЌпонеделник, 22 ноември 202117:00 ч. 
5ИНДИКАТОРИ ЗА КВАЛИТЕТ НА РАБОТНА СРЕДИНАЛ. БУРЕСКАвторник, 16 ноември 202118:00 ч. 
ТРЕТА ГОДИНА – 6 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ЕРГОНОМИЈА НА РАБОТНО МЕСТОС. БУНДАЛЕВСКИпеток, 26 ноември 202110:30 ч. 
2МЕНАЏМЕНТ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН РИЗИКЉ. ВЧКОВсреда, 24 ноември 202115:00
3БЕЗБЕДНОСТ НА ОПРЕМА И ПРОИЗВОДИЦ. МИТРЕВСКАвторник, 23 ноември 202114:30 ч. 
4МОНИТОРИНГ НА ЖИВОТНА СРЕДИНАН. ГРУЕВСКАчетврток, 18 ноември 202111:00 ч. 
5ЗАШТИТА ПРИ ТРАНС. И СКЛАДИРАЊЕС. ЗИКОВСКАсабота, 27 ноември 202112:00 ч. 
ТРЕТА ГОДИНА – 5 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ТАКТИКА ЗА ИНТЕРВЕНЦИИ И СПАСУВАЊЕТ. ПЕТРЕСКИсабота, 20 ноември 202112:00 ч. 
2МОБИЛНА ОПРЕМА ЗА ГАСНЕЊЕ ПОЖАРИС. БУНДАЛЕВСКИпеток, 26 ноември 202112:00 ч. 
3ЕКОТОКСИКОЛОГИЈАН. ГРУЕВСКАчетврток, 18 ноември 202111:00 ч. 
4ИНДУСТРИСКА ЕКОЛОГИЈАС. ЦВЕТКОВИЌпонеделник, 22 ноември 202117:00 ч. 
ТРЕТА ГОДИНА – 6 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1МЕНАЏМЕНТ НА ПРОФ. РИЗИКЉ. ВЧКОВсреда, 24 ноември 202115:00
2ЗАШТИТА ПРИ ТРАНС. И СКЛАДИРАЊЕС. ЗИКОВСКАсабота, 27 ноември 202112:00 ч. 
3СРЕДСТВА ЗА ГАСНЕЊЕ НА ПОЖАРИН. ГРУЕВСКАчетврток, 18 ноември 202111:00 ч. 
4ОПРЕМА ЗА ИНТЕРВ. И СПАСУВАЊЕС. БУНДАЛЕВСКИпеток, 26 ноември 202112:00 ч. 

 

ПРВА ГОДИНА – 1 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ВОВЕД ВО ПРАВОТОВ. СТАМЕВСКИпонеделник, 22 ноември 202109:00
2СОЦИОЛОГИЈА НА ПРАВОТОВ. СТАМЕВСКИпонеделник, 22 ноември 202111:00
3РИМСКО ПРАВОИ. ЕФРЕМОВСКИвторник, 16 ноември 202113:00
4ПРАВО НА ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈАЉ. СТЕФАНОВСКИсреда, 17 ноември 202114:00 ч. 
ПРВА ГОДИНА – 2 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1РУСКИ ЈАЗИК 1З. ПАНОВпеток, 26 ноември 202109:00
2УСТАВНО ПРАВОВ. СТАМЕВСКИпонеделник, 22 ноември 202111:00
3ОСНОВИ НА ГРАЃ. И СТВАРНО ПРАВОА. ИЛИЕВСКИпеток, 19 ноември 202109:00
4АКАДЕМСКО ПИШУВАЊЕИ. ЕФРЕМОВСКИвторник, 16 ноември 202113:00
5ИСТОРИЈА НА ПРАВОГ. ЈАКИМОВчетврток, 25 ноември 202115:30
ВТОРА ГОДИНА – 3 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ОБЛИГАЦИОНО ПРАВОА. ИЛИЕВСКИпеток, 19 ноември 202109:00
2СЕМЕЈНО ПРАВОЕ. СПИРОСКАсреда, 17 ноември 202109:00
3ТРУДОВО ПРАВОЖ. МИТРЕВСКИпеток, 26 ноември 202110:00
4ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈАТАЈ. АТАНАСОВСКАвторник, 16 ноември 202109:00
5УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИИ. ЕФРЕМОВСКИвторник, 16 ноември 202113:00
ВТОРА ГОДИНА – 4 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ТРГОВСКО ПРАВОА. ИЛИЕВСКИпеток, 19 ноември 202111:00 ч. 
2КАЗНЕНО ПРАВОВ. СТАМЕВСКИпонеделник, 22 ноември 202111:00
3ПРАВНА РЕТОРИКАИ. ЕФРЕМОВСКИвторник, 16 ноември 202113:00
4НАСЛЕДНО ПРАВОЕ. СПИРОСКАсреда, 17 ноември 202109:00
ТРЕТА ГОДИНА – 5 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1МЕЃУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВОЕ. ИЦКОСКАсреда, 17 ноември 202109:00 ч. 
2МЕЃУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВОЕ. ИЦКОСКАсреда, 17 ноември 202109:00 ч. 
3ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТЕ. СПИРОСКАсреда, 17 ноември 202109:00
4ПРАВО НА ЕУЕ. ИЦКОСКАсреда, 17 ноември 202109:00 ч. 
ТРЕТА ГОДИНА – 6 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВОИ. ЕФРЕМОВСКИвторник, 16 ноември 202113:00
2ГРАЃАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВОА. ИЛИЕВСКИпеток, 19 ноември 202111:00 ч. 
3КАЗНЕНО ПРОЦЕСНО ПРАВОВ. СТАМЕВСКИпонеделник, 22 ноември 202109:00
4ФИНАНСИИ И ФИНАНСОВО ПРАВО Г. ГУЛЕВсабота, 27 ноември 202113:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР -АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА
р.бр.предметпрофесордатумчас
1МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕЃ. КИМОВАсреда, 17 ноември 202111:00
2УПРАВНО ПРОЦЕСНО ПРАВОИ. ЕФРЕМОВСКИвторник, 16 ноември 202113:00
3ЈАВНА И ДРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЈАИ. ЕФРЕМОВСКИвторник, 16 ноември 202113:00
4УПРАВНО СУДСТВОВ. СТАМЕВСКИпонеделник, 22 ноември 202111:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР -АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА
р.бр.предметпрофесордатумчас
1АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО ПРИМЕНЕТА ПРИ. ЕФРЕМОВСКИвторник, 16 ноември 202113:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР – ГРАЃАНСКО ПРАВО
р.бр.предметпрофесордатумчас
1МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕЃ. КИМОВАсреда, 17 ноември 202111:00
2АВТОРСКО ПРАВОЕ. СПИРОСКАсреда, 17 ноември 202109:00
3ПРАВО НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТЕ. СПИРОСКАсреда, 17 ноември 202109:00
4ДОГОВОРНО ПРАВОА. ИЛИЕВСКИпеток, 19 ноември 202111:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР – ГРАЃАНСКО ПРАВО
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ГРАЃАНСКО ПРАВО ПРИМЕНЕТА ПРОГРАМАЕ. СПИРОСКАсреда, 17 ноември 202109:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР – КАЗНЕНО ПРАВО
р.бр.предметпрофесордатумчас
1МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕЃ. КИМОВАсреда, 17 ноември 202111:00
2КРИМИНОЛОГИЈАМ. ГРОЗДАНОВСКАсабота, 27 ноември 202114:00
3ПЕНОЛОГИЈАВ. СТАМЕВСКИпонеделник, 22 ноември 202109:00
4МАЛОЛЕТНИЧКО КАЗНЕНО ПРАВОМ. ГРОЗДАНОВСКАсабота, 27 ноември 202114:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР – КАЗНЕНО ПРАВО
р.бр.предметпрофесордатумчас
1КАЗНЕНО ПРАВО ПРИМЕНЕТА ПРОГРАМАВ. СТАМЕВСКИпонеделник, 22 ноември 202111:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР – МЕЃУНАРОДНО ПРАВО. ПРАВО НА ЕУ И ДИПЛОМАТИЈА
р.бр.предметпрофесордатумчас
1МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕЃ. КИМОВАсреда, 17 ноември 202111:00
2МЕЃУНАРОДНО ПРАВО ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКОТЕ. ИЦКОСКАсреда, 17 ноември 202109:00 ч. 
3ДИПЛОМАТСКО И КОНЗУЛАРНО ПРАВОТ. ЃОРГИЕВсреда, 24 ноември 202113:00
4МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИЕ. ИЦКОСКАсреда, 17 ноември 202109:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР – МЕЃУНАРОДНО ПРАВО. ПРАВО НА ЕУ И ДИПЛОМАТИЈА
р.бр.предметпрофесордатумчас
1МЕЃ. ПРАВО, ПРАВО НА ЕУ, И ДИПЛ. ПРИМЕЕ. ИЦКОСКАсреда, 17 ноември 202109:00 ч. 
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР – ФИНАНСИИ И ДЕЛОВНО ПРАВО
р.бр.предметпрофесордатумчас
1МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕЃ. КИМОВАсреда, 17 ноември 202111:00
2СТЕЧАЈ И СТЕЧАЈНА ПОСТАПКАА. ИЛИЕВСКИпеток, 19 ноември 202113:00 ч. 
3ДАНОЧНО ПРАВОГ. ГУЛЕВсабота, 27 ноември 202113:00
4ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИЈАА. ИЛИЕВСКИпеток, 19 ноември 202111:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР – ФИНАНСИИ И ДЕЛОВНО ПРАВО
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ТРГОВСКО ПРАВО – ПРИМЕНЕТА ПРОГРАМАА. ИЛИЕВСКИпеток, 19 ноември 202111:00

 

Битола

ПРВА ГОДИНА – 1 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1МИКРОЕКОНОМИЈАJ. АТАНАСОВСКАвторник, 16 ноември 202109:00
2МАТЕМАТИКА ЗА БИЗНИСС. МАЛЧЕСКИвторник, 23 ноември 202109:00
3ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТМ. СОЛУНЧЕВСКИсабота, 20 ноември 202112:00 
4АНГЛИСКИ ЈАЗИК 1К. ВИДОВАчетврток, 25 ноември 202110:00
5ДЕЛОВНА ЕТИКАД. ТОШЕВАсреда, 17 ноември 202108:30
6ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИА. ПЕТРОВСКИсреда, 24 ноември 202110:00
7СОЦИОЛОГИЈАС. Р. ЈОВАНОВСКАпонеделник, 22 ноември 202113:00
8ЕКОНОМСКА ТЕОРИЈАЈ. ЃОРЧЕВсреда, 17 ноември 202112:00
9СЛАВЈАНСТВО Д. ТОШЕВАсреда, 17 ноември 202108:30
10ОСНОВИ НА СМЕТКОВОДСТВО Т. МАКРЕВСКАчетврток, 25 ноември 202109:00
11РАЗВОЈ НА ЕКОНОМСКАТА МИСЛАJ. АТАНАСОВСКАвторник, 16 ноември 202109:00
ПРВА ГОДИНА – 2 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1СТАТИСТИКАС. МАЛЧЕСКИвторник, 23 ноември 202114:00
2МАКРОЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАвторник, 16 ноември 202109:00
3ПРИНЦИПИ НА СМЕТКОВОДСТВОП. СТОЈАНОВАпеток, 19 ноември 202111:00
4АНГЛИСКИ ЈАЗИК 2К. ВИДОВАчетврток, 25 ноември 202110:00
5ВОВЕД ВО БИЗНИСШ. ИВАНОВСКАвторник, 16 ноември 202116:00
6ДЕЛОВНО КОМУНИЦИРАЊЕЛ. ЃОШЕВСКАчетврток, 25 ноември 202117:00
7ЕКОНОМСКА МАТЕМАТИКАШ. ИВАНОВСКАвторник, 16 ноември 202117:00
8ЕКОНОМСКА ГЕОГРАФИЈАШ. ИВАНОВСКАвторник, 16 ноември 202116:00
9ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАвторник, 16 ноември 202109:00
10ОСНОВИ НА ИНФОРМАТИКА А. ПЕТРОВСКИсреда, 24 ноември 202110:00
ВТОРА ГОДИНА – 3 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ПРИНЦИПИ НА МАРКЕТИНГЛ. ПЕТРЕВСКАчетврток, 18 ноември 202111:00
2ПРЕТПРИЕМНИШТВОШ. ИВАНОВСКАвторник, 16 ноември 202116:00
3МЕНАЏЕРСКА ЕКОНОМИЈАШ. ИВАНОВСКАвторник, 16 ноември 202117:00
4МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАвторник, 16 ноември 202109:00
5ДЕЛОВНО ПРЕТПРИЈАТИЕЛ. ПЕТРЕВСКАчетврток, 18 ноември 202111:00
6МАКРОЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАвторник, 16 ноември 202109:00
7РУСКИ ЈАЗИК 1З. ПАНОВпеток, 26 ноември 202109:00
8ФИЛОЗОФИЈАД. ТОШЕВАсреда, 17 ноември 202108:30
9ОСНОВИ НА ПРАВОМ. ГРОЗДАНОВСКАсабота, 27 ноември 202114:00
10ТРГОВСКО ПРАВОМ. ГРОЗДАНОВСКАсабота, 27 ноември 202114:00
11ДЕЛОВНО КОМУНИЦИРАЊЕД. ЃУРЧЕВСКИсабота, 20 ноември 202110:30
ВТОРА ГОДИНА – 4 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ПСИХОЛОГИЈА НА БИЗНИСВ. ГАВРИЛОВАвторник, 16 ноември 202117:00
2ЈАВНИ ФИНАНСИИ Т. МАКРЕВСКАчетврток, 25 ноември 202109:00
3ОРГАНИЗАЦИСКО ОДНЕСУВАЊЕГ. КРСТЕВСКАсреда, 17 ноември 202117:00
4ФИНАНСИСКО СМЕТКОВОДСТВОП. СТОЈАНОВАпеток, 19 ноември 202111:00
5МЕРКЕТИНГ ПОЛИТИКА НА ЦЕНИ Л. ПЕТРЕВСКАчетврток, 18 ноември 202111:00
6СТАТИСТИЧКА МАТЕМАТИКАС. МАЛЧЕСКИвторник, 23 ноември 202114:00
7ДЕЛОВНО ПРАВОМ. ГРОЗДАНОВСКАсабота, 27 ноември 202114:00
8ЕКОНОМСКО ПРАВОМ. ГРОЗДАНОВСКАсабота, 27 ноември 202114:00
9ФИНАНСОВ МЕНАЏМЕНТН. ПОПОВСКИ вторник, 23 ноември 202109:00
10ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТМ. СОЛУНЧЕВСКИсабота, 20 ноември 202112:00
11РУСКИ ЈАЗИК 2З. ПАНОВпеток, 26 ноември 202112:00
ТРЕТА ГОДИНА – 5 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ОСНОВИ НА МАРКЕТИНГЛ. ПЕТРЕВСКАчетврток, 18 ноември 202111:00
2КРИЗЕН МЕНАЏМЕНТЈ. СИЛЈАНОСКАвторник, 16 ноември 202111:00
3ФИНАНСИСКИ ПАЗАРИШ. ИВАНОВСКАвторник, 16 ноември 202117:00
4СМЕТКОВОД. КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈАТ. МАКРЕВСКАчетврток, 25 ноември 202109:00
5ДАНОЧЕН СИСТЕМТ. МАКРЕВСКАчетврток, 25 ноември 202111:00
5ОСНОВИ НА ОСИГУРУВАЊЕ И РИЗИКГ. КРСТЕВСКАсреда, 17 ноември 202117:00
ТРЕТА ГОДИНА – 6 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1МЕНАЏМЕНТ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИЈ. СИЛЈАНОСКАвторник, 16 ноември 202111:00
2ПРОИЗВОДСТВЕН МЕНАЏМЕНТГ. КРСТЕВСКАсреда, 17 ноември 202117:00
3ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИШ. ИВАНОВСКАвторник, 16 ноември 202116:00
4ПОЛИТИКОЛОГИЈАД. ТОШЕВАсреда, 17 ноември 202108:30
5АНГЛИСКИ ЈАЗИК 1К. ВИДОВАчетврток, 25 ноември 202110:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1АНГЛИСКИ ЈАЗИК 2К. ВИДОВАчетврток, 25 ноември 202110:00
2СТРАТЕГИСКИ МЕНАЏМЕНТЈ. СИЛЈАНОСКАвторник, 16 ноември 202111:00
3ОПЕРАТИВЕН МЕНАЏМЕНТЈ. СИЛЈАНОСКАвторник, 16 ноември 202111:00
4ОРГАНИЗАЦИСКО ОДНЕСУВАЊЕГ. КРСТЕВСКАсреда, 17 ноември 202117:00
5ВРЕДНУВАЊЕ НА ТРУДОТН. ПОПОВСКИ вторник, 23 ноември 202109:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ИНВЕСТИЦИОНЕН  МЕНАЏМEНТГ. КРСТЕВСКАсреда, 17 ноември 202117:00
2БАНКАРСКИ МЕНАЏМЕНТС. ДИМЕВСКИсабота, 20 ноември 202112:00
3МЕНАЏМЕНТ НА ПРИРОДНИ РЕСУРСИЃ. СТРЕЗОВСКИсабота, 27 ноември 202110:00
4ИСТОРИЈА НА РУСИЈА И МАКЕДОНИЈАЈ. АТАНАСОВСКАвторник, 16 ноември 202109:00
5ЕЛЕКТРОНСКИ БИЗНИСШ. ИВАНОВСКАвторник, 16 ноември 202116:00

 

ПРВА ГОДИНА – 1 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1МИКРОЕКОНОМИЈАJ. АТАНАСОВСКАвторник, 16 ноември 202109:00
2МАТЕМАТИКА ЗА БИЗНИСС. МАЛЧЕСКИвторник, 23 ноември 202109:00
3ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТМ. СОЛУНЧЕВСКИсабота, 20 ноември 202112:00
4АНГЛИСКИ ЈАЗИК 1К. ВИДОВАчетврток, 25 ноември 202110:00
5ДЕЛОВНА ЕТИКАД. ТОШЕВАсреда, 17 ноември 202108:30
6ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИА. ПЕТРОВСКИсреда, 24 ноември 202110:00
7СОЦИОЛОГИЈАС. Р. ЈОВАНОВСКАпонеделник, 22 ноември 202113:00
8ЕКОНОМСКА ТЕОРИЈАЈ. ЃОРЧЕВсреда, 17 ноември 202112:00
9СЛАВЈАНСТВО Д. ТОШЕВАсреда, 17 ноември 202108:30
10ОСНОВИ НА СМЕТКОВОДСТВО Т. МАКРЕВСКАчетврток, 25 ноември 202109:00
11РАЗВОЈ НА ЕКОНОМСКАТА МИСЛАJ. АТАНАСОВСКАвторник, 16 ноември 202109:00
ПРВА ГОДИНА – 2 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1СТАТИСТИКАС. МАЛЧЕСКИвторник, 23 ноември 202114:00
2МАКРОЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАвторник, 16 ноември 202109:00
3ПРИНЦИПИ НА СМЕТКОВОДСТВОП. СТОЈАНОВАпеток, 19 ноември 202111:00
4АНГЛИСКИ ЈАЗИК 1К. ВИДОВАчетврток, 25 ноември 202110:00
5ВОВЕД ВО БИЗНИСШ. ИВАНОВСКАвторник, 16 ноември 202116:00
6ДЕЛОВНО КОМУНИЦИРАЊЕЛ. ЃОШЕВСКАчетврток, 25 ноември 202117:00
7ЕКОНОМСКА МАТЕМАТИКАШ. ИВАНОВСКАвторник, 16 ноември 202117:00
8ЕКОНОМСКА ГЕОГРАФИЈАШ. ИВАНОВСКАвторник, 16 ноември 202116:00
9ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАвторник, 16 ноември 202109:00
10ОСНОВИ НА ИНФОРМАТИКА А. ПЕТРОВСКИсреда, 24 ноември 202110:00
ВТОРА ГОДИНА – 3 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ПРИНЦИПИ НА МАРКЕТИНГЛ. ПЕТРЕВСКАчетврток, 18 ноември 202111:00
2ПРЕТПРИЕМНИШТВОШ. ИВАНОВСКАвторник, 16 ноември 202116:00
3МЕНАЏЕРСКА ЕКОНОМИЈАШ. ИВАНОВСКАвторник, 16 ноември 202117:00
4МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАвторник, 16 ноември 202109:00
5ДЕЛОВНО ПРЕТПРИЈАТИЕЛ. ПЕТРЕСКАчетврток, 18 ноември 202111:00
6МАКРОЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАвторник, 16 ноември 202109:00
7РУСКИ ЈАЗИК 1З. ПАНОВпеток, 26 ноември 202109:00
8ФИЛОЗОФИЈАД. ТОШЕВАсреда, 17 ноември 202108:30
9ОСНОВИ НА ПРАВОМ. ГРОЗДАНОВСКАсабота, 27 ноември 202114:00
10ТРГОВСКО ПРАВОМ. ГРОЗДАНОВСКАсабота, 27 ноември 202114:00
11ДЕЛОВНО КОМУНИЦИРАЊЕД. ЃУРЧЕВСКИсабота, 20 ноември 202110:30
ВТОРА ГОДИНА – 4 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ПСИХОЛОГИЈА НА БИЗНИСВ. ГАВРИЛОВАвторник, 16 ноември 202117:00
2ЈАВНИ ФИНАНЦИИ Т. МАКРЕВСКАчетврток, 25 ноември 202109:00 ч.
3ОРГАНИЗАЦИСКО ОДНЕСУВАЊЕГ. КРСТЕВСКАсреда, 17 ноември 202117:00
4ФИНАНСИСКО СМЕТКОВОДСТВОП. СТОЈАНОВАпеток, 19 ноември 202111:00
5МЕРКЕТИНГ ПОЛИТИКА НА ЦЕНИ Л. ПЕТРЕВСКАчетврток, 18 ноември 202111:00
6СТАТИСТИЧКА МАТЕМАТИКАС. МАЛЧЕСКИвторник, 23 ноември 202114:00
7ДЕЛОВНО ПРАВОМ. ГРОЗДАНОВСКАсабота, 27 ноември 202114:00
8ЕКОНОМСКО ПРАВОМ. ГРОЗДАНОВСКАсабота, 27 ноември 202114:00
9ФИНАНСОВ МЕНАЏМЕНТН. ПОПОВСКИ вторник, 23 ноември 202109:00
10ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТМ. СОЛУНЧЕВСКИсабота, 20 ноември 202112:00
11РУСКИ ЈАЗИК 2З. ПАНОВпеток, 26 ноември 202112:00
ТРЕТА ГОДИНА – 5 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ФИНАНСИСКИ ПАЗАРИШ. ИВАНОВСКАвторник, 16 ноември 202117:00
2ДАНОЧЕН СИСТЕМТ. МАКРЕВСКАчетврток, 25 ноември 202111:00 ч. 
3ЕЛЕКТРОНСКИ БИЗНИСШ. ИВАНОВСКАвторник, 16 ноември 202116:00
4СМЕТКОВОД. КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈАТ. МАКРЕВСКАчетврток, 25 ноември 202109:00 ч. 
5ПРЕТПРИЕМАЧКИ МЕНАЏМЕНТШ. ИВАНОВСКАвторник, 16 ноември 202117:00
6ЛОГИКАД. ТОШЕВАсреда, 17 ноември 202108:30
ТРЕТА ГОДИНА – 6 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1СМЕТКОВОДСТВЕНА ПРЕСМЕТКАТ. МАКРЕВСКАчетврток, 25 ноември 202109:00 ч. 
2ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИШ. ИВАНОВСКАвторник, 16 ноември 202116:00
3АНГЛИСКИ ЈАЗИК  1К. ВИДОВАчетврток, 25 ноември 202110:00
4ПРОЕКТ МЕНАЏМЕНТС. МАЛЧЕСКИвторник, 23 ноември 202113:00
5ФИНАНСИИ И КРЕДИТТ. МАКРЕВСКАчетврток, 25 ноември 202111:00 ч. 
ТРЕТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1АНГЛИСКИ ЈАЗИК 2К. ВИДОВАчетврток, 25 ноември 202110:00
2ОРГАНИЗАЦИСКО ОДНЕСУВАЊЕГ. КРСТЕВСКАсреда, 17 ноември 202117:00
3ДЕВИЗЕН СИСТЕМЛ. ПЕТРЕСКАчетврток, 18 ноември 202111:00
4БАНКАРСКО РАБОТЕЊЕС. ДИМЕСКИсабота, 20 ноември 202112:00
5ВРЕДНУВАЊЕ НА ТРУДОТН. ПОПОВСКИ вторник, 23 ноември 202109:00
6ДЕЛОВНИ СИСТЕМИШ. ИВАНОВСКАвторник, 16 ноември 202116:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1МЕЃУНАРОДНА ТРГОВИЈАЛ. ПЕТРЕСКАчетврток, 18 ноември 202111:00
2ИНВЕСТИЦИИП. СТОЈАНОВАпеток, 19 ноември 202111:00
3ИНФОРМАТИЧКИ ТЕХНОЛОГИИА. ПЕТРОВСКИсреда, 24 ноември 202110:00
4ИСТОРИЈА НА РУСИЈА И МАКЕДОНИЈАЈ. АТАНАСОВСКАвторник, 16 ноември 202109:00
5ЕЛЕКТРОНСКИ БИЗНИСШ. ИВАНОВСКАвторник, 16 ноември 202116:00

 

ПРВА ГОДИНА – 1 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ПЕРЦЕПТИВНИ И СОЗНАЈНИ ПРОЦЕСИС. КОЧАНКОСКИвторник, 16 ноември 202115:00
2ГЕНЕТИКАС. КОЧАНКОСКИвторник, 16 ноември 202115:00
3СТАТИСТИКА ВО ПСИХОЛОГИЈАС. АНЃЕЛКОСКАвторник, 23 ноември 202110:00
4ВОВЕД ВО МЕТОДОЛОГИЈА НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНАТА ПСИХОЛОГИЈАЃ. ЌИМОВАсреда, 17 ноември 202110:00
5ВОВЕД ВО ПСИХОЛОГИЈАВ. ГАВРИЛОВАвторник, 16 ноември 202117:00
ПРВА ГОДИНА – 2 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1РУСКИ ЈАЗИК 1З. ПАНОВпеток, 26 ноември 202109:00
2СОЦИОЛОГИЈАС. Р. ЈОВАНОВСКАпонеделник, 22 ноември 202113:00
3ЕМОЦИИ И МОТИВАЦИЈАС. КОЧАНКОСКИвторник, 16 ноември 202115:00
4РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА 1С. КОЧАНКОСКИвторник, 16 ноември 202115:00
5ОСНОВИ НА ИНФОРМАТИКАА. ПЕТРОВСКИсреда, 24 ноември 202110:00
ВТОРА ГОДИНА – 3 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА 2С. КОЧАНКОСКИвторник, 16 ноември 202115:00
2ЗДРАВСТВЕНА ПСИХОЛОГИЈАД. БЕЛЕВСКАвторник, 23 ноември 202111:00
3ПСИХОМЕТРИЈАС. АНЃЕЛКОСКАвторник, 23 ноември 202110:00
4УЧИЛИШНА ПЕДАГОГИЈА Ѓ. ЌИМОВАсреда, 17 ноември 202111:00
5МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕС. Р. ЈОВАНОВСКАпонеделник, 22 ноември 202113:00
6КВАЛИТЕТ НА ИСТР. ВО ПСИХОЛОГИЈАС. АНЃЕЛКОСКАвторник, 23 ноември 202110:00
ВТОРА ГОДИНА – 4 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ПСИХОЛОГИЈА НА БИЗНИСВ. ГАВРИЛОВАвторник, 16 ноември 202117:00
2ЕТИКА И ЕСТЕТИКАД. ТОШЕВАсреда, 17 ноември 202108:30
3СОЦИЈАЛНА ПСИХОЛОГИЈАС. Р. ЈОВАНОВСКАпонеделник, 22 ноември 202113:00
4ОСНОВИ НА МЕЃ. КОМУНИКАЦИЈАА. РИСТЕВСКАсреда, 24 ноември 202110:00
5ИНТЕЛИГЕНЦИЈАЃ. ЌИМОВАсреда, 17 ноември 202110:00
6ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТМ. СОЛУНЧЕВСКИсабота, 20 ноември 202112:00
ТРЕТА ГОДИНА – 5 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ПСИХОПАТОЛОГИЈАД. БЕЛЕВСКАвторник, 23 ноември 202111:00
2ПСИХОДИЈАГНОСТИКАД. БЕЛЕВСКАвторник, 23 ноември 202111:00
3ПОЗИТИВНА ПСИХОЛОГИЈАМ. ПЕНДАРОВСКИпонеделник, 22 ноември 202109:00
4ВЕШТИНА НА ПСИХОЛОШКО СОВЕТУВ.А. РИСТЕВСКАсреда, 24 ноември 202110:00
5РАЗВОЈНА ПСИХОПАТОЛОГИЈАА. РИСТЕВСКАсреда, 24 ноември 202110:00
6ОСНОВИ НА ПЕДАГОГИЈА СО ДИДАКТИКАГ. ПОПОВСКАпонеделник, 29 ноември 202111:00
ТРЕТА ГОДИНА – 6 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1СУПЕРВИЗИЈА И ЕВАЛУАЦИЈАЃ. ЌИМОВАсреда, 17 ноември 202110:00
2КЛИНИЧКА ПСИХОЛОГИЈАД. БЕЛЕВСКАвторник, 23 ноември 202111:00
3ФОРЕНЗИЧКА ПСИХОЛОГИЈАД. БЕЛЕВСКАвторник, 23 ноември 202111:00
4ПСИХОЛОГИЈА НА СЕМЕЈСТВОД. БЕЛЕВСКАвторник, 23 ноември 202111:00
5ПСИХОЛОШКИ ПРАВЦИ И ШКОЛИГ. ПОПОВСКАпонеделник, 29 ноември 202111:00
6ПСИХОЛОШКО ТЕСТИРАЊЕС. АНЃЕЛКОСКАвторник, 23 ноември 202110:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1МЕТОДИКА НА НАСТАВА ВО ПСИХ.Ѓ. ЌИМОВАсреда, 17 ноември 202111:00
2ИНТЕРВЕНЦИЈА ПРИ СТРЕС И КРИЗИВ. ГАВРИЛОВАвторник, 16 ноември 202117:00
3ПСИХ. НА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИА. РИСТЕВСКАсреда, 24 ноември 202110:00
4ПСИХОЛОГИЈА НА ОБРАЗОВАНИЕГ. ПОПОВСКАпонеделник, 29 ноември 202111:00
5НЕВРОПСИХОЛОГИЈАВ. ГАВРИЛОВАвторник, 16 ноември 202117:00
6ПСИХОТЕРАПЕВТСКИ МЕТОДИВ. ГАВРИЛОВАвторник, 16 ноември 202117:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ПСИХОЛОГИЈА НА НАДАРЕНИГ. ПОПОВСКАпонеделник, 29 ноември 202111:00
2ПСИХОЛОГИЈА НА ТРУДОТС. АНЃЕЛКОСКАвторник, 23 ноември 202110:00
3МЕДИЈАЦИЈАС. Р. ЈОВАНОВСКАпонеделник, 22 ноември 202113:00
4ПСИХОЛОГИЈА НА БОЛКАС. КОЧАНКОСКИвторник, 16 ноември 202115:00
5ИСТОРИЈА НА РУСИЈА И МАКЕДОНИЈАЈ. АТАНАСОВСКАвторник, 16 ноември 202109:00
6ЕЛЕКТРОНСКИ БИЗНИСШ. ИВАНОВСКАвторник, 16 ноември 202115:00

 

ПРВА ГОДИНА – 1 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ОСНОВИ НА ПРОГРАМИРАЊЕМ. А. ЈАНКУЛОВСКАчетврток, 18 ноември 202116:00 ч. 
2АПЛИКАТИВНИ ПРОГРАМИМ. СТЕВАНОВСКИпонеделник, 22 ноември 202111:30 ч. 
3АЛГОРИТМИ И СТРУКТУРА НА ПОДАТОЦИМ. А. ЈАНКУЛОВСКАчетврток, 18 ноември 202116:00 ч. 
4АНГЛИСКИК. ВИДОВАчетврток, 25 ноември 202110:00 ч. 
5МАТЕМАТИКАС. МАЛЧЕСКИвторник, 23 ноември 202111:00 ч. 
ПРВА ГОДИНА – 2 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ОБЈЕКТНО ПРОГРАМИРАЊЕМ. А. ЈАНКУЛОВСКАчетврток, 18 ноември 202116:00 ч. 
2КОМПЈУТЕРСКА АРХИТЕКТУРАМ. А. ЈАНКУЛОВСКАчетврток, 18 ноември 202116:00 ч. 
3ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАвторник, 16 ноември 202109:00
4ПРОСТОРНИ ИНФОР. СИСТЕМИС. МАНАСОВчетврток, 25 ноември 202112:00 ч. 
5ОСНОВИ НА ИНФОРМАТИКАА. ПЕТРОВСКИсреда, 24 ноември 202110:00 ч. 
ВТОРА ГОДИНА – 3 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1КОМПЈУТЕРСКИ МРЕЖИХ. САЛКИЧпонеделник, 22 ноември 202116:30
2АНАЛИЗА НА СОФТВЕРСКИ ПОТРЕБИГ. БИЏОВСКИчетврток, 18 ноември 202112:00 ч.
3СОФТВЕРСКО ИНЖЕНЕРСТВОА. ПЕТРОВСКИсреда, 24 ноември 202110:00 ч. 
4ВЕБ ДИЗАЈН М. СТЕВАНОВСКИпонеделник, 22 ноември 202111:30 ч. 
5МАТЕМАТИКА 2С. МАЛЧЕСКИвторник, 23 ноември 202111:00 ч. 
6СОЗДАВАЊЕ НА ВЕБ САЈТОВИ М. СТЕВАНОВСКИпонеделник, 22 ноември 202111:30 ч. 
ВТОРА ГОДИНА – 4 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИО. СИМОВсреда, 17 ноември 202115:00 ч. 
2УПРАВУВАЊЕ СО ИТ ПРОЕКТИ С. ПАНЕВпеток, 19 ноември 202108:30 ч. 
3ИНТЕРАКЦИЈА ЧОВЕК-КОМПЈУТЕРГ. БИЏОВСКИчетврток, 18 ноември 202112:00 ч.
4ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТМ. СОЛУНЧЕВСКИсабота, 20 ноември 202112:00
5СОФТВЕРСКА ЕРГОНОМИЈАГ. БИЏОВСКИчетврток, 18 ноември 202112:00 ч.
ТРЕТА ГОДИНА – 5 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИМ. А. ЈАНКУЛОВСКАчетврток, 18 ноември 202116:00 ч. 
2БАЗИ НА ПОДАТОЦИ 1А. ПЕТРОВСКИсреда, 24 ноември 202110:00
3КОМПЈУТЕРСКА ГРАФИКАГ. БИЏОВСКИчетврток, 18 ноември 202112:00 ч.
4ИНТЕРНЕТ ПРОГРАМИРАЊЕМ. А. ЈАНКУЛОВСКАчетврток, 18 ноември 202116:00 ч. 
ТРЕТА ГОДИНА – 6 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ОСНОВИ НА ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИМ. СТЕВАНОВСКИпонеделник, 22 ноември 202111:30 ч. 
2БАЗИ НА ПОДАТОЦИ 2М. А. ЈАНКУЛОВСКАчетврток, 18 ноември 202116:00 ч. 
3ПРОЕКТНА РАБОТАС. МАНАСОВчетврток, 25 ноември 202112:00 ч. 
4ВИЗУЕЛНО ПРОГРАМИРАЊЕМ. А. ЈАНКУЛОВСКАчетврток, 18 ноември 202116:00 ч. 
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1БЕЗБЕДНОСТ И КРИПТОГРАФИЈА   
2КВАЛИТЕТ НА СОФТВЕР И ТЕСТИРАЊЕА. ПЕТРОВСКИсреда, 24 ноември 202110:00
3ДИЗАЈН НА БИЗНИС СОФТВЕРА. ПЕТРОВСКИсреда, 24 ноември 202110:00
4КАКО ДА СЕ БИДЕ УСПЕШЕН ВО БИЗНИСОТГ. БИЏОВСКИчетврток, 18 ноември 202112:00 ч.
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1СИСТЕМСКИ СОФТВЕРО. СИМОВсреда, 17 ноември 202115:00 ч. 
2НАПРЕДНО ВИЗУЕЛНО ПРОГРАМИРАЊЕГ. БИЏОВСКИчетврток, 18 ноември 202112:00 ч.
3МЕНАЏМЕНТ НА СОФТВЕРСКИ ПОТРЕБИМ. СТЕВАНОВСКИпонеделник, 22 ноември 202111:30 ч. 
4ПСИХОЛОГИЈА НА БИЗНИСВ. ГАВРИЛОВАвторник, 16 ноември 202117:00

 

ПРВА ГОДИНА – 1 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1МАТЕМАТИКАС. МАЛЧЕСКИвторник, 23 ноември 202111:00
2ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ ЗА РАБОТНА СРЕДИНАН. ГРУЕВСКАчетврток, 18 ноември 202110:00 ч.
3ПРАВНИ ОСНОВИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТАМ. ГРОЗДАНОВСКАсабота, 27 ноември 202114:00
4РУСКИ ЈАЗИК 1З. ПАНОВпеток, 26 ноември 202109:00
ПРВА ГОДИНА – 2 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАвторник, 16 ноември 202109:00
2ТЕХНИЧКА МЕХАНИКАЦ. МИТРЕВСКАвторник, 23 ноември 202114:30 ч. 
3ТЕРМОПОСТРОЈКИЦ. МИТРЕВСКАвторник, 23 ноември 202114:30 ч. 
4МЕХАНИКА НА ФЛУИДИС. БУНДАЛЕВСКИпеток, 26 ноември 202109:00 ч. 
5ТЕРМОДИНАМИКАЛ. БУРEСКАвторник, 16 ноември 202118:00 ч. 
ВТОРА ГОДИНА – 3 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ОСНОВИ НА ЗАШТИТНИ СИСТЕМИ С. БУНДАЛЕВСКИпеток, 26 ноември 202109:00 ч. 
2ПРОЦЕНА НА БЕЗБЕДНОСТ НА РАБОТНО МЕСТОЦ. МИТРЕВСКАвторник, 23 ноември 202114:30 ч. 
3МЕНАЏМЕНТ НА ПРИРОДНИ РЕСУРСИЈ. СИЛЈАНОВСКАвторник, 16 ноември 202111:00
4ПОСТРОЈКИ И ИНСТАЛАЦИИ ПОД ПРИТИСОК  Л. БУРЕСКАвторник, 16 ноември 202118:00 ч. 
5ЕНЕРГЕТИКА И ОПКРУЖУВАЊЕС. БУНДАЛЕВСКИпеток, 26 ноември 202109:00 ч. 
ВТОРА ГОДИНА – 4 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ТЕОРИЈА НА СИСТЕМИ И РИЗИКС. ЦВЕТКОВИЌпонеделник, 22 ноември 202117:00
2СТАТИСТИКА И ОПС. ЗИКОВСКАсабота, 27 ноември 202110:00 ч.
3СОЦИЈАЛНА ЕКОЛОГИЈАН. ГРУЕВСКАчетврток, 18 ноември 202110:00 ч.
4ПСИХОЛОГИЈА НА БИЗНИСВ. ГАВРИЛОВАвторник, 16 ноември 202117:00
5ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТМ. СОЛУНЧЕВСКИсабота, 20 ноември 202112:00
ТРЕТА ГОДИНА – 5 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1РИЗИК ОД ОПАСНИ МАТЕРИЈАЛИН. ГРУЕВСКАчетврток, 18 ноември 202111:00 ч. 
2РИЗИК ОД МЕХАНИЧКИ ДЕЈСТВИЈА Ц. МИТРЕВСКАвторник, 23 ноември 202114:30 ч. 
3ЗАШТИТА ОД БУЧАВА И ВИБРАЦИИ С. БУНДАЛЕВСКИпеток, 26 ноември 202110:30 ч. 
4ИНДУСТРИСКА ЕКОЛОГИЈАС. ЦВЕТКОВИЌпонеделник, 22 ноември 202117:00
5ИНДИКАТОРИ ЗА КВАЛИТЕТ НА РАБОТНА СРЕДИНАЛ. БУРЕСКАвторник, 16 ноември 202118:00 ч. 
ТРЕТА ГОДИНА – 6 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ЕРГОНОМИЈА НА РАБОТНО МЕСТОС. БУНДАЛЕВСКИпеток, 26 ноември 202110:30 ч. 
2МЕНАЏМЕНТ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН РИЗИКЈ. СИЛЈАНОВСКАвторник, 16 ноември 202111:00
3БЕЗБЕДНОСТ НА ОПРЕМА И ПРОИЗВОДИЦ. МИТРЕВСКАвторник, 23 ноември 202114:30 ч. 
4МОНИТОРИНГ НА ЖИВОТНА СРЕДИНАН. ГРУЕВСКАчетврток, 18 ноември 202111:00 ч. 
5ЗАШТИТА ПРИ ТРАНС. И СКЛАДИРАЊЕС. ЗИКОВСКАсабота, 27 ноември 202112:00 ч.

 

ТРЕТА ГОДИНА – 5 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ТАКТИКА ЗА ИНТЕРВЕНЦИИ И СПАСУВАЊЕТ. ПЕТРЕВСКИсабота, 20 ноември 202112:00 ч. 
2МОБИЛНА ОПРЕМА ЗА ГАСНЕЊЕ ПОЖАРИС. БУНДАЛЕВСКИпеток, 26 ноември 202112:00 ч. 
3ЕКОТОКСИКОЛОГИЈАН. ГРУЕВСКАчетврток, 18 ноември 202111:00 ч. 
4ИНДУСТРИСКА ЕКОЛОГИЈАС. ЦВЕТКОВИЌпонеделник, 22 ноември 202117:00 ч. 
ТРЕТА ГОДИНА – 6 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1МЕНАЏМЕНТ НА ПРОФ. РИЗИКЈ. СИЛЈАНОВСКАвторник, 16 ноември 202111:00
2ЗАШТИТА ПРИ ТРАНС. И СКЛАДИРАЊЕС. ЗИКОВСКАсабота, 27 ноември 202112:00 ч. 
3СРЕДСТВА ЗА ГАСНЕЊЕ НА ПОЖАРИН. ГРУЕВСКАчетврток, 18 ноември 202111:00 ч. 
4ОПРЕМА ЗА ИНТЕРВ. И СПАСУВАЊЕС. БУНДАЛЕВСКИпеток, 26 ноември 202112:00 ч. 

 

ПРВА ГОДИНА – 1 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ВОВЕД ВО ПРАВОТОВ. СТАМЕВСКИпонеделник, 22 ноември 202109:00
2СОЦИОЛОГИЈА НА ПРАВОТОВ. СТАМЕВСКИпонеделник, 22 ноември 202111:00
3РИМСКО ПРАВОД. ТОШЕВАсреда, 17 ноември 202108:30
4ПРАВО НА ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈАЉ. СТЕФАНОВСКИсреда, 17 ноември 202114:00 ч. 
ПРВА ГОДИНА – 2 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1УСТАВНО ПРАВОВ. СТАМЕВСКИпонеделник, 22 ноември 202111:30 ч. 
2ОСНОВИ НА ГРАЃ. И СТВАРНО ПРАВОА. ИЛИЕВСКИпеток, 19 ноември 202109:00
3АКАДЕМСКО ПИШУВАЊЕИ. ЕФРЕМОВСКИвторник, 16 ноември 202113:00
4РУСКИ ЈАЗИКЗ. ПАНОВпеток, 26 ноември 202109:00
5ИСТОРИЈА НА ПРАВОГ. ЈАКИМОВчетврток, 25 ноември 202115:30
ВТОРА ГОДИНА – 3 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ОБЛИГАЦИОНО ПРАВОА. ИЛИЕВСКИпеток, 19 ноември 202109:00
2СЕМЕЈНО ПРАВОЕ. СПИРОСКАсреда, 17 ноември 202109:00
3ТРУДОВО ПРАВОЖ. МИТРЕВСКИпеток, 26 ноември 202110:00
4ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈАТАЈ. АТАНАСОВСКАвторник, 16 ноември 202109:00
5УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИИ. ЕФРЕМОВСКИвторник, 16 ноември 202113:00
ВТОРА ГОДИНА – 4 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ТРГОВСКО ПРАВОА. ИЛИЕВСКИпеток, 19 ноември 202111:00 ч. 
2КАЗНЕНО ПРАВОВ. СТАМЕВСКИпонеделник, 22 ноември 202111:00
3ПРАВНА РЕТОРИКАИ. ЕФРЕМОВСКИвторник, 16 ноември 202113:00
4НАСЛЕДНО ПРАВОЕ. СПИРОСКАсреда, 17 ноември 202109:00
ТРЕТА ГОДИНА – 5 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1МЕЃУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВОЕ. ИЦКОСКАсреда, 17 ноември 202109:00 ч. 
2МЕЃУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВОЕ. ИЦКОСКАсреда, 17 ноември 202109:00 ч. 
3ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТЕ. СПИРОСКАсреда, 17 ноември 202109:00
4ПРАВО НА ЕУЕ. ИЦКОСКАсреда, 17 ноември 202109:00 ч. 
ТРЕТА ГОДИНА – 6 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВОИ. ЕФРЕМОВСКИвторник, 16 ноември 202113:00
2ГРАЃАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВОА. ИЛИЕВСКИпеток, 19 ноември 202111:00 ч. 
3КАЗНЕНО ПРОЦЕСНО ПРАВОМ. ГРОЗДАНОВСКАсабота, 27 ноември 202114:00
4ФИНАНСИИ И ФИНАНСОВО ПРАВО Г. ГУЛЕВсабота, 27 ноември 202113:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР -АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА
р.бр.предметпрофесордатумчас
1МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕЃ. КИМОВАсреда, 17 ноември 202111:00
2УПРАВНО ПРОЦЕСНО ПРАВОИ. ЕФРЕМОВСКИвторник, 16 ноември 202113:00
3ЈАВНА И ДРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЈАИ. ЕФРЕМОВСКИвторник, 16 ноември 202113:00
4УПРАВНО СУДСТВОВ. СТАМЕВСКИпонеделник, 22 ноември 202111:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР -АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА
р.бр.предметпрофесордатумчас
1АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО ПРИМЕНЕТА ПРИ. ЕФРЕМОВСКИвторник, 16 ноември 202113:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР – ГРАЃАНСКО ПРАВО
р.бр.предметпрофесордатумчас
1МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕЃ. КИМОВАсреда, 17 ноември 202111:00
2АВТОРСКО ПРАВОЕ. СПИРОСКАсреда, 17 ноември 202109:00
3ПРАВО НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТЕ. СПИРОСКАсреда, 17 ноември 202109:00
4ДОГОВОРНО ПРАВОА. ИЛИЕВСКИпеток, 19 ноември 202111:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР – ГРАЃАНСКО ПРАВО
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ГРАЃАНСКО ПРАВО ПРИМЕНЕТА ПРОГРАМАЕ. СПИРОСКАсреда, 17 ноември 202109:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР – КАЗНЕНО ПРАВО
р.бр.предметпрофесордатумчас
1МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕЃ. КИМОВАсреда, 17 ноември 202111:00
2КРИМИНОЛОГИЈАМ. ГРОЗДАНОВСКАсабота, 27 ноември 202114:00
3ПЕНОЛОГИЈАМ. ГРОЗДАНОВСКАсабота, 27 ноември 202114:00
4МАЛОЛЕТНИЧКО КАЗНЕНО ПРАВОМ. ГРОЗДАНОВСКАсабота, 27 ноември 202114:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР – КАЗНЕНО ПРАВО
р.бр.предметпрофесордатумчас
1КАЗНЕНО ПРАВО ПРИМЕНЕТА ПРОГРАМАМ. ГРОЗДАНОВСКАсабота, 27 ноември 202114:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР – МЕЃУНАРОДНО ПРАВО. ПРАВО НА ЕУ И ДИПЛОМАТИЈА
р.бр.предметпрофесордатумчас
1МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕЃ. КИМОВАсреда, 17 ноември 202111:00
2МЕЃУНАРОДНО ПРАВО ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКОТЕ. ИЦКОСКАсреда, 17 ноември 202109:00 ч. 
3ДИПЛОМАТСКО И КОНЗУЛАРНО ПРАВОТ. ЃОРГИЕВсреда, 24 ноември 202113:00
4МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИЕ. СПИРОСКАсреда, 17 ноември 202109:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР – МЕЃУНАРОДНО ПРАВО. ПРАВО НА ЕУ И ДИПЛОМАТИЈА
р.бр.предметпрофесордатумчас
1МЕЃ. ПРАВО, ПРАВО НА ЕУ, И ДИПЛ. ПРИМЕЕ. ИЦКОСКАсреда, 17 ноември 202109:00 ч. 
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР – ФИНАНСИИ И ДЕЛОВНО ПРАВО
р.бр.предметпрофесордатумчас
1МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕЃ. КИМОВАсреда, 17 ноември 202111:00
2СТЕЧАЈ И СТЕЧАЈНА ПОСТАПКАА. ИЛИЕВСКИпеток, 19 ноември 202113:00 ч. 
3ДАНОЧНО ПРАВОГ. ГУЛЕВсабота, 27 ноември 202113:00
4ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИЈАА. ИЛИЕВСКИпеток, 19 ноември 202111:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР – ФИНАНСИИ И ДЕЛОВНО ПРАВО
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ТРГОВСКО ПРАВО – ПРИМЕНЕТА ПРОГРАМАА. ИЛИЕВСКИпеток, 19 ноември 202111:00