Распоред за Априлска испитна сесија

Почитувани студенти,

Ве известуваме дека според донесената одлука, испитите во априлската испитна сесија ќе се одржат со физичко присуство.

 

Свети Николе

 
р.бр.предметпрофесор 
1Меѓународен менаџментЈ. АТАНАСОВСКАвторник, 16 април 202412:30
2Организациски менаџментЉ. ВЧКОВсреда, 17 април 202413:00
3Стратегиски менаџмент на чрГ. КРСТЕВСКАпеток, 26 април 202412:30
4Корпоративни финансиП. СТОЈАНОВАпонеделник, 22 април 202413:00
5Организациски дизајн и промениГ. КРСТЕВСКАпеток, 26 април 202412:30
6Маркетинг менаџментЛ. ПЕТРЕСКАпонеделник, 15 април 202412:30
8Економија на јавен секторН. ПОПОВСКИвторник, 23 април 202412:30
9Меѓународни пазари на трудотЕ. СТЕВАНОВСКА  
10Корпоративно управувањеП. СТОЈАНОВАпонеделник, 22 април 202413:00
11Методологија на научно истражувачка работаП. СТОЈАНОВАпонеделник, 22 април 202413:00
 
р.бр.предметпрофесор 
1Теорија на маркетингЛ. ПЕТРЕСКА понеделник, 15 април 202412:30
2Маркетинг менаџментЛ. ПЕТРЕСКАпонеделник, 15 април 202412:30
3Однесување на потрошувачиЈ. СИЛЈАНОСКАсреда, 17 април 202412:30
4Политика на цениЛ. ПЕТРЕСКАпонеделник, 15 април 202412:30
5Организациски менаџментЉ. ВЧКОВсреда, 17 април 202413:00
6Меѓународен менаџментЈ. АТАНАСОВСКАвторник, 16 април 202412:30
7Политика на производ и промоцијаЛ. ПЕТРЕСКА понеделник, 15 април 202412:30
8Маркетинг логистикаЈ. СИЛЈАНОСКАсреда, 17 април 202412:30
9Корпоративно управувањеП. СТОЈАНОВАпонеделник, 22 април 202413:00
10Методологија на научно истражувачка работаП. СТОЈАНОВАпонеделник, 22 април 202413:00
ЕДНОГОДИШНИ СТУДИИ 
р.бр.предметпрофесор 
1Психички растројства, етиологија и дијагностикаД. БЕЛЕВСКАпонеделник, 15 април 202413:00
2Психолошки интервенции и третманиА. РИСТЕСКАсреда, 17 април 202412:30
3Психологија на здравје и болестА. ЧУЧКОВАчетврток, 18 април 202412:30
4Основи на психотерапијаА. РИСТЕСКАсреда, 17 април 202412:30
5
Психолошко советувањеА. ЧУЧКОВАчетврток, 18 април 202412:30
7Образовен менаџмент Ѓ. ЌИМОВАпонеделник, 22 април 202409:00
8Методологија на научно истражувачка работаЃ. ЌИМОВАпонеделник, 22 април 202409:00
ДВЕГОДИШНИ СТУДИИ – 7 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1Унапредување на менталното здравје во заедницата М. ПЕНДАРОВСКИвторник, 16 април 202410:00
2Дефектолошка дијагностика и рехабилитација на деца со атипичен развој А. РИСТЕСКАсреда, 17 април 202412:30
3Кризи во развојните фазиА. ЧУЧКОВАчетврток, 18 април 202412:30
4Насилство во блиските врскиМ. ПЕНДАРОВСКИвторник, 16 април 202410:00
5
Образование на возрасни Г. П. НАЛЕВСКАчетврток, 18 април 202412:30
6Социјална заштита во РСМС. Р. ЈОВАНОВСКАвторник, 23 април 202412:30
ДВЕГОДИШНИ СТУДИИ – 8 СЕМЕСТАР
7Проценка на личноста и психопатолошките отстапувањаЕ. ЗЛАТЕВАпеток, 19 април 202410:00
8Психологија на агресивно однесувањеМ. СПАСОВСКАсреда, 17 април 202412:30
9Ментална хигиенаД. БЕЛЕВСКАпонеделник, 15 април 202413:00
10Психосоцијална работа со деца и млади со деликвентно поведениеС. АНЃЕЛКОСКАчетврток, 18 април 202412:30
11Професионална психодијагностикаС. АНЃЕЛКОСКАчетврток, 18 април 202412:30
12Социјални вештини во интерперсоналните односиС. Р. ЈОВАНОВСКАвторник, 23 април 202412:30
ДВЕГОДИШНИ СТУДИИ – 9 СЕМЕСТАР
7Психолошки интервенции и третманиА. РИСТЕСКАсреда, 17 април 202412:30
8Психологија на здравје и болестА. ЧУЧКОВАчетврток, 18 април 202412:30
9Основи на психотерапијаА. РИСТЕСКАсреда, 17 април 202412:30
10
Психолошко соверувањеА. ЧУЧКОВАчетврток, 18 април 202412:30
11
Психички растројства, етиологија и дијагностикаД. БЕЛЕВСКАпонеделник, 15 април 202413:00
12Образовен менаџментЃ. КИМОВАпонеделник, 22 април 202409:00
ДВЕГОДИШНИ СТУДИИ – 10 СЕМЕСТАР
12Методологија на научно истражување со основи на статистикаЃ. КИМОВАпонеделник, 22 април 202409:00
ЕДНОГОДИШНИ СТУДИИ 
р.бр.предметпрофесор 
1Социјална заштита во РСМС. Р. ЈОВАНОВСКАвторник, 23 април 202412:30
2Насилство во блиските врски М. ПЕНДАРОВСКИвторник, 16 април 202410:00
3Психосоцијална работа со деца и млади со деликвентно однесувањеС. АНЃЕЛКОСКАчетврток, 18 април 202412:30
4Основи на психотерапијаА. РИСТЕСКАсреда, 17 април 202412:30
5Психолошко советување А. ЧУЧКОВАчетврток, 18 април 202412:30
6
Образовен менаџментЃ. ЌИМОВАпонеделник, 22 април 202409:00
12Методологија на научно истражување со основи на статистикаЃ. КИМОВАпонеделник, 22 април 202409:00
ДВЕГОДИШНИ СТУДИИ 
р.бр.предметпрофесор 
1Дефектолошка дијагностика и рехабилитација на деца со атипичен развој А. РИСТЕСКАсреда, 17 април 202412:30
2Социјална перцепција и ставови Е. ЗЛАТЕВАпеток, 19 април 202410:00
3
Образование на возрасни Г. П. НАЛЕВСКАчетврток, 18 април 202412:30
4Унапредување на менталното здравје во заедницата М. ПЕНДАРОВСКИвторник, 16 април 202410:00
5Кризи во развојните фазиА. ЧУЧКОВАчетврток, 18 април 202412:30
6Психолошки интервенции и третманиА. РИСТЕСКАсреда, 17 април 202412:30
ДВЕГОДИШНИ СТУДИИ 
р.бр.предметпрофесор 
1Основи на социјална работа и социјална политикаМ. ПЕНДАРОВСКИвторник, 16 април 202410:00
2Социологија на маргинализирани групиМ. ПЕНДАРОВСКИвторник, 16 април 202410:00
3Социјални вештини во интерперсоналните односиС. Р. ЈОВАНОВСКАвторник, 23 април 202412:30
4Ментална хигиенаД. БЕЛЕВСКАпонеделник, 15 април 202413:00
5Професионална психодијагностикаС. АНЃЕЛКОСКАчетврток, 18 април 202412:30
6Психологија на здравје и болестА. ЧУЧКОВАчетврток, 18 април 202412:30
7Советувања во образование и кариераГ. П. НАЛЕВСКАчетврток, 18 април 202412:30
ДВЕГОДИШНИ СТУДИИ 
1Социјална заштита во РСМС. Р. ЈОВАНОВСКАвторник, 23 април 202412:30
2Насилство во блиските врски М. ПЕНДАРОВСКИвторник, 16 април 202410:00
3Психосоцијална работа со деца и млади со деликвентно однесувањеС. АНЃЕЛКОСКАчетврток, 18 април 202412:30
4Основи на психотерапијаА. РИСТЕСКАсреда, 17 април 202412:30
5Психолошко советување А. ЧУЧКОВАчетврток, 18 април 202412:30
6
Образовен менаџментЃ. ЌИМОВАпонеделник, 22 април 202409:00
12Методологија на научно истражување со основи на статистикаЃ. КИМОВАпонеделник, 22 април 202409:00
 7 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1НАПРЕДНИ ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИО. СИМОВвторник, 16 април 202412:30
2БЕЗБЕДНОСТ И КРИПТОГРАФИЈАМ. СТЕВАНОВСКИвторник, 23 април 202412:00
3ГИС ВО БИЗНИСОТС. МАНАСОВпеток, 19 април 202412:30
4МОБИЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОГРАМИРАЊЕХ. САЛКИЧ  
 8 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1СЕНЗОРСКИ СИСТЕМИС. МАНАСОВпеток, 19 април 202412:30
2Е-БИЗНИС, АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЈНС. МАНАСОВпеток, 19 април 202412:30
3НАПРЕДНА КОМПЈУТЕРСКА ГРРАФИКАС. МАНАСОВпеток, 19 април 202412:30
4КАКО ДА СЕ БИДЕ УСПЕШЕН ВО БИЗНИСОТМ. СТЕВАНОВСКИвторник, 23 април 202412:00
9 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1БИОИНФОРМАТИКАО. СИМОВвторник, 16 април 202412:30
2МРЕЖНИ АНАЛИЗИ ВО ГИСС. МАНАСОВпеток, 19 април 202412:30
3ЕЛЕКТРОНСКО УЧЕЊЕС. МАНАСОВпеток, 19 април 202412:30
4СИСТЕМСКИ СОФТВЕРО. СИМОВвторник, 16 април 202412:30
10 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1НАПРЕДНО ВИЗУЕЛНО ПРОГРАМИРАЊЕМ. А. ЈАНКУЛОВСКАсреда, 17 април 202412.30
2МЕТОДОЛОГИЈА И НАУЧНА ТЕОРИЈАС. МАЛЧЕСКИпеток, 19 април 202412:00
7 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1КВАЛИТЕТ НА СОФТВЕР И ТЕСТИРАЊЕА. ПЕТРОВСКИчетврток, 18 април 202412:30
2БЕЗБЕДНОСТ И КРИПТОГРАФИЈАМ. СТЕВАНОВСКИвторник, 23 април 202412:00
3ДИЗАЈН НА БИЗНИС СОФТВЕРС. МАНАСОВпеток, 19 април 202412:30
4КАКО ДА СЕ БИДЕ УСПЕШЕН ВО БИЗНИСОТС. МАНАСОВпеток, 19 април 202412:30
8 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1МЕНАЏМЕНТ НА СОФТВЕРСКИ БАРАЊАМ. СТЕВАНОВСКИвторник, 23 април 202412:00
2СИСТЕМСКИ СОФТВЕРО. СИМОВвторник, 16 април 202412:30
3НАПРЕДНО ВИЗУЕЛНО ПРОГРАМИРАЊЕГ. БИЏОВСКИчетврток, 25 април 202412:30
4ПСИХОЛОГИЈА НА БИЗНИСОТМ. СПАСОВСКАсреда, 17 април 202412:30
9 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1РЕЛАЦИСКИ БАЗИ НА ПОДАТОЦИА. ПЕТРОВСКИчетврток, 18 април 202412:30
2НАПРЕДНА КОМПЈУТЕРСКА ГРАФИКАС. ПАНЕВ  
3ГИС ВО БИЗНИСОТ С. МАНАСОВпеток, 19 април 202412:30
4ИНТЕЛИГЕНТНИ KNX СИСТЕМИО. СИМОВвторник, 16 април 202412:30
10 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ЕЛЕКТРОНСКО УЧЕЊЕС. ПАНЕВ  
2МЕТОДОЛОГИЈА И НАУЧНА ТЕОРИЈАС. МАЛЧЕСКИпеток, 19 април 202412:00
7 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1БЕЗБЕДНОСНО ИНЖЕНЕРСТВОЦ. МИТРЕВСКАсреда, 17 април 202412.30
2ДОВЕРЛИВОСТ И БЕЗБЕДНОСТ НА СИСТЕМИС. ЗИКОВСКАсабота, 27 април 202412:00
3БЕЗБЕДНОСТ ВО ТЕХНОЛОШКИ СИТЕМИЦ. МИТРЕВСКАсреда, 17 април 202412.30
4ЕРГОНОМСКО ПРОЕКТИРАЊЕЦ. МИТРЕВСКАсреда, 17 април 202412.30
5БЕЗБЕДНОСТ НА СТРАТЕШКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИС. БУНДАЛЕВСКИвторник, 16 април 202413:30
8 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1БЕЗБЕДНОСТ НА МАШИНИС. БУНДАЛЕВСКИвторник, 16 април 202413:30
2ИНЖЕНЕРСКА ЕКОНОМИЈАС. ЦВЕТКОВИЌсабота, 20 април 202412:00
3ПСИХОЛОГИЈА НА БИЗНИСМ. СПАСОВСКАсреда, 17 април 202412:30
4ТОКСИКОЛОГИЈАЦ. МИТРЕВСКАсреда, 17 април 202412.30
5ЕНЕРГЕТИКА И ОПКРУЖУВАЊЕС. БУНДАЛЕВСКИвторник, 16 април 202413:30
9 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ПРОЕКТИРАЊЕ И МЕНАЏМЕНТ СО СИСТЕМИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТАС. БУНДАЛЕВСКИвторник, 16 април 202413:30
2ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТАМ. ГРОЗДАНОВСКАчетврток, 25 април 202412:30
3МЕНАЏМЕНТ НА ОДРЖУВАЊЕЛ. БУРEСКАсабота, 20 април 202410:00
4МЕНАЏМЕНТ НА ПРОЕКТИС. ЗИКОВСКАсабота, 27 април 202412:00
5ЗАШТИТА ОД ДЕЈСТВО НА ЕЛ. ЕНЕРГИЈАЛ. БУРEСКАсабота, 20 април 202410:00
10 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ ЗА БПРЉ. ВЧКОВсреда, 17 април 202413:00
2ОРГАНИЗАЦИСКИ МЕНАЏМЕНТС. ЦВЕТКОВИЌсабота, 20 април 202412:00
4МЕТОДОЛОГИЈА И НАУЧНА ТЕОРИЈА Ѓ. КИМОВАпонеделник, 22 април 202409:00
АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА
р.бр.предметпрофесор19.06.23
1АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО НА ЗЕМЈИТЕ ВО ЕВРОПАИ. ЕФРЕМОВСКИпонеделник, 15 април 202412:30
2ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈАИ. ЕФРЕМОВСКИпонеделник, 15 април 202412:30
3ЛОКАЛНА САМОУПРАВАЈ. МИТРЕВСКАчетврток, 18 април 202412:30
 ТЕОРИЈА НА УПРАВУВАЧКИ СИСТЕМИГ. КРСТЕВСКАпеток, 26 април 202412:30
4УПРАВУВАЊЕ СО ЈАВНИ СЛУЖБИИ. ЕФРЕМОВСКИпонеделник, 15 април 202412:30
5АНТИКОРУПЦИСКО ПРАВОМ. ГРОЗДАНОВСКАчетврток, 25 април 202412:30
ГРАЃАНСКО ПРАВО 
р.бр.предметпрофесордатумчас
1АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИЕ. СПИРОСКАпеток, 19 април 202412:30
2СПОРЕДБЕНО ГРАЃАНСКО ПРАВОЖ. МИТРЕВСКИвторник, 23 април 202413:30
3ЕВРОПСКО ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТЖ. МИТРЕВСКИвторник, 23 април 202413:30
4ОШТЕТНО ПРАВОЖ. МИТРЕВСКИвторник, 23 април 202413:30
5ДОГОВОРНО ПРАВОЕ. СПИРОСКАпеток, 19 април 202412:30
6ГРАЃАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО НА ЕУЕ. СПИРОСКАпеток, 19 април 202412:30
КАЗНЕНО ПРАВО
р.бр.предметпрофесордатумчас
1СПОРЕДБЕНО КАЗНЕНО ПРАВО М. ГРОЗДАНОВСКАчетврток, 25 април 202412:30
2КРИМИНАЛИСТИКАВ. СТАМЕВСКИпеток, 26 април 202412:30
3МЕЃУНАРОДНО КАЗНЕНО ПРАВОТ. ВИТАНОВ  
4ЧОВЕКОВИ ПРАВА И КРИВИЧНА ПРАВДАМ. ГРОЗДАНОВСКАчетврток, 25 април 202412:30
5ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛВ. СТАМЕВСКИпеток, 26 април 202412:30
6ДЕТСТКО ПРЕТСАПНИШТВОВ. СТАМЕВСКИпеток, 26 април 202412:30
МЕЃУНАРОДНО ПРАВО ПРАВО И МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ
р.бр.предметпрофесордатумчас
1МЕЃУНАРОДНИ ПРАВО (ЈАВНО И ПРИВАТНО)Е. ИЦОСКАчетврток, 18 април 202412:30
2МЕЃУНАРОДНИ ПОЛИТИЧКИ ОДНОСИЈ. МИТРЕВСКАчетврток, 18 април 202412:30
3МЕЃУНАРОДНО ПРАВО ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКОТН. ЛЕВИЌ  
4МЕЃУНАРОДНО ДОГОВОРНО ПРАВО Е. ИЦОСКАчетврток, 18 април 202412:30
3ДИПЛОМАТСКО И КОНЗУЛАРНО ПРАВОТ. ЃОРЃИЕВсреда, 17 април 202414:00
5СОВРЕМЕНИ ПОЛИТИЧКИ ОДНОСИЈ. МИТРЕВСКАчетврток, 18 април 202412:30
ФИНАНСИИ И ДЕЛОВНО ПРАВО
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ЦАРИНСКО ПРАВО М. МУСТАФИсабота, 20 април 202411:00
2МЕЃУНАРОДНО ТРУДОВО ПРАВОЖ. МИТРЕВСКИвторник, 23 април 202413:30
3ОРГАНИЗАЦИСКА КУЛТУРА И ДЕЛОВНА ЕТИКАЈ. СИЛЈАНОСКАсреда, 17 април 202412:30
4РЕШАВАЊЕ НА ПРИВАТНИ СПОРОВИ ВО МЕЃУНАРОДЕН БИЗНИСЕ. СПИРОСКАпеток, 19 април 202412:30
5МЕЃУНАРОДНИ ЕКОНОМСКИ ОДНОСИЈ. АТАНАСОВСКАвторник, 16 април 202412:30
6МЕЃУНАРОДНО АРБИТРАЖНО ПРАВОЕ. ИЦОСКАчетврток, 18 април 202412:30

Битола

 
р.бр.предметпрофесор 
1Меѓународен менаџментЈ. АТАНАСОВСКАчетврток, 18 април 202412:30
2Организациски менаџментЉ. ВЧКОВ  
3Стратегиски менаџмент на чрГ. КРСТЕВСКАсабота, 27 април 202413:00
4Корпоративни финансиП. СТОЈАНОВАсреда, 17 април 202412:30
5Организациски дизајн и промениГ. КРСТЕВСКАсабота, 27 април 202413:00
6Маркетинг менаџментЛ. ПЕТРЕСКАсреда, 17 април 202413:15
8Економија на јавен секторН. ПОПОВСКИчетврток, 25 април 202412:30
9Корпоративно управувањеП. СТОЈАНОВАсреда, 17 април 202412:30
10Методологија на научно истражувачка работаП. СТОЈАНОВАсреда, 17 април 202412:30
 
р.бр.предметпрофесор 
1Теорија на маркетингЛ. ПЕТРЕСКА среда, 17 април 202413:15
2Маркетинг менаџментЛ. ПЕТРЕСКАсреда, 17 април 202413:15
3Однесување на потрошувачиЈ. СИЛЈАНОСКАвторник, 23 април 202412:00
4Политика на цениЈ. СИЛЈАНОСКАвторник, 23 април 202412:00
5Организациски менаџментЉ. ВЧКОВ  
6Меѓународен менаџментЈ. АТАНАСОВСКАчетврток, 18 април 202412:30
7Политика на производ и промоцијаЛ. ПЕТРЕСКА среда, 17 април 202413:15
8Маркетинг логистикаЈ. СИЛЈАНОСКАвторник, 23 април 202412:00
9Корпоративно управувањеП. СТОЈАНОВАсреда, 17 април 202412:30
10Методологија на научно истражувачка работаП. СТОЈАНОВАсреда, 17 април 202412:30
ЕДНОГОДИШНИ СТУДИИ 
р.бр.предметпрофесор 
1Психички растројства, етиологија и дијагностикаМ. СПАСОВСКАчетврток, 18 април 202413:00
2Психолошки интервенции и третманиА. РИСТЕСКАвторник, 16 април 202412:30
3Психологија на здравје и болестА. ЧУЧКОВАпонеделник, 15 април 202412:30
4Основи на психотерапијаА. РИСТЕСКАвторник, 16 април 202412:30
5
Психолошко советувањеА. ЧУЧКОВАпонеделник, 15 април 202412:30
7Образовен менаџмент Ѓ. ЌИМОВАсреда, 17 април 202412:00
8Методологија на научно истражувачка работаЃ. ЌИМОВАсреда, 17 април 202412:00
ДВЕГОДИШНИ СТУДИИ – 7 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1Унапредување на менталното здравје во заедницата М. ПЕНДАРОВСКИчетврток, 25 април 202411:00
2Дефектолошка дијагностика и рехабилитација на деца со атипичен развој А. РИСТЕСКАвторник, 16 април 202412:30
3Кризи во развојните фазиА. ЧУЧКОВАпонеделник, 15 април 202412:30
4Насилство во блиските врскиМ. ПЕНДАРОВСКИчетврток, 25 април 202411:00
5
Образование на возрасни Г. П. НАЛЕВСКАчетврток, 25 април 202412:00
6Социјална заштита во РСМС. Р. ЈОВАНОВСКАпонеделник, 15 април 202412:30
ДВЕГОДИШНИ СТУДИИ – 8 СЕМЕСТАР
7Проценка на личноста и психопатолошките отстапувањаЕ. ЗЛАТЕВАпонеделник, 15 април 202411:00
8Психологија на агресивно однесувањеМ. СПАСОВСКАчетврток, 18 април 202413:00
9Ментална хигиенаД. БЕЛЕВСКАчетврток, 18 април 202413:00
10Психосоцијална работа со деца и млади со деликвентно поведениеС. АНЃЕЛКОСКАсреда, 17 април 202412:00
11Професионална психодијагностикаС. АНЃЕЛКОСКАсреда, 17 април 202412:00
12Социјални вештини во интерперсоналните односиС. Р. ЈОВАНОВСКАпонеделник, 15 април 202412:30
ДВЕГОДИШНИ СТУДИИ – 9 СЕМЕСТАР
7Психолошки интервенции и третманиА. РИСТЕСКАвторник, 16 април 202412:30
8Психологија на здравје и болестА. ЧУЧКОВАпонеделник, 15 април 202412:30
9Основи на психотерапијаА. РИСТЕСКАвторник, 16 април 202412:30
10
Психолошко соверувањеА. ЧУЧКОВАпонеделник, 15 април 202412:30
11
Психички растројства, етиологија и дијагностикаД. БЕЛЕВСКАчетврток, 18 април 202413:00
12Образовен менаџментЃ. КИМОВАсреда, 17 април 202412:00
ДВЕГОДИШНИ СТУДИИ – 10 СЕМЕСТАР
12
Методологија на научно истражување со основи на статистикаЃ. КИМОВАсреда, 17 април 202412:00
ЕДНОГОДИШНИ СТУДИИ 
р.бр.предметпрофесор 
1Социјална заштита во РСМС. Р. ЈОВАНОВСКАпонеделник, 15 април 202412:30
2Насилство во блиските врски М. ПЕНДАРОВСКИчетврток, 25 април 202411:00
3Психосоцијална работа со деца и млади со деликвентно однесувањеС. АНЃЕЛКОСКАсреда, 17 април 202412:00
4Основи на психотерапијаА. РИСТЕСКАвторник, 16 април 202412:30
5Психолошко советување А. ЧУЧКОВАпонеделник, 15 април 202412:30
6
Образовен менаџментЃ. ЌИМОВАсреда, 17 април 202412:00
12Методологија на научно истражување со основи на статистикаЃ. КИМОВАсреда, 17 април 202412:00
ДВЕГОДИШНИ СТУДИИ 
р.бр.предметпрофесор 
1Дефектолошка дијагностика и рехабилитација на деца со атипичен развој А. РИСТЕВСКАвторник, 16 април 202412:30
2Социјална перцепција и ставови Е. ЗЛАТЕВАпонеделник, 15 април 202411:00
3
Образование на возрасни Г. П. НАЛЕВСКАчетврток, 25 април 202412:00
4Унапредување на менталното здравје во заедницата М. ПЕНДАРОВСКИчетврток, 25 април 202411:00
5Кризи во развојните фазиА. ЧУЧКОВАпонеделник, 15 април 202412:30
6Психолошки интервенции и третманиА. РИСТЕСКАвторник, 16 април 202412:30
ДВЕГОДИШНИ СТУДИИ 
р.бр.предметпрофесор 
1Основи на социјална работа и социјална политикаМ. ПЕНДАРОВСКИчетврток, 25 април 202411:00
2Социологија на маргинализирани групиМ. ПЕНДАРОВСКИчетврток, 25 април 202411:00
3Социјални вештини во интерперсоналните односиС. Р. ЈОВАНОВСКАпонеделник, 15 април 202412:30
4Ментална хигиенаД. БЕЛЕВСКАчетврток, 18 април 202413:00
5Професионална психодијагностикаС. АНЃЕЛКОСКАсреда, 17 април 202412:00
6Психологија на здравје и болестА. ЧУЧКОВАпонеделник, 15 април 202412:30
7Советувања во образование и кариераГ. П. НАЛЕВСКАчетврток, 25 април 202412:00
ДВЕГОДИШНИ СТУДИИ 
1Социјална заштита во РСМС. Р. ЈОВАНОВСКАпонеделник, 15 април 202412:30
2Насилство во блиските врски М. ПЕНДАРОВСКИчетврток, 25 април 202411:00
3Психосоцијална работа со деца и млади со деликвентно однесувањеС. АНЃЕЛКОСКАсреда, 17 април 202412:00
4Основи на психотерапијаА. РИСТЕСКАвторник, 16 април 202412:30
5Психолошко советување А. ЧУЧКОВАпонеделник, 15 април 202412:30
6
Образовен менаџментЃ. ЌИМОВАсреда, 17 април 202412:00
12Методологија на научно истражување со основи на статистикаЃ. КИМОВАсреда, 17 април 202412:00
7 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1КВАЛИТЕТ НА СОФТВЕР И ТЕСТИРАЊЕА. ПЕТРОВСКИсреда, 17 април 202412:30
2БЕЗБЕДНОСТ И КРИПТОГРАФИЈАМ. СТЕВАНОВСКИпонеделник, 15 април 202412:30
3ДИЗАЈН НА БИЗНИС СОФТВЕРС. МАНАСОВсреда, 17 април 202411:00
4КАКО ДА СЕ БИДЕ УСПЕШЕН ВО БИЗНИСОТС. МАНАСОВсреда, 17 април 202411:00
8 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1МЕНАЏМЕНТ НА СОФТВЕРСКИ БАРАЊАМ. СТЕВАНОВСКИпонеделник, 15 април 202412:30
2СИСТЕМСКИ СОФТВЕРО. СИМОВ  
3НАПРЕДНО ВИЗУЕЛНО ПРОГРАМИРАЊЕГ. БИЏОВСКИпеток, 19 април 202412:30
4ПСИХОЛОГИЈА НА БИЗНИСОТМ. СПАСОВСКАчетврток, 18 април 202413:00
9 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1РЕЛАЦИСКИ БАЗИ НА ПОДАТОЦИА. ПЕТРОВСКИсреда, 17 април 202412:30
2НАПРЕДНА КОМПЈУТЕРСКА ГРАФИКАГ. БИЏОВСКИпеток, 19 април 202412:30
3ГИС ВО БИЗНИСОТ С. МАНАСОВсреда, 17 април 202411:00
4ИНТЕЛИГЕНТНИ KNX СИСТЕМИО. СИМОВ  
10 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ЕЛЕКТРОНСКО УЧЕЊЕМ. А. ЈАНКУЛОВСКАвторник, 16 април 202412:30
2МЕТОДОЛОГИЈА И НАУЧНА ТЕОРИЈАС. МАЛЧЕСКИпонеделник, 15 април 202412:00
7 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесор 
1БЕЗБЕДНОСНО ИНЖЕНЕРСТВОЦ. МИТРЕВСКАвторник, 16 април 202412:30
2ДОВЕРЛИВОСТ И БЕЗБЕДНОСТ НА СИСТЕМИС. ЗИКОВСКАчетврток, 18 април 202416:00
3БЕЗБЕДНОСТ ВО ТЕХНОЛОШКИ СИТЕМИЦ. МИТРЕВСКАвторник, 16 април 202412:30
4ЕРГОНОМСКО ПРОЕКТИРАЊЕЦ. МИТРЕВСКАвторник, 16 април 202412:30
5БЕЗБЕДНОСТ НА СТРАТЕШКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИС. БУНДАЛЕВСКИчетврток, 18 април 202412:30
8 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1БЕЗБЕДНОСТ НА МАШИНИС. БУНДАЛЕВСКИчетврток, 18 април 202412:30
2ИНЖЕНЕРСКА ЕКОНОМИЈАС. ЦВЕТКОВИЌсабота, 27 април 202412:00
3ПСИХОЛОГИЈА НА БИЗНИСМ. СПАСОВСКАчетврток, 18 април 202413:00
4ТОКСИКОЛОГИЈАЦ. МИТРЕВСКАвторник, 16 април 202412:30
5ЕНЕРГЕТИКА И ОПКРУЖУВАЊЕС. БУНДАЛЕВСКИчетврток, 18 април 202412:30
9 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ПРОЕКТИРАЊЕ И МЕНАЏМЕНТ СО СИСТЕМИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТАС. БУНДАЛЕВСКИчетврток, 18 април 202412:30
2ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТАМ. ГРОЗДАНОВСКАсреда, 17 април 202412:00
3МЕНАЏМЕНТ НА ОДРЖУВАЊЕЛ. БУРEСКАвторник, 16 април 202411:30
4МЕНАЏМЕНТ НА ПРОЕКТИС. ЗИКОВСКАчетврток, 18 април 202416:00
5ЗАШТИТА ОД ДЕЈСТВО НА ЕЛ. ЕНЕРГИЈАЛ. БУРEСКАвторник, 16 април 202411:30
10 СЕМЕСТАР
р.бр.предметпрофесордатумчас
1МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ ЗА БПРЉ. ВЧКОВ  
2ОРГАНИЗАЦИСКИ МЕНАЏМЕНТС. ЦВЕТКОВИЌсабота, 27 април 202412:00
4МЕТОДОЛОГИЈА И НАУЧНА ТЕОРИЈА Ѓ. ЌИМОВАсреда, 17 април 202412:00
АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА
р.бр.предметпрофесордатум
1АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО НА ЗЕМЈИТЕ ВО ЕВРОПАИ. ЕФРЕМОВСКИчетврток, 18 април 202412:30
2ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈАИ. ЕФРЕМОВСКИчетврток, 18 април 202412:30
3ЛОКАЛНА САМОУПРАВАЈ. МИТРЕВСКАпеток, 19 април 202412:30
 ТЕОРИЈА НА УПРАВУВАЧКИ СИСТЕМИГ. КРСТЕВСКАсабота, 27 април 202413:00
4УПРАВУВАЊЕ СО ЈАВНИ СЛУЖБИИ. ЕФРЕМОВСКИчетврток, 18 април 202412:30
5АНТИКОРУПЦИСКО ПРАВОМ. ГРОЗДАНОВСКАсреда, 17 април 202412:00
ГРАЃАНСКО ПРАВО 
р.бр.предметпрофесордатумчас
1АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИЕ. СПИРОСКАсреда, 17 април 202413:00
2СПОРЕДБЕНО ГРАЃАНСКО ПРАВОЖ. МИТРЕВСКИпонеделник, 15 април 202412:00
3ЕВРОПСКО ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТЖ. МИТРЕВСКИпонеделник, 15 април 202412:00
4ОШТЕТНО ПРАВОЖ. МИТРЕВСКИпонеделник, 15 април 202412:00
5ДОГОВОРНО ПРАВОЕ. СПИРОСКАсреда, 17 април 202413:00
6ГРАЃАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО НА ЕУЕ. СПИРОСКАсреда, 17 април 202413:00
КАЗНЕНО ПРАВО
р.бр.предметпрофесордатумчас
1СПОРЕДБЕНО КАЗНЕНО ПРАВО М. ГРОЗДАНОВСКАсреда, 17 април 202412:00
2КРИМИНАЛИСТИКАВ. СТАМЕВСКИпонеделник, 29 април 202412:30
3МЕЃУНАРОДНО КАЗНЕНО ПРАВОВ. СТАМЕВСКИпонеделник, 29 април 202412:30
4ЧОВЕКОВИ ПРАВА И КРИВИЧНА ПРАВДАМ. ГРОЗДАНОВСКАсреда, 17 април 202412:00
5ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛВ. СТАМЕВСКИпонеделник, 29 април 202412:30
6ДЕТСТКО ПРЕТСАПНИШТВОВ. СТАМЕВСКИпонеделник, 29 април 202412:30
МЕЃУНАРОДНО ПРАВО ПРАВО И МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ
р.бр.предметпрофесордатумчас
1МЕЃУНАРОДНИ ПРАВО (ЈАВНО И ПРИВАТНО)Е. ИЦОСКАпеток, 19 април 202413:30
2МЕЃУНАРОДНИ ПОЛИТИЧКИ ОДНОСИЈ. МИТРЕВСКАпеток, 19 април 202412:30
3МЕЃУНАРОДНО ПРАВО ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКОТН. ЛЕВИЌ  
4МЕЃУНАРОДНО ДОГОВОРНО ПРАВО Е. ИЦОСКАпеток, 19 април 202413:30
3ДИПЛОМАТСКО И КОНЗУЛАРНО ПРАВОТ. ЃОРЃИЕВ  
5СОВРЕМЕНИ ПОЛИТИЧКИ ОДНОСИЈ. МИТРЕВСКАпеток, 19 април 202412:30
ФИНАНСИИ И ДЕЛОВНО ПРАВО
р.бр.предметпрофесордатумчас
1ЦАРИНСКО ПРАВО М. МУСТАФИ  
2МЕЃУНАРОДНО ТРУДОВО ПРАВОЖ. МИТРЕВСКИпонеделник, 15 април 202412:00
3ОРГАНИЗАЦИСКА КУЛТУРА И ДЕЛОВНА ЕТИКАЈ. СИЛЈАНОСКАвторник, 23 април 202412:00
4РЕШАВАЊЕ НА ПРИВАТНИ СПОРОВИ ВО МЕЃУНАРОДЕН БИЗНИСЕ. СПИРОСКАсреда, 17 април 202413:00
5МЕЃУНАРОДНИ ЕКОНОМСКИ ОДНОСИЈ. АТАНАСОВСКАчетврток, 18 април 202412:30
6МЕЃУНАРОДНО АРБИТРАЖНО ПРАВОЕ. ИЦОСКА