Распоред на предавања за Свети Николе и Битола

Почитувани студенти,

Ве известуваме дека од 19ти февруари започнуваат предавањата за летниот семестар во академската 2023/2024.

Доколку имате потреба од некоја информација, слободно контактирајте ја службата за Е-учење на телефонскиот број 078/295-56

 

Свети Николе

ПРВА ГОДИНА – 2 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор  
НОВА ПРОГРАМА    
1 МАКРОЕКОНОМИЈА Ј. АТАНАСОВСКА вторник 11:00
2 ПРИНЦИПИ НА СМЕТКОВОДСТВО П. СТОЈАНОВА понеделник 11:00
3 СТАТИСТИКА С. МАЛЧЕСКИ петок 10:00
4 АНГЛИСКИ ЈАЗИК 2 К. ВИДОВА вторник 12:00
5 ВОВЕД ВО БИЗНИС С. МАЛЦОВ вторник 10:00
6 ДЕЛОВНО КОМУНИЦИРАЊЕ Д. ЃУРЧЕВСКИ среда 16:00
ВТОРА ГОДИНА – 4 СЕМЕСТАР
НОВА ПРОГРАМА    
1 ЈАВНИ ФИНАНСИИ  Н. ПОПОВСКИ  вторник 10:00
2 ОРГАНИЗАЦИСКО ОДНЕСУВАЊЕ Г. КРСТЕВСКА петок 10:00
3 ФИНАНСИСКО СМЕТКОВОДСТВО П. СТОЈАНОВА понеделник 10:00
4 МЕРКЕТИНГ ПОЛИТИКА НА ЦЕНИ  Л. ПЕТРЕСКА понеделник 11:30
5 РУСКИ ЈАЗИК 2 Ј. АТАНАСОВСКА вторник 12:00
6 ПСИХОЛОГИЈА НА БИЗНИС М. СПАСОВСКА среда 10:00
ТРЕТА ГОДИНА – 6 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор  
НОВА ПРОГРАМА    
1 МЕЃУНАРОДЕН МЕНАЏМЕНТ Ј. СИЛЈАНОСКА среда 10:00
2 СТРАТЕГИСКИ МЕНАЏМЕНТ Љ. ВЧКОВ среда 13:00
3 ФИНАНСИСКИ МЕНАЏМЕНТ Н. ПОПОВСКИ  вторник 11:30
4 УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ С. МАЛЧЕСКИ петок 11.30
5 АНАЛИЗА НА ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ П. СТОЈАНОВА понеделник 11:30
6 СТРАТЕГИСКИ МАРКЕТИНГ Л. ПЕТРЕСКА понеделник 10:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР
  НОВА ПРОГРАМА    
1 ИНВЕСТИЦИСКИ МЕНАЏМЕНТ Г. КРСТЕВСКА петок 11:30
2 МЕНАЏМЕНТ НА ПРОМЕНИ Г. КРСТЕВСКА петок 13:00
3 МЕЃУНАРОДНИ ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ Ј. АТАНАСОВСКА вторник 10:00
4 МЕЃУНАРОДНА ТРГОВИЈА Л. ПЕТРЕСКА понеделник 13:00
5 БАНКАРСКИ МЕНАЏМЕНТ С. ДИМЕСКИ сабота 11:00
6 РЕВИЗИЈА П. СТОЈАНОВА понеделник 13:00
ПРВА ГОДИНА – 2 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
НОВА ПРОГРАМА  
1МАКРОЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАвторник11:00
2ПРИНЦИПИ НА СМЕТКОВОДСТВОП. СТОЈАНОВАпонеделник11:00
3СТАТИСТИКАС. МАЛЧЕСКИпеток10:00
4АНГЛИСКИ ЈАЗИК 2К. ВИДОВАвторник12:00
5ВОВЕД ВО БИЗНИСС. МАЛЦОВсреда10:00
6ДЕЛОВНО КОМУНИЦИРАЊЕД. ЃУРЧЕВСКИсреда16:00
ВТОРА ГОДИНА – 4 СЕМЕСТАР
НОВА ПРОГРАМА  
1ЈАВНИ ФИНАНСИИ Н. ПОПОВСКИ вторник10:00
2ОРГАНИЗАЦИСКО ОДНЕСУВАЊЕГ. КРСТЕВСКАпеток10:00
3ФИНАНСИСКО СМЕТКОВОДСТВОП. СТОЈАНОВАпонеделник10:00
4МЕРКЕТИНГ ПОЛИТИКА НА ЦЕНИ Л. ПЕТРЕСКАпонеделник11:30
5РУСКИ ЈАЗИК 2Ј. АТАНАСОВСКАвторник12:00
6ПСИХОЛОГИЈА НА БИЗНИСМ. СПАСОВСКАсреда10:00
ТРЕТА ГОДИНА – 6 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1ФИНАНСИСКИ МЕНАЏМЕНТН. ПОПОВСКИ вторник11:30
2УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИС. МАЛЧЕСКИпеток11:30
3АНАЛИЗА НА ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИП. СТОЈАНОВАпонеделник11:30
4КОРПОРАТИВНИ ФИНАНСИИТ. МАКРЕВСКАчетврток10:00
5СТРАТЕГИСКИ МАРКЕТИНГЛ. ПЕТРЕСКАпонеделник10:00
6СТРАТЕГИСКИ МЕНАЏМЕНТЉ. ВЧКОВсреда13:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР
 НОВА ПРОГРАМА  
1МЕЃУНАРОДНА ТРГОВИЈАЛ. ПЕТРЕСКАпонеделник13:00
2ИНВЕСТИЦИИП. СТОЈАНОВАпонеделник14:00
3МЕЃУНАРОДНИ ЕКОНОМСКИ ОДНОСИЈ. АТАНАСОВСКАвторник10:00
4БАНКАРСКИ МЕНАЏМЕНТС. ДИМЕСКИсабота11:00
5МЕНАЏМЕНТ НА ПРОМЕНИГ. КРСТЕВСКАпеток13:00
6ДЕВИЗЕН СИСТЕМ Т. МАКРЕВСКАчетврток11:30
ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА
ПРВА ГОДИНА – 2 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
НОВА ПРОГРАМА  
1ЕМОЦИИ И МОТИВАЦИЈАА. ЧУЧКОВАчетврток10:00
2РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА 2А. ЧУЧКОВАчетврток13:00
4МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕЈ. БЕЛЕВСКАпонеделник10:00
5АНГЛИСКИ ЈАЗИКК. ВИДОВАвторник10:00
6РУСКИ ЈАЗИК Ј. АТАНАСОВСКАвторник12:00
7ДОЖИВОТНО ОБРАЗОВАНИЕЃ. ЌИМОВАпонеделник11:30
ВТОРА ГОДИНА – 4 СЕМЕСТАР
 НОВА ПРОГРАМА  
1ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАНИЕГ. П. НАЛЕВСКАчетврток10:00
2СОЦИЈАЛНА ПСИХОЛОГИЈАС. Р. ЈОВАНОВСКАвторник10:00
3КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИА. РИСТЕСКАсреда10:00
4СОЦИОЛОГИЈАС. Р. ЈОВАНОВСКАвторник11:00
5ЕТИКА И ЕСТЕТИКАС. Р. ЈОВАНОВСКАвторник12:00
6УЧЕЊЕ И ПОУЧУВАЊЕЃ. ЌИМОВАпонеделник10:00
ТРЕТА ГОДИНА – 5 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1КЛИНИЧКА ПСИХОЛОГИЈАД. БЕЛЕВСКАпонеделник10:00
2ФОРЕНЗИЧНА ПСИХОЛОГИЈАС. АНЃЕЛКОСКАчетврток10:00
3ВЕШТИНА НА ПСИХОЛОШКО СОВЕТУВАЊЕА. РИСТЕСКАсреда11:30
4СУПЕРВИЗИЈА И ЕВАЛУАЦИЈАЃ. ЌИМОВАпонеделник13:00
5ПСИХОЛОШКО ТЕСТИРАЊЕС. АНЃЕЛКОСКАчетврток11.00
6КВАЛИТАТИВНИ ИСТРАЖУВАЊА ВО ПСИХОЛОГИЈАТАС. АНЃЕЛКОСКАчетврток12:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1ПСИХОЛОГИЈА НА НАДАРЕНИА. ЧУЧКОВАчетврток11:30
2ПСИХОЛОГИЈА НА ТРУДОТС. АНЃЕЛКОСКАчетврток13:00
3МЕДИЈАЦИЈАС. Р. ЈОВАНОВСКАвторник13:00
4ПСИХОЛОГИЈА НА БОЛКАА. ЧУЧКОВАчетврток14:00
5ИСТОРИЈА НА РУСИЈА И МАКЕДОНИЈАГ. ЈАКИМОВсреда16:00
6ЕЛЕКТРОНСКИ БИЗНИСН. ПОПОВСКИвторник12:00
ПРВА ГОДИНА – 2 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1КОМПЈУТЕРСКА АРХИТЕКТУРАО. СИМОВвторник10:00
2ОБЈЕКТНО ПРОГРАМИРАЊЕО. СИМОВвторник11:30
3ПРОСТОРНИ ИНФОР. СИСТЕМИС. МАНАСОВпеток10:00
4ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈАН.ПОПОВСКИвторник13:00
ВТОРА ГОДИНА – 4 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1БАЗИ НА ПОДАТОЦИА. ПЕТРОВСКИчетврток11:00
2ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИО. СИМОВвторник13:00
3ВЕБ ДИЗАЈН Г. БИЏОВСКИчетврток10:00
4ДИЗАЈН НА КОРПОРАТИВЕН ИДЕНТИТЕТМ. СТЕВАНОВСКИвторник10:00
5ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТЉ. ВЧКОВсреда11:30
ТРЕТА ГОДИНА – 6 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1ПРОЕКТНА РАБОТАХ. САЛКИЧпонеделник10:00
2НАПРЕДНО ПРОЕКТИРАЊЕ НА КОМПЈУТЕРСКИ МРЕЖИХ. САЛКИЧпонеделник11:00
3ИНТЕРАКЦИЈА ЧОВЕК-КОМПЈУТЕРХ. САЛКИЧпонеделник12:00
4ЛОГИЧКО ДИЗАЈНИРАЊЕ НА ИСА. ПЕТРОВСКИчетврток13:00
ПРВА ГОДИНА – 2 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1КОМПЈУТЕРСКА АРХИТЕКТУРАО. СИМОВвторник10:00
2ОБЈЕКТНО ПРОГРАМИРАЊЕО. СИМОВвторник11:30
3ПРОСТОРНИ ИНФОР. СИСТЕМИС. МАНАСОВпеток10:00
4ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈАН. ПОПОВСКИвторник13:00
ВТОРА ГОДИНА – 4 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИМ. А. ЈАНКУЛОВСКАсреда10:00
2УПРАВУВАЊЕ СО ИТ ПРОЕКТИ М. СТЕВАНОВСКИвторник11:30
3СОФТВЕРСКА ЕРГОНОМИЈАА. ПЕТРОВСКИчетврток10:00
4АПЛИКАТИВНИ ГИС ПРОГРАМИС. МАНАСОВпеток11:30
5ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТЉ. ВЧКОВсреда11:30
ТРЕТА ГОДИНА – 6 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1ПРОЕКТНА РАБОТАХ. САЛКИЧпонеделник10:00
2ВИЗУЕЛНО ПРОГРАМИРАЊЕМ. А. ЈАНКУЛОВСКАсреда11:30
3БАЗИ НА ПОДАТОЦИ 2А. ПЕТРОВСКИчетврток14:00
5ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈАМ. СТЕВАНОВСКИвторник13:00
ПРВА ГОДИНА – 2 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1ТЕХНИЧКА МЕХАНИКАЦ. МИТРЕВСКАсреда10:00
2ТЕРМОДИНАМИКАЛ. БУРЕСКАсабота10:00
3ТЕРМОПОСТРОЈКИЦ. МИТРЕВСКАсреда11:30
4МЕХАНИКА НА ФЛУИДИС. БУНДАЛЕВСКИвторник11:30
5ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАвторник13:00
ВТОРА ГОДИНА – 4 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1ТЕОРИЈА НА СИСТЕМИ И РИЗИКС. ЦВЕТКОВИЌсабота10:00
2СТАТИСТИКА И ОПС. ЗИКОВСКАсабота11:30
3СОЦИЈАЛНА ЕКОЛОГИЈАС. БУНДАЛЕВСКИвторник10:00
5ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТЉ. ВЧКОВпонеделник11:30
6ИНДИКАТОРИ ЗА КВАЛИТЕТ НА РАБОТНА СРЕДИНАЦ. МИТРЕВСКАсреда13:30
ТРЕТА ГОДИНА – 6 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1БЕЗБЕДНОСТ НА ОПРЕМА И ПРОИЗВОДИЦ. МИТРЕВСКАсреда12:30
2ЗАШТИТА ПРИ ТРАНС. И СКЛАДИРАЊЕС. ЗИКОВСКАсабота10:00
3ЕРГОНОМИЈА НА РАБОТНО МЕСТОС. БУНДАЛЕВСКИвторник13:00
4МОНИТОРИНГ НА ЖИВОТНА СРЕДИНАД. М. БУРЕСКАсабота11:30
5МЕНАЏМЕНТ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН РИЗИКЉ. ВЧКОВпонеделник10:00
ПРВА ГОДИНА – 2 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
НОВА ПРОГРАМА  
1УСТАВНО ПРАВОЈ. МИТРЕВСКАчетврток11:30
9ПРАВО НА ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈАМ. ГРОЗДАНОВСКАчетврток10:00
3ОПШТ ДЕЛ НА ГРАЃАНСКО И СТВАРНО ПРАВО Е. СПИРОСКАпеток10:00
7ЈАВНА И ДРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЈАИ. ЕФРЕМОВСКИпонеделник10:00
8ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈАТАЈ. АТАНАСОВСКАвторник13:00
ВТОРА ГОДИНА – 4 СЕМЕСТАР
 НОВА ПРОГРАМА  
1МЕЃУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВОЕ. ИЦОСКАчетврток10:00
2КАЗНЕНО ПРАВОВ. СТАМЕВСКИпеток10:00
3СОЦИЈАЛНО ПРАВОЖ. МИТРЕВСКИвторник10:00
4ОБЛИГАЦИОНО ПРАВОЕ. СПИРОСКАпеток11:30
5НАСЛЕДНО ПРАВОЖ. МИТРЕВСКИвторник11:30
ТРЕТА ГОДИНА – 6 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИИ. ЕФРЕМОВСКИпонеделник11:30
2ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИЈАЈ. СИЛЈАНОСКАсреда11:30
3ДИПЛОМАТСКО ПРАВОЕ. ИЦОСКАчетврток11:30
4ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛВ. СТАМЕВСКИпеток11:30
5ДАНОЧНО ПРАВОМ. МУСТАФИсабота11:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР -АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА
р.бр.предметпрофесордатумчас
1АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО ПРИМЕНЕТА ПРОГРАМАИ. ЕФРЕМОВСКИпонеделник13:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР – ГРАЃАНСКО ПРАВО
р.бр.предметпрофесор 
1ГРАЃАНСКО ПРАВО ПРИМЕНЕТА ПРОГРАМАЕ. СПИРОСКАпеток13:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР – КАЗНЕНО ПРАВО
р.бр.предметпрофесор 
1КАЗНЕНО ПРАВО ПРИМЕНЕТА ПРОГРАМАВ. СТАМЕВСКИпеток13:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР – МЕЃУНАРОДНО ПРАВО. ПРАВО НА ЕУ И ДИПЛОМАТИЈА
р.бр.предметпрофесор 
1МЕЃ. ПРАВО, ПРАВО НА ЕУ, И ДИПЛ. ПРИМЕЕ. ИЦОСКАчетврток13:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР – ФИНАНСИИ И ДЕЛОВНО ПРАВО
р.бр.предметпрофесор 
1ТРГОВСКО ПРАВО – ПРИМЕНЕТА ПРОГРАМАЖ. МИТРЕВСКИвторник13:00

БИТОЛА

ПРВА ГОДИНА – 2 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесорденчас
1МАКРОЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАчетврток10:00
2ПРИНЦИПИ НА СМЕТКОВОДСТВОП. СТОЈАНОВАсреда10:00
3СТАТИСТИКАС. МАЛЧЕСКИпонеделник10:00
4АНГЛИСКИ ЈАЗИК 2К. ВИДОВАчетврток11:30
5ВОВЕД ВО БИЗНИСЃ. СТРЕЗОВСКИсабота10:00
6ДЕЛОВНО КОМУНИЦИРАЊЕЛ. ЃОШЕВСКАвторник15:00
ВТОРА ГОДИНА – 4 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1ЈАВНИ ФИНАНСИИ Н. ПОПОВСКИ четврток10:00
2ОРГАНИЗАЦИСКО ОДНЕСУВАЊЕГ. КРСТЕВСКАсабота10:00
3ФИНАНСИСКО СМЕТКОВОДСТВОП. СТОЈАНОВАсреда11:30
4МЕРКЕТИНГ ПОЛИТИКА НА ЦЕНИ Л. ПЕТРЕСКАсреда10:00
5РУСКИ ЈАЗИК 2Ј. АТАНАСОВСКАчетврток11:00
6ПСИХОЛОГИЈА НА БИЗНИСМ. СПАСОВСКАчетврток13:00
ТРЕТА ГОДИНА – 6 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1МЕЃУНАРОДЕН МЕНАЏМЕНТЈ. СИЛЈАНОСКАвторник10:00
2СТРАТЕГИСКИ МЕНАЏМЕНТЈ. СИЛЈАНОСКАвторник11:00
3ФИНАНСИСКИ МЕНАЏМЕНТН. ПОПОВСКИ четврток11:30
4УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИС. МАЛЧЕСКИпонеделник11:30
5АНАЛИЗА НА ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИП. СТОЈАНОВАсреда12:30
6СТРАТЕГИСКИ МАРКЕТИНГЛ. ПЕТРЕСКАсреда11:30
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1ИНВЕСТИЦИСКИ МЕНАЏМЕНТГ. КРСТЕВСКАсабота11:00
2МЕНАЏМЕНТ НА ПРОМЕНИГ. КРСТЕВСКАсабота12:00
3МЕЃУНАРОДНИ ЕКОНОМСКИ ОДНОСИЈ. АТАНАСОВСКАчетврток13:00
4МЕЃУНАРОДНА ТРГОВИЈАЛ. ПЕТРЕСКАсреда13:00
5БАНКАРСКИ МЕНАЏМЕНТС. ДИМЕСКИсабота10:00
6РЕВИЗИЈАП. СТОЈАНОВАсреда13:30
ПРВА ГОДИНА – 2 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1МАКРОЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАчетврток10:00
2ПРИНЦИПИ НА СМЕТКОВОДСТВОП. СТОЈАНОВАсреда10:00
3СТАТИСТИКАС. МАЛЧЕСКИпонеделник10:00
4АНГЛИСКИ ЈАЗИК 2К. ВИДОВАчетврток11:30
5ВОВЕД ВО БИЗНИСЃ. СТРЕЗОВСКИсабота10:00
6ДЕЛОВНО КОМУНИЦИРАЊЕЛ. ЃОШЕВСКАвторник15:00
ВТОРА ГОДИНА – 4 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1ЈАВНИ ФИНАНСИИ Н. ПОПОВСКИ четврток10:00
2ОРГАНИЗАЦИСКО ОДНЕСУВАЊЕГ. КРСТЕВСКАсабота10:00
3ФИНАНСИСКО СМЕТКОВОДСТВОП. СТОЈАНОВАсреда11:30
4МЕРКЕТИНГ ПОЛИТИКА НА ЦЕНИ Л. ПЕТРЕСКАсреда10.00
5РУСКИ ЈАЗИК 2Ј. АТАНАСОВСКАчетврток11:00
6ПСИХОЛОГИЈА НА БИЗНИСМ. СПАСОВСКАчетврток13:00
ТРЕТА ГОДИНА – 6 СЕМЕСТАР
1ФИНАНСИСКИ МЕНАЏМЕНТН. ПОПОВСКИ четврток11:30
2УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИС. МАЛЧЕСКИпонеделник11:30
3АНАЛИЗА НА ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИП. СТОЈАНОВАсреда12:30
4КОРПОРАТИВНИ ФИНАНСИИТ. МАКРЕСКАвторник10:00
5СТРАТЕГИСКИ МАРКЕТИНГЛ. ПЕТРЕСКАсреда11:30
6СТРАТЕГИСКИ МЕНАЏМЕНТЈ. СИЛЈАНОСКАвторник11:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1МЕЃУНАРОДНА ТРГОВИЈАЛ. ПЕТРЕСКАсреда13:00
2ИНВЕСТИЦИИП. СТОЈАНОВАсреда13:30
3МЕЃУНАРОДНИ ЕКОНОМСКИ ОДНОСИЈ. АТАНАСОВСКАчетврток13:00
4БАНКАРСКИ МЕНАЏМЕНТС. ДИМЕСКИсабота10:00
5МЕНАЏМЕНТ НА ПРОМЕНИГ. КРСТЕВСКАсабота12:00
6ДЕВИЗЕН СИСТЕМ Т. МАКРЕСКАвторник11:30
ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА
ПРВА ГОДИНА – 2 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
НОВА ПРОГРАМА  
1ЕМОЦИИ И МОТИВАЦИЈАА. ЧУЧКОВАпонеделник10:00
2РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА 2А. ЧУЧКОВАпонеделник13:00
3МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕМ. СПАСОВСКАчетврток11:30
4АНГЛИСКИ ЈАЗИКК. ВИДОВАчетврток10:00
5РУСКИ ЈАЗИК Ј. АТАНАСОВСКАчетврток11:00
6ДОЖИВОТНО ОБРАЗОВАНИЕГ. П. НАЛЕВСКАсреда10:00
ВТОРА ГОДИНА – 4 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
НОВА ПРОГРАМА  
1ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАНИЕГ. П. НАЛЕВСКАпеток10:00
2СОЦИЈАЛНА ПСИХОЛОГИЈАС. Р. ЈОВАНОВСКАпонеделник10:00
3КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИА. РИСТЕСКАвторник10:00
4СОЦИОЛОГИЈАС. Р. ЈОВАНОВСКАпонеделник11:00
5ЕТИКА И ЕСТЕТИКАС. Р. ЈОВАНОВСКАпонеделник12:00
6УЧЕЊЕ И ПОУЧУВАЊЕГ. П. НАЛЕВСКАпеток12:00
ТРЕТА ГОДИНА – 6 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1КЛИНИЧКА ПСИХОЛОГИЈАМ. СПАСОВСКАчетврток10:00
2ФОРЕНЗИЧНА ПСИХОЛОГИЈАС. АНЃЕЛКОСКАсреда11:00
3ВЕШТИНА НА ПСИХОЛОШКО СОВЕТУВАЊЕА. РИСТЕСКАвторник11:30
4СУПЕРВИЗИЈА И ЕВАЛУАЦИЈАЃ. ЌИМОВАсреда10:00
5ПСИХОЛОШКО ТЕСТИРАЊЕС. АНЃЕЛКОСКАсреда13:00
6КВАЛИТАТИВНИ ИСТРАЖУВАЊА ВО ПСИХОЛОГИЈАТАС. АНЃЕЛКОСКАсреда12:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1ПСИХОЛОГИЈА НА НАДАРЕНИГ. П. НАЛЕВСКАсреда12:00
2ПСИХОЛОГИЈА НА ТРУДОТС. АНЃЕЛКОСКАсреда10:00
3МЕДИЈАЦИЈАС. Р. ЈОВАНОВСКАпонеделник13:00
4ПСИХОЛОГИЈА НА БОЛКАА. ЧУЧКОВАпонеделник11:30
5ИСТОРИЈА НА РУСИЈА И МАКЕДОНИЈАЈ. АТАНАСОВСКАчетврток14:00
6ЕЛЕКТРОНСКИ БИЗНИСН. ПОПОВСКИчетврток13:00
ПРВА ГОДИНА – 2 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1КОМПЈУТЕРСКА АРХИТЕКТУРАМ. А. ЈАНКУЛОВСКАвторник10:00
2ОБЈЕКТНО ПРОГРАМИРАЊЕМ. А. ЈАНКУЛОВСКАвторник11:30
3ПРОСТОРНИ ИНФОР. СИСТЕМИС. МАНАСОВ  
4ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈАН. ПОПОВСКИчетврток13:00
ВТОРА ГОДИНА – 4СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИМ. А. ЈАНКУЛОВСКАвторник13:00
2УПРАВУВАЊЕ СО ИТ ПРОЕКТИ Г. БИЏОВСКИпеток11:00
3СОФТВЕРСКА ЕРГОНОМИЈАГ. БИЏОВСКИпеток13:00
5ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТМ. СОЛУНЧЕВСКИсабота12:00
ТРЕТА ГОДИНА – 6 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1ПРОЕКТНА РАБОТАХ. САЛКИЧ  
2ВИЗУЕЛНО ПРОГРАМИРАЊЕМ. А. ЈАНКУЛОВСКАвторник14:00
3БАЗИ НА ПОДАТОЦИ 2А. ПЕТРОВСКИсреда10:00
4ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈАМ. СТЕВАНОВСКИпонеделник10:00
ПРВА ГОДИНА – 2 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1ТЕХНИЧКА МЕХАНИКАЦ. МИТРЕВСКАвторник10:00
2ТЕРМОДИНАМИКАЛ. БУРЕСКАчетврток15:00
3ТЕРМОПОСТРОЈКИЦ. МИТРЕВСКАвторник11:00
4МЕХАНИКА НА ФЛУИДИС. БУНДАЛЕВСКИчетврток10:00
5ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈАЈ. АТАНАСОВСКАчетврток12:00
ВТОРА ГОДИНА – 4 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1ТЕОРИЈА НА СИСТЕМИ И РИЗИКС. ЦВЕТКОВИЌсабота10:00
2СТАТИСТИКА И ОПС. ЗИКОВСКАсреда16:00
3СОЦИЈАЛНА ЕКОЛОГИЈАС. БУНДАЛЕВСКИчетврток11:30
4ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТМ. СОЛУНЧЕВСКИсабота12:00
5ИНДИКАТОРИ ЗА КВАЛИТЕТ НА РАБОТНА СРЕДИНАЦ. МИТРЕВСКАвторник13:00
ТРЕТА ГОДИНА – 6 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1БЕЗБЕДНОСТ НА ОПРЕМА И ПРОИЗВОДИЦ. МИТРЕВСКАвторник12:00
2ЗАШТИТА ПРИ ТРАНС. И СКЛАДИРАЊЕС. ЗИКОВСКАпеток16:00
3ЕРГОНОМИЈА НА РАБОТНО МЕСТОС. БУНДАЛЕВСКИчетврток13:00
4МОНИТОРИНГ НА ЖИВОТНА СРЕДИНАД. М. БУРЕСКАсабота10:00
5МЕНАЏМЕНТ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН РИЗИКЈ. СИЛЈАНОСКАвторник13:00
ПРВА ГОДИНА – 2 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
НОВА ПРОГРАМА  
1УСТАВНО ПРАВОЈ. МИТРЕВСКАпеток10:00
2ПРАВО НА ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈАМ. ГРОЗДАНОВСКАсреда11:30
3ОПШТ ДЕЛ НА ГРАЃАНСКО И СТВАРНО ПРАВО Е. СПИРОСКАсреда10:00
4ЈАВНА И ДРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЈАИ. ЕФРЕМОВСКИчетврток10:00
5ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈАТАЈ. АТАНАСОВСКАчетврток12:00
ВТОРА ГОДИНА – 4 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
НОВА ПРОГРАМА  
1МЕЃУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВОЕ. ИЦОСКАпеток11:30
2КАЗНЕНО ПРАВОМ. ГРОЗДАНОВСКАсреда10:00
3СОЦИЈАЛНО ПРАВОЖ. МИТРЕВСКИпонеделник10:00
4ОБЛИГАЦИОНО ПРАВОЕ. СПИРОСКАсреда11:30
5НАСЛЕДНО ПРАВОЖ. МИТРЕВСКИпонеделник11:30
ТРЕТА ГОДИНА – 6 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИЈ. МИТРЕВСКАпеток11:30
2ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИЈАЈ. СИЛЈАНОСКАвторник12:00
3ДИПЛОМАТСКО ПРАВОЕ. ИЦОСКАпеток10.00
4ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛМ. ГРОЗДАНОВСКАсреда13:00
5ДАНОЧНО ПРАВОМ. МУСТАФИсабота11:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР -АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА
р.бр.предметпрофесор 
1АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО ПРИМЕНЕТА ПРОГРАМАИ. ЕФРЕМОВСКИчетврток11.30
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР – ГРАЃАНСКО ПРАВО
р.бр.предметпрофесор 
1ГРАЃАНСКО ПРАВО ПРИМЕНЕТА ПРОГРАМАЕ. СПИРОСКАсреда13:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР – КАЗНЕНО ПРАВО
р.бр.предметпрофесор 
1КАЗНЕНО ПРАВО ПРИМЕНЕТА ПРОГРАМАМ. ГРОЗДАНОВСКАсреда14:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР – МЕЃУНАРОДНО ПРАВО. ПРАВО НА ЕУ И ДИПЛОМАТИЈА
р.бр.предметпрофесор 
1МЕЃ. ПРАВО, ПРАВО НА ЕУ, И ДИПЛ. ПРИМЕЕ. ИЦОСКАпеток13:00
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР – ФИНАНСИИ И ДЕЛОВНО ПРАВО
р.бр.предметпрофесор 
1ТРГОВСКО ПРАВО – ПРИМЕНЕТА ПРОГРАМАЖ. МИТРЕВСКИпонеделник13.00