Распоред за јануарска испитна сесија

Почитувани студенти,

Ве известуваме дека според донесената одлука, испитите во ноемвриската испитна сесија ќе се одржат со физичко присуство. 

 

Свети Николе

 
р.бр.предметпрофесор 
1Меѓународен менаџментЈ. АТАНАСОВСКАвторник, 17 јануари 202312:00
2Организациски менаџментЉ. ВЧКОВпонеделник, 16 јануари 202312:00
3Стратегиски менаџмент на чрГ. КРСТЕВСКАпеток, 20 јануари 202312:00
4Корпоративни финансиП. СТОЈАНОВАсреда, 25 јануари 202312:00
5Организациски дизајн и промениГ. КРСТЕВСКАпеток, 20 јануари 202312:00
6Маркетинг менаџментЛ. ПЕТРЕСКАсреда, 25 јануари 202312:00
8Економија на јавен секторН. ПОПОВСКИпонеделник, 16 јануари 202312:00
9Корпоративно управувањеП. СТОЈАНОВАсреда, 25 јануари 202312:00
10Методологија на научно истражувачка работаП. СТОЈАНОВАсреда, 25 јануари 202312:00
 
р.бр.предметпрофесор 
1Теорија на маркетингЛ. ПЕТРЕСКА среда, 25 јануари 202312:00
2Маркетинг менаџментЛ. ПЕТРЕСКАсреда, 25 јануари 202312:00
3Однесување на потрошувачиЈ. СИЛЈАНОВСКАвторник, 31 јануари 202312:00
4Политика на цениЛ. ПЕТРЕСКАсреда, 25 јануари 202312:00
5Организациски менаџментЉ. ВЧКОВпонеделник, 16 јануари 202312:00
6Меѓународен менаџментЈ. АТАНАСОВСКАвторник, 17 јануари 202312:00
7Политика на производ и промоцијаЛ. ПЕТРЕСКА среда, 25 јануари 202312:00
8Маркетинг логистикаЈ. СИЛЈАНОВСКАвторник, 31 јануари 202312:00
9Корпоративно управувањеП. СТОЈАНОВАсреда, 25 јануари 202312:00
10Методологија на научно истражувачка работаП. СТОЈАНОВАсреда, 25 јануари 202312:00
ЕДНОГОДИШНИ СТУДИИ 
р.бр.предметпрофесор 
1Психички растројства, етиологија и дијагностикаД. БЕЛЕВСКАсреда, 18 јануари 202312:00
2Психолошки интервенции и третманиА. РИСТЕСКАвторник, 31 јануари 202312:00
3Психологија на здравје и болестС. АНЃЕЛКОСКАпонеделник, 23 јануари 202312:00
4Основи на психотерапијаА. РИСТЕСКАвторник, 31 јануари 202312:00
5
Психолошко советувањеА. ЧУЧКОВАсреда, 25 јануари 202312:00
7Образовен менаџмент Ѓ. ЌИМОВАсреда, 25 јануари 202312:00
8Методологија на научно истражувачка работаЃ. ЌИМОВАсреда, 25 јануари 202312:00
ДВЕГОДИШНИ СТУДИИ – 7 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1Унапредување на менталното здравје во заедницата М. ПЕНДАРОВСКИпонеделник, 16 јануари 202312:00
2Дефектолошка дијагностика и рехабилитација на деца со атипичен развој А. РИСТЕСКАвторник, 31 јануари 202312:00
3Кризи во развојните фазиА. ЧУЧКОВАсреда, 25 јануари 202312:00
4Насилство во блиските врскиМ. ПЕНДАРОВСКИпонеделник, 16 јануари 202312:00
5
Образование на возрасни Г. П. НАЛЕВСКАвторник, 24 јануари 202312:00
6Социјална заштита во РСМС. Р. ЈОВАНОВСКАпонеделник, 30 јануари 202312:00
ДВЕГОДИШНИ СТУДИИ – 8 СЕМЕСТАР
7Проценка на личноста и психопатолошките отстапувањаВ. ГАВРИЛОВАпонеделник, 23 јануари 202312:00
8Психологија на агресивно однесувањеА. ЧУЧКОВАсреда, 25 јануари 202312:00
9Ментална хигиенаД. БЕЛЕВСКАсреда, 18 јануари 202312:00
10Психосоцијална работа со деца и млади со деликвентно поведениеС. АНЃЕЛКОСКАпонеделник, 23 јануари 202312:00
11Професионална психодијагностикаС. АНЃЕЛКОСКАпонеделник, 23 јануари 202312:00
12Социјални вештини во интерперсоналните односиС. Р. ЈОВАНОВСКАпонеделник, 30 јануари 202312:00
ДВЕГОДИШНИ СТУДИИ – 9 СЕМЕСТАР
7Психолошки интервенции и третманиА. РИСТЕСКАвторник, 31 јануари 202312:00
8Психологија на здравје и болестС. АНЃЕЛКОСКАпонеделник, 23 јануари 202312:00
9Основи на психотерапијаА. РИСТЕСКАвторник, 31 јануари 202312:00
10
Психолошко соверувањеА. ЧУЧКОВАсреда, 25 јануари 202312:00
11
Психички растројства, етиологија и дијагностикаД. БЕЛЕВСКАсреда, 18 јануари 202312:00
12Образовен менаџментЃ. КИМОВАсреда, 25 јануари 202312:00
ДВЕГОДИШНИ СТУДИИ – 10 СЕМЕСТАР
12
Методологија на научно истражување со основи на статистикаЃ. КИМОВАсреда, 25 јануари 202312:00
ЕДНОГОДИШНИ СТУДИИ 
р.бр.предметпрофесор 
1Социјална заштита во РСМС. Р. ЈОВАНОВСКАпонеделник, 30 јануари 202312:00
2Насилство во блиските врски М. ПЕНДАРОВСКИпонеделник, 16 јануари 202312:00
3Психосоцијална работа со деца и млади со деликвентно однесувањеС. АНЃЕЛКОСКАпонеделник, 23 јануари 202312:00
4Основи на психотерапијаА. РИСТЕСКАвторник, 31 јануари 202312:00
5Психолошко советување А. ЧУЧКОВАсреда, 25 јануари 202312:00
6Образовен менаџментЃ. ЌИМОВАсреда, 25 јануари 202312:00
12
Методологија на научно истражување со основи на статистикаЃ. КИМОВАсреда, 25 јануари 202312:00
ДВЕГОДИШНИ СТУДИИ 
р.бр.предметпрофесор 
1Дефектолошка дијагностика и рехабилитација на деца со атипичен развој А. РИСТЕВСКАвторник, 31 јануари 202312:00
2Социјална перцепција и ставови С. Р. ЈОВАНОВСКАпонеделник, 30 јануари 202312:00
3
Образование на возрасни Г. П. НАЛЕВСКАвторник, 24 јануари 202312:00
4Унапредување на менталното здравје во заедницата М. ПЕНДАРОВСКИпонеделник, 16 јануари 202312:00
5Кризи во развојните фазиА. ЧУЧКОВАсреда, 25 јануари 202312:00
6Психолошки интервенции и третманиА. РИСТЕСКАвторник, 31 јануари 202312:00
ДВЕГОДИШНИ СТУДИИ 
р.бр.предметпрофесор 
1Основи на социјална работа и социјална политикаМ. ПЕНДАРОВСКИпонеделник, 16 јануари 202312:00
2Социологија на маргинализирани групиМ. ПЕНДАРОВСКИпонеделник, 16 јануари 202312:00
3Социјални вештини во интерперсоналните односиС. Р. ЈОВАНОВСКАпонеделник, 30 јануари 202312:00
4Ментална хигиенаД. БЕЛЕВСКАсреда, 18 јануари 202312:00
5Професионална психодијагностикаС. АНЃЕЛКОСКАпонеделник, 23 јануари 202312:00
6Психологија на здравје и болестС. АНЃЕЛКОСКАпонеделник, 23 јануари 202312:00
7Советувања во образование и кариераГ. П. НАЛЕВСКАвторник, 24 јануари 202312:00
ДВЕГОДИШНИ СТУДИИ 
1Социјална заштита во РСМС. Р. ЈОВАНОВСКАпонеделник, 30 јануари 202312:00
2Насилство во блиските врски М. ПЕНДАРОВСКИпонеделник, 16 јануари 202312:00
3Психосоцијална работа со деца и млади со деликвентно однесувањеС. АНЃЕЛКОСКАпонеделник, 23 јануари 202312:00
4Основи на психотерапијаА. РИСТЕСКАвторник, 31 јануари 202312:00
5Психолошко советување А. ЧУЧКОВАсреда, 25 јануари 202312:00
6
Образовен менаџментЃ. ЌИМОВАсреда, 25 јануари 202312:00
12Методологија на научно истражување со основи на статистикаЃ. КИМОВАсреда, 25 јануари 202312:00
 7 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1НАПРЕДНИ ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИО. СИМОВпеток, 27 јануари 202312:00
2БЕЗБЕДНОСТ И КРИПТОГРАФИЈАМ. СТЕВАНОВСКИпеток, 20 јануари 202312:00
3ГИС ВО БИЗНИСОТС. МАНАСОВвторник, 17 јануари 202312:00
4МОБИЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОГРАМИРАЊЕХ. САЛКИЧчетврток, 26 јануари 202310:00
 8 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1СЕНЗОРСКИ СИСТЕМИХ. САЛКИЧчетврток, 26 јануари 202310:00
2Е-БИЗНИС, АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЈНС. МАНАСОВвторник, 17 јануари 202312:00
3НАПРЕДНА КОМПЈУТЕРСКА ГРРАФИКАС. МАНАСОВвторник, 17 јануари 202312:00
4КАКО ДА СЕ БИДЕ УСПЕШЕН ВО БИЗНИСОТМ. СТЕВАНОВСКИпеток, 20 јануари 202312:00
9 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1БИОИНФОРМАТИКАО. СИМОВпеток, 27 јануари 202312:00
2МРЕЖНИ АНАЛИЗИ ВО ГИСС. МАНАСОВвторник, 17 јануари 202312:00
3ЕЛЕКТРОНСКО УЧЕЊЕС. МАНАСОВвторник, 17 јануари 202312:00
4СИСТЕМСКИ СОФТВЕРО. СИМОВпеток, 27 јануари 202312:00
10 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1НАПРЕДНО ВИЗУЕЛНО ПРОГРАМИРАЊЕГ. БИЏОВСКИсабота, 21 јануари 202312:00
2МЕТОДОЛОГИЈА И НАУЧНА ТЕОРИЈАС. МАЛЧЕСКИпонеделник, 30 јануари 202312:00
7 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор  
1 КВАЛИТЕТ НА СОФТВЕР И ТЕСТИРАЊЕ А. ПЕТРОВСКИ вторник, 17 јануари 2023 12:00
2 БЕЗБЕДНОСТ И КРИПТОГРАФИЈА М. СТЕВАНОВСКИ петок, 20 јануари 2023 12:00
3 ДИЗАЈН НА БИЗНИС СОФТВЕР С. МАНАСОВ вторник, 17 јануари 2023 12:00
4 КАКО ДА СЕ БИДЕ УСПЕШЕН ВО БИЗНИСОТ С. МАНАСОВ вторник, 17 јануари 2023 12:00
8 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 МЕНАЏМЕНТ НА СОФТВЕРСКИ БАРАЊА М. СТЕВАНОВСКИ петок, 20 јануари 2023 12:00
2 СИСТЕМСКИ СОФТВЕР О. СИМОВ петок, 27 јануари 2023 12:00
3 НАПРЕДНО ВИЗУЕЛНО ПРОГРАМИРАЊЕ Г. БИЏОВСКИ сабота, 21 јануари 2023 12:00
4 ПСИХОЛОГИЈА НА БИЗНИСОТ В. ГАВРИЛОВА понеделник, 23 јануари 2023 12:00
9 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 РЕЛАЦИСКИ БАЗИ НА ПОДАТОЦИ А. ПЕТРОВСКИ вторник, 17 јануари 2023 12:00
2 НАПРЕДНА КОМПЈУТЕРСКА ГРАФИКА С. ПАНЕВ  понеделник, 23 јануари 2023  
3 ГИС ВО БИЗНИСОТ  С. МАНАСОВ вторник, 17 јануари 2023 12:00
4 ИНТЕЛИГЕНТНИ KNX СИСТЕМИ О. СИМОВ петок, 27 јануари 2023 12:00
10 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ЕЛЕКТРОНСКО УЧЕЊЕ С. ПАНЕВ  понеделник, 23 јануари 2023  
2 МЕТОДОЛОГИЈА И НАУЧНА ТЕОРИЈА С. МАЛЧЕСКИ понеделник, 30 јануари 2023 12:00

7 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1БЕЗБЕДНОСНО ИНЖЕНЕРСТВОЦ. МИТРЕВСКАвторник, 31 јануари 202312:00
2ДОВЕРЛИВОСТ И БЕЗБЕДНОСТ НА СИСТЕМИС. ЗИКОВСКАсабота, 28 јануари 202312:00
3БЕЗБЕДНОСТ ВО ТЕХНОЛОШКИ СИТЕМИЦ. МИТРЕВСКАвторник, 31 јануари 202312:00
4ЕРГОНОМСКО ПРОЕКТИРАЊЕЦ. МИТРЕВСКАвторник, 31 јануари 202312:00
5БЕЗБЕДНОСТ НА СТРАТЕШКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИС. БУНДАЛЕВСКИпонеделник, 30 јануари 202312:00
8 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1БЕЗБЕДНОСТ НА МАШИНИС. БУНДАЛЕВСКИпонеделник, 30 јануари 202312:00
2ИНЖЕНЕРСКА ЕКОНОМИЈАС. ЦВЕТКОВИЌсабота, 21 јануари 202312:00
3ПСИХОЛОГИЈА НА БИЗНИСВ. ГАВРИЛОВАпонеделник, 23 јануари 202312:00
4ТОКСИКОЛОГИЈАН. ГРУЕВСКАвторник, 31 јануари 202312:00
5ЕНЕРГЕТИКА И ОПКРУЖУВАЊЕС. БУНДАЛЕВСКИпонеделник, 30 јануари 202312:00
9 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ПРОЕКТИРАЊЕ И МЕНАЏМЕНТ СО СИСТЕМИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТАС. БУНДАЛЕВСКИпонеделник, 30 јануари 202312:00
2ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТАМ. ГРОЗДАНОВСКАвторник, 24 јануари 202312:00
3МЕНАЏМЕНТ НА ОДРЖУВАЊЕЛ. БУРEСКАсабота, 28 јануари 202312:00
4МЕНАЏМЕНТ НА ПРОЕКТИС. ЗИКОВСКАсабота, 28 јануари 202311:00
5ЗАШТИТА ОД ДЕЈСТВО НА ЕЛ. ЕНЕРГИЈАЛ. БУРEСКАсабота, 28 јануари 202312:00
10 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ ЗА БПРЉ. ВЧКОВпонеделник, 16 јануари 202312:00
2ОРГАНИЗАЦИСКИ МЕНАЏМЕНТС. ЦВЕТКОВИЌсабота, 21 јануари 202312:00
АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА
р.бр.предметпрофесор 
1ЛОКАЛНА САМОУПРАВАВ. СТАМЕВСКИпонеделник, 30 јануари 202312:00
2УПРАВУВАЊЕ СО ЈАВНИ СЛУЖБИИ. ЕФРЕМОВСКИпонеделник, 23 јануари 202312:00
3ЕТИКА И ОДГОВОРНОСТ ВО ЈАИ. ЕФРЕМОВСКИпонеделник, 23 јануари 202312:00
 АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИМ. МУСТАФИсабота, 28 јануари 202312:00
4ОРГАНИЗАЦИСКА КУЛТУРА, КОМ. И ОДНОСИ СО ЈАИ. ЕФРЕМОВСКИпонеделник, 23 јануари 202312:00
5ПРАВО НА НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИЖ. МИТРЕВСКИвторник, 24 јануари 202312:00
6ТЕОРИИ НА ОРГАНИЗАЦИЈАИ. ЕФРЕМОВСКИпонеделник, 23 јануари 202312:00
ГРАЃАНСКО ПРАВО 
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ОТШТЕТНО ПРАВОЖ. МИТРЕВСКИвторник, 24 јануари 202312:00
2АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИЕ. СПИРОСКАвторник, 17 јануари 202312:00
3СПОРЕДБЕНО ГРАЃАНСКО ПРАВОЖ. МИТРЕВСКИвторник, 24 јануари 202312:00
4ФИЛОЗОФИЈА НА ПРАВОТОЕ. ИЦОСКА сабота, 21 јануари 202312:00
5ГРАЃАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО НА ЕУЕ. СПИРОСКАвторник, 17 јануари 202312:00
6АРБИТРАЖНО ПРАВОЕ. СПИРОСКАвторник, 17 јануари 202312:00
КАЗНЕНО ПРАВО
р.бр.предметпрофесордатумчас
1КАЗНЕНО ПРАВНА ЗАШТИТА НА ПРАВАТА ОД ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОТМ. ГРОЗДАНОВСКАвторник, 24 јануари 202312:00
2КРИМИНАЛИСТИКАВ. СТАМЕВСКИпонеделник, 30 јануари 202312:00
3Медицинско казнено право М. ГРОЗДАНОВСКАвторник, 24 јануари 202312:00
4СПОРЕДБЕНО КАЗНЕНО ПРАВО М. ГРОЗДАНОВСКАвторник, 24 јануари 202312:00
5МАЛОЛЕТНИЧКО КАЗНЕНО ПРАВО В. СТАМЕВСКИпонеделник, 30 јануари 202312:00
6МЕЃУНАРОДНО КАЗНЕНО ПРАВОВ. СТАМЕВСКИпонеделник, 30 јануари 202312:00
7ПРАВДА И БНАТРЕШНИ РАБОТИ НА ЕУМ. КИЦЕВвторник, 25 јануари 202212:00
МЕЃУНАРОДНО ПРАВО ПРАВО НА ЕУ И ДИПЛОМАТИЈА
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ЗАЕДНИЧКА НАДВОРЕШНА И БЕЗБЕДНОСНА ПОЛИТИКАЕ. ИЦОСКА вторник, 24 јануари 202312:00
2МЕЃУНАРОДНИ ПОЛИТИЧКИ ОДНОСИЕ. ИЦОСКА вторник, 24 јануари 202312:00
3ЕВРОПСКО ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТЉ. СТЕФАНОВСКИ  
4МЕЃУНАРОДНО ДОГОВОРНО ПРАВО Н. ЛЕВИЌсабота, 21 јануари 202310:00
3ЈАВНА И ДРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЈАИ. ЕФРЕМОВСКИпонеделник, 23 јануари 202312:00
5МИРНО РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИЕ. ИЦОСКА сабота, 21 јануари 202312:00
7МЕЃУНАРОДНО ВОЕНО И ХУМ. ПРАВОТ. ЃОРГИЕВсреда, 18 јануари 202312:00
ФИНАНСИИ И ДЕЛОВНО ПРАВО
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ЦАРИНСКО ПРАВО М. МУСТАФИсабота, 28 јануари 202312:00
2ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ Љ. СТЕФАНОВСКИ  
3БАНКАРСКО ПРАВО Ј. АТАНАСОВСКАвторник, 17 јануари 202312:00
4БУЏЕТСКО ПРАВОВ. КОСТОВСКАвторник, 17 јануари 202311:00
5ДЕЛОВНИ ФИНАНСИИЈ. СИЛЈАНОСКАвторник, 31 јануари 202312:00
4ПРАВО НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ Ж. МИТРЕВСКИвторник, 24 јануари 202312:00
5ФИНАНСИРАЊЕ НА ЛОКАЛНА САМОУПРАВАГ. ГУЛЕВсабота, 21 јануари 202312:00

Битола

 
р.бр.предметпрофесор 
1Меѓународен менаџментЈ. АТАНАСОВСКАпонеделник, 16 јануари 202312:00
2Организациски менаџментЉ. ВЧКОВпеток, 20 јануари 202312:00
3Стратегиски менаџмент на чрГ. КРСТЕВСКАсреда, 18 јануари 202312:00
4Корпоративни финансиП. СТОЈАНОВАчетврток, 26 јануари 202312:00
5Организациски дизајн и промениГ. КРСТЕВСКАсреда, 18 јануари 202312:00
6Маркетинг менаџментЛ. ПЕТРЕСКАчетврток, 26 јануари 202312:00
8Економија на јавен секторН. ПОПОВСКИвторник, 17 јануари 202312:00
9Корпоративно управувањеП. СТОЈАНОВАчетврток, 26 јануари 202312:00
10Методологија на научно истражувачка работаП. СТОЈАНОВАчетврток, 26 јануари 202312:00
 
р.бр.предметпрофесор 
1Теорија на маркетингЛ. ПЕТРЕСКА четврток, 26 јануари 202312:00
2Маркетинг менаџментЛ. ПЕТРЕСКАчетврток, 26 јануари 202312:00
3Однесување на потрошувачиЈ. СИЛЈАНОВСКАпонеделник, 30 јануари 202312:00
4Политика на цениЈ. СИЛЈАНОВСКАпонеделник, 30 јануари 202312:00
5Организациски менаџментЉ. ВЧКОВпеток, 20 јануари 202312:00
6Меѓународен менаџментЈ. АТАНАСОВСКАпонеделник, 16 јануари 202312:00
7Политика на производ и промоцијаЛ. ПЕТРЕСКА четврток, 26 јануари 202312:00
8Маркетинг логистикаЈ. СИЛЈАНОВСКАпонеделник, 30 јануари 202312:00
9Корпоративно управувањеП. СТОЈАНОВАчетврток, 26 јануари 202312:00
10Методологија на научно истражувачка работаП. СТОЈАНОВАчетврток, 26 јануари 202312:00
ЕДНОГОДИШНИ СТУДИИ 
р.бр.предметпрофесор 
1Психички растројства, етиологија и дијагностикаД. БЕЛЕВСКАпонеделник, 16 јануари 202312:00
2Психолошки интервенции и третманиА. РИСТЕСКАпонеделник, 30 јануари 202312:00
3Психологија на здравје и болестС. АНЃЕЛКОСКАвторник, 24 јануари 202312:00
4
Основи на психотерапијаА. РИСТЕСКАпонеделник, 30 јануари 202312:00
5
Психолошко советувањеА. ЧУЧКОВАвторник, 31 јануари 202312:00
7Образовен менаџмент Ѓ. ЌИМОВАпонеделник, 16 јануари 202312:00
8Методологија на научно истражувачка работаЃ. ЌИМОВАпонеделник, 16 јануари 202312:00
ДВЕГОДИШНИ СТУДИИ – 7 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1Унапредување на менталното здравје во заедницата М. ПЕНДАРОВСКИвторник, 17 јануари 202312:00
2Дефектолошка дијагностика и рехабилитација на деца со атипичен развој А. РИСТЕСКАпонеделник, 30 јануари 202312:00
3Кризи во развојните фазиА. ЧУЧКОВАвторник, 31 јануари 202312:00
4Насилство во блиските врскиМ. ПЕНДАРОВСКИвторник, 17 јануари 202312:00
5
Образование на возрасни Г. П. НАЛЕВСКАсреда, 25 јануари 202312:00
6Социјална заштита во РСМС. Р. ЈОВАНОВСКАвторник, 31 јануари 202312:00
ДВЕГОДИШНИ СТУДИИ – 8 СЕМЕСТАР
7Проценка на личноста и психопатолошките отстапувањаВ. ГАВРИЛОВАпеток, 20 јануари 202312:00
8Психологија на агресивно однесувањеА. ЧУЧКОВАвторник, 31 јануари 202312:00
9Ментална хигиенаД. БЕЛЕВСКАпонеделник, 16 јануари 202312:00
10
Психосоцијална работа со деца и млади со деликвентно поведениеС. АНЃЕЛКОСКАвторник, 24 јануари 202312:00
11Професионална психодијагностикаС. АНЃЕЛКОСКАвторник, 24 јануари 202312:00
12Социјални вештини во интерперсоналните односиС. Р. ЈОВАНОВСКАвторник, 31 јануари 202312:00
ДВЕГОДИШНИ СТУДИИ – 9 СЕМЕСТАР
7Психолошки интервенции и третманиА. РИСТЕСКАпонеделник, 30 јануари 202312:00
8Психологија на здравје и болестС. АНЃЕЛКОСКАвторник, 24 јануари 202312:00
9Основи на психотерапијаА. РИСТЕСКАпонеделник, 30 јануари 202312:00
10
Психолошко соверувањеА. ЧУЧКОВАвторник, 31 јануари 202312:00
11Психички растројства, етиологија и дијагностикаД. БЕЛЕВСКАпонеделник, 16 јануари 202312:00
12
Образовен менаџментЃ. КИМОВАпонеделник, 16 јануари 202312:00
ДВЕГОДИШНИ СТУДИИ – 10 СЕМЕСТАР
12
Методологија на научно истражување со основи на статистикаЃ. КИМОВАпонеделник, 16 јануари 202312:00
ЕДНОГОДИШНИ СТУДИИ 
р.бр.предметпрофесор 
1Социјална заштита во РСМС. Р. ЈОВАНОВСКАвторник, 31 јануари 202312:00
2Насилство во блиските врски М. ПЕНДАРОВСКИвторник, 17 јануари 202312:00
3Психосоцијална работа со деца и млади со деликвентно однесувањеС. АНЃЕЛКОСКАвторник, 24 јануари 202312:00
4Основи на психотерапијаА. РИСТЕСКАпонеделник, 30 јануари 202312:00
5Психолошко советување А. ЧУЧКОВАвторник, 31 јануари 202312:00
6
Образовен менаџментЃ. ЌИМОВАпонеделник, 16 јануари 202312:00
12Методологија на научно истражување со основи на статистикаЃ. КИМОВАпонеделник, 16 јануари 202312:00
ДВЕГОДИШНИ СТУДИИ 
р.бр.предметпрофесор 
1Дефектолошка дијагностика и рехабилитација на деца со атипичен развој А. РИСТЕВСКАпонеделник, 30 јануари 202312:00
2Социјална перцепција и ставови С. Р. ЈОВАНОВСКАвторник, 31 јануари 202312:00
3
Образование на возрасни Г. П. НАЛЕВСКАсреда, 25 јануари 202312:00
4Унапредување на менталното здравје во заедницата М. ПЕНДАРОВСКИвторник, 17 јануари 202312:00
5Кризи во развојните фазиА. ЧУЧКОВАвторник, 31 јануари 202312:00
6Психолошки интервенции и третманиА. РИСТЕСКАпонеделник, 30 јануари 202312:00
ДВЕГОДИШНИ СТУДИИ 
р.бр.предметпрофесор 
1Основи на социјална работа и социјална политикаМ. ПЕНДАРОВСКИвторник, 17 јануари 202312:00
2Социологија на маргинализирани групиМ. ПЕНДАРОВСКИвторник, 17 јануари 202312:00
3Социјални вештини во интерперсоналните односиС. Р. ЈОВАНОВСКАвторник, 31 јануари 202312:00
4Ментална хигиенаД. БЕЛЕВСКАпонеделник, 16 јануари 202312:00
5Професионална психодијагностикаС. АНЃЕЛКОСКАвторник, 24 јануари 202312:00
6Психологија на здравје и болестС. АНЃЕЛКОСКАвторник, 24 јануари 202312:00
7Советувања во образование и кариераГ. П. НАЛЕВСКАсреда, 25 јануари 202312:00
ДВЕГОДИШНИ СТУДИИ 
1Социјална заштита во РСМС. Р. ЈОВАНОВСКАвторник, 31 јануари 202312:00
2Насилство во блиските врски М. ПЕНДАРОВСКИвторник, 17 јануари 202312:00
3Психосоцијална работа со деца и млади со деликвентно однесувањеС. АНЃЕЛКОСКАвторник, 24 јануари 202312:00
4Основи на психотерапијаА. РИСТЕСКАпонеделник, 30 јануари 202312:00
5Психолошко советување А. ЧУЧКОВАвторник, 31 јануари 202312:00
6
Образовен менаџментЃ. ЌИМОВАпонеделник, 16 јануари 202312:00
12Методологија на научно истражување со основи на статистикаЃ. КИМОВАпонеделник, 16 јануари 202312:00
7 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1КВАЛИТЕТ НА СОФТВЕР И ТЕСТИРАЊЕА. ПЕТРОВСКИпонеделник, 16 јануари 202312:00
2БЕЗБЕДНОСТ И КРИПТОГРАФИЈАМ. СТЕВАНОВСКИвторник, 24 јануари 202312:00
3ДИЗАЈН НА БИЗНИС СОФТВЕРС. МАНАСОВвторник, 24 јануари 202312:00
4КАКО ДА СЕ БИДЕ УСПЕШЕН ВО БИЗНИСОТС. МАНАСОВвторник, 24 јануари 202312:00
8 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1МЕНАЏМЕНТ НА СОФТВЕРСКИ БАРАЊАМ. СТЕВАНОВСКИвторник, 24 јануари 202312:00
2СИСТЕМСКИ СОФТВЕРО. СИМОВпеток, 27 јануари 202312:00
3НАПРЕДНО ВИЗУЕЛНО ПРОГРАМИРАЊЕГ. БИЏОВСКИпеток, 20 јануари 202312:00
4ПСИХОЛОГИЈА НА БИЗНИСОТВ. ГАВРИЛОВАпеток, 20 јануари 202312:00
9 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1РЕЛАЦИСКИ БАЗИ НА ПОДАТОЦИА. ПЕТРОВСКИпонеделник, 16 јануари 202312:00
2НАПРЕДНА КОМПЈУТЕРСКА ГРАФИКАС. ПАНЕВ  
3ГИС ВО БИЗНИСОТ С. МАНАСОВвторник, 24 јануари 202312:00
4ИНТЕЛИГЕНТНИ KNX СИСТЕМИО. СИМОВпеток, 27 јануари 202312:00
10 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ЕЛЕКТРОНСКО УЧЕЊЕМ. А. ЈАНКУЛОВСКАсреда, 25 јануари 202312:00
2МЕТОДОЛОГИЈА И НАУЧНА ТЕОРИЈАС. МАЛЧЕСКИвторник, 31 јануари 202312:00
7 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1БЕЗБЕДНОСНО ИНЖЕНЕРСТВОЦ. МИТРЕВСКАпонеделник, 30 јануари 202312:00
2ДОВЕРЛИВОСТ И БЕЗБЕДНОСТ НА СИСТЕМИС. ЗИКОВСКАсреда, 25 јануари 202316:00
3БЕЗБЕДНОСТ ВО ТЕХНОЛОШКИ СИТЕМИЦ. МИТРЕВСКАпонеделник, 30 јануари 202312:00
4ЕРГОНОМСКО ПРОЕКТИРАЊЕЦ. МИТРЕВСКАпонеделник, 30 јануари 202312:00
5БЕЗБЕДНОСТ НА СТРАТЕШКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИС. БУНДАЛЕВСКИвторник, 31 јануари 202312:00
8 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1БЕЗБЕДНОСТ НА МАШИНИС. БУНДАЛЕВСКИвторник, 31 јануари 202312:00
2ИНЖЕНЕРСКА ЕКОНОМИЈАС. ЦВЕТКОВИЌсабота, 28 јануари 202312:00
3ПСИХОЛОГИЈА НА БИЗНИСВ. ГАВРИЛОВАпеток, 20 јануари 202312:00
4ТОКСИКОЛОГИЈАН. ГРУЕВСКАпонеделник, 30 јануари 202312:00
5ЕНЕРГЕТИКА И ОПКРУЖУВАЊЕС. БУНДАЛЕВСКИвторник, 31 јануари 202312:00
9 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ПРОЕКТИРАЊЕ И МЕНАЏМЕНТ СО СИСТЕМИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТАС. БУНДАЛЕВСКИвторник, 31 јануари 202312:00
2ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТАМ. ГРОЗДАНОВСКАсреда, 25 јануари 202312:00
3МЕНАЏМЕНТ НА ОДРЖУВАЊЕЛ. БУРEСКАчетврток, 26 јануари 202316:00
4МЕНАЏМЕНТ НА ПРОЕКТИС. ЗИКОВСКАсреда, 25 јануари 202316:00
5ЗАШТИТА ОД ДЕЈСТВО НА ЕЛ. ЕНЕРГИЈАЛ. БУРEСКАчетврток, 26 јануари 202316:00
10 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ ЗА БПРЉ. ВЧКОВпеток, 20 јануари 202312:00
2ОРГАНИЗАЦИСКИ МЕНАЏМЕНТС. ЦВЕТКОВИЌсабота, 28 јануари 202312:00
АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА
р.бр. предмет професор  
1 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА В. СТАМЕВСКИ понеделник, 16 јануари 2023 12:00
2 УПРАВУВАЊЕ СО ЈАВНИ СЛУЖБИ И. ЕФРЕМОВСКИ вторник, 24 јануари 2023 12:00
3 ЕТИКА И ОДГОВОРНОСТ ВО ЈА И. ЕФРЕМОВСКИ вторник, 24 јануари 2023 12:00
  АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ М. МУСТАФИ сабота, 28 јануари 2023 13:30
4 ОРГАНИЗАЦИСКА КУЛТУРА, КОМ. И ОДНОСИ СО ЈА И. ЕФРЕМОВСКИ вторник, 24 јануари 2023 12:00
ГРАЃАНСКО ПРАВО 
р.бр. предмет професор датум час
1 ОТШТЕТНО ПРАВО Ж. МИТРЕВСКИ петок, 27 јануари 2023 12:00
2 АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ Е. СПИРОСКА понеделник, 16 јануари 2023 12:00
3 СПОРЕДБЕНО ГРАЃАНСКО ПРАВО Ж. МИТРЕВСКИ петок, 27 јануари 2023 12:00
4 ФИЛОЗОФИЈА НА ПРАВОТО Е. ИЦОСКА  петок, 27 јануари 2023 12:00
5 ГРАЃАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО НА ЕУ Е. СПИРОСКА понеделник, 16 јануари 2023 12:00
КАЗНЕНО ПРАВО
р.бр. предмет професор датум час
1 КАЗНЕНО ПРАВНА ЗАШТИТА НА ПРАВАТА ОД ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОТ М. ГРОЗДАНОВСКА среда, 25 јануари 2023 12:00
2 КРИМИНАЛИСТИКА В. СТАМЕВСКИ понеделник, 16 јануари 2023 12:00
3 Медицинско казнено право  М. ГРОЗДАНОВСКА среда, 25 јануари 2023 12:00
4 СПОРЕДБЕНО КАЗНЕНО ПРАВО  М. ГРОЗДАНОВСКА среда, 25 јануари 2023 12:00
5 МАЛОЛЕТНИЧКО КАЗНЕНО ПРАВО  В. СТАМЕВСКИ понеделник, 16 јануари 2023 12:00
МЕЃУНАРОДНО ПРАВО ПРАВО НА ЕУ И ДИПЛОМАТИЈА
р.бр. предмет професор датум час
1 ЗАЕДНИЧКА НАДВОРЕШНА И БЕЗБЕДНОСНА ПОЛИТИКА Е. ИЦОСКА  петок, 27 јануари 2023 12:00
2 МЕЃУНАРОДНИ ПОЛИТИЧКИ ОДНОСИ Е. ИЦОСКА  петок, 27 јануари 2023 12:00
3 ЕВРОПСКО ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ Е. СПИРОСКА понеделник, 16 јануари 2023 12:00
4 МЕЃУНАРОДНО ДОГОВОРНО ПРАВО  Н. ЛЕВИЌ   12:00
3 ЈАВНА И ДРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА И. ЕФРЕМОВСКИ вторник, 24 јануари 2023 12:00
5 МИРНО РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ Е. ИЦОСКА  петок, 27 јануари 2023 12:00
ФИНАНСИИ И ДЕЛОВНО ПРАВО
р.бр. предмет професор датум час
1 ЦАРИНСКО ПРАВО  М. МУСТАФИ сабота, 28 јануари 2023 13:30
2 ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ  Љ. СТЕФАНОСКИ

3 БАНКАРСКО ПРАВО  Ј. АТАНАСОВСКА понеделник, 16 јануари 2023 12:00
4 ПРАВО НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ  Ж. МИТРЕВСКИ петок, 27 јануари 2023 12:00
5 ФИНАНСИРАЊЕ НА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Г. ГУЛЕВ сабота, 28 јануари 2023 12:00