Распоред на предавања за Свети Николе и Битола

Линковите за предавањата ќе ги добиете од Вашиот ментор. Доколку ги немате линковите за предавањата, Ве молиме обратете се на eucenje@msu.edu.mk и наведете го Вашиот број на индекс. 

Свети Николе

ПРВА ГОДИНА – 1 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1МИКРОЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАсреда09:00
2МАТЕМАТИКА ЗА БИЗНИСС. МАЛЧЕСКИпонеделник09:00
3ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТЉ. ВЧКОВчетврток 09:00
4АНГЛИСКИ ЈАЗИК 1К. ВИДОВАпеток09:00
5ДЕЛОВНА ЕТИКАД. ТОШЕВАпеток13:30
6ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИА. ПЕТРОВСКИчетврток 15:00
ВТОРА ГОДИНА – 3 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ПРИНЦИПИ НА МАРКЕТИНГЛ. ПЕТРЕВСКАсреда09:00
2ПРЕТПРИЕМНИШТВОШ. ИВАНОВСКАвторник09:00
3ТРГОВСКО ПРАВО М. ГРОЗДАНОВСКАсреда13:00
4РУСКИ ЈАЗИК 1З. ПАНОВпонеделник09:00
5МЕНАЏЕРСКА ЕКОНОМИЈАШ. ИВАНОВСКАвторник11:00
6МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАсреда12:00
ТРЕТА ГОДИНА – 5 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИЉ. ВЧКОВчетврток 10:30
2ПРОЕКТЕН МЕНАЏМЕНТЈ. СИЛЈАНОСКАвторник09:00
3ДЕЛОВНО ПЛАНИРАЊЕГ. КРСТЕВСКАпонеделник11:00
4ОПЕРАТИВЕН МЕНАЏМЕНТГ. КРСТЕВСКАпонеделник13:00
5ПОРТФОЛИО МЕНАЏМЕНТН. ПОПОВСКИпеток09:00
6ОСИГУРУВАЊЕП. СТОЈАНОВАсреда09:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1СТРАТЕГИСКИ МЕНАЏМЕНТ Љ. ВЧКОВчетврток 12:00
2ОПЕРАТИВЕН МЕНАЏМЕНТГ. КРСТЕВСКАпонеделник13:00
3АНГЛИСКИ ЈАЗИК 2К. ВИДОВАпеток11:30
4РУСКИ ЈАЗИК 2З. ПАНОВпонеделник11:30
5ОРГАНИЗАЦИСКО ОДНЕСУВАЊЕГ. КРСТЕВСКАпонеделник15:00
6ВРЕДНУВАЊЕ НА ТРУДОТ Н. ПОПОВСКИсреда

09:00

 

ПРВА ГОДИНА – 1 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1МИКРОЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАсреда09:00
2МАТЕМАТИКА НА БИЗНИС С. МАЛЧЕСКИ понеделник09:00
3ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТЉ. ВЧКОВчетврток09:00
4АНГЛИСКИ ЈАЗИК 1К. ВИДОВАпеток09:00
5ДЕЛОВНА ЕТИКА Д. ТОШЕВАпеток13:30
6ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ А. ПЕТРОВСКИчетврток15:00
ВТОРА ГОДИНА – 3 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ПРИНЦИПИ НА МАРКЕТИНГ Л. ПЕТРЕСКАсреда09:00
2ПРЕТПРИЕМНИШТВО Ш. ИВАНОВСКАвторник09:00
3ТРГОВСКО ПРАВО М. ГРОЗДАНОВСКАсреда13:00
4РУСКИ ЈАЗИК 1 З. ПАНОВпонеделник09:00
5МЕНАЏЕРСКА ЕКОНОМИЈА Ш. ИВАНОВСКАвторник11:00
6МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАсреда12:00
ТРЕТА ГОДИНА – 5 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ФИНАНСКИСКИ ПАЗАРИ И ИНСТИТУЦИИ Ш. ИВАНОВСКАвторник13:00
2ДЕЛОВНО ПЛАНИРАЊЕГ. КРСТЕВСКАпонеделник11:00
3ОСИГУРУВАЊЕП. СТОЈАНОВАсреда09:00
4БАНКАРСТВОС. ДИМЕВСКИ сабота10:00
5МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИЉ. ВЧКОВчетврток10:30
6БАНКАРСКИ МАРКЕТИНГЛ. ПЕТРЕСКАсреда11:30
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1БАНКАРСКО РАБОТЕЊЕП. СТОЈАНОВАсреда11:30
2ДЕВИЗЕН СИСТЕМ НА РАБОТЕЊЕЛ. ПЕТРЕСКАсреда14:00
3АНГЛИСКИ ЈАЗИК 2К. ВИДОВАпеток11:30
4РУСКИ ЈАЗИК 2З. ПАНОВпонеделник11:30
5ОРГАНИЗАЦИСКО ОДНЕСУВАЊЕ Г. КРСТЕВСКАпонеделник15:00
6ДЕЛОВНИ СИСТЕМИШ. ИВАНОВСКАвторник15:00
ПРВА ГОДИНА – 1 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесорденчас
1ПЕРЦЕПТИВНИ И СОЗНАЈНИ ПРОЦЕСИМ. ПЕНДАРОВСКИчетврток09:00
2РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА 1А. ЧУЧКОВАчетврток12:30
3ВОВЕД ВО МЕТОДОЛОГИЈА НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНАТА ПСИХОЛОГИЈА Ѓ. КИМОВАпонеделник16:30
4СТАТИСТИКА ВО ПСИХОЛОГИЈАТАС. АНЃЕЛКОСКАвторник11:00
5ПСИХОГЕНЕТИКАС. КОЧАНКОВСКИсреда15:00
6ИСТОРИЈА НА ПСИХОЛОГИЈАТАВ. ГАВРИЛОВАвторник09:00
ВТОРА ГОДИНА – 3 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесорденчас
1РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА 2 А. ЧУЧКОВАвторник10:00
2ЗДРАВСТВЕНА ПСИХОЛОГИЈА М. ПЕНДАРОВСКИчетврток11:30
3ПСИХОМЕТРИЈАС. АНЃЕЛКОСКАвторник13:30
4МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ С. Р. ЈОВАНОВСКАпонеделник11:00
5УЧИЛИШНА ПЕДАГОГИЈАЃ. КИМОВАпонеделник14:00
6КВАЛИТАТИВНИ ИСТРАЖУВАЊА ВО ПСИХОЛОГИЈАТА С. АНЃЕЛКОСКАвторник16:00
ТРЕТА ГОДИНА – 5 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесорденчас
1ПСИХОПАТОЛОГИЈА А. ЧУЧКОВАвторник12:30
2ПСИХОДИЈАГНОСТИКА Д. БЕЛЕВСКАвторник09:00
3ПОЗИТИВНА ПСИХОЛОГИЈАА. ЧУЧКОВАчетврток10:00
4ВЕШТИНА НА ПСИХОЛОШКО СОВЕТУВАЊЕА. РИСТЕВСКАпонеделник10:00
5РАЗВОЈНА ПСИХОПАТОЛОГИЈАА. РИСТЕВСКАчетврток12:00
6ОСНОВИ НА ПЕДАГОГИЈА СО ДИДАКТИКАГ. ПОПОВСКАпеток10:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесорденчас
1ПСИХОЛОГИЈА НА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ А. РИСТЕВСКАчетврток09:30
2ПСИХОЛОГИЈА НА ОБРАЗОВАНИЕТО Ѓ. КИМОВАпонеделник11:30
3МЕТОДИКА НА НАСТАВАТА ПО ПСИХОЛОГИЈАЃ. КИМОВАпонеделник09:00
4НЕВРОПСИХОЛОГИЈАВ. ГАВРИЛОВАвторник15:00
5ПСИХОТЕРАПЕВСКИ МЕТОДИ В. ГАВРИЛОВАвторник13:00
6ИНТЕРВЕНЦИЈА ПРИ СТРЕС И КРИЗАВ. ГАВРИЛОВАвторник11:00
ПРВА ГОДИНА – 1 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесорДенчас
1ОСНОВИ НА ПРОГРАМИРАЊЕ О. СИМОВвторник09:00
2АПЛИКАТИВНИ ПРОГРАМИ М. СТЕВАНОВСКИпонеделник09:00
3МАТЕМАТИКАС. МАЛЧЕВСКИпонеделник 12:00
4АЛГОРИТМИ И СТРУКТУРА НА ПОДАТОЦИ О. СИМОВвторник11:30
5АНГЛИСКИ ЈАЗИК К. ВИДОВАпеток09:00
ВТОРА ГОДИНА – 3 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесорденчас
1КОМПЈУТЕРСКИ МРЕЖИ 1Х. САЛКИЌпонеделник17:00
2КОМПЈУТЕРСКИ АНИМАЦИИГ. БИЏОВСКИпеток12:00
3БЕЗБЕДНОСТ НА КОМПЈУТЕРСКИ СИСТЕМИ    
4СОФТВЕРСКО ИНЖЕНЕРСТВО А. ПЕТРОВСКИчетврток10:00
5РАЗБОЈ НА ГИС СИСТЕМИ С. МАНАСОВпеток09:00
ТРЕТА ГОДИНА – 5 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесорденчас
1КОМПЈУТЕРСКИ МРЕЖИ 2Х. САЛКИЌпонеделник19:00
2ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ О. СИМОВвторник14:00
3ОСНОВИ НА ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ С. МАНАСОВпеток11:30
4ИНФОРМАТИЧКА ЕТИКАС. МАНАСОВпеток14:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1НАПРЕДНИ ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИО. СИМОВсреда09:00
2БЕЗБЕДНОСТ И КРИПТОГРАФИЈА   
3ГИС ВО БИЗНИСОТС. МАНАСОВпеток16:00
5МОБИЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОГРАМИРАЊЕХ. САЛКИЌвторник19:00
ПРВА ГОДИНА – 1 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ОСНОВИ НА ПРОГРАМИРАЊЕО. СИМОВвторник09:00
2АПЛИКАТИВНИ ПРОГРАМИ М. СТЕВАНОВСКИпонеделник 09:00
3МАТЕМАТИКА С. МАЛЧЕВСКИпонеделник 12:00
4АЛГОРИТМИ И СТРУКТУРА НА ПОДАТОЦИ О. СИМОВвторник11:30
5АНГЛИСКИ ЈАЗИК К. ВИДОВАпеток09:00
ВТОРА ГОДИНА – 3 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1СОЗДАВАЊЕ НА ВЕБ САЈТОВИ М. СТЕВАНОВСКИпонеделник 11:30
2СОФТВЕРСКО ИНЖЕНЕРСТВО А. ПЕТРОВСКИчетврток10:00
3АНАЛИЗА НА СОФТВЕРСКИ ПОТРЕБИ Г. БИЏОВСКИпеток14:00
4МАТЕМАТИКА 2С. МАЛЧЕВСКИпонеделник 15:00
5КОМПЈУТЕРСКИ МРЕЖИ Х. САЛКИЌвторник17:00
ТРЕТА ГОДИНА – 5 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ИНТЕРНЕТ ПРОГРАМИРАЊЕ М. А. ЈАНКУЛОВСКАвторник12:00
2БАЗИ НА ПОДАТОЦИ 1 А. ПЕТРОВСКИчетврток12:30
3ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИ М. СТЕВАНОВСКИпонеделник 14:00
4КОМПЈУТЕРСКА ГРАФИКА Г. БИЏОВСКИпеток10:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1КВАЛИТЕТ НА СОФТВЕР И ТЕСТИРАЊЕА. ПЕТРОВСКИпеток09:00
2БЕЗБЕДНОСТ И КРИПТОГРАФИЈА   
3ДИЗАЈН НА БИЗНИС СОФТВЕРА. ПЕТРОВСКИпеток11:30
4КАКО ДА СЕ БИДЕ УСПЕШЕН ВО БИЗНИСОТС. ПАНЕВчетврток08:30
ПРВА ГОДИНА – 1 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1МАТЕМАТИКАС. МАЛЧЕВСКИпонеделник 12:00
2ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ ЗА РАБ. СРЕД.Н. ГРУЕВСКАсреда10:00
3ПРАВНИ ОСНОВИ ЗА БПРМ. ГРОЗДАНОВСКАсреда15:00
4ЕЛЕКТРОТЕХНИКАС. БУДАЛЕВСКИсреда17:00
5РУСКИ ЈАЗИК З. ПАНОВпонеделник 09:00
ВТОРА ГОДИНА – 3 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ОСНОВИ НА ЗАШТИТНИ СИСТЕМИС. БУНДАЛЕВСКИ среда09:30
2ПРОЦЕНА НА БПРЦ. МИТРЕВСКАвторник09:00
3ПОСТРОЈКИ И ИНСТАЛАЦИИ ПОД ПРИТИСОК Л. Ј. БУРЕСКАчетврток16:00
4МЕНАЏМЕНТ НА ПРИРОДНИ РЕСУРСИ Ј. СИЉАНОСКАвторник14:30
5ЕНЕРГЕТИКА И ОПКРУЖУВАЊЕ С. БУНДАЛЕВСКИ среда12:00
ТРЕТА ГОДИНА – 5 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1РИЗИК ОД ОПАСНИ МАТЕРИЈАЛИ Н. ГРУЕВСКАсреда12:30
2РИЗИК ОД МЕХАНИЧКИ ДЕЈСТВИЈА Ц. МИТРЕВСКАвторник11:30
3ЗАШТИТА ОД БУЧАВА И ВИБРАЦИИ С. БУНДАЛЕВСКИ среда14:30
4АНГЛИСКИ ЈАЗИК К. ВИДОВАпеток09:00
5ИНДУСТРИСКА ЕКОЛОГИЈАС. ЦВЕТКОВИЌсабота 10:00
ПРВА ГОДИНА – 1 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ТЕОРИЈА НА ДРЖАВАТА И ПРАВОТО В. СТАМЕВСКИ  вторник 09:00
2 ИСТОРИЈА НА ПРАВО Г. ЈАКИМОВ петок 14:30
3 РИМСКО ПРАВО Д. ТОШЕВА петок 11:30
4 АКАДЕМСКО ПИШУВАЊЕ И. ЕФРЕМОВСКИ понеделник 11:30
5 РУСКИ ЈАЗИК 1 З. ПАНОВ понеделник 09:00
6 АНГЛИСКИ ЈАЗИК 1 К. ВИДОВА петок 09:00
ВТОРА ГОДИНА – 3 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО А. ИЛИЕВСКИ четврток 09:00
2 СЕМЕЈНО ПРАВО Е. СПИРОСКА вторник 09:00
3 ТРУДОВО ПРАВО Е. СПИРОСКА среда 09:00
4 ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈАТА Ј. АТАНАСОВСКА среда 14:30
5 УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ И. ЕФРЕМОВСКИ понеделник 09:00
ТРЕТА ГОДИНА – 5 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 МЕЃУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО  О. КРСТЕВСКА среда 11:30
2 ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ Е. СПИРОСКА вторник 13:00
3 ПРАВО НА ЕУ О. КРСТЕВСКА среда 09:00
4 МЕЃУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО О. КРСТЕВСКА среда 14:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР -АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА
р.бр. предмет професор датум час
1 МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕ Ѓ. КИМОВА понеделник 08:00
2 УПРАВНО ПРОЦЕСНО ПРАВО  И. ЕФРЕМОВСКИ вторник 09:00
3 ЈАВНА И ДРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА И. ЕФРЕМОВСКИ вторник 11:30
4 УПРАВНО СУДСТВО В. СТАМЕВСКИ  вторник 13:30
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР – ГРАЃАНСКО ПРАВО
р.бр. предмет професор датум час
1 МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕ Ѓ. КИМОВА понеделник 08:00
2 АВТОРСКО ПРАВО А. ИЛИЕВСКИ четврток 11:00
3 ПРАВО НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ Е. СПИРОСКА вторник 11:00
4 ДОГОВОРНО ПРАВО А. ИЛИЕВСКИ четврток 13:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР – КАЗНЕНО ПРАВО
р.бр. предмет професор датум час
1 МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕ Ѓ. КИМОВА понеделник 08:00
2 КРИМИНОЛОГИЈА М. ГРОЗДАНОВСКА четврток 13:00
3 ПЕНОЛОГИЈА В. СТАМЕВСКИ  вторник 11:30
4 МАЛОЛЕТНИЧКО КАЗНЕНО ПРАВО 


ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР – МЕЃУНАРОДНО ПРАВО. ПРАВО НА ЕУ И ДИПЛОМАТИЈА
р.бр. предмет професор датум час
1 МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕ Ѓ. КИМОВА понеделник 08:00
2 МЕЃУНАРОДНО ПРАВО ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКОТ О. КРСТЕВСКА четврток 09:00
3 ДИПЛОМАТСКО И КОНЗУЛАРНО ПРАВО Т. ЃОРЃИЕВ среда 13:00
4 МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ О. КРСТЕВСКА четврток 11:30
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР – ФИНАНСИИ И ДЕЛОВНО ПРАВО
р.бр. предмет професор датум час
1 МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕ Ѓ. КИМОВА понеделник 08:00
2 СТЕЧАЈ И СТЕЧАЈНА ПОСТАПКА А. ИЛИЕВСКИ четврток 15:00
3 ДАНОЧНО ПРАВО  Г. ГУЛЕВ сабота 10:00
4 ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИЈА А. ИЛИЕВСКИ четврток 17:00

БИТОЛА

ПРВА ГОДИНА – 1 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1МИКРОЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАсреда09:00
2МАТЕМАТИКА ЗА БИЗНИСС. МАЛЧЕСКИпонеделник09:00
3ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТМ. СОЛУНЧЕВСКИсабота10:00
4АНГЛИСКИ ЈАЗИК 1К. ВИДОВАпеток09:00
5ДЕЛОВНА ЕТИКАД. ТОШЕВАпеток13:30
6ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИА. ПЕТРОВСКИчетврток15:00
ВТОРА ГОДИНА – 3 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ПРИНЦИПИ НА МАРКЕТИНГЛ. ПЕТРЕВСКАсреда09:00
2ПРЕТПРИЕМНИШТВОШ. ИВАНОВСКАвторник09:00
3ТРГОВСКО ПРАВО М. ГРОЗДАНОВСКАсреда13:00
4РУСКИ ЈАЗИК 1З. ПАНОВпонеделник09:00
5МЕНАЏЕРСКА ЕКОНОМИЈАШ. ИВАНОВСКАвторник11:00
6МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАсреда12:00
ТРЕТА ГОДИНА – 5 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИЈ. СИЛЈАНОСКАчетврток11:30
2ПРОЕКТЕН МЕНАЏМЕНТЈ. СИЛЈАНОСКАвторник09:00
3ДЕЛОВНО ПЛАНИРАЊЕГ. КРСТЕВСКАпонеделник11:00
4ОПЕРАТИВЕН МЕНАЏМЕНТЈ. СИЛЈАНОСКАвторник11:30
5ПОРТФОЛИО МЕНАЏМЕНТН. ПОПОВСКИпеток09:00
6ОСИГУРУВАЊЕП. СТОЈАНОВАсреда09:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1СТРАТЕГИСКИ МЕНАЏМЕНТ Ј. СИЛЈАНОСКАчетврток09:00
2ОПЕРАТИВЕН МЕНАЏМЕНТЈ. СИЛЈАНОСКАвторник11:30
3АНГЛИСКИ ЈАЗИК 2К. ВИДОВАпеток11:30
4РУСКИ ЈАЗИК 2З. ПАНОВпонеделник11:00
5ОРГАНИЗАЦИСКО ОДНЕСУВАЊЕГ. КРСТЕВСКАпонеделник15:00
6ВРЕДНУВАЊЕ НА ТРУДОТ Н. ПОПОВСКИсреда09:00
ПРВА ГОДИНА – 1 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1МИКРОЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАсреда09:00
2МАТЕМАТИКА НА БИЗНИС С. МАЛЧЕСКИ понеделник09:00
3ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТМ. СОЛУНЧЕВСКИсабота10:00
4АНГЛИСКИ ЈАЗИК 1К. ВИДОВАпеток09:00
5ДЕЛОВНА ЕТИКА Д. ТОШЕВАпеток13:30
6ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ А. ПЕТРОВСКИчетврток15:00
ВТОРА ГОДИНА – 3 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ПРИНЦИПИ НА МАРКЕТИНГ Л. ПЕТРЕСКАсреда09:00
2ПРЕТПРИЕМНИШТВО Ш. ИВАНОВСКАвторник09:00
3ТРГОВСКО ПРАВО М. ГРОЗДАНОВСКАсреда13:00
4РУСКИ ЈАЗИК 1 З. ПАНОВпонеделник09:00
5МЕНАЏЕРСКА ЕКОНОМИЈА Ш. ИВАНОВСКАвторник11:00
6МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАсреда12:00
ТРЕТА ГОДИНА – 5 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ФИНАНСКИСКИ ПАЗАРИ И ИНСТИТУЦИИ Ш. ИВАНОВСКАвторник13:00
2ДЕЛОВНО ПЛАНИРАЊЕГ. КРСТЕВСКАпонеделник11:00
3ОСИГУРУВАЊЕП. СТОЈАНОВАсреда09:00
4БАНКАРСТВОТ. МАКРЕСКАчетврток09:00
5МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИЈ. СИЛЈАНОСКАчетврток11:30
6БАНКАРСКИ МАРКЕТИНГЛ. ПЕТРЕСКАсреда11:30
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1БАНКАРСКО РАБОТЕЊЕП. СТОЈАНОВАсреда11:30
2ДЕВИЗЕН СИСТЕМ НА РАБОТЕЊЕЛ. ПЕТРЕСКАсреда14:00
3АНГЛИСКИ ЈАЗИК 2К. ВИДОВАпеток11:30
4РУСКИ ЈАЗИК 2З. ПАНОВпонеделник11:00
5ОРГАНИЗАЦИСКО ОДНЕСУВАЊЕ Г. КРСТЕВСКАпонеделник15:00
6ДЕЛОВНИ СИСТЕМИШ. ИВАНОВСКАвторник15:00
ПРВА ГОДИНА – 1 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ПЕРЦЕПТИВНИ И СОЗНАЈНИ ПРОЦЕСИМ. ПЕНДАРОВСКИчетврток09:00
2РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА 1А. ЧУЧКОВАчетврток12:30
3ВОВЕД ВО МЕТОДОЛОГИЈА НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНАТА ПСИХОЛОГИЈА Ѓ. КИМОВАпонеделник16:30
4СТАТИСТИКА ВО ПСИХОЛОГИЈАТАС. АНЃЕЛКОСКАвторник11:00
5ПСИХОГЕНЕТИКАС. КОЧАНКОВСКИсреда15:00
6ИСТОРИЈА НА ПСИХОЛОГИЈАТАВ. ГАВРИЛОВАвторник09:00
ВТОРА ГОДИНА – 3 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА 2 А. ЧУЧКОВАвторник10:00
2ЗДРАВСТВЕНА ПСИХОЛОГИЈА М. ПЕНДАРОВСКИчетврток11:30
3ПСИХОМЕТРИЈАС. АНЃЕЛКОСКАвторник13:30
4МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ С. Р. ЈОВАНОВСКАпонеделник11:00
5УЧИЛИШНА ПЕДАГОГИЈАЃ. КИМОВАпонеделник14:00
6КВАЛИТАТИВНИ ИСТРАЖУВАЊА ВО ПСИХОЛОГИЈАТА С. АНЃЕЛКОСКАвторник16:00
ТРЕТА ГОДИНА – 5 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ПСИХОПАТОЛОГИЈА А. ЧУЧКОВАвторник12:30
2ПСИХОДИЈАГНОСТИКА Д. БЕЛЕВСКАвторник09:00
3ПОЗИТИВНА ПСИХОЛОГИЈАМ. ПЕНДАРОВСКИчетврток14:00
4ВЕШТИНА НА ПСИХОЛОШКО СОВЕТУВАЊЕА. РИСТЕВСКАпонеделник10:00
5РАЗВОЈНА ПСИХОПАТОЛОГИЈАА. РИСТЕВСКАчетврток12:00
6ОСНОВИ НА ПЕДАГОГИЈА СО ДИДАКТИКАГ. ПОПОВСКАпеток10:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ПСИХОЛОГИЈА НА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ А. РИСТЕВСКАчетврток09:30
2ПСИХОЛОГИЈА НА ОБРАЗОВАНИЕТО Г. ПОПОВСКАпеток12:00
3МЕТОДИКА НА НАСТАВАТА ПО ПСИХОЛОГИЈАЃ. КИМОВАпонеделник09:00
4НЕВРОПСИХОЛОГИЈАВ. ГАВРИЛОВАвторник15:00
5ПСИХОТЕРАПЕВСКИ МЕТОДИ В. ГАВРИЛОВАвторник13:00
6ИНТЕРВЕНЦИЈА ПРИ СТРЕС И КРИЗАВ. ГАВРИЛОВАвторник11:00
ПРВА ГОДИНА – 1 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ОСНОВИ НА ПРОГРАМИРАЊЕ М. А. ЈАНКУЛОВСКА вторник 09:30
2 АПЛИКАТИВНИ ПРОГРАМИ  М. СТЕВАНОВСКИ понеделник  09:00
3 МАТЕМАТИКА  С. МАЛЧЕВСКИ понеделник  12:00
4 АЛГОРИТМИ И СТРУКТУРА НА ПОДАТОЦИ  М. А. ЈАНКУЛОВСКА среда 09:30
5 АНГЛИСКИ ЈАЗИК  К. ВИДОВА петок 09:00
ВТОРА ГОДИНА – 3 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 СОЗДАВАЊЕ НА ВЕБ САЈТОВИ  Г. БИЏОВСКИ петок 16:00
2 СОФТВЕРСКО ИНЖЕНЕРСТВО  А. ПЕТРОВСКИ четврток 10:00
3 АНАЛИЗА НА СОФТВЕРСКИ ПОТРЕБИ  Г. БИЏОВСКИ петок 14:00
4 МАТЕМАТИКА 2  С. МАЛЧЕВСКИ понеделник  15:00
5 КОМПЈУТЕРСКИ МРЕЖИ  Х. САЛКИЌ вторник 17:00
ТРЕТА ГОДИНА – 5 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ИНТЕРНЕТ ПРОГРАМИРАЊЕ  М. А. ЈАНКУЛОВСКА вторник 12:00
2 БАЗИ НА ПОДАТОЦИ 1  А. ПЕТРОВСКИ четврток 12:30
3 ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИ  М. А. ЈАНКУЛОВСКА среда 12:30
4 КОМПЈУТЕРСКА ГРАФИКА  Г. БИЏОВСКИ петок 10:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 КВАЛИТЕТ НА СОФТВЕР И ТЕСТИРАЊЕ А. ПЕТРОВСКИ петок 09:00
2 БЕЗБЕДНОСТ И КРИПТОГРАФИЈА      
3 ДИЗАЈН НА БИЗНИС СОФТВЕР А. ПЕТРОВСКИ петок 11:30
4 КАКО ДА СЕ БИДЕ УСПЕШЕН ВО БИЗНИСОТ С. ПАНЕВ четврток 08:30
ПРВА ГОДИНА – 1 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1МАТЕМАТИКАС. МАЛЧЕВСКИпонеделник 12:00
2ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ ЗА РАБ. СРЕД.Н. ГРУЕВСКАсреда10:00
3ПРАВНИ ОСНОВИ ЗА БПРМ. ГРОЗДАНОВСКАсреда15:00
4ЕЛЕКТРОТЕХНИКАС. БУНДАЛЕВСКИсреда17:00
5РУСКИ ЈАЗИК З. ПАНОВпонеделник09:00
ВТОРА ГОДИНА – 3 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ОСНОВИ НА ЗАШТИТНИ СИСТЕМИС. БУНДАЛЕВСКИсреда09:30
2ПРОЦЕНА НА БПРЦ. МИТРЕВСКАвторник09:00
3ПОСТРОЈКИ И ИНСТАЛАЦИИ ПОД ПРИТИСОК Л. Ј. БУРЕВСКАчетврток16:00
4МЕНАЏМЕНТ НА ПРИРОДНИ РЕСУРСИ Ј. СИЉАНОСКАвторник14:30
5ЕНЕРГЕТИКА И ОПКРУЖУВАЊЕ С. БУНДАЛЕВСКИсреда12:00
ТРЕТА ГОДИНА – 5 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1РИЗИК ОД ОПАСНИ МАТЕРИЈАЛИ Н. ГРУЕВСКАсреда12:30
2РИЗИК ОД МЕХАНИЧКИ ДЕЈСТВИЈА Ц. МИТРЕВСКАвторник11:30
3ЗАШТИТА ОД БУЧАВА И ВИБРАЦИИ С. БУНДАЛЕВСКИсреда14:30
4АНГЛИСКИ ЈАЗИК К. ВИДОВАпеток09:00
5ИНДУСТРИСКА ЕКОЛОГИЈАС. ЦВЕТКОВИЌсабота 10:00
ПРВА ГОДИНА – 1 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ТЕОРИЈА НА ДРЖАВАТА И ПРАВОТОВ. СТАМЕВСКИ вторник09:00
2ИСТОРИЈА НА ПРАВОГ. ЈАКИМОВпеток14:30
3РИМСКО ПРАВОД. ТОШЕВАпеток11:30
4АКАДЕМСКО ПИШУВАЊЕИ. ЕФРЕМОВСКИпонеделник11:30
5РУСКИ ЈАЗИКЗ. ПАНОВпонеделник09:00
6АНГЛИСКИ ЈАЗИКК. ВИДОВАпеток09:00
ВТОРА ГОДИНА – 3 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ОБЛИГАЦИОНО ПРАВОА. ИЛИЕВСКИчетврток09:00
2СЕМЕЈНО ПРАВОЕ. СПИРОСКАвторник09:00
3ТРУДОВО ПРАВОЕ. СПИРОСКАсреда09:00
4ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈАТАЈ. АТАНАСОВСКАсреда14:30
5УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИИ. ЕФРЕМОВСКИпонеделник09:00
ТРЕТА ГОДИНА – 5 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1МЕЃУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО О. КРСТЕВСКАсреда11:30
2ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТЕ. СПИРОСКАвторник13:00
3ПРАВО НА ЕУО. КРСТЕВСКАсреда09:00
4МЕЃУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВОО. КРСТЕВСКАсреда14:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР -АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА
р.бр.предметпрофесордатумчас
1МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕЃ. КИМОВАпонеделник08:00
2УПРАВНО ПРОЦЕСНО ПРАВО И. ЕФРЕМОВСКИвторник09:00
3ЈАВНА И ДРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЈАИ. ЕФРЕМОВСКИвторник11:30
4УПРАВНО СУДСТВОВ. СТАМЕВСКИ вторник13:30
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР – ГРАЃАНСКО ПРАВО
р.бр.предметпрофесордатумчас
1МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕЃ. КИМОВАпонеделник08:00
2АВТОРСКО ПРАВОА. ИЛИЕВСКИчетврток11:00
3ПРАВО НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТЕ. СПИРОСКАвторник11:00
4ДОГОВОРНО ПРАВОА. ИЛИЕВСКИчетврток13:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР – КАЗНЕНО ПРАВО
р.бр.предметпрофесордатумчас
1МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕЃ. КИМОВАпонеделник08:00
2КРИМИНОЛОГИЈАМ. ГРОЗДАНОВСКАчетврток13:00
3ПЕНОЛОГИЈАМ. ГРОЗДАНОВСКАчетврток15:00
4МАЛОЛЕТНИЧКО КАЗНЕНО ПРАВО М. ГРОЗДАНОВСКАпонеделник14:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР – МЕЃУНАРОДНО ПРАВО. ПРАВО НА ЕУ И ДИПЛОМАТИЈА
р.бр.предметпрофесордатумчас
1МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕЃ. КИМОВАпонеделник08:00
2МЕЃУНАРОДНО ПРАВО ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКОТО. КРСТЕВСКАчетврток09:00
3ДИПЛОМАТСКО И КОНЗУЛАРНО ПРАВОТ. ЃОРЃИЕВсреда13:00
4МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИО. КРСТЕВСКАчетврток11:30
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР – ФИНАНСИИ И ДЕЛОВНО ПРАВО
р.бр.предметпрофесордатумчас
1МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕЃ. КИМОВАпонеделник08:00
2СТЕЧАЈ И СТЕЧАЈНА ПОСТАПКАА. ИЛИЕВСКИчетврток15:00
3ДАНОЧНО ПРАВО Г. ГУЛЕВсабота10:00
4ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИЈАА. ИЛИЕВСКИчетврток17:00