Распоред за испитна сесија во НОЕМВРИ 2021 – последипломски студии

Линковите за испитите ќе ги добиете на е-маил адресата со која ќе го пријавите испитот. 

Доколку не ги добиете линковите до 15 ноември, Ве молиме обратете се на eucenje@msu.edu.mk.

Свети Николе и Битола

 
р.бр.предметпрофесордатумчас
1Меѓународен менаџментШ. ИВАНОВСКАвторник, 16 ноември 202116:00
2Организациски менаџментЉ. ВЧКОВсреда, 17 ноември 202117:00 ч.
3Стратегиски менаџмент на чрГ. КРСТЕВСКАсреда, 17 ноември 202117:00
4Корпоративни финансиП. СТОЈАНОВАпеток, 19 ноември 202111:00
5Организациски дизајн и промениШ. ИВАНОВСКАвторник, 16 ноември 202116:00
6Маркетинг менаџментЛ. ПЕТРЕСКАчетврток, 18 ноември 202111:00
7Меѓународни пазари на трудЕ. СТЕВАНОВСКАпеток, 19 ноември 202111:00
8Економија на јавен секторН. ПОПОВСКИвторник, 23 ноември 202109:00
9Корпоративно управувањеП. СТОЈАНОВАпеток, 19 ноември 202111:00
10Методологија на научно истражувачка работаП. СТОЈАНОВАпеток, 19 ноември 202111:00

 

 
р.бр.предметпрофесордатумчас
1Теорија на маркетингЛ. ПЕТРЕСКА четврток, 18 ноември 202111:00
2Маркетинг менаџментЛ. ПЕТРЕСКАчетврток, 18 ноември 202111:00
3Однесување на потрошувачиЈ. СИЛЈАНОВСКАвторник, 16 ноември 202111:00
4Политика на цениШ. ИВАНОВСКАвторник, 16 ноември 202116:00 ч.
5Организациски менаџментЉ. ВЧКОВсреда, 24 ноември 202117:00 ч.
6Меѓународен менаџментШ. ИВАНОВСКАвторник, 16 ноември 202116:00 ч.
7Политика на производ и промоцијаЛ. ПЕТРЕСКА четврток, 18 ноември 202111:00
8Маркетинг логистикаЈ. СИЛЈАНОВСКАвторник, 16 ноември 202111:00
9Корпоративно управувањеП. СТОЈАНОВАпеток, 19 ноември 202111:00
10Методологија на научно истражувачка работаП. СТОЈАНОВАпеток, 19 ноември 202111:00

 

 
р.бр.предметпрофесордатумчас
1Здравствена психологијаД. БЕЛЕВСКАвторник, 23 ноември 202111:00
2Психички растројства, етиологија и дијагностикаД. БЕЛЕВСКАвторник, 23 ноември 202111:00 ч.
3Психолошки интервенции и третманиА. РИСТЕСКАсреда, 24 ноември 202110:00
4Психолошко советувањеА. ЧУЧКОВАпонеделник, 29 ноември 202114:00
5
Ментална хигиенаД. БЕЛЕВСКАвторник, 23 ноември 202111:00
6Основи на психотерапија – Свети НиколеС. АНЃЕЛКОСКАвторник, 23 ноември 202110:00
7Основи на психотерапија – БитолаА. РИСТЕСКАсреда, 24 ноември 202110:00
8Унапредување на менталното здравје во заедницата М. ПЕНДАРОВСКИпонеделник, 22 ноември 202109:00 ч.
9Методологија и научна теоријаЃ. ЌИМОВАсреда, 17 ноември 202111:00
10Организациски менаџментЉ. ВЧКОВсреда, 24 ноември 202114:00 ч.

 

 
р.бр.предметпрофесордатумчас
1Социјална заштита во РСМС. Р. ЈОВАНОВСКАпонеделник, 22 ноември 202113:00 ч.
2Семејна терапијаД. БЕЛЕВСКАвторник, 23 ноември 202111:00 ч.
3Психологија на заедницата М. ПЕНДАРОВСКИпонеделник, 22 ноември 202109:00 ч.
4Основи на психотерапија – БитолаА. РИСТЕСКАсреда, 24 ноември 202110:00
5Основи на психотерапија – Свети НиколеС. АНЃЕЛКОСКАвторник, 23 ноември 202110:00
6Психосоцијална работа со деца и млади со деликвентно однесувањеС. АНЃЕЛКОСКАвторник, 23 ноември 202110:00
7Унапредување на менталното здравје во заедницата М. ПЕНДАРОВСКИпонеделник, 22 ноември 202109:00 ч.
8Методологија и научна теоријаЃ. ЌИМОВАсреда, 17 ноември 202111:00
9Организациски менаџментЉ. ВЧКОВсреда, 24 ноември 202114:00 ч.

 

 7 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ГИС ВО БИЗНИСОТС. МАНАСОВчетврток, 25 ноември 202114:00 ч.
2НАПРЕДНИ ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИО. СИМОВсреда, 17 ноември 202115:00 ч. 
3БЕЗБЕДНОСТ И КРИПТОГРАФИЈА   
4МОБИЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОГРАМИРАЊЕХ. САЛКИЧпонеделник, 22 ноември 202116:30
 8 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1СЕНЗОРСКИ СИСТЕМИХ. САЛКИЧпонеделник, 22 ноември 202116:30
2Е-БИЗНИС, АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЈНС. МАНАСОВчетврток, 25 ноември 202114:00 ч.
3НАПРЕДНА КОМПЈУТЕРСКА ГРРАФИКАГ. БИЏОВСКИчетврток, 18 ноември 202112:00 ч.
4КАКО ДА СЕ БИДЕ УСПЕШЕН ВО БИЗНИСОТС. МАНАСОВчетврток, 25 ноември 202114:00 ч.
9 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1БИОИНФОРМАТИКАО. СИМОВсреда, 17 ноември 202115:00 ч. 
2МРЕЖНИ АНАЛИЗИ ВО ГИСС. МАНАСОВчетврток, 25 ноември 202114:00 ч.
3ЕЛЕКТРОНСКО УЧЕЊЕС. МАНАСОВчетврток, 25 ноември 202114:00 ч.
4СИСТЕМСКИ СОФТВЕРО. СИМОВсреда, 17 ноември 202115:00 ч. 
10 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1НАПРЕДНО ВИЗУЕЛНО ПРОГРАМИРАЊЕГ. БИЏОВСКИчетврток, 18 ноември 202112:00 ч.
2МЕТОДОЛОГИЈА И НАУЧНА ТЕОРИЈАС. МАЛЧЕСКИвторник, 23 ноември 202109:00 ч.

 

7 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1БЕЗБЕДНОСТ И КРИПТОГРАФИЈА   
2КВАЛИТЕТ НА СОФТВЕР И ТЕСТИРАЊЕА. ПЕТРОВСКИсреда, 24 ноември 202110:00 ч. 
3ДИЗАЈН НА БИЗНИС СОФТВЕРА. ПЕТРОВСКИсреда, 24 ноември 202110:00 ч. 
4КАКО ДА СЕ БИДЕ УСПЕШЕН ВО БИЗНИСОТС. МАНАСОВчетврток, 25 ноември 202114:00 ч.
8 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1МЕНАЏМЕНТ НА СОФТВЕРСКИ БАРАЊАМ. СТЕВАНОВСКИпонеделник, 22 ноември 202111:30 ч. 
2СИСТЕМСКИ СОФТВЕРО. СИМОВсреда, 17 ноември 202115:00 ч. 
3НАПРЕДНО ВИЗУЕЛНО ПРОГРАМИРАЊЕГ. БИЏОВСКИчетврток, 18 ноември 202112:00 ч.
4ПСИХОЛОГИЈА НА БИЗНИСОТВ. ГАВРИЛОВАвторник, 16 ноември 202117:00
9 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1РЕЛАЦИСКИ БАЗИ НА ПОДАТОЦИА. ПЕТРОВСКИсреда, 24 ноември 202110:00 ч. 
2НАПРЕДНА КОМПЈУТЕРСКА ГРАФИКАГ. БИЏОВСКИчетврток, 18 ноември 202112:00 ч.
3ГИС ВО БИЗНИСОТ С. МАНАСОВчетврток, 25 ноември 202114:00 ч.
4ИНТЕЛИГЕНТНИ KNX СИСТЕМИО. СИМОВсреда, 17 ноември 202115:00 ч. 
10 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ЕЛЕКТРОНСКО УЧЕЊЕС. ПАНЕВпеток, 19 ноември 202108:30 ч.
2МЕТОДОЛОГИЈА И НАУЧНА ТЕОРИЈАС. МАЛЧЕСКИвторник, 23 ноември 202109:00 ч.

 

7 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1БЕЗБЕДНОСНО ИНЖЕНЕРСТВОЦ. МИТРЕВСКАвторник, 23 ноември 202114:30 ч.
2ДОВЕРЛИВОСТ И БЕЗБЕДНОСТ НА СИСТЕМИС. ЗИКОВСКАсабота, 27 ноември 202112:00 ч.
3БЕЗБЕДНОСТ ВО ТЕХНОЛОШКИ СИТЕМИЦ. МИТРЕВСКАвторник, 23 ноември 202114:30 ч.
4ЕРГОНОМСКО ПРОЕКТИРАЊЕЦ. МИТРЕВСКАвторник, 23 ноември 202114:30 ч.
5БЕЗБЕДНОСТ НА СТРАТЕШКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИС. БУНДАЛЕВСКИпеток, 26 ноември 202112:00 ч. 
8 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1БЕЗБЕДНОСТ НА МАШИНИС. БУНДАЛЕВСКИпеток, 26 ноември 202112:00 ч. 
2ИНЖЕНЕРСКА ЕКОНОМИЈАС. ЦВЕТКОВИЌпонеделник, 22 ноември 202117:00 ч.
3ИНЖЕНЕРСКА ЕКОНОМИЈАЈ. СИЛЈАНОВСКАвторник, 16 ноември 202111:00 ч.
4ТОКСИКОЛОГИЈАН. ГРУЕВСКАчетврток, 18 ноември 202111:00 ч.
5ЕНЕРГЕТИКА И ОПКРУЖУВАЊЕС. БУНДАЛЕВСКИпеток, 26 ноември 202112:00 ч. 
9 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ПРОЕКТИРАЊЕ И МЕНАЏМЕНТ СО СИСТЕМИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТАС. БУНДАЛЕВСКИпеток, 26 ноември 202112:00 ч. 
2ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТАМ. ГРОЗДАНОВСКАсабота, 27 ноември 202114:00 ч.
3МЕНАЏМЕНТ НА ОДРЖУВАЊЕЛ. БУРEСКАвторник, 16 ноември 202118:00 ч. 
4МЕНАЏМЕНТ НА ПРОЕКТИС. ЗИКОВСКАсабота, 27 ноември 202112:00 ч.
10 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ ЗА БПРЉ. ВЧКОВсреда, 24 ноември 202117:30 ч.
2ОРГАНИЗАЦИСКИ МЕНАЏМЕНТС. ЦВЕТКОВИЌпонеделник, 22 ноември 202117:00 ч.
3ПСИХОЛОГИЈА НА БИЗНИСА. ЧУЧКОВАпонеделник, 29 ноември 202114:00 ч.
4АКАДЕМСКО ПИШУВАЊЕИ. ЕФРЕМОВСКИвторник, 16 ноември 202113:00

 

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ЛОКАЛНА САМОУПРАВАВ. СТАМЕВСКИпонеделник, 22 ноември 202109:00
2УПРАВУВАЊЕ СО ЈАВНИ СЛУЖБИВ. СТАМЕВСКИпонеделник, 22 ноември 202111:00
3ЕТИКА И ОДГОВОРНОСТ ВО ЈАИ. ЕФРЕМОВСКИвторник, 16 ноември 202113:00
4ОРГАНИЗАЦИСКА КУЛТУРА, КОМ. И ОДНОСИ СО ЈАИ. ЕФРЕМОВСКИвторник, 16 ноември 202113:00
5ПРАВО НА НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИЕ. СПИРОСКАсреда, 17 ноември 202113:00 ч.
ГРАЃАНСКО ПРАВО 
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ОТШТЕТНО ПРАВОА. ИЛИЕВСКИпеток, 19 ноември 202111:00
2АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИЕ. СПИРОСКАсреда, 17 ноември 202109:00
3СПОРЕДБЕНО ГРАЃАНСКО ПРАВОЕ. СПИРОСКАсреда, 17 ноември 202109:00
4ФИЛОЗОФИЈА НА ПРАВОТОИ. ЕФРЕМОВСКИвторник, 16 ноември 202113:00
5ГРАЃАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО НА ЕУА. ИЛИЕВСКИпеток, 19 ноември 202111:00
КАЗНЕНО ПРАВО
р.бр.предметпрофесордатумчас
1КАЗНЕНО ПРАВНА ЗАШТИТА НА ПРАВАТА ОД ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОТМ. ГРОЗДАНОВСКАсабота, 27 ноември 202114:00 ч.
2КРИМИНАЛИСТИКАВ. СТАМЕВСКИпонеделник, 22 ноември 202109:00
3Медицинско казнено право М. ГРОЗДАНОВСКАсабота, 27 ноември 202114:00 ч.
4СПОРЕДБЕНО КАЗНЕНО ПРАВО М. ГРОЗДАНОВСКАсабота, 27 ноември 202114:00 ч.
5МАЛОЛЕТНИЧКО КАЗНЕНО ПРАВО В. СТАМЕВСКИпонеделник, 22 ноември 202111:00
6ПРАВДА И БНАТРЕШНИ РАБОТИ НА ЕУЕ. ИЦОСКА среда, 17 ноември 202109:00 ч. 
МЕЃУНАРОДНО ПРАВО ПРАВО НА ЕУ И ДИПЛОМАТИЈА
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ЗАЕДНИЧКА НАДВОРЕШНА И БЕЗБЕДНОСНА ПОЛИТИКАЕ. ИЦОСКА среда, 17 ноември 202109:00 ч. 
2МЕЃУНАРОДНИ ПОЛИТИЧКИ ОДНОСИВ. СТАМЕВСКИпонеделник, 22 ноември 202111:00
3ЕВРОПСКО ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТЉ. СТЕФАНОВСКИсреда, 17 ноември 202114:00 ч. 
4МЕЃУНАРОДНО ДОГОВОРНО ПРАВО А. ИЛИЕВСКИпеток, 19 ноември 202111:00
5МИРНО РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИЕ. ИЦОСКА среда, 17 ноември 202109:00 ч.