Распоред за испитна сесија во АПРИЛ 2022 – последипломски студии

Почитувани студенти,

Ве известуваме дека според донесената одлука, испитите во априлската сесија ќе се одржат со физичко присуство.

Студентите кои се запишани на кампус Свети Николе, ќе ги полагаат испитите во зададените термини од распоредот за кампус Свети Николе.
Студентите кои се запишани на кампус Битола, ќе ги полагаат испитите во зададените термини од распоредот за кампус Битола.

 

Свети Николе

 
р.бр. предмет професор датум час
1 Меѓународен менаџмент Ш. ИВАНОВСКА петок, 29 април 2022 10:00
2 Организациски менаџмент Љ. ВЧКОВ четврток, 28 април 2022 10:00 ч.
3 Стратегиски менаџмент на чр Г. КРСТЕВСКА среда, 11 мај 2022 13:00
4 Корпоративни финанси П. СТОЈАНОВА среда, 27 април 2022 10:00
5 Организациски дизајн и промени Ш. ИВАНОВСКА петок, 29 април 2022 11:00
6 Маркетинг менаџмент Л. ПЕТРЕСКА среда, 04 мај 2022 11:00
7 Меѓународни пазари на труд Е. СТЕВАНОВСКА сабота, 07 мај 2022 11:00
8 Економија на јавен сектор Н. ПОПОВСКИ четврток, 05 мај 2022 12:30
9 Корпоративно управување П. СТОЈАНОВА среда, 27 април 2022 09:00
10 Методологија на научно истражувачка работа П. СТОЈАНОВА среда, 27 април 2022 11:00
АПРИЛ 2022  
Маркетинг менаџмент (4+1)  
           
   
р.бр. предмет професор датум час  
1 Теорија на маркетинг Л. ПЕТРЕСКА  среда, 04 мај 2022 09:00 предавална 1
2 Маркетинг менаџмент Л. ПЕТРЕСКА среда, 04 мај 2022 11:00 предавална 1
3 Однесување на потрошувачи Ј. СИЛЈАНОВСКА среда, 27 април 2022 10:30 предавална 6
4 Политика на цени Ш. ИВАНОВСКА петок, 29 април 2022 10:00 ч. предавална 1
5 Организациски менаџмент Љ. ВЧКОВ четврток, 28 април 2022 10:00 ч. предавална 6
6 Меѓународен менаџмент Ш. ИВАНОВСКА петок, 29 април 2022 11:00 ч. предавална 1
7 Политика на производ и промоција Л. ПЕТРЕСКА  среда, 04 мај 2022 10:00 предавална 1
8 Маркетинг логистика Ј. СИЛЈАНОВСКА среда, 27 април 2022 10:30 предавална 6
9 Корпоративно управување П. СТОЈАНОВА среда, 27 април 2022 09:00 предавална 1
10 Методологија на научно истражувачка работа П. СТОЈАНОВА среда, 27 април 2022 11:00 предавална 1
АПРИЛ 2022 
КЛИНИЧКА И СОВЕТОДАВНА ПСИХОЛОГИЈА 
      
ЕДНОГОДИШНИ СТУДИИ  
р.бр.предметпрофесордатумчас 
1Психички растројства, етиологија и дијагностикаД. БЕЛЕВСКАсреда, 04 мај 202212:00предавална 8
2Психолошки интервенции и третманиА. РИСТЕСКАсреда, 27 април 202210:00предавална 6
3Психологија на здравје и болестС. АНЃЕЛКОСКАпонеделник, 09 мај 202212:00предавална 1
4Основи на психотерапијаА. РИСТЕВСКАсреда, 27 април 202211:00предавална 6
5
Психолошко соверувањеА. ЧУЧКОВАпеток, 06 мај 202210:00предавална 1
7Образовен менаџмент Ѓ. ЌИМОВАвторник, 03 мај 202212:00предавална 8
8Унапредување на менталното здравје во заедницата М. ПЕНДАРОВСКИвторник, 26 април 202209:00 ч.предавална 8
СТАРА ПРОГРАМА 
9Методологија и научна теоријаЃ. ЌИМОВАвторник, 03 мај 202212:00предавална 8
10Организациски менаџментЉ. ВЧКОВ четврток, 28 април 2022 10:00ч.предавална 6
11Здравствена психологијаД. БЕЛЕВСКАсреда, 04 мај 202212:00предавална 8
АПРИЛ 2022 
КЛИНИЧКА И СОВЕТОДАВНА ПСИХОЛОГИЈА 
      
ДВЕГОДИШНИ СТУДИИ  
р.бр.предметпрофесордатумчас 
1Унапредување на менталното здравје во заедницата М. ПЕНДАРОВСКИвторник, 26 април 202209:00предавална 8
2Дефектолошка дијагностика и рехабилитација на деца со атипичен развој А. РИСТЕВСКАсреда, 27 април 202210:00предавална 6
3Кризи во развојните фазиА. ЧУЧКОВАпеток, 06 мај 202210:00предавална 1
4Насилство во блиските врскиМ. ПЕНДАРОВСКИвторник, 26 април 202209:00 ч.предавална 8
5
Образование на возрасни Г. П. НАЛЕВСКАсреда, 27 април 202211:00предавална 8
6Социјална заштита во РСМС. Р. ЈОВАНОВСКАсреда, 11 мај 202209:30предавална 6
ДВЕГОДИШНИ СТУДИИ  
7Психолошки интервенции и третманиА. РИСТЕСКАсреда, 27 април 202210:00предавална 6
8Психологија на здравје и болестС. АНЃЕЛКОСКАпонеделник, 09 мај 202212:00предавална 1
9Основи на психотерапијаА. РИСТЕВСКАсреда, 27 април 202211:00предавална 6
10
Психолошко соверувањеА. ЧУЧКОВАпеток, 06 мај 202210:00предавална 1
11Образовен менаџмент Ѓ. ЌИМОВАвторник, 03 мај 202212:00предавална 8
12Унапредување на менталното здравје во заедницата М. ПЕНДАРОВСКИвторник, 26 април 202209:00 ч.предавална 8
14Организациски менаџментЉ. ВЧКОВчетврток, 28 април 202210:00 ч.предавална 6
СТАРА ПРОГРАМА 
1Здравствена психологијаД. БЕЛЕВСКАсреда, 04 мај 202212:00предавална 8
2Психички растројства, етиологија и дијагностикаД. БЕЛЕВСКАсреда, 04 мај 202212:00предавална 8
3Ментална хигиенаД. БЕЛЕВСКАсреда, 04 мај 202212:00предавална 8
4Проценка на личноста и психопатолошките отстапувања    
5
Методологија и научна теоријаЃ. ЌИМОВАвторник, 03 мај 202212:00предавална 8
АПРИЛ 2022 
ПСИХОЛОГИЈА ВО СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
      
ЕДНОГОДИШНИ СТУДИИ  
р.бр.предметпрофесордатумчас 
1Социјална заштита во РСМС. Р. ЈОВАНОВСКАсреда, 11 мај 202209:30предавална 6
2Насилство во блиските врски М. ПЕНДАРОВСКИвторник, 26 април 202209:00 ч.предавална 8
3Психосоцијална работа со деца и млади со деликвентно однесувањеС. АНЃЕЛКОСКАпонеделник, 09 мај 202212:00предавална 1
4Основи на психотерапијаА. РИСТЕСКАсреда, 27 април 202211:00предавална 6
5Психолошко советување А. ЧУЧКОВАпеток, 06 мај 202210:00предавална 1
6Образовен менаџментЃ. ЌИМОВАвторник, 03 мај 202212:00предавална 8
СТАРА ПРОГРАМА 
7Семејна терапијаД. БЕЛЕВСКАсреда, 04 мај 202212:00предавална 8
8Психологија на заедницата М. ПЕНДАРОВСКИвторник, 26 април 202209:00 ч.предавална 8
9Унапредување на менталното здравје во заедницата М. ПЕНДАРОВСКИвторник, 26 април 202209:00 ч.предавална 8
10Методологија и научна теоријаЃ. ЌИМОВАвторник, 03 мај 202212:00предавална 8
11Организациски менаџментЉ. ВЧКОВчетврток, 28 април 202210:00 ч.предавална 6
АПРИЛ 2022 
ПСИХОЛОГИЈА ВО СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
      
ДВЕГОДИШНИ СТУДИИ  
р.бр.предметпрофесордатумчас 
1Дефектолошка дијагностика и рехабилитација на деца со атипичен развој А. РИСТЕВСКАсреда, 27 април 202210:00предавална 6
2Социјална перцепција и ставови С. Р. ЈОВАНОВСКАсреда, 11 мај 202209:30предавална 6
3
Образование на возрасни Г. П. НАЛЕВСКАсреда, 04 мај 202211:00предавална 8
4Унапредување на менталното здравје во заедницата М. ПЕНДАРОВСКИвторник, 26 април 202209:00 ч.предавална 8
5Кризи во развојните фазиА. ЧУЧКОВАпеток, 06 мај 202210:00предавална 1
6Психолошки интервенции и третманиА. РИСТЕСКАсреда, 27 април 202210:00 ч.предавална 6
ДВЕГОДИШНИ СТУДИИ  
р.бр.предметпрофесордатумчас 
1Социјална заштита во РСМС. Р. ЈОВАНОВСКАсреда, 11 мај 202209:30предавална 6
2Насилство во блиските врски М. ПЕНДАРОВСКИвторник, 26 април 202209:00 ч.предавална 8
3Психосоцијална работа со деца и млади со деликвентно однесувањеС. АНЃЕЛКОСКАпонеделник, 09 мај 202212:00предавална 1
4Основи на психотерапијаА. РИСТЕСКАсреда, 27 април 202211:00предавална 6
5Психолошко советување А. ЧУЧКОВАпеток, 06 мај 202210:00предавална 1
6Образовен менаџментЃ. ЌИМОВАвторник, 03 мај 202212:00предавална 8
СТАРА ПРОГРАМА 
7Семејна терапијаД. БЕЛЕВСКАсреда, 04 мај 202212:00предавална 8
8Психологија на заедницата М. ПЕНДАРОВСКИвторник, 26 април 202209:00 ч.предавална 8
10Ментална хигиена и советување    
11Методологија и научна теоријаЃ. ЌИМОВАвторник, 03 мај 202212:00предавална 8
12Организациски менаџментЉ. ВЧКОВчетврток, 28 април 202210:00 ч.предавална 6
АПРИЛ 2022  
КОМПЈУТЕРСКИ СИСТЕМИ И МРЕЖИ  
           
 7 СЕМЕСТАР  
р.бр. предмет професор датум час  
1 НАПРЕДНИ ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИ О. СИМОВ среда, 27 април 2022 12:30 ч.  информатика 1 (горе)
2 БЕЗБЕДНОСТ И КРИПТОГРАФИЈА М. СТЕВАНОВСКИ вторник, 26 април 2022 10:00 информатика 2 (доле)
3 ГИС ВО БИЗНИСОТ С. МАНАСОВ среда, 27 април 2022 11:00 ч. информатика 2 (доле)
4 МОБИЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОГРАМИРАЊЕ Х. САЛКИЧ понеделник, 09 мај 2022 09:00 информатика 2 (доле)
 8 СЕМЕСТАР  
р.бр. предмет професор датум час  
1 СЕНЗОРСКИ СИСТЕМИ Х. САЛКИЧ понеделник, 09 мај 2022 09:00 информатика 2 (доле)
2 Е-БИЗНИС, АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЈН С. МАНАСОВ среда, 27 април 2022 11:00 ч. информатика 2 (доле)
3 НАПРЕДНА КОМПЈУТЕРСКА ГРРАФИКА Г. БИЏОВСКИ вторник, 03 мај 2022 12:00 информатика 2 (доле)
4 КАКО ДА СЕ БИДЕ УСПЕШЕН ВО БИЗНИСОТ С. МАНАСОВ среда, 27 април 2022 11:00 ч. информатика 2 (доле)
9 СЕМЕСТАР  
р.бр. предмет професор датум час  
1 БИОИНФОРМАТИКА О. СИМОВ среда, 27 април 2022 12:30 ч.  информатика 1 (горе)
2 МРЕЖНИ АНАЛИЗИ ВО ГИС С. МАНАСОВ среда, 27 април 2022 11:00 ч. информатика 2 (доле)
3 ЕЛЕКТРОНСКО УЧЕЊЕ С. МАНАСОВ среда, 27 април 2022 11:00 ч. информатика 2 (доле)
4 СИСТЕМСКИ СОФТВЕР О. СИМОВ среда, 27 април 2022 12:30 ч.  информатика 1 (горе)
10 СЕМЕСТАР  
р.бр. предмет професор датум час  
1 НАПРЕДНО ВИЗУЕЛНО ПРОГРАМИРАЊЕ Г. БИЏОВСКИ вторник, 03 мај 2022 12:00 информатика 2 (доле)
2 МЕТОДОЛОГИЈА И НАУЧНА ТЕОРИЈА С. МАЛЧЕСКИ вторник, 03 мај 2022 12:00 ч. предавална 1
АПРИЛ 2022 
СОФТВЕРСКИ ТЕХНОЛОГИИ 
      
7 СЕМЕСТАР 
р.бр.предметпрофесордатумчас 
1КВАЛИТЕТ НА СОФТВЕР И ТЕСТИРАЊЕА. ПЕТРОВСКИвторник, 26 април 202212:00 ч. информатика 1 (горе)
2БЕЗБЕДНОСТ И КРИПТОГРАФИЈАМ. СТЕВАНОВСКИвторник, 26 април 202210:00информатика 2 (доле)
3ДИЗАЈН НА БИЗНИС СОФТВЕРА. ПЕТРОВСКИвторник, 26 април 202212:00 ч. информатика 2 (доле)
4КАКО ДА СЕ БИДЕ УСПЕШЕН ВО БИЗНИСОТС. ПАНЕВчетврток, 05 мај 202208:30 ч.предавална 8
8 СЕМЕСТАР 
р.бр.предметпрофесордатумчас 
1МЕНАЏМЕНТ НА СОФТВЕРСКИ БАРАЊАМ. СТЕВАНОВСКИвторник, 26 април 202210:00информатика 2 (доле)
2СИСТЕМСКИ СОФТВЕРО. СИМОВсреда, 27 април 202212:30 ч. информатика 1 (горе)
3НАПРЕДНО ВИЗУЕЛНО ПРОГРАМИРАЊЕГ. БИЏОВСКИвторник, 03 мај 202212:00информатика 2 (доле)
4ПСИХОЛОГИЈА НА БИЗНИСОТЃ. КИМОВАвторник, 03 мај 202212:00 ч. предавална 8
9 СЕМЕСТАР 
р.бр.предметпрофесордатумчас 
1РЕЛАЦИСКИ БАЗИ НА ПОДАТОЦИА. ПЕТРОВСКИвторник, 26 април 202212:00 ч. информатика 1 (горе)
2НАПРЕДНА КОМПЈУТЕРСКА ГРАФИКАГ. БИЏОВСКИвторник, 03 мај 202212:00информатика 2 (доле)
3ГИС ВО БИЗНИСОТ С. МАНАСОВсреда, 27 април 202211:00 ч.информатика 2 (доле)
4ИНТЕЛИГЕНТНИ KNX СИСТЕМИО. СИМОВсреда, 27 април 202212:30 ч. информатика 1 (горе)
10 СЕМЕСТАР 
р.бр.предметпрофесордатумчас 
1ЕЛЕКТРОНСКО УЧЕЊЕС. ПАНЕВчетврток, 05 мај 202208:30предавална 8
2МЕТОДОЛОГИЈА И НАУЧНА ТЕОРИЈАС. МАЛЧЕСКИвторник, 03 мај 202212:00 ч.предавална 1

 

АПРИЛ 2022  
БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА  
           
7 СЕМЕСТАР  
р.бр. предмет професор датум час  
1 БЕЗБЕДНОСНО ИНЖЕНЕРСТВО Ц. МИТРЕВСКА среда, 04 мај 2022 11:00 ч. информатика 2 (доле)
2 ДОВЕРЛИВОСТ И БЕЗБЕДНОСТ НА СИСТЕМИ С. ЗИКОВСКА сабота, 30 април 2022 10:00 ч. предавална 6
3 БЕЗБЕДНОСТ ВО ТЕХНОЛОШКИ СИТЕМИ Ц. МИТРЕВСКА среда, 04 мај 2022 11:00 ч. информатика 2 (доле)
4 ЕРГОНОМСКО ПРОЕКТИРАЊЕ Ц. МИТРЕВСКА среда, 04 мај 2022 11:00 ч. информатика 2 (доле)
5 БЕЗБЕДНОСТ НА СТРАТЕШКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ С. БУНДАЛЕВСКИ петок, 29 април 2022 12:00 предавална 8
8 СЕМЕСТАР  
р.бр. предмет професор датум час  
1 БЕЗБЕДНОСТ НА МАШИНИ С. БУНДАЛЕВСКИ петок, 29 април 2022 11:00 предавална 8
2 ИНЖЕНЕРСКА ЕКОНОМИЈА С. ЦВЕТКОВИЌ четврток, 28 април 2022 14:00 ч. информатика 1 (горе)
3 ИНЖЕНЕРСКА ЕКОНОМИЈА Ј. СИЛЈАНОВСКА среда, 27 април 2022 10:30 ч. предавална 6
4 ТОКСИКОЛОГИЈА Н. ГРУЕВСКА вторник, 03 мај 2022 11:00 ч. предавална 6
5 ЕНЕРГЕТИКА И ОПКРУЖУВАЊЕ С. БУНДАЛЕВСКИ петок, 29 април 2022 12:00 предавална 8
9 СЕМЕСТАР  
р.бр. предмет професор датум час  
1 ПРОЕКТИРАЊЕ И МЕНАЏМЕНТ СО СИСТЕМИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА С. БУНДАЛЕВСКИ петок, 29 април 2022 12:00 предавална 8
2 ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА М. ГРОЗДАНОВСКА сабота, 30 април 2022 12:00 предавална 1
3 МЕНАЏМЕНТ НА ОДРЖУВАЊЕ Л. БУРEСКА сабота, 30 април 2022 12:00 ч.  предавална 8
4 МЕНАЏМЕНТ НА ПРОЕКТИ С. ЗИКОВСКА сабота, 30 април 2022 10:00 ч. предавална 6
5 ЗАШТИТА ОД ДЕЈСТВО НА ЕЛ. ЕНЕРГИЈА Л. БУРEСКА сабота, 30 април 2022 11:30 ч.  предавална 8
10 СЕМЕСТАР  
р.бр. предмет професор датум час  
1 МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ ЗА БПР Љ. ВЧКОВ среда, 27 април 2022 15:00 ч. предавална 6
2 ОРГАНИЗАЦИСКИ МЕНАЏМЕНТ С. ЦВЕТКОВИЌ четврток, 28 април 2022 14:00 ч. информатика 1 (горе)
3 ПСИХОЛОГИЈА НА БИЗНИС В. ГАВРИЛОВА среда, 04 мај 2022 10:00 информатика 1 (горе)
4 АКАДЕМСКО ПИШУВАЊЕ И. ЕФРЕМОВСКИ вторник, 26 април 2022 13:00 предавална 6
АПРИЛ 2022 
ПРАВНИ НАУКИ 
      
АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА 
р.бр.предметпрофесордатумчас 
1ЛОКАЛНА САМОУПРАВАВ. СТАМЕВСКИпеток, 06 мај 202212:00предавална 6
2УПРАВУВАЊЕ СО ЈАВНИ СЛУЖБИИ. ЕФРЕМОВСКИвторник, 26 април 202211:00предавална 6
3ЕТИКА И ОДГОВОРНОСТ ВО ЈАИ. ЕФРЕМОВСКИвторник, 26 април 202213:00предавална 6
4ОРГАНИЗАЦИСКА КУЛТУРА, КОМ. И ОДНОСИ СО ЈАИ. ЕФРЕМОВСКИвторник, 26 април 202213:00предавална 6
5ПРАВО НА НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИЖ. МИТРЕВСКИсабота, 30 април 202210:00 ч.предавална 1
6ТЕОРИНА НА ОРГАНИЗАЦИЈАИ. ЕФРЕМОВСКИвторник, 26 април 202213:00предавална 6
ГРАЃАНСКО ПРАВО  
р.бр.предметпрофесордатумчас 
1ОТШТЕТНО ПРАВОА. ИЛИЕВСКИчетврток, 05 мај 202211:00предавална 1
2АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИЕ. СПИРОСКАпонеделник, 09 мај 202211:00предавална 6
3СПОРЕДБЕНО ГРАЃАНСКО ПРАВОЕ. СПИРОСКАпонеделник, 09 мај 202211:00предавална 6
4ФИЛОЗОФИЈА НА ПРАВОТОВ. СТАМЕВСКИпеток, 06 мај 202212:00предавална 6
5ГРАЃАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО НА ЕУА. ИЛИЕВСКИчетврток, 05 мај 202211:00предавална 1
КАЗНЕНО ПРАВО 
р.бр.предметпрофесордатумчас 
1КАЗНЕНО ПРАВНА ЗАШТИТА НА ПРАВАТА ОД ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОТМ. ГРОЗДАНОВСКАсабота, 30 април 202212:00предавална 1
2КРИМИНАЛИСТИКАВ. СТАМЕВСКИпеток, 06 мај 202212:00предавална 6
3Медицинско казнено право М. ГРОЗДАНОВСКАсабота, 30 април 202212:00предавална 1
4СПОРЕДБЕНО КАЗНЕНО ПРАВО М. ГРОЗДАНОВСКАсабота, 30 април 202212:00предавална 1
5МАЛОЛЕТНИЧКО КАЗНЕНО ПРАВО М. КИЦЕВпеток, 29 април 202210:00информатика 2 (доле)
6ПРАВДА И БНАТРЕШНИ РАБОТИ НА ЕУВ. СТАМЕВСКИпеток, 06 мај 202212:00предавална 6
МЕЃУНАРОДНО ПРАВО ПРАВО НА ЕУ И ДИПЛОМАТИЈА 
р.бр.предметпрофесордатумчас 
1ЗАЕДНИЧКА НАДВОРЕШНА И БЕЗБЕДНОСНА ПОЛИТИКАЕ. ИЦОСКА четврток, 28 април 202211:00предавална 1
2МЕЃУНАРОДНИ ПОЛИТИЧКИ ОДНОСИЕ. ИЦОСКА четврток, 28 април 202211:00предавална 1
3ЕВРОПСКО ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТЉ. СТЕФАНОВСКИсреда, 27 април 202211:00предавална 1
4МЕЃУНАРОДНО ДОГОВОРНО ПРАВО А. ИЛИЕВСКИчетврток, 05 мај 202211:00предавална 1
5МИРНО РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИЕ. ИЦОСКА четврток, 28 април 202211:00предавална 1
ФИНАНСИИ И ДЕЛОВНО ПРАВО 
р.бр.предметпрофесордатумчас 
1ЦАРИНСКО ПРАВО Е. СПИРОСКАпонеделник, 09 мај 202211:00предавална 6
2ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ Е. СПИРОСКАпонеделник, 09 мај 202211:00предавална 6
3БАНКАРСКО ПРАВО Г. ГУЛЕВсабота, 30 април 202212:00предавална 8
4ПРАВО НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ А. ИЛИЕВСКИчетврток, 05 мај 202211:00предавална 1
5ФИНАНСИРАЊЕ НА ЛОКАЛНА САМОУПРАВАЈ. АТАНАСОВСКАвторник, 26 април 202211:00предавална 1

 

Битола

АПРИЛ 2022  
МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ  
           
   
р.бр. предмет професор датум час  
1 Меѓународен менаџмент Ш. ИВАНОВСКА вторник, 26 април 2022 13:00  предавална 6
2 Организациски менаџмент Љ. ВЧКОВ четврток, 05 мај 2022 10:00  предавална 8
3 Стратегиски менаџмент на чр Г. КРСТЕВСКА сабота, 07 мај 2022 11:00  предавална 9
4 Корпоративни финанси П. СТОЈАНОВА сабота, 07 мај 2022 11:00  предавална 2
5 Организациски дизајн и промени Ш. ИВАНОВСКА вторник, 26 април 2022 13:00  предавална 6
6 Маркетинг менаџмент Л. ПЕТРЕСКА вторник, 26 април 2022 11:00  предавална 9
7 Меѓународни пазари на труд Е. СТЕВАНОВСКА сабота, 30 април 2022 11:00  предавална 8
8 Економија на јавен сектор Н. ПОПОВСКИ вторник, 03 мај 2022 12:00  предавална 5
9 Корпоративно управување П. СТОЈАНОВА сабота, 07 мај 2022 11:00  предавална 2
10 Методологија на научно истражувачка работа П. СТОЈАНОВА сабота, 07 мај 2022 11:00  предавална 2
АПРИЛ 2022 
Маркетинг менаџмент (4+1) 
      
  
р.бр.предметпрофесордатумчас 
1Теорија на маркетингЛ. ПЕТРЕСКА вторник, 26 април 202211:00 предавална 9
2Маркетинг менаџментЛ. ПЕТРЕСКАвторник, 26 април 202211:00 предавална 9
3Однесување на потрошувачиЈ. СИЛЈАНОВСКАвторник, 26 април 202209:00 предавална 8
4Политика на цениШ. ИВАНОВСКАвторник, 26 април 202213:00 предавална 6
5Организациски менаџментЉ. ВЧКОВчетврток, 05 мај 202210:00 предавална 8
6Меѓународен менаџментШ. ИВАНОВСКАвторник, 26 април 202213:00 предавална 6
7Политика на производ и промоцијаЛ. ПЕТРЕСКА вторник, 26 април 202213:00 предавална 9
8Маркетинг логистикаЈ. СИЛЈАНОВСКАвторник, 26 април 202209:00 предавална 8
9Корпоративно управувањеП. СТОЈАНОВАсабота, 07 мај 202211:00 предавална 2
10Методологија на научно истражувачка работаП. СТОЈАНОВАсабота, 07 мај 202211:00 предавална 2

 

АПРИЛ 2022 
КЛИНИЧКА И СОВЕТОДАВНА ПСИХОЛОГИЈА 
      
ЕДНОГОДИШНИ СТУДИИ  
р.бр.предметпрофесордатумчас 
1Психички растројства, етиологија и дијагностикаД. БЕЛЕВСКАчетврток, 05 мај 202211:00 предавална 6
2Психолошки интервенции и третманиА. РИСТЕСКАвторник, 26 април 202217:30 предавална 5
3Психологија на здравје и болестС. АНЃЕЛКОСКАвторник, 03 мај 202213:00 предавална 8
4Основи на психотерапијаА. РИСТЕВСКАвторник, 26 април 202217:30 предавална 5
5
Психолошко соверувањеА. ЧУЧКОВАпонеделник, 09 мај 202211:00 предавална 5
7Образовен менаџмент Ѓ. ЌИМОВАсреда, 11 мај 202210:00 предавална 9
8Унапредување на менталното здравје во заедницата М. ПЕНДАРОВСКИсреда, 27 април 202209:00 ч. предавална 6
СТАРА ПРОГРАМА 
9Методологија и научна теоријаЃ. ЌИМОВАсреда, 11 мај 202210:00 предавална 9
10Организациски менаџментЉ. ВЧКОВчетврток, 05 мај 202214:00 ч. предавална 8
11Здравствена психологијаД. БЕЛЕВСКАчетврток, 05 мај 202211:00 предавална 6
АПРИЛ 2022 
КЛИНИЧКА И СОВЕТОДАВНА ПСИХОЛОГИЈА 
      
ДВЕГОДИШНИ СТУДИИ  
р.бр.предметпрофесордатумчас 
1Унапредување на менталното здравје во заедницата М. ПЕНДАРОВСКИсреда, 27 април 202211:00 предавална 6
2Дефектолошка дијагностика и рехабилитација на деца со атипичен развој А. РИСТЕВСКАвторник, 26 април 202217:30 предавална 5
3Кризи во развојните фазиА. ЧУЧКОВАпонеделник, 09 мај 202211:00 предавална 5
4Насилство во блиските врскиМ. ПЕНДАРОВСКИсреда, 27 април 202209:00 ч. предавална 6
5
Образование на возрасни Г. П. НАЛЕВСКАпеток, 29 април 202211:00 предавална 5
6Социјална заштита во РСМС. Р. ЈОВАНОВСКАсабота, 07 мај 202211:30 предавална 5
ДВЕГОДИШНИ СТУДИИ  
7Психолошки интервенции и третманиА. РИСТЕСКАвторник, 26 април 202217:30 предавална 5
8Психологија на здравје и болестС. АНЃЕЛКОСКАвторник, 03 мај 202213:00 предавална 8
9Основи на психотерапијаА. РИСТЕВСКАвторник, 26 април 202217:30 предавална 5
10
Психолошко соверувањеА. ЧУЧКОВАпонеделник, 09 мај 202211:00 предавална 5
11Образовен менаџмент Ѓ. ЌИМОВАсреда, 11 мај 202210:00 предавална 9
12Унапредување на менталното здравје во заедницата М. ПЕНДАРОВСКИсреда, 27 април 202209:00 ч. предавална 6
14Организациски менаџментЉ. ВЧКОВчетврток, 05 мај 202214:00 ч. предавална 8
СТАРА ПРОГРАМА 
1Здравствена психологијаД. БЕЛЕВСКАчетврток, 05 мај 202211:00 предавална 6
2Психички растројства, етиологија и дијагностикаД. БЕЛЕВСКАчетврток, 05 мај 202211:00 предавална 6
3Ментална хигиенаД. БЕЛЕВСКАчетврток, 05 мај 202211:00 предавална 6
4Проценка на личноста и психопатолошките отстапувања    
5
Методологија и научна теоријаЃ. ЌИМОВАсреда, 11 мај 202210:00 предавална 9

 

АПРИЛ 2022 
ПСИХОЛОГИЈА ВО СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
      
ЕДНОГОДИШНИ СТУДИИ  
р.бр.предметпрофесордатумчас 
1Социјална заштита во РСМС. Р. ЈОВАНОВСКАсабота, 07 мај 202211:30 предавална 5
2Насилство во блиските врски М. ПЕНДАРОВСКИсреда, 27 април 202209:00 ч. предавална 6
3Психосоцијална работа со деца и млади со деликвентно однесувањеС. АНЃЕЛКОСКАвторник, 03 мај 202213:00 предавална 8
4Основи на психотерапијаА. РИСТЕСКАвторник, 26 април 202217:30 предавална 5
5Психолошко советување А. ЧУЧКОВАпонеделник, 09 мај 202211:00 предавална 5
6Образовен менаџментЃ. ЌИМОВАсреда, 11 мај 202210:00 предавална 9
СТАРА ПРОГРАМА 
7Семејна терапијаД. БЕЛЕВСКАчетврток, 05 мај 202211:00 предавална 6
8Психологија на заедницата М. ПЕНДАРОВСКИсреда, 27 април 202209:00 ч. предавална 6
9Унапредување на менталното здравје во заедницата М. ПЕНДАРОВСКИсреда, 27 април 202209:00 ч. предавална 6
10Методологија и научна теоријаЃ. ЌИМОВАсреда, 11 мај 202210:00 предавална 9
11Организациски менаџментЉ. ВЧКОВчетврток, 05 мај 202214:00 ч. предавална 8

 

АПРИЛ 2022 
ПСИХОЛОГИЈА ВО СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
      
ДВЕГОДИШНИ СТУДИИ  
р.бр.предметпрофесордатумчас 
1Дефектолошка дијагностика и рехабилитација на деца со атипичен развој А. РИСТЕВСКАвторник, 26 април 202217:30 предавална 5
2Социјална перцепција и ставови С. Р. ЈОВАНОВСКАсреда, 11 мај 202211:30 предавална 5
3
Образование на возрасни Г. П. НАЛЕВСКАпеток, 29 април 202211:00 предавална 5
4Унапредување на менталното здравје во заедницата М. ПЕНДАРОВСКИсреда, 27 април 202209:00 ч. предавална 6
5Кризи во развојните фазиА. ЧУЧКОВАпонеделник, 09 мај 202211:00 предавална 5
6Психолошки интервенции и третманиА. РИСТЕСКАвторник, 26 април 202211:00 ч. предавална 5
ДВЕГОДИШНИ СТУДИИ  
р.бр.предметпрофесордатумчас 
1Социјална заштита во РСМС. Р. ЈОВАНОВСКАсреда, 11 мај 202211:30 предавална 5
2Насилство во блиските врски М. ПЕНДАРОВСКИсреда, 27 април 202209:00 ч. предавална 6
3Психосоцијална работа со деца и млади со деликвентно однесувањеС. АНЃЕЛКОСКАвторник, 03 мај 202213:00 предавална 8
4Основи на психотерапијаА. РИСТЕСКАвторник, 26 април 202217:30 предавална 5
5Психолошко советување А. ЧУЧКОВАпонеделник, 09 мај 202211:00 предавална 5
6Образовен менаџментЃ. ЌИМОВАсреда, 11 мај 202210:00 предавална 9
СТАРА ПРОГРАМА 
7Семејна терапијаД. БЕЛЕВСКАчетврток, 05 мај 202211:00 предавална 6
8Психологија на заедницата М. ПЕНДАРОВСКИсреда, 27 април 202209:00 ч. предавална 6
10Ментална хигиена и советување    
11Методологија и научна теоријаЃ. ЌИМОВАсреда, 11 мај 202210:00 предавална 9
12Организациски менаџментЉ. ВЧКОВчетврток, 05 мај 202214:00 ч. предавална 8

 

АПРИЛ 2022 
КОМПЈУТЕРСКИ СИСТЕМИ И МРЕЖИ 
      
 7 СЕМЕСТАР 
р.бр.предметпрофесордатумчас 
1НАПРЕДНИ ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИО. СИМОВсреда, 27 април 202211:00 ч.  предавална 3
2БЕЗБЕДНОСТ И КРИПТОГРАФИЈАМ. СТЕВАНОВСКИпонеделник, 09 мај 202213:00 ч.  предавална 6
3ГИС ВО БИЗНИСОТС. МАНАСОВсреда, 27 април 202209:00 ч. предавална 2
4МОБИЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОГРАМИРАЊЕХ. САЛКИЧпонеделник, 09 мај 202214:00 предавална 1
 8 СЕМЕСТАР 
р.бр.предметпрофесордатумчас 
1СЕНЗОРСКИ СИСТЕМИХ. САЛКИЧпонеделник, 09 мај 202216:30 предавална 1
2Е-БИЗНИС, АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЈНС. МАНАСОВсреда, 27 април 202209:00 ч. предавална 2
3НАПРЕДНА КОМПЈУТЕРСКА ГРРАФИКАГ. БИЏОВСКИвторник, 26 април 202212:00 предавална 1
4КАКО ДА СЕ БИДЕ УСПЕШЕН ВО БИЗНИСОТС. МАНАСОВсреда, 27 април 202209:00 ч. предавална 2
9 СЕМЕСТАР 
р.бр.предметпрофесордатумчас 
1БИОИНФОРМАТИКАО. СИМОВсреда, 27 април 202211:00 ч.  предавална 3
2МРЕЖНИ АНАЛИЗИ ВО ГИСС. МАНАСОВсреда, 27 април 202209:00 ч. предавална 2
3ЕЛЕКТРОНСКО УЧЕЊЕС. МАНАСОВсреда, 27 април 202209:00 ч. предавална 2
4СИСТЕМСКИ СОФТВЕРО. СИМОВсреда, 27 април 202211:00 ч.  предавална 3
10 СЕМЕСТАР 
р.бр.предметпрофесордатумчас 
1НАПРЕДНО ВИЗУЕЛНО ПРОГРАМИРАЊЕГ. БИЏОВСКИвторник, 26 април 202212:00 предавална 1
2МЕТОДОЛОГИЈА И НАУЧНА ТЕОРИЈАС. МАЛЧЕСКИчетврток, 05 мај 202213:00 ч. предавална 9

 

АПРИЛ 2022 
СОФТВЕРСКИ ТЕХНОЛОГИИ 
      
7 СЕМЕСТАР 
р.бр.предметпрофесордатумчас 
1КВАЛИТЕТ НА СОФТВЕР И ТЕСТИРАЊЕА. ПЕТРОВСКИчетврток, 28 април 202212:00 ч.  предавална 5
2БЕЗБЕДНОСТ И КРИПТОГРАФИЈАМ. СТЕВАНОВСКИпонеделник, 09 мај 202213:00 ч.  предавална 6
3ДИЗАЈН НА БИЗНИС СОФТВЕРА. ПЕТРОВСКИчетврток, 28 април 202212:00 ч.  предавална 5
4КАКО ДА СЕ БИДЕ УСПЕШЕН ВО БИЗНИСОТС. ПАНЕВчетврток, 05 мај 202208:30 предавална 1
8 СЕМЕСТАР 
р.бр.предметпрофесордатумчас 
1МЕНАЏМЕНТ НА СОФТВЕРСКИ БАРАЊАМ. СТЕВАНОВСКИпонеделник, 09 мај 202213:00 ч.  предавална 6
2СИСТЕМСКИ СОФТВЕРО. СИМОВсреда, 27 април 202211:00 ч.  предавална 3
3НАПРЕДНО ВИЗУЕЛНО ПРОГРАМИРАЊЕГ. БИЏОВСКИвторник, 26 април 202212:00 предавална 1
4ПСИХОЛОГИЈА НА БИЗНИСОТЃ. КИМОВАсреда, 11 мај 202210:00 предавална 9
9 СЕМЕСТАР 
р.бр.предметпрофесордатумчас 
1РЕЛАЦИСКИ БАЗИ НА ПОДАТОЦИА. ПЕТРОВСКИчетврток, 28 април 202212:00 ч.  предавална 5
2НАПРЕДНА КОМПЈУТЕРСКА ГРАФИКАГ. БИЏОВСКИвторник, 26 април 202212:00 предавална 1
3ГИС ВО БИЗНИСОТ С. МАНАСОВсреда, 27 април 202209:00 ч. предавална 2
4ИНТЕЛИГЕНТНИ KNX СИСТЕМИО. СИМОВсреда, 27 април 202211:00 ч.  предавална 3
10 СЕМЕСТАР 
р.бр.предметпрофесордатумчас 
1ЕЛЕКТРОНСКО УЧЕЊЕС. ПАНЕВчетврток, 05 мај 202208:30 предавална 1
2МЕТОДОЛОГИЈА И НАУЧНА ТЕОРИЈАС. МАЛЧЕСКИчетврток, 05 мај 202213:00 ч. предавална 9

 

АПРИЛ 2022  
БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА  
           
7 СЕМЕСТАР  
р.бр. предмет професор датум час  
1 БЕЗБЕДНОСНО ИНЖЕНЕРСТВО Ц. МИТРЕВСКА четврток, 28 април 2022 09:00 ч.  предавална 6
2 ДОВЕРЛИВОСТ И БЕЗБЕДНОСТ НА СИСТЕМИ С. ЗИКОВСКА вторник, 03 мај 2022 16:00 ч.  предавална 9
3 БЕЗБЕДНОСТ ВО ТЕХНОЛОШКИ СИТЕМИ Ц. МИТРЕВСКА четврток, 28 април 2022 09:00 ч.  предавална 6
4 ЕРГОНОМСКО ПРОЕКТИРАЊЕ Ц. МИТРЕВСКА четврток, 28 април 2022 09:00 ч.  предавална 6
5 БЕЗБЕДНОСТ НА СТРАТЕШКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ С. БУНДАЛЕВСКИ вторник, 26 април 2022 13:00  предавална 2
8 СЕМЕСТАР  
р.бр. предмет професор датум час  
1 БЕЗБЕДНОСТ НА МАШИНИ С. БУНДАЛЕВСКИ вторник, 26 април 2022 13:00  предавална 2
2 ИНЖЕНЕРСКА ЕКОНОМИЈА С. ЦВЕТКОВИЌ четврток, 28 април 2022 17:00 ч.  предавална 3
3 ИНЖЕНЕРСКА ЕКОНОМИЈА Ј. СИЛЈАНОВСКА вторник, 26 април 2022 11:00 ч.  предавална 8
4 ТОКСИКОЛОГИЈА Н. ГРУЕВСКА четврток, 28 април 2022 11:00 ч.  предавална 1
5 ЕНЕРГЕТИКА И ОПКРУЖУВАЊЕ С. БУНДАЛЕВСКИ вторник, 26 април 2022 12:00  предавална 2
9 СЕМЕСТАР  
р.бр. предмет професор датум час  
1 ПРОЕКТИРАЊЕ И МЕНАЏМЕНТ СО СИСТЕМИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА С. БУНДАЛЕВСКИ вторник, 26 април 2022 13:00  предавална 2
2 ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА М. ГРОЗДАНОВСКА петок, 29 април 2022 12:00  предавална 9
3 МЕНАЏМЕНТ НА ОДРЖУВАЊЕ Л. БУРEСКА среда, 04 мај 2022 18:00 ч.   предавална 9
4 МЕНАЏМЕНТ НА ПРОЕКТИ С. ЗИКОВСКА вторник, 03 мај 2022 16:00 ч.  предавална 9
5 ЗАШТИТА ОД ДЕЈСТВО НА ЕЛ. ЕНЕРГИЈА Л. БУРEСКА среда, 04 мај 2022 18:00 ч.   предавална 9
10 СЕМЕСТАР  
р.бр. предмет професор датум час  
1 МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ ЗА БПР Љ. ВЧКОВ четврток, 05 мај 2022 17:00 ч.  предавална 8
2 ОРГАНИЗАЦИСКИ МЕНАЏМЕНТ С. ЦВЕТКОВИЌ четврток, 28 април 2022 17:00 ч.  предавална 3
3 ПСИХОЛОГИЈА НА БИЗНИС В. ГАВРИЛОВА среда, 11 мај 2022 11:00  предавална 5
4 АКАДЕМСКО ПИШУВАЊЕ И. ЕФРЕМОВСКИ среда, 27 април 2022 13:00 предавална 9 
АПРИЛ 2022  
ПРАВНИ НАУКИ  
           
АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА  
р.бр. предмет професор датум час  
1 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА В. СТАМЕВСКИ среда, 11 мај 2022
12:00 предавална 9 
2 УПРАВУВАЊЕ СО ЈАВНИ СЛУЖБИ И. ЕФРЕМОВСКИ среда, 27 април 2022 11:00 предавална 9 
3 ЕТИКА И ОДГОВОРНОСТ ВО ЈА И. ЕФРЕМОВСКИ среда, 27 април 2022 13:00 предавална 9 
4 ОРГАНИЗАЦИСКА КУЛТУРА, КОМ. И ОДНОСИ СО ЈА И. ЕФРЕМОВСКИ среда, 27 април 2022 13:00 предавална 9 
5 ПРАВО НА НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ Ж. МИТРЕВСКИ понеделник, 09 мај 2022 10:00 предавална 8
6 ТЕОРИНА НА ОРГАНИЗАЦИЈА И. ЕФРЕМОВСКИ среда, 27 април 2022 11:00 предавална 9 
ГРАЃАНСКО ПРАВО   
р.бр. предмет професор датум час  
1 ОТШТЕТНО ПРАВО А. ИЛИЕВСКИ петок, 06 мај 2022 11:00 предавална 9 
2 АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ Е. СПИРОСКА четврток, 05 мај 2022 11:00 предавална 5
3 СПОРЕДБЕНО ГРАЃАНСКО ПРАВО Е. СПИРОСКА четврток, 05 мај 2022 10:00 предавална 5
4 ФИЛОЗОФИЈА НА ПРАВОТО В. СТАМЕВСКИ среда, 11 мај 2022
12:00 предавална 9 
5 ГРАЃАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО НА ЕУ А. ИЛИЕВСКИ петок, 06 мај 2022 11:00 предавална 9 
КАЗНЕНО ПРАВО  
р.бр. предмет професор датум час  
1 КАЗНЕНО ПРАВНА ЗАШТИТА НА ПРАВАТА ОД ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОТ М. ГРОЗДАНОВСКА петок, 29 април 2022 12:00 предавална 9 
2 КРИМИНАЛИСТИКА В. СТАМЕВСКИ среда, 11 мај 2022
12:00 предавална 9 
3 Медицинско казнено право  М. ГРОЗДАНОВСКА петок, 29 април 2022 11:00 предавална 9 
4 СПОРЕДБЕНО КАЗНЕНО ПРАВО  М. ГРОЗДАНОВСКА петок, 29 април 2022 12:00 предавална 9 
5 МАЛОЛЕТНИЧКО КАЗНЕНО ПРАВО  М. КИЦЕВ петок, 29 април 2022 15:00 предавална 8
6 ПРАВДА И БНАТРЕШНИ РАБОТИ НА ЕУ В. СТАМЕВСКИ среда, 11 мај 2022
12:00 предавална 9 
МЕЃУНАРОДНО ПРАВО ПРАВО НА ЕУ И ДИПЛОМАТИЈА  
р.бр. предмет професор датум час  
1 ЗАЕДНИЧКА НАДВОРЕШНА И БЕЗБЕДНОСНА ПОЛИТИКА Е. ИЦОСКА  петок, 29 април 2022 11:00 предавална 6
2 МЕЃУНАРОДНИ ПОЛИТИЧКИ ОДНОСИ Е. ИЦОСКА  петок, 29 април 2022 11:00 предавална 6
3 ЕВРОПСКО ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ Љ. СТЕФАНОВСКИ среда, 27 април 2022 11:00  предавална 1
4 МЕЃУНАРОДНО ДОГОВОРНО ПРАВО  А. ИЛИЕВСКИ петок, 06 мај 2022 11:00 предавална 9 
5 МИРНО РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ Е. ИЦОСКА  петок, 29 април 2022 09:00 предавална 6
ФИНАНСИИ И ДЕЛОВНО ПРАВО  
р.бр. предмет професор датум час  
1 ЦАРИНСКО ПРАВО  Е. СПИРОСКА четврток, 05 мај 2022 09:00 предавална 5
2 ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ  Е. СПИРОСКА четврток, 05 мај 2022 09:00 предавална 5
3 БАНКАРСКО ПРАВО  Г. ГУЛЕВ сабота, 07 мај 2022 13:00  предавална 1
4 ПРАВО НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ  А. ИЛИЕВСКИ петок, 06 мај 2022 11:00 предавална 9 
5 ФИНАНСИРАЊЕ НА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Ј. АТАНАСОВСКА вторник, 25 јануари 2022 11:00 предавална 9