Термини за испитна сесија – СЕПТЕМВРИ 2020 – додипломски студии

[accordion title=”СВЕТИ НИКОЛЕ – СЕПТЕМВРИ 2020″ open1st=”0″ openAll=”0″ style=””]

[accordion_item title=”Менаџмент на организација”]

СЕПТЕМВРИ 2020 – СВЕТИ НИКОЛЕ
МЕНАЏМЕНТ НА ОРГАНИЗАЦИЈА
ПРВА ГОДИНА – 1 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 МИКРОЕКОНОМИЈА J. АТАНАСОВА понеделник, 14 септември 2020 09:00 ч.
2 МАТЕМАТИКА ЗА БИЗНИС С. МАЛЧЕСКИ понеделник, 21 септември 2020 13:00 ч.
3 ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТ Љ. ВЧКОВ четврток, 17 септември 2020 09:00 ч.
4 АНГЛИСКИ ЈАЗИК 1 К. ВИДОВА четврток, 24 септември 2020 09:00 ч.
5 ДЕЛОВНА ЕТИКА Д. ТОШЕВА среда, 16 септември 2020 12:00 ч.
6 ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ А. ПЕТРОВСКИ среда, 16 септември 2020 09:00 ч.
ПРВА ГОДИНА – 2 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 СТАТИСТИКА С. МАЛЧЕСКИ понеделник, 21 септември 2020 10:00 ч.
2 МАКРОЕКОНОМИЈА Ј. АТАНАСОВСКА понеделник, 14 септември 2020 10:00 ч.
3 ПРИНЦИПИ НА СМЕТКОВОДСТВО П. СТОЈАНОВА петок, 25 септември 2020 09:00 ч.
4 АНГЛИСКИ ЈАЗИК 1 К. ВИДОВА четврток, 24 септември 2020 11:00 ч.
5 ВОВЕД ВО БИЗНИС Ш. ИВАНОВСКА понеделник, 28 септември 2020 11:00 ч.
6 ДЕЛОВНО КОМУНИЦИРАЊЕ Д. ЃУРЧЕВСКИ вторник, 15 септември 2020 12:00 ч.
ВТОРА ГОДИНА – 3 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ДЕЛОВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ Л. ПЕТРЕВСКА понеделник, 21 септември 2020 12:00 ч.
2 МАКРОЕКОНОМИЈА Ј. АТАНАСОВСКА понеделник, 14 септември 2020 09:00 ч.
3 РУСКИ ЈАЗИК 2 З. ПАНОВ понеделник, 28 септември 2020 11:00 ч.
4 ФИЛОЗОФИЈА Д. ТОШЕВА среда, 16 септември 2020 10:00 ч.
5 ОСНОВИ НА ПРАВО М. ГРОЗДАНОВСКА вторник, 22 септември 2020 09:00 ч.
ВТОРА ГОДИНА – 4 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ПСИХОЛОГИЈА НА БИЗНИС В. ГАВРИЛОВА четврток, 24 септември 2020 09:00 ч.
2 СТАТИСТИЧКА МАТЕМАТИКА С. МАЛЧЕСКИ понеделник, 21 септември 2020 10:00 ч.
3 ДЕЛОВНО ПРАВО М. ГРОЗДАНОВСКА вторник, 22 септември 2020 10:00 ч.
4 ЕКОНОМСКО ПРАВО М. ГРОЗДАНОВСКА вторник, 22 септември 2020 09:00 ч.
5 ФИНАНСОВ МЕНАЏМЕНТ И. СТОЈЧЕВСКА понеделник, 14 септември 2020 12:00 ч.
6 ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТ Љ. ВЧКОВ четврток, 17 септември 2020 09:00 ч.
ТРЕТА ГОДИНА – 5 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ОСНОВИ НА МАРКЕТИНГ Л. ПЕТРЕВСКА понеделник, 21 септември 2020 11:00 ч.
2 КРИЗЕН МЕНАЏМЕНТ Љ. ВЧКОВ четврток, 17 септември 2020 10:00 ч.
3 ФИНАНСИСКИ ПАЗАРИ Ш. ИВАНОВСКА понеделник, 28 септември 2020 11:00 ч.
4 СМЕТКОВОД. КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА П. СТОЈАНОВА петок, 25 септември 2020 11:00 ч.
5 ОСНОВИ НА ОСИГУРУВАЊЕ И РИЗИК Г. КРСТЕВСКА вторник, 15 септември 2020 10:00 ч.
6 ДАНОЧЕН СИСТЕМ П. СТОЈАНОВА петок, 25 септември 2020 10:00 ч.
ТРЕТА ГОДИНА – 6 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 МЕНАЏМЕНТ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ Љ. ВЧКОВ четврток, 17 септември 2020 11:00 ч.
2 ПРОИЗВОДСТВЕН МЕНАЏМЕНТ Д. КРСТЕВСКИ среда, 23 септември 2020 10:00 ч.
3 ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИ Ш. ИВАНОВСКА 9/328/2020 11:00 ч.
4 ПОЛИТИКОЛОГИЈА Ј. МИТРЕВСКА среда, 23 септември 2020 13:00 ч.
5 АНГЛИСКИ ЈАЗИК 1 К. ВИДОВА четврток, 24 септември 2020 09:00 ч.
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 АНГЛИСКИ ЈАЗИК 2 К. ВИДОВА четврток, 24 септември 2020 11:00 ч.
2 СТРАТЕГИСКИ МЕНАЏМЕНТ Љ. ВЧКОВ четврток, 17 септември 2020 11:00 ч.
3 ОПЕРАТИВЕН МЕНАЏМЕНТ Г. КРСТЕВСКА вторник, 15 септември 2020 10:00 ч.
4 ОРГАНИЗАЦИСКО ОДНЕСУВАЊЕ И. СТОЈЧЕВСКА понеделник, 14 септември 2020 12:00 ч.
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ИНВЕСТИЦИОНЕН  МЕНАЏМEНТ Г. КРСТЕВСКА вторник, 15 септември 2020 12:00 ч.
2 БАНКАРСКИ МЕНАЏМЕНТ С. ДИМЕВСКИ сабота, 19 септември 2020 12:00 ч.
3 МЕНАЏМЕНТ НА ПРИРОДНИ РЕСУРСИ Ѓ. СТРЕЗОВСКИ понеделник, 14 септември 2020 16:00 ч.
4 ИСТОРИЈА НА РУСИЈА И МАКЕДОНИЈА Г. ЈАКИМОВ вторник, 22 септември 2020 14:00 ч.
5 ЕЛЕКТРОНСКИ БИЗНИС Д. КРСТЕВСКИ среда, 23 септември 2020 09:00 ч.

[/accordion_item]

[accordion_item title=”Финансии и кредит”]

СЕПТЕМВРИ 2020 – СВЕТИ НИКОЛЕ
ФИНАНСИИ И КРЕДИТ
ПРВА ГОДИНА – 1 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 МИКРОЕКОНОМИЈА J. АТАНАСОВА понеделник, 14 септември 2020 09:00 ч.
2 МАТЕМАТИКА ЗА БИЗНИС С. МАЛЧЕСКИ понеделник, 21 септември 2020 13:00 ч.
3 ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТ Љ. ВЧКОВ четврток, 17 септември 2020 09:00 ч.
4 АНГЛИСКИ ЈАЗИК 1 К. ВИДОВА четврток, 24 септември 2020 09:00 ч.
5 ДЕЛОВНА ЕТИКА Д. ТОШЕВА среда, 16 септември 2020 12:00 ч.
6 ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ А. ПЕТРОВСКИ среда, 16 септември 2020 09:00 ч.
ПРВА ГОДИНА – 2 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 СТАТИСТИКА С. МАЛЧЕСКИ понеделник, 21 септември 2020 10:00 ч.
2 МАКРОЕКОНОМИЈА Ј. АТАНАСОВСКА понеделник, 14 септември 2020 10:00 ч.
3 ПРИНЦИПИ НА СМЕТКОВОДСТВО П. СТОЈАНОВА петок, 25 септември 2020 09:00 ч.
4 АНГЛИСКИ ЈАЗИК 1 К. ВИДОВА четврток, 24 септември 2020 09:00 ч.
5 ВОВЕД ВО БИЗНИС Ш. ИВАНОВСКА понеделник, 28 септември 2020 11:00 ч.
6 ДЕЛОВНО КОМУНИЦИРАЊЕ Д. ЃУРЧЕВСКИ вторник, 15 септември 2020 12:00 ч.
ВТОРА ГОДИНА – 3 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ДЕЛОВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ Л. ПЕТРЕВСКА понеделник, 21 септември 2020 12:00 ч.
2 МАКРОЕКОНОМИЈА Ј. АТАНАСОВСКА понеделник, 14 септември 2020 09:00 ч.
3 РУСКИ ЈАЗИК 2 З. ПАНОВ понеделник, 28 септември 2020 11:00 ч.
4 ФИЛОЗОФИЈА Д. ТОШЕВА среда, 16 септември 2020 10:00 ч.
5 ОСНОВИ НА ПРАВО М. ГРОЗДАНОВСКА вторник, 22 септември 2020 09:00 ч.
ВТОРА ГОДИНА – 4 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ПСИХОЛОГИЈА НА БИЗНИС В. ГАВРИЛОВА четврток, 24 септември 2020 09:00 ч.
2 СТАТИСТИЧКА МАТЕМАТИКА С. МАЛЧЕСКИ понеделник, 21 септември 2020 10:00 ч.
3 ДЕЛОВНО ПРАВО М. ГРОЗДАНОВСКА вторник, 22 септември 2020 10:00 ч.
4 ЕКОНОМСКО ПРАВО М. ГРОЗДАНОВСКА вторник, 22 септември 2020 09:00 ч.
5 ФИНАНСОВ МЕНАЏМЕНТ И. СТОЈЧЕВСКА понеделник, 14 септември 2020 12:00 ч.
6 ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТ Љ. ВЧКОВ четврток, 17 септември 2020 09:00 ч.
ТРЕТА ГОДИНА – 5 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ФИНАНСИСКИ ПАЗАРИ Ш. ИВАНОВСКА понеделник, 28 септември 2020 11:00 ч.
2 ДАНОЧЕН СИСТЕМ П. СТОЈАНОВА петок, 25 септември 2020 10:00 ч.
3 ЕЛЕКТРОНСКИ БИЗНИС Д. КРСТЕВСКИ среда, 23 септември 2020 09:00 ч.
4 СМЕТКОВОД. КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА П. СТОЈАНОВА петок, 25 септември 2020 11:00 ч.
5 ПРЕТПРИЕМАЧКИ МЕНАЏМЕНТ Ш. ИВАНОВСКА понеделник, 28 септември 2020 11:00 ч.
6 ЛОГИКА Д. ТОШЕВА среда, 16 септември 2020 11:00 ч.
ТРЕТА ГОДИНА – 6 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 СМЕТКОВОДСТВЕНА ПРЕСМЕТКА П. СТОЈАНОВА петок, 25 септември 2020 12:00 ч.
2 ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИ Ш. ИВАНОВСКА понеделник, 28 септември 2020 11:00 ч.
3 АНГЛИСКИ ЈАЗИК  1 К. ВИДОВА четврток, 24 септември 2020 09:00 ч.
4 ПРОЕКТ МЕНАЏМЕНТ И. СТОЈЧЕВСКА понеделник, 14 септември 2020 12:00 ч.
5 ФИНАНСИИ И КРЕДИТ П. СТОЈАНОВА петок, 25 септември 2020 13:00 ч.
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 АНГЛИСКИ ЈАЗИК 2 К. ВИДОВА четврток, 24 септември 2020 11:00 ч.
2 ОРГАНИЗАЦИСКО ОДНЕСУВАЊЕ И. СТОЈЧЕВСКА понеделник, 14 септември 2020 12:00 ч.
3 ДЕВИЗЕН СИСТЕМ Л. ПЕТРЕВСКА понеделник, 21 септември 2020 10:00 ч.
4 БАНКАРСКО РАБОТЕЊЕ С. ДИМЕСКИ сабота, 19 септември 2020 12:00 ч.
5 ДЕЛОВНИ СИСТЕМИ Ш. ИВАНОВСКА понеделник, 28 септември 2020 14:00 ч.
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 МЕЃУНАРОДНА ТРГОВИЈА Л. ПЕТРЕВСКА понеделник, 21 септември 2020 09:00 ч.
2 ИНВЕСТИЦИИ П. СТОЈАНОВА петок, 25 септември 2020 14:00 ч.
3 ИНФОРМАТИЧКИ ТЕХНОЛОГИИ А. ПЕТРОВСКИ среда, 16 септември 2020 09:00 ч.
4 ИСТОРИЈА НА РУСИЈА И МАКЕДОНИЈА Г. ЈАКИМОВ вторник, 22 септември 2020 14:00 ч.
5 ЕЛЕКТРОНСКИ БИЗНИС Д. КРСТЕВСКИ среда, 23 септември 2020 09:00 ч.

[/accordion_item]

[accordion_item title=”Општа психологија”]

СЕПТЕМВРИ 2020 – СВЕТИ НИКОЛЕ
ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА
ПРВА ГОДИНА – 1 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ПЕРЦЕПТИВНИ И СОЗНАЈНИ ПРОЦЕСИ М. ПЕНДАРОВСКИ понеделник, 14 септември 2020 09:00 ч.
2 ГЕНЕТИКА Е. ЗЛАТЕВА вторник, 15 септември 2020 10:00 ч.
3 СТАТИСТИКА ВО ПСИХОЛОГИЈА С. АНЃЕЛКОСКА петок, 18 септември 2020 09:00 ч.
4 ВОВЕД ВО МЕТОДОЛОГИЈА НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНАТА ПСИХОЛОГИЈА Ѓ. ЌИМОВА среда, 23 септември 2020 09:00 ч.
5 ВОВЕД ВО ПСИХОЛОГИЈА В. ГАВРИЛОВА четврток, 24 септември 2020 10:00 ч.
ПРВА ГОДИНА – 2 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 РУСКИ ЈАЗИК 1 З. ПАНОВ понеделник, 28 септември 2020 09:00 ч.
2 СОЦИОЛОГИЈА К. НЕСТОРОВСКА понеделник, 14 септември 2020 09:00 ч.
3 ЕМОЦИИ И МОТИВАЦИЈА А. ЧУЧКОВА сабота, 19 септември 2020 10:00 ч.
4 РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА 1 А. ЧУЧКОВА сабота, 19 септември 2020 11:00 ч.
5 ОСНОВИ НА ИНФОРМАТИКА А. ПЕТРОВСКИ среда, 16 септември 2020 09:00 ч.
ВТОРА ГОДИНА – 3 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА 2 А. ЧУЧКОВА сабота, 19 септември 2020 12:00 ч.
2 ЗДРАВСТВЕНА ПСИХОЛОГИЈА Д. БЕЛЕВСКА понеделник, 28 септември 2020 09:00 ч.
3 ПСИХОМЕТРИЈА С. АНЃЕЛКОСКА петок, 18 септември 2020 09:00 ч.
4 УЧИЛИШНА ПЕДАГОГИЈА Ѓ. ЌИМОВА среда, 23 септември 2020 10:00 ч.
5 МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ С. Р. ЈОВАНОВСКА понеделник, 21 септември 2020 11:00 ч.
6 КВАЛИТЕТ НА ИСТР. ВО ПСИХОЛОГИЈА С. АНЃЕЛКОСКА петок, 18 септември 2020 10:00 ч.
ВТОРА ГОДИНА – 4 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ПСИХОЛОГИЈА НА БИЗНИС В. ГАВРИЛОВА четврток, 24 септември 2020 09:00 ч.
2 ЕТИКА И ЕСТЕТИКА Д. ТОШЕВА среда, 16 септември 2020 09:00 ч.
3 СОЦИЈАЛНА ПСИХОЛОГИЈА К. НЕСТОРОВСКА понеделник, 14 септември 2020 10:00 ч.
4 ОСНОВИ НА МЕЃ. КОМУНИКАЦИЈА С. Р. ЈОВАНОВСКА понеделник, 21 септември 2020 11:00 ч.
5 ИНТЕЛИГЕНЦИЈА Ѓ. ЌИМОВА среда, 23 септември 2020 11:00 ч.
6 ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТ Љ. ВЧКОВ четврток, 17 септември 2020 09:00 ч.
ТРЕТА ГОДИНА – 5 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ПСИХОПАТОЛОГИЈА Д. БЕЛЕВСКА понеделник, 28 септември 2020 09:00 ч.
2 ПСИХОДИЈАГНОСТИКА Д. БЕЛЕВСКА понеделник, 28 септември 2020 10:00 ч.
3 ПОЗИТИВНА ПСИХОЛОГИЈА А. ЧУЧКОВА сабота, 19 септември 2020 12:00 ч.
4 ВЕШТИНА НА ПСИХОЛОШКО СОВЕТУВ. А. РИСТЕВСКА вторник, 15 септември 2020 09:00 ч.
5 РАЗВОЈНА ПСИХОПАТОЛОГИЈА А. РИСТЕВСКА вторник, 15 септември 2020 10:00 ч.
6 ОСНОВИ НА ПЕДАГОГИЈА СО ДИДАКТИКА Г. ПОПОВСКА сабота, 19 септември 2020 10:00 ч.
ТРЕТА ГОДИНА – 6 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 СУПЕРВИЗИЈА И ЕВАЛУАЦИЈА Ѓ. ЌИМОВА среда, 23 септември 2020 12:00 ч.
2 КЛИНИЧКА ПСИХОЛОГИЈА Д. БЕЛЕВСКА понеделник, 28 септември 2020 11:00 ч.
3 ФОРЕНЗИЧКА ПСИХОЛОГИЈА Д. БЕЛЕВСКА понеделник, 28 септември 2020 12:00 ч.
4 ПСИХОЛОГИЈА НА СЕМЕЈСТВО К. НЕСТОРОВСКА понеделник, 14 септември 2020 11:00 ч.
5 ПСИХОЛОШКИ ПРАВЦИ И ШКОЛИ М. ПЕНДАРОВСКИ понеделник, 14 септември 2020 10:00 ч.
6 ПСИХОЛОШКО ТЕСТИРАЊЕ С. АНЃЕЛКОСКА петок, 18 септември 2020 10:00 ч.
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 МЕТОДИКА НА НАСТАВА ВО ПСИХ. Ѓ. ЌИМОВА среда, 23 септември 2020 13:00 ч.
2 ИНТЕРВЕНЦИЈА ПРИ СТРЕС И КРИЗИ В. ГАВРИЛОВА четврток, 24 септември 2020 11:00 ч.
3 ПСИХ. НА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ А. РИСТЕВСКА вторник, 15 септември 2020 10:00 ч.
4 ПСИХОЛОГИЈА НА ОБРАЗОВАНИЕ Ѓ. ЌИМОВА среда, 23 септември 2020 15:00 ч.
5 НЕВРОПСИХОЛОГИЈА В. ГАВРИЛОВА четврток, 24 септември 2020 11:00 ч.
6 ПСИХОТЕРАПЕВТСКИ МЕТОДИ В. ГАВРИЛОВА четврток, 24 септември 2020 11:00 ч.
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ПСИХОЛОГИЈА НА НАДАРЕНИ А. ЧУЧКОВА сабота, 19 септември 2020 13:00 ч.
2 ПСИХОЛОГИЈА НА ТРУДОТ С. АНЃЕЛКОСКА петок, 18 септември 2020 11:00 ч.
3 МЕДИЈАЦИЈА С. Р. ЈОВАНОВСКА понеделник, 21 септември 2020 11:00 ч.
4 ПСИХОЛОГИЈА НА БОЛКА М. ПЕНДАРОВСКИ понеделник, 14 септември 2020 11:00 ч.
5 ИСТОРИЈА НА РУСИЈА И МАКЕДОНИЈА Г. ЈАКИМОВ вторник, 22 септември 2020 14:00 ч.
6 ЕЛЕКТРОНСКИ БИЗНИС Д. КРСТЕВСКИ среда, 23 септември 2020 09:00 ч.

[/accordion_item]

[accordion_item title=”Компјутерски системи и мрежи”]

СЕПТЕМВРИ 2020 – СВЕТИ НИКОЛЕ
КОМПЈУТЕРСКИ СИСТЕМИ И МРЕЖИ
ПРВА ГОДИНА – 1 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ОСНОВИ НА ПРОГРАМИРАЊЕ О. СИМОВ вторник, 22 септември 2020 09:00 ч.
2 АПЛИКАТИВНИ ПРОГРАМИ М. СТЕВАНОВСКИ четврток, 17 септември 2020 09:00 ч.
3 АЛГОРИТМИ И СТРУКТУРА НА ПОДАТОЦИ О. СИМОВ вторник, 22 септември 2020 09:00 ч.
4 АНГЛИСКИ ЈАЗИК 1 К. ВИДОВА четврток, 24 септември 2020 09:00 ч.
5 МАТЕМАТИКА С. МАЛЧЕСКИ понеделник, 21 септември 2020 13:00 ч.
ПРВА ГОДИНА – 2 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ОБЈЕКТНО ПРОГРАМИРАЊЕ О. СИМОВ вторник, 22 септември 2020 09:00 ч.
2 КОМПЈУТЕРСКА АРХИТЕКТУРА О. СИМОВ вторник, 22 септември 2020 09:00 ч.
3 ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈА Ј. АТАНАСОВСКА понеделник, 14 септември 2020 13:00 ч.
4 ПРОСТОРНИ ИНФОР. СИСТЕМИ С. МАНАСОВ понеделник, 28 септември 2020 09:00 ч.
ВТОРА ГОДИНА – 3 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 КОМПЈУТЕРСКИ МРЕЖИ 1 Х. САЛКИЧ понеделник, 14 септември 2020 17:00 ч.
2 РАЗВОЈ НА ГИС СИСТЕМИ С. МАНАСОВ понеделник, 28 септември 2020 09:00 ч.
3 СОФТВЕРСКО ИНЖЕНЕРСТВО А. ПЕТРОВСКИ среда, 16 септември 2020 09:00 ч.
4 ВИЗУЕЛНО ПРОГРАМИРАЊЕ Г. БИЏОВСКИ петок, 18 септември 2020 12:00 ч.
ВТОРА ГОДИНА – 4 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИ О. СИМОВ вторник, 22 септември 2020 09:00 ч.
2 БАЗИ НА ПОДАТОЦИ А. ПЕТРОВСКИ среда, 16 септември 2020 09:00 ч.
3 ВЕБ ДИЗАЈН Г. БИЏОВСКИ петок, 18 септември 2020 12:00 ч.
4 ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТ Љ. ВЧКОВ четврток, 17 септември 2020 12:00 ч.
ТРЕТА ГОДИНА – 5 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ О. СИМОВ вторник, 22 септември 2020 09:00 ч.
2 ОСНОВИ НА ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ С. МАНАСОВ понеделник, 28 септември 2020 09:00 ч.
3 ИНФОРМАТИЧКА ЕТИКА С. МАНАСОВ понеделник, 28 септември 2020 09:00 ч.
4 КОМПЈУТЕРСКИ МРЕЖИ 2 Х. САЛКИЧ понеделник, 14 септември 2020 17:00 ч.
ТРЕТА ГОДИНА – 6 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ЛОГИЧКО ДИЗАЈНИРАЊЕ НА ИС А. ПЕТРОВСКИ среда, 16 септември 2020 09:00 ч.
2 ПРОЕКТНА РАБОТА С. МАНАСОВ понеделник, 28 септември 2020 09:00 ч.
3 НАПРЕДНО ПРОЕКТИРАЊЕ НА КОМПЈУТЕРСКИ МРЕЖИ Х. САЛКИЧ понеделник, 14 септември 2020 17:00 ч.
4 ИНТЕРАКЦИЈА ЧОВЕК-КОМПЈУТЕР Г. БИЏОВСКИ петок, 18 септември 2020 12:00 ч.
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ГИС ВО БИЗНИСОТ С. МАНАСОВ понеделник, 28 септември 2020 09:00 ч.
2 НАПРЕДНИ ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИ О. СИМОВ вторник, 22 септември 2020 09:00 ч.
3 БЕЗБЕДНОСТ И КРИПТОГРАФИЈА Д. БОГАТИНОВ вторник, 15 септември 2020 09:00 ч.
4 МОБИЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОГРАМИРАЊЕ М. СТЕВАНОВСКИ четврток, 17 септември 2020 09:00 ч.
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 НАПРЕДНА КОМПЈУТЕРСКА ГРАФИКА Г. БИЏОВСКИ петок, 18 септември 2020 12:00 ч.
2 СЕНЗОРСКИ СИСТЕМИ Х. САЛКИЧ понеделник, 14 септември 2020 17:00 ч.
3 КАКО ДА СЕ БИДЕ УСПЕШЕН ВО БИЗНИС С. МАНАСОВ понеделник, 28 септември 2020 09:00 ч.
4 Е-БИЗНИС АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЈН С. МАНАСОВ понеделник, 28 септември 2020 09:00 ч.

[/accordion_item]

[accordion_item title=”Софтверски технологии”]

СЕПТЕМВРИ 2020 – СВЕТИ НИКОЛЕ
СОФТВЕРСКИ ТЕХНОЛОГИИ
ПРВА ГОДИНА – 1 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ОСНОВИ НА ПРОГРАМИРАЊЕ О. СИМОВ вторник, 22 септември 2020 09:00 ч.
2 АПЛИКАТИВНИ ПРОГРАМИ М. СТЕВАНОВСКИ четврток, 17 септември 2020 09:00 ч.
3 АЛГОРИТМИ И СТРУКТУРА НА ПОДАТОЦИ О. СИМОВ вторник, 22 септември 2020 09:00 ч.
4 АНГЛИСКИ К. ВИДОВА четврток, 24 септември 2020 09:00 ч.
5 МАТЕМАТИКА С. МАЛЧЕСКИ понеделник, 21 септември 2020 13:00 ч.
ПРВА ГОДИНА – 2 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ОБЈЕКТНО ПРОГРАМИРАЊЕ О. СИМОВ вторник, 22 септември 2020 09:00 ч.
2 КОМПЈУТЕРСКА АРХИТЕКТУРА О. СИМОВ вторник, 22 септември 2020 09:00 ч.
3 ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈА Ј. АТАНАСОВСКА понеделник, 14 септември 2020 13:00 ч.
4 ПРОСТОРНИ ИНФОР. СИСТЕМИ С. МАНАСОВ понеделник, 28 септември 2020 09:00 ч.
ВТОРА ГОДИНА – 3 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 КОМПЈУТЕРСКИ МРЕЖИ Д. БОГАТИНОВ вторник, 15 септември 2020 09:00 ч.
2 АНАЛИЗА НА СОФТВЕРСКИ ПОТРЕБИ Г. БИЏОВСКИ петок, 18 септември 2020 12:00 ч.
3 СОФТВЕРСКО ИНЖЕНЕРСТВО А. ПЕТРОВСКИ среда, 16 септември 2020 09:00 ч.
4 ВЕБ ДИЗАЈН М. СТЕВАНОВСКИ четврток, 17 септември 2020 09:00 ч.
ВТОРА ГОДИНА – 4 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ Д. БОГАТИНОВ вторник, 15 септември 2020 09:00 ч.
2 УПРАВУВАЊЕ СО ИТ ПРОЕКТИ М. СТЕВАНОВСКИ четврток, 17 септември 2020 09:00 ч.
3 ИНТЕРАКЦИЈА ЧОВЕК-КОМПЈУТЕР Г. БИЏОВСКИ петок, 18 септември 2020 12:00 ч.
4 ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТ Љ. ВЧКОВ четврток, 17 септември 2020 12:00 ч.
ТРЕТА ГОДИНА – 5 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИ М. СТЕВАНОВСКИ четврток, 17 септември 2020 09:00 ч.
2 БАЗИ НА ПОДАТОЦИ 1 А. ПЕТРОВСКИ среда, 16 септември 2020 09:00 ч.
3 КОМПЈУТЕРСКА ГРАФИКА Г. БИЏОВСКИ петок, 18 септември 2020 12:00 ч.
4 ИНТЕРНЕТ ПРОГРАМИРАЊЕ Х. САЛКИЧ понеделник, 14 септември 2020 17:00 ч.
ТРЕТА ГОДИНА – 6 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ОСНОВИ НА ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ М. СТЕВАНОВСКИ четврток, 17 септември 2020 09:00 ч.
2 БАЗИ НА ПОДАТОЦИ 2 А. ПЕТРОВСКИ среда, 16 септември 2020 09:00 ч.
3 ПРОЕКТНА РАБОТА С. МАНАСОВ понеделник, 28 септември 2020 09:00 ч.
4 ВИЗУЕЛНО ПРОГРАМИРАЊЕ М. СТЕВАНОВСКИ четврток, 17 септември 2020 09:00 ч.
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 БЕЗБЕДНОСТ И КРИПТОГРАФИЈА Д. БОГАТИНОВ вторник, 15 септември 2020 09:00 ч.
2 КВАЛИТЕТ НА СОФТВЕР И ТЕСТИРАЊЕ А. ПЕТРОВСКИ среда, 16 септември 2020 09:00 ч.
3 ДИЗАЈН НА БИЗНИС СОФТВЕР А. ПЕТРОВСКИ среда, 16 септември 2020 09:00 ч.
4 КАКО ДА СЕ БИДЕ УСПЕШЕН ВО БИЗНИСОТ Г. БИЏОВСКИ петок, 18 септември 2020 12:00 ч.
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 СИСТЕМСКИ СОФТВЕР О. СИМОВ вторник, 22 септември 2020 09:00 ч.
2 МЕНАЏМЕНТ НА СОФТВЕРСКИ ПОТРЕБИ М. СТЕВАНОВСКИ четврток, 17 септември 2020 09:00 ч.
3 НАПРЕДНО ВИЗУЕЛНО ПРОГРАМИРАЊЕ Г. БИЏОВСКИ петок, 18 септември 2020 12:00 ч.
4 ПСИХОЛОГИЈА НА БИЗНИС В. ГАВРИЛОВА четврток, 24 септември 2020 09:00 ч.

[/accordion_item]

[accordion_item title=”Безбедност при работа”]

СЕПТЕМВРИ 2020 – СВЕТИ НИКОЛЕ
БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА
ПРВА ГОДИНА – 1 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 МАТЕМАТИКА С. МАЛЧЕСКИ понеделник, 21 септември 2020 13:00 ч.
2 ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ ЗА РАБОТНА СРЕДИНА Н. ГРУЕВСКА среда, 23 септември 2020 09:00 ч.
3 ПРАВНИ ОСНОВИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА М. ГРОЗДАНОВСКА вторник, 22 септември 2020 09:00 ч.
4 РУСКИ ЈАЗИК 1 З. ПАНОВ понеделник, 28 септември 2020 09:00 ч.
ПРВА ГОДИНА – 2 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈА Ј. АТАНАСОВСКА понеделник, 14 септември 2020 13:00 ч.
2 ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА Ц. МИТРЕВСКА четврток, 24 септември 2020 09:00 ч.
3 ТЕРМОПОСТРОЈКИ Ц. МИТРЕВСКА четврток, 24 септември 2020 10:00 ч.
4 МЕХАНИКА НА ФЛУИДИ С. БУНДАЛЕВСКИ петок, 18 септември 2020 10:00 ч.
5 ТЕРМОДИНАМИКА Л. БУРЕСКА вторник, 15 септември 2020 18:00 ч.
ВТОРА ГОДИНА – 3 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ОСНОВИ НА ЗАШТИТНИ СИСТЕМИ С. БУНДАЛЕВСКИ петок, 18 септември 2020 10:00 ч.
2 ПРОЦЕНА НА БЕЗБЕДНОСТ НА РАБОТНО МЕСТО Ц. МИТРЕВСКА четврток, 24 септември 2020 11:00 ч.
3 МЕНАЏМЕНТ НА ПРИРОДНИ РЕСУРСИ Ј. СИЛЈАНОВСКА четврток, 17 септември 2020 13:00 ч.
4 ПОСТРОЈКИ И ИНСТАЛАЦИИ ПОД ПРИТИСОК Л. БУРЕСКА вторник, 15 септември 2020 18:00 ч.
5 ЕНЕРГЕТИКА И ОПКРУЖУВАЊЕ С. БУНДАЛЕВСКИ петок, 18 септември 2020 10:00 ч.
ВТОРА ГОДИНА – 4 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ТЕОРИЈА НА СИСТЕМИ И РИЗИК С. ЦВЕТКОВИЌ вторник, 22 септември 2020 17:00 ч.
2 СТАТИСТИКА И ОП С. ЗИКОВСКА сабота, 19 септември 2020 09:00 ч.
3 СОЦИЈАЛНА ЕКОЛОГИЈА А. РИСТЕВСКА вторник, 15 септември 2020 13:00 ч.
4 ПСИХОЛОГИЈА НА БИЗНИС В. ГАВРИЛОВА четврток, 24 септември 2020 09:00 ч.
5 ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТ Љ. ВЧКОВ 9/217/2020 09:00 ч.
ТРЕТА ГОДИНА – 5 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 РИЗИК ОД ОПАСНИ МАТЕРИЈАЛИ Н. ГРУЕВСКА среда, 23 септември 2020 10:00 ч.
2 РИЗИК ОД МЕХАНИЧКИ ДЕЈСТВИЈА Ц. МИТРЕВСКА четврток, 24 септември 2020 11:00 ч.
3 ЗАШТИТА ОД БУЧАВА И ВИБРАЦИИ С. БУНДАЛЕВСКИ петок, 18 септември 2020 12:00 ч.
4 ИНДУСТРИСКА ЕКОЛОГИЈА С. ЦВЕТКОВИЌ вторник, 22 септември 2020 17:00 ч.
5 ИНДИКАТОРИ ЗА КВАЛИТЕТ НА РАБОТНА СРЕДИНА Л. БУРЕСКА вторник, 15 септември 2020 18:00 ч.
ТРЕТА ГОДИНА – 6 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ЕРГОНОМИЈА НА РАБОТНО МЕСТО С. БУНДАЛЕВСКИ петок, 18 септември 2020 12:00 ч.
2 МЕНАЏМЕНТ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН РИЗИК Љ. ВЧКОВ четврток, 17 септември 2020 13:00 ч.
3 БЕЗБЕДНОСТ НА ОПРЕМА И ПРОИЗВОДИ Ц. МИТРЕВСКА четврток, 24 септември 2020 12:00 ч.
4 МОНИТОРИНГ НА ЖИВОТНА СРЕДИНА Н. ГРУЕВСКА среда, 23 септември 2020 11:00 ч.
5 ЗАШТИТА ПРИ ТРАНС. И СКЛАДИРАЊЕ С. ЗИКОВСКА сабота, 19 септември 2020 09:00 ч.

[/accordion_item]

[accordion_item title=”Безбедност од пожар”]

СЕПТЕМВРИ 2020 – СВЕТИ НИКОЛЕ
БЕЗБЕДНОСТ ОД ПОЖАР
ТРЕТА ГОДИНА – 5 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ТАКТИКА ЗА ИНТЕРВЕНЦИИ И СПАСУВАЊЕ Т. ПЕТРЕВСКИ сабота, 26 септември 2020 11:00 ч.
2 МОБИЛНА ОПРЕМА ЗА ГАСНЕЊЕ ПОЖАРИ С. БУНДАЛЕВСКИ петок, 18 септември 2020 12:00 ч.
3 ЕКОТОКСИКОЛОГИЈА Н. ГРУЕВСКА среда, 23 септември 2020 12:00 ч.
4 ИНДУСТРИСКА ЕКОЛОГИЈА С. ЦВЕТКОВИЌ вторник, 22 септември 2020 17:00 ч.
ТРЕТА ГОДИНА – 6 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 МЕНАЏМЕНТ НА ПРОФ. РИЗИК Љ. ВЧКОВ четврток, 17 септември 2020 13:00 ч.
2 ЗАШТИТА ПРИ ТРАНС. И СКЛАДИРАЊЕ С. ЗИКОВСКА сабота, 19 септември 2020 09:00 ч.
3 СРЕДСТВА ЗА ГАСНЕЊЕ НА ПОЖАРИ Н. ГРУЕВСКА среда, 23 септември 2020 13:00 ч.
4 ОПРЕМА ЗА ИНТЕРВ. И СПАСУВАЊЕ С. БУНДАЛЕВСКИ петок, 18 септември 2020 12:00 ч.

[/accordion_item]

[accordion_item title=”Правни науки”]

СЕПТЕМВРИ 2020 – СВЕТИ НИКОЛЕ
ПРАВНИ НАУКИ
ПРВА ГОДИНА – 1 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ВОВЕД ВО ПРАВОТО В. СТАМЕВСКИ понеделник, 21 септември 2020 09:00 ч.
2 СОЦИОЛОГИЈА НА ПРАВОТО Ј. МИТРЕВСКА среда, 23 септември 2020 10:00 ч.
3 РИМСКО ПРАВО И. ЕФРЕМОВСКИ четврток, 17 септември 2020 09:00 ч.
4 ПРАВО НА ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА Л. МИЛАНОВА вторник, 15 септември 2020 09:00 ч.
ПРВА ГОДИНА – 2 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 РУСКИ ЈАЗИК 1 З. ПАНОВ понеделник, 28 септември 2020 09:00 ч.
2 УСТАВНО ПРАВО В. СТАМЕВСКИ понеделник, 21 септември 2020 10:00 ч.
3 ОСНОВИ НА ГРАЃ. И СТВАРНО ПРАВО А. ИЛИЕВСКИ вторник, 22 септември 2020 09:00 ч.
4 АКАДЕМСКО ПИШУВАЊЕ И. ЕФРЕМОВСКИ четврток, 17 септември 2020 09:00 ч.
5 ИСТОРИЈА НА ПРАВО Л. МИЛАНОВА вторник, 15 септември 2020 10:00 ч.
ВТОРА ГОДИНА – 3 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО А. ИЛИЕВСКИ вторник, 22 септември 2020 09:00 ч.
2 СЕМЕЈНО ПРАВО Е. СПИРОСКА понеделник, 28 септември 2020 09:00 ч.
3 ТРУДОВО ПРАВО Ж. МИТРЕВСКИ среда, 16 септември 2020 09:00 ч.
4 ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈАТА Ј. АТАНАСОВСКА понеделник, 14 септември 2020 13:00 ч.
5 УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ И. ЕФРЕМОВСКИ четврток, 17 септември 2020 10:00 ч.
ВТОРА ГОДИНА – 4 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ТРГОВСКО ПРАВО А. ИЛИЕВСКИ вторник, 22 септември 2020 10:00 ч.
2 КАЗНЕНО ПРАВО В. СТАМЕВСКИ понеделник, 21 септември 2020 11:00 ч.
3 ПРАВНА РЕТОРИКА Л. МИЛАНОВА вторник, 15 септември 2020 11:00 ч.
4 НАСЛЕДНО ПРАВО Е. СПИРОСКА понеделник, 28 септември 2020 10:00 ч.
ТРЕТА ГОДИНА – 5 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 МЕЃУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО О. КРСТЕВСКА петок, 18 септември 2020 09:00 ч.
2 МЕЃУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО Л. МИЛАНОВА вторник, 15 септември 2020 12:00 ч.
3 ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ Е. СПИРОСКА понеделник, 28 септември 2020 11:00 ч.
4 ПРАВО НА ЕУ О. КРСТЕВСКА петок, 18 септември 2020 10:00 ч.
ТРЕТА ГОДИНА – 6 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И. ЕФРЕМОВСКИ четврток, 17 септември 2020 11:00 ч.
2 ГРАЃАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО А. ИЛИЕВСКИ вторник, 22 септември 2020 11:00 ч.
3 КАЗНЕНО ПРОЦЕСНО ПРАВО В. СТАМЕВСКИ понеделник, 21 септември 2020 12:00 ч.
4 ФИНАНСОВО ПРАВО Г. ГУЛЕВ сабота, 19 септември 2020 10:00 ч.
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР -АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА
р.бр. предмет професор датум час
1 МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕ Ѓ. КИМОВА среда, 23 септември 2020 14:00 ч.
2 УПРАВНО ПРОЦЕСНО ПРАВО И. ЕФРЕМОВСКИ четврток, 17 септември 2020 12:00 ч.
3 ЈАВНА И ДРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА И. ЕФРЕМОВСКИ четврток, 17 септември 2020 13:00 ч.
4 УПРАВНО СУДСТВО В. СТАМЕВСКИ понеделник, 21 септември 2020 13:00 ч.
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР -АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА
р.бр. предмет професор датум час
1 АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО ПРИМЕНЕТА ПР И. ЕФРЕМОВСКИ четврток, 17 септември 2020 14:00 ч.
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР – ГРАЃАНСКО ПРАВО
р.бр. предмет професор датум час
1 МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕ Ѓ. КИМОВА среда, 23 септември 2020 14:00 ч.
2 АВТОРСКО ПРАВО Ж. МИТРЕВСКИ среда, 16 септември 2020 11:00 ч.
3 ПРАВО НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ Е. СПИРОСКА понеделник, 28 септември 2020 11:00 ч.
4 ДОГОВОРНО ПРАВО А. ИЛИЕВСКИ вторник, 22 септември 2020 12:00 ч.
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР – ГРАЃАНСКО ПРАВО
р.бр. предмет професор датум час
1 ГРАЃАНСКО ПРАВО ПРИМЕНЕТА ПРОГРАМА Е. СПИРОСКА понеделник, 28 септември 2020 12:00 ч.
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР – КАЗНЕНО ПРАВО
р.бр. предмет професор датум час
1 МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕ Ѓ. КИМОВА среда, 23 септември 2020 14:00 ч.
2 КРИМИНОЛОГИЈА М. КИЦЕВ четврток, 24 септември 2020 09:00 ч.
3 ПЕНОЛОГИЈА В. СТАМЕВСКИ понеделник, 21 септември 2020 13:00 ч.
4 МАЛОЛЕТНО КАЗНЕНО ПРАВО М. КИЦЕВ четврток, 24 септември 2020 10:00 ч.
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР – КАЗНЕНО ПРАВО
р.бр. предмет професор датум час
1 КАЗНЕНО ПРАВО ПРИМЕНЕТА ПРОГРАМА М. КИЦЕВ четврток, 24 септември 2020 11:00 ч.
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР – МЕЃУНАРОДНО ПРАВО. ПРАВО НА ЕУ И ДИПЛОМАТИЈА
р.бр. предмет професор датум час
1 МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕ Ѓ. КИМОВА среда, 23 септември 2020 14:00 ч.
2 МЕЃУНАРОДНО ПРАВО ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКОТ Л. МИЛАНОВА вторник, 15 септември 2020 12:00 ч.
3 ДИПЛОМАТСКО И КОНЗУЛАРНО ПРАВО Т. ЃОРГИЕВ среда, 16 септември 2020 11:30 ч.
4 МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ Л. МИЛАНОВА вторник, 15 септември 2020 13:00 ч.
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР – МЕЃУНАРОДНО ПРАВО. ПРАВО НА ЕУ И ДИПЛОМАТИЈА
р.бр. предмет професор датум час
1 МЕЃ. ПРАВО, ПРАВО НА ЕУ, И ДИПЛ. ПРИМЕ О. КРСТЕВСКА петок, 18 септември 2020 11:00 ч.
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР – ФИНАНСИИ И ДЕЛОВНО ПРАВО
р.бр. предмет професор датум час
1 МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕ Ѓ. КИМОВА среда, 23 септември 2020 14:00 ч.
2 СТЕЧАЈ И СТЕЧАЈНА ПОСТАПКА А. ИЛИЕВСКИ вторник, 22 септември 2020 12:00 ч.
3 ДАНОЧНО ПРАВО Г. ГУЛЕВ сабота, 19 септември 2020 12:00 ч.
4 ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИЈА О. КРСТЕВСКА петок, 18 септември 2020 11:00 ч.
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР – ФИНАНСИИ И ДЕЛОВНО ПРАВО
р.бр. предмет професор датум час
1 ТРГОВСКО ПРАВО – ПРИМЕНЕТА ПРОГРАМА А. ИЛИЕВСКИ вторник, 22 септември 2020 13:00 ч.

[/accordion_item]

[/accordion]

[divider height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

[accordion title=”БИТОЛА – СЕПТЕМВРИ 2020″ open1st=”0″ openAll=”0″ style=””]

[accordion_item title=”Менаџмент на организација”]

СЕПТЕМВРИ 2020 – БИТОЛА
МЕНАЏМЕНТ НА ОРГАНИЗАЦИЈА
ПРВА ГОДИНА – 1 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 МИКРОЕКОНОМИЈА J. АТАНАСОВСКА понеделник, 14 септември 2020 09:00 ч.
2 МАТЕМАТИКА ЗА БИЗНИС С. МАЛЧЕСКИ понеделник, 21 септември 2020 13:00 ч.
3 ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТ М. СОЛУНЧЕВСКИ четврток, 17 септември 2020 09:00 ч.
4 АНГЛИСКИ ЈАЗИК 1 К. ВИДОВА четврток, 24 септември 2020 09:00 ч.
5 ДЕЛОВНА ЕТИКА Д. ТОШЕВА среда, 16 септември 2020 12:00 ч.
6 ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ А. ПЕТРОВСКИ среда, 16 септември 2020 09:00 ч.
ПРВА ГОДИНА – 2 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 МАКРОЕКОНОМИЈА Ј. АТАНАСОВСКА понеделник, 14 септември 2020 10:00 ч.
2 ПРИНЦИПИ НА СМЕТКОВОДСТВО И. СТОЈЧЕВСКА понеделник, 14 септември 2020 12:00 ч.
3 ДЕЛОВНО КОМУНИЦИРАЊЕ Ш. ИВАНОВСКА понеделник, 28 септември 2020 12:00 ч.
4 СТАТИСТИКА С. МАЛЧЕСКИ понеделник, 21 септември 2020 10:00 ч.
5 ВОВЕД ВО БИЗНИС Ш. ИВАНОВСКА понеделник, 28 септември 2020 11:00 ч.
6 АНГЛИСКИ ЈАЗИК 2 К. ВИДОВА четврток, 24 септември 2020 11:00 ч.
ВТОРА ГОДИНА – 3 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ДЕЛОВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
2 МАКРОЕКОНОМИЈА Ј. АТАНАСОВСКА понеделник, 14 септември 2020 09:00 ч.
3 РУСКИ ЈАЗИК 2 М. БЕКИРОВА понеделник, 28 септември 2020 11:00 ч.
4 ФИЛОЗОФИЈА Ј. МИТРЕВСКА среда, 23 септември 2020 09:00 ч.
5 ОСНОВИ НА ПРАВО М. ГРОЗДАНОВСКА вторник, 22 септември 2020 09:00 ч.
ВТОРА ГОДИНА – 4 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ПСИХОЛОГИЈА НА БИЗНИС В. ГАВРИЛОВА четврток, 24 септември 2020 09:00 ч.
2 СТАТИСТИЧКА МАТЕМАТИКА С. МАЛЧЕСКИ понеделник, 21 септември 2020 10:00 ч.
3 ДЕЛОВНО ПРАВО М. ГРОЗДАНОВСКА вторник, 22 септември 2020 10:00 ч.
4 ЕКОНОМСКО ПРАВО М. ГРОЗДАНОВСКА вторник, 22 септември 2020 09:00 ч.
5 ФИНАНСОВ МЕНАЏМЕНТ И. СТОЈЧЕВСКА понеделник, 14 септември 2020 12:00 ч.
6 ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТ М. СОЛУНЧЕВСКИ четврток, 17 септември 2020 09:00 ч.
ТРЕТА ГОДИНА – 5 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ОСНОВИ НА МАРКЕТИНГ
2 КРИЗЕН МЕНАЏМЕНТ Ј. СИЛЈАНОСКА четврток, 17 септември 2020 09:00 ч.
3 ФИНАНСИСКИ ПАЗАРИ Ш. ИВАНОВСКА понеделник, 28 септември 2020 11:00 ч.
4 СМЕТКОВОД. КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА Т. МАКРЕВСКА петок, 18 септември 2020 09:00 ч.
5 ДАНОЧЕН СИСТЕМ Т. МАКРЕВСКА петок, 18 септември 2020 10:00 ч.
6 ОСНОВИ НА ОСИГУРУВАЊЕ И РИЗИК Г. КРСТЕВСКА вторник, 15 септември 2020 10:00 ч.
ТРЕТА ГОДИНА – 6 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 МЕНАЏМЕНТ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ Ј. СИЛЈАНОСКА четврток, 17 септември 2020 10:00 ч.
2 ПРОИЗВОДСТВЕН МЕНАЏМЕНТ Г. КРСТЕВСКА вторник, 15 септември 2020 10:00 ч.
3 ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИ Ш. ИВАНОВСКА понеделник, 28 септември 2020 11:00 ч.
4 ПОЛИТИКОЛОГИЈА Ј. МИТРЕВСКА среда, 23 септември 2020 13:00 ч.
5 АНГЛИСКИ ЈАЗИК 1 К. ВИДОВА четврток, 24 септември 2020 09:00 ч.
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 АНГЛИСКИ ЈАЗИК 2 К. ВИДОВА четврток, 24 септември 2020 11:00 ч.
2 СТРАТЕГИСКИ МЕНАЏМЕНТ Ј. СИЛЈАНОСКА четврток, 17 септември 2020 11:00 ч.
3 ОПЕРАТИВЕН МЕНАЏМЕНТ Ј. СИЛЈАНОСКА четврток, 17 септември 2020 12:00 ч.
4 ОРГАНИЗАЦИСКО ОДНЕСУВАЊЕ И. СТОЈЧЕВСКА понеделник, 14 септември 2020 12:00 ч.
5 ВРЕДНУВАЊЕ НА ТРУДОТ Ј. СИЛЈАНОСКА четврток, 17 септември 2020 13:00 ч.
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ИНВЕСТИЦИОНЕН  МЕНАЏМEНТ Г. КРСТЕВСКА вторник, 15 септември 2020 12:00 ч.
2 БАНКАРСКИ МЕНАЏМЕНТ С. ДИМЕВСКИ сабота, 19 септември 2020 12:00 ч.
3 МЕНАЏМЕНТ НА ПРИРОДНИ РЕСУРСИ Ѓ. СТРЕЗОВСКИ понеделник, 14 септември 2020 16:00 ч.
4 ИСТОРИЈА НА РУСИЈА И МАКЕДОНИЈА Ј. АТАНАСОВСКА понеделник, 14 септември 2020 13:00 ч.
5 ЕЛЕКТРОНСКИ БИЗНИС Ш. ИВАНОВСКА понеделник, 28 септември 2020 14:00 ч.

[/accordion_item]

[accordion_item title=”Финансии и кредит”]

СЕПТЕМВРИ 2020 – БИТОЛА
ФИНАНСИИ И КРЕДИТ
ПРВА ГОДИНА – 1 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 МИКРОЕКОНОМИЈА J. АТАНАСОВА понеделник, 14 септември 2020 09:00 ч.
2 МАТЕМАТИКА ЗА БИЗНИС Л. ЃОШЕВСКА понеделник, 21 септември 2020 13:00 ч.
3 ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТ М. СОЛУНЧЕВСКИ четврток, 17 септември 2020 09:00 ч.
4 АНГЛИСКИ ЈАЗИК 1 К. ВИДОВА четврток, 24 септември 2020 09:00 ч.
5 ДЕЛОВНА ЕТИКА Д. ТОШЕВА среда, 16 септември 2020 12:00 ч.
6 ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ А. ПЕТРОВСКИ среда, 16 септември 2020 09:00 ч.
ПРВА ГОДИНА – 2 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 МАКРОЕКОНОМИЈА Ј. АТАНАСОВСКА понеделник, 14 септември 2020 10:00 ч.
2 ПРИНЦИПИ НА СМЕТКОВОДСТВО И. СТОЈЧЕВСКА понеделник, 14 септември 2020 12:00 ч.
3 ДЕЛОВНО КОМУНИЦИРАЊЕ Ш. ИВАНОВСКА понеделник, 28 септември 2020 11:00 ч.
4 СТАТИСТИКА С. МАЛЧЕСКИ понеделник, 21 септември 2020 10:00 ч.
5 ВОВЕД ВО БИЗНИС Ш. ИВАНОВСКА понеделник, 28 септември 2020 11:00 ч.
6 АНГЛИСКИ ЈАЗИК 2 К. ВИДОВА четврток, 24 септември 2020 11:00 ч.
ВТОРА ГОДИНА – 3 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ДЕЛОВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ Л. ПЕТРЕСКА понеделник, 21 септември 2020 12:00 ч.
2 МАКРОЕКОНОМИЈА Ј. АТАНАСОВСКА понеделник, 14 септември 2020 09:00 ч.
3 РУСКИ ЈАЗИК 2 М. БЕКИРОВА понеделник, 28 септември 2020 11:00 ч.
4 ФИЛОЗОФИЈА Ј. МИТРЕВСКА среда, 23 септември 2020 09:00 ч.
5 ОСНОВИ НА ПРАВО М. ГРОЗДАНОВСКА вторник, 22 септември 2020 09:00 ч.
ВТОРА ГОДИНА – 4 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ПСИХОЛОГИЈА НА БИЗНИС В. ГАВРИЛОВА четврток, 24 септември 2020 09:00 ч.
2 СТАТИСТИЧКА МАТЕМАТИКА С. МАЛЧЕСКИ понеделник, 21 септември 2020 10:00 ч.
3 ДЕЛОВНО ПРАВО М. ГРОЗДАНОВСКА вторник, 22 септември 2020 10:00 ч.
4 ЕКОНОМСКО ПРАВО М. ГРОЗДАНОВСКА вторник, 22 септември 2020 09:00 ч.
5 ФИНАНСОВ МЕНАЏМЕНТ И. СТОЈЧЕВСКА понеделник, 14 септември 2020 12:00 ч.
6 ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТ М. СОЛУНЧЕВСКИ четврток, 17 септември 2020 09:00 ч.
ТРЕТА ГОДИНА – 5 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ФИНАНСИСКИ ПАЗАРИ Ш. ИВАНОВСКА понеделник, 28 септември 2020 11:00 ч.
2 ДАНОЧЕН СИСТЕМ Т. МАКРЕВСКА петок, 18 септември 2020 10:00 ч.
3 ЕЛЕКТРОНСКИ БИЗНИС Ш. ИВАНОВСКА понеделник, 28 септември 2020 11:00 ч.
4 СМЕТКОВОД. КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА Т. МАКРЕВСКА петок, 18 септември 2020 09:00 ч.
5 ПРЕТПРИЕМАЧКИ МЕНАЏМЕНТ Ш. ИВАНОВСКА понеделник, 28 септември 2020 11:00 ч.
6 ЛОГИКА Д. ТОШЕВА среда, 16 септември 2020 11:00 ч.
ТРЕТА ГОДИНА – 6 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 СМЕТКОВОДСТВЕНА ПРЕСМЕТКА Т. МАКРЕВСКА петок, 18 септември 2020 11:00 ч.
2 ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИ Ш. ИВАНОВСКА понеделник, 28 септември 2020 11:00 ч.
3 АНГЛИСКИ ЈАЗИК  1 К. ВИДОВА четврток, 24 септември 2020 09:00 ч.
4 ПРОЕКТ МЕНАЏМЕНТ И. СТОЈЧЕВСКА понеделник, 14 септември 2020 12:00 ч.
5 ФИНАНСИИ И КРЕДИТ Т. МАКРЕВСКА петок, 18 септември 2020 12:00 ч.
ТРЕТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 АНГЛИСКИ ЈАЗИК 2 К. ВИДОВА четврток, 24 септември 2020 11:00 ч.
2 ОРГАНИЗАЦИСКО ОДНЕСУВАЊЕ И. СТОЈЧЕВСКА понеделник, 14 септември 2020 12:00 ч.
3 ДЕВИЗЕН СИСТЕМ Л. ПЕТРЕСКА понеделник, 21 септември 2020 10:00 ч.
4 БАНКАРСКО РАБОТЕЊЕ С. ДИМЕСКИ сабота, 19 септември 2020 12:00 ч.
5 ДЕЛОВНИ СИСТЕМИ Ш. ИВАНОВСКА понеделник, 28 септември 2020 14:00 ч.
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 МЕЃУНАРОДНА ТРГОВИЈА Л. ПЕТРЕСКА понеделник, 21 септември 2020 09:00 ч.
2 ИНВЕСТИЦИИ П. СТОЈАНОВА петок, 25 септември 2020 14:00 ч.
3 ИНФОРМАТИЧКИ ТЕХНОЛОГИИ А. ПЕТРОВСКИ среда, 16 септември 2020 09:00 ч.
4 ИСТОРИЈА НА РУСИЈА И МАКЕДОНИЈА Ј. АТАНАСОВСКА понеделник, 14 септември 2020 13:00 ч.
5 ЕЛЕКТРОНСКИ БИЗНИС Ш. ИВАНОВСКА понеделник, 28 септември 2020 14:00 ч.

[/accordion_item]

[accordion_item title=”Општа психологија”]

СЕПТЕМВРИ 2020 – БИТОЛА
ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА
ПРВА ГОДИНА – 1 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ПЕРЦЕПТИВНИ И СОЗНАЈНИ ПРОЦЕСИ С. КОЧАНКОСКИ четврток, 24 септември 2020 15:00 ч.
2 ГЕНЕТИКА С. КОЧАНКОСКИ вторник, 22 септември 2020 15:00 ч.
3 СТАТИСТИКА ВО ПСИХОЛОГИЈА С. АНЃЕЛКОСКА петок, 18 септември 2020 09:00 ч.
4 ВОВЕД ВО МЕТОДОЛОГИЈА НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНАТА ПСИХОЛОГИЈА Ѓ. ЌИМОВА среда, 23 септември 2020 09:00 ч.
5 ВОВЕД ВО ПСИХОЛОГИЈА В. ГАВРИЛОВА четврток, 24 септември 2020 10:00 ч.
ПРВА ГОДИНА – 2 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 РУСКИ ЈАЗИК 1 М. БЕКИРОВА понеделник, 28 септември 2020 09:00 ч.
2 СОЦИОЛОГИЈА К. НЕСТОРОВСКА понеделник, 14 септември 2020 09:00 ч.
3 ЕМОЦИИ И МОТИВАЦИЈА С. КОЧАНКОСКИ четврток, 24 септември 2020 15:00 ч.
4 РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА 1 С. КОЧАНКОСКИ вторник, 22 септември 2020 15:00 ч.
5 ОСНОВИ НА ИНФОРМАТИКА А. ПЕТРОВСКИ среда, 16 септември 2020 09:00 ч.
ВТОРА ГОДИНА – 3 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА 2 С. КОЧАНКОСКИ вторник, 22 септември 2020 15:00 ч.
2 ЗДРАВСТВЕНА ПСИХОЛОГИЈА Д. БЕЛЕВСКА понеделник, 28 септември 2020 09:00 ч.
3 ПСИХОМЕТРИЈА С. АНЃЕЛКОСКА петок, 18 септември 2020 09:00 ч.
4 УЧИЛИШНА ПЕДАГОГИЈА Ѓ. ЌИМОВА среда, 23 септември 2020 10:00 ч.
5 МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ К. НЕСТОРОВСКА понеделник, 14 септември 2020 12:00 ч.
6 КВАЛИТЕТ НА ИСТР. ВО ПСИХОЛОГИЈА С. АНЃЕЛКОСКА петок, 18 септември 2020 10:00 ч.
ВТОРА ГОДИНА – 4 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ПСИХОЛОГИЈА НА БИЗНИС В. ГАВРИЛОВА четврток, 24 септември 2020 09:00 ч.
2 ЕТИКА И ЕСТЕТИКА Д. ТОШЕВА среда, 16 септември 2020 09:00 ч.
3 СОЦИЈАЛНА ПСИХОЛОГИЈА К. НЕСТОРОВСКА понеделник, 14 септември 2020 10:00 ч.
4 ОСНОВИ НА МЕЃ. КОМУНИКАЦИЈА А. РИСТЕВСКА вторник, 15 септември 2020 11:00 ч.
5 ИНТЕЛИГЕНЦИЈА Ѓ. ЌИМОВА среда, 23 септември 2020 11:00 ч.
6
ТРЕТА ГОДИНА – 5 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ПСИХОПАТОЛОГИЈА Д. БЕЛЕВСКА понеделник, 28 септември 2020 09:00 ч.
2 ПСИХОДИЈАГНОСТИКА Д. БЕЛЕВСКА понеделник, 28 септември 2020 10:00 ч.
3 ПОЗИТИВНА ПСИХОЛОГИЈА М. ПЕНДАРОВСКИ понеделник, 14 септември 2020 12:00 ч.
4 ВЕШТИНА НА ПСИХОЛОШКО СОВЕТУВ. А. РИСТЕВСКА вторник, 15 септември 2020 09:00 ч.
5 РАЗВОЈНА ПСИХОПАТОЛОГИЈА А. РИСТЕВСКА вторник, 15 септември 2020 10:00 ч.
6 ОСНОВИ НА ПЕДАГОГИЈА СО ДИДАКТИКА Г. ПОПОВСКА сабота, 19 септември 2020 10:00 ч.
ТРЕТА ГОДИНА – 6 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 СУПЕРВИЗИЈА И ЕВАЛУАЦИЈА Ѓ. ЌИМОВА среда, 23 септември 2020 12:00 ч.
2 КЛИНИЧКА ПСИХОЛОГИЈА Д. БЕЛЕВСКА понеделник, 28 септември 2020 11:00 ч.
3 ФОРЕНЗИЧКА ПСИХОЛОГИЈА Д. БЕЛЕВСКА понеделник, 28 септември 2020 12:00 ч.
4 ПСИХОЛОГИЈА НА СЕМЕЈСТВО К. НЕСТОРОВСКА понеделник, 14 септември 2020 11:00 ч.
5 ПСИХОЛОШКИ ПРАВЦИ И ШКОЛИ Г. ПОПОВСКА сабота, 19 септември 2020 11:00 ч.
6 ПСИХОЛОШКО ТЕСТИРАЊЕ С. АНЃЕЛКОСКА петок, 18 септември 2020 10:00 ч.
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 МЕТОДИКА НА НАСТАВА ВО ПСИХ. Ѓ. ЌИМОВА среда, 23 септември 2020 13:00 ч.
2 ИНТЕРВЕНЦИЈА ПРИ СТРЕС И КРИЗИ В. ГАВРИЛОВА четврток, 24 септември 2020 11:00 ч.
3 ПСИХ. НА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ А. РИСТЕВСКА вторник, 15 септември 2020 10:00 ч.
4 ПСИХОЛОГИЈА НА ОБРАЗОВАНИЕ Г. ПОПОВСКА сабота, 19 септември 2020 12:00 ч.
5 НЕВРОПСИХОЛОГИЈА В. ГАВРИЛОВА четврток, 24 септември 2020 11:00 ч.
6 ПСИХОТЕРАПЕВТСКИ МЕТОДИ В. ГАВРИЛОВА четврток, 24 септември 2020 11:00 ч.
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ПСИХОЛОГИЈА НА НАДАРЕНИ Г. ПОПОВСКА сабота, 19 септември 2020 13:00 ч.
2 ПСИХОЛОГИЈА НА ТРУДОТ С. АНЃЕЛКОСКА петок, 18 септември 2020 11:00 ч.
3 МЕДИЈАЦИЈА С. Р. ЈОВАНОВСКА понеделник, 21 септември 2020 11:00 ч.
4 ПСИХОЛОГИЈА НА БОЛКА С. КОЧАНКОСКИ четврток, 24 септември 2020 15:00 ч.
5 ИСТОРИЈА НА РУСИЈА И МАКЕДОНИЈА Ј. АТАНАСОВСКА понеделник, 14 септември 2020 13:00 ч.
6 ЕЛЕКТРОНСКИ БИЗНИС Ш. ИВАНОВСКА понеделник, 28 септември 2020 14:00 ч.

[/accordion_item]

[accordion_item title=”Компјутерски системи и мрежи”]

Нема групи.

[/accordion_item]

[accordion_item title=”Софтверски технологии”]

СЕПТЕМВРИ 2020 – БИТОЛА
СОФТВЕРСКИ ТЕХНОЛОГИИ
ПРВА ГОДИНА – 1 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ОСНОВИ НА ПРОГРАМИРАЊЕ О. СИМОВ вторник, 22 септември 2020 09:00 ч.
2 АПЛИКАТИВНИ ПРОГРАМИ Ж. СЕРВИНИ среда, 23 септември 2020 12:00 ч.
3 АЛГОРИТМИ И СТРУКТУРА НА ПОДАТОЦИ О. СИМОВ вторник, 22 септември 2020 09:00 ч.
4 АНГЛИСКИ К. ВИДОВА четврток, 24 септември 2020 09:00 ч.
5 МАТЕМАТИКА С. МАЛЧЕСКИ понеделник, 21 септември 2020 13:00 ч.
ПРВА ГОДИНА – 2 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ОБЈЕКТНО ПРОГРАМИРАЊЕ О. СИМОВ вторник, 22 септември 2020 09:00 ч.
2 КОМПЈУТЕРСКА АРХИТЕКТУРА О. СИМОВ вторник, 22 септември 2020 09:00 ч.
3 ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈА Ј. АТАНАСОВСКА понеделник, 14 септември 2020 12:00 ч.
4 ПРОСТОРНИ ИНФОР. СИСТЕМИ С. МАНАСОВ понеделник, 28 септември 2020 09:00 ч.
ВТОРА ГОДИНА – 3 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 КОМПЈУТЕРСКИ МРЕЖИ Ж. СЕРВИНИ среда, 23 септември 2020 12:00 ч.
2 АНАЛИЗА НА СОФТВЕРСКИ ПОТРЕБИ Г. БИЏОВСКИ петок, 18 септември 2020 12:00 ч.
3 СОФТВЕРСКО ИНЖЕНЕРСТВО А. ПЕТРОВСКИ среда, 16 септември 2020 09:00 ч.
4 ВЕБ ДИЗАЈН Ж. СЕРВИНИ среда, 23 септември 2020 12:00 ч.
ВТОРА ГОДИНА – 4 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ Ж. СЕРВИНИ среда, 23 септември 2020 12:00 ч.
3 УПРАВУВАЊЕ СО ИТ ПРОЕКТИ Ж. СЕРВИНИ среда, 23 септември 2020 12:00 ч.
4 ИНТЕРАКЦИЈА ЧОВЕК-КОМПЈУТЕР Ж. СЕРВИНИ среда, 23 септември 2020 12:00 ч.
5 ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТ М. СОЛУНЧЕВСКИ четврток, 17 септември 2020 09:00 ч.
ТРЕТА ГОДИНА – 5 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИ О. СИМОВ вторник, 22 септември 2020 09:00 ч.
2 БАЗИ НА ПОДАТОЦИ 1 А. ПЕТРОВСКИ среда, 16 септември 2020 09:00 ч.
3 КОМПЈУТЕРСКА ГРАФИКА Г. БИЏОВСКИ петок, 18 септември 2020 12:00 ч.
4 ИНТЕРНЕТ ПРОГРАМИРАЊЕ Х. САЛКИЧ понеделник, 14 септември 2020 17:00 ч.
ТРЕТА ГОДИНА – 6 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ОСНОВИ НА ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ М. СТЕВАНОВСКИ четврток, 17 септември 2020 09:00 ч.
2 БАЗИ НА ПОДАТОЦИ 2 А. ПЕТРОВСКИ среда, 16 септември 2020 09:00 ч.
3 ПРОЕКТНА РАБОТА С. МАНАСОВ понеделник, 28 септември 2020 09:00 ч.
4 ВИЗУЕЛНО ПРОГРАМИРАЊЕ М. СТЕВАНОВСКИ четврток, 17 септември 2020 09:00 ч.
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 БЕЗБЕДНОСТ И КРИПТОГРАФИЈА Д. БОГАТИНОВ вторник, 15 септември 2020 19:00 ч.
2 КВАЛИТЕТ НА СОФТВЕР И ТЕСТИРАЊЕ А. ПЕТРОВСКИ среда, 16 септември 2020 09:00 ч.
3 ДИЗАЈН НА БИЗНИС СОФТВЕР А. ПЕТРОВСКИ среда, 16 септември 2020 09:00 ч.
4 КАКО ДА СЕ БИДЕ УСПЕШЕН ВО БИЗНИСОТ Г. БИЏОВСКИ петок, 18 септември 2020 12:00 ч.
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 СИСТЕМСКИ СОФТВЕР О. СИМОВ вторник, 22 септември 2020 09:00 ч.
2 НАПРЕДНО ВИЗУЕЛНО ПРОГРАМИРАЊЕ Г. БИЏОВСКИ петок, 18 септември 2020 12:00 ч.
3 МЕНАЏМЕНТ НА СОФТВЕРСКИ ПОТРЕБИ М. СТЕВАНОВСКИ четврток, 17 септември 2020 09:00 ч.
4 ПСИХОЛОГИЈА НА БИЗНИС В. ГАВРИЛОВА четврток, 24 септември 2020 09:00 ч.

[/accordion_item]

[accordion_item title=”Безбедност при работа”]

СЕПТЕМВРИ2020 – БИТОЛА
БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА
ПРВА ГОДИНА – 1 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 МАТЕМАТИКА С. МАЛЧЕСКИ понеделник, 21 септември 2020 13:00 ч.
2 ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ ЗА РАБОТНА СРЕДИНА Н. ГРУЕВСКА среда, 23 септември 2020 09:00 ч.
3 ПРАВНИ ОСНОВИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА М. ГРОЗДАНОВСКА вторник, 22 септември 2020 09:00 ч.
4 РУСКИ ЈАЗИК 1 М. БЕКИРОВА понеделник, 28 септември 2020 09:00 ч.
5 ЕЛЕТРОТЕХНИКА Ж. СЕРВИНИ среда, 23 септември 2020 12:00 ч.
ПРВА ГОДИНА – 2 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈА Ј. АТАНАСОВСКА понеделник, 14 септември 2020 13:00 ч.
2 ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА Ц. МИТРЕВСКА четврток, 24 септември 2020 09:00 ч.
3 ТЕРМОПОСТРОЈКИ Ц. МИТРЕВСКА четврток, 24 септември 2020 10:00 ч.
4 МЕХАНИКА НА ФЛУИДИ С. БУНДАЛЕВСКИ петок, 18 септември 2020 10:00 ч.
5 ТЕРМОДИНАМИКА Л. БУРЕСКА вторник, 15 септември 2020 18:00 ч.
ВТОРА ГОДИНА – 3 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ОСНОВИ НА ЗАШТИТНИ СИСТЕМИ С. БУНДАЛЕВСКИ петок, 18 септември 2020 10:00 ч.
2 ПРОЦЕНА НА БЕЗБЕДНОСТ НА РАБОТНО МЕСТО Ц. МИТРЕВСКА четврток, 24 септември 2020 11:00 ч.
3 МЕНАЏМЕНТ НА ПРИРОДНИ РЕСУРСИ Ј. СИЛЈАНОВСКА четврток, 17 септември 2020 13:00 ч.
4 ПОСТРОЈКИ И ИНСТАЛАЦИИ ПОД ПРИТИСОК Л. БУРЕСКА вторник, 15 септември 2020 18:00 ч.
5 ЕНЕРГЕТИКА И ОПКРУЖУВАЊЕ С. БУНДАЛЕВСКИ петок, 18 септември 2020 10:00 ч.
ВТОРА ГОДИНА – 4 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ТЕОРИЈА НА СИСТЕМИ И РИЗИК С. ЦВЕТКОВИЌ вторник, 22 септември 2020 17:00 ч.
2 СТАТИСТИКА И ОП С. ЗИКОВСКА сабота, 19 септември 2020 09:00 ч.
3 СОЦИЈАЛНА ЕКОЛОГИЈА А. РИСТЕВСКА вторник, 15 септември 2020 13:00 ч.
4 ПСИХОЛОГИЈА НА БИЗНИС В. ГАВРИЛОВА четврток, 24 септември 2020 09:00 ч.
5 ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТ М. СОЛУНЧЕВСКИ четврток, 17 септември 2020 09:00 ч.
ТРЕТА ГОДИНА – 5 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 РИЗИК ОД ОПАСНИ МАТЕРИЈАЛИ Н. ГРУЕВСКА среда, 23 септември 2020 10:00 ч.
2 РИЗИК ОД МЕХАНИЧКИ ДЕЈСТВИЈА Ц. МИТРЕВСКА четврток, 24 септември 2020 11:00 ч.
3 ЗАШТИТА ОД БУЧАВА И ВИБРАЦИИ С. БУНДАЛЕВСКИ петок, 18 септември 2020 12:00 ч.
4 ИНДУСТРИСКА ЕКОЛОГИЈА С. ЦВЕТКОВИЌ вторник, 22 септември 2020 17:00 ч.
5 ИНДИКАТОРИ ЗА КВАЛИТЕТ НА РАБОТНА СРЕДИНА Л. БУРЕСКА вторник, 15 септември 2020 18:00 ч.
ТРЕТА ГОДИНА – 6 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ЕРГОНОМИЈА НА РАБОТНО МЕСТО С. БУНДАЛЕВСКИ петок, 18 септември 2020 12:00 ч.
2 МЕНАЏМЕНТ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН РИЗИК Ј. СИЛЈАНОВСКА четврток, 17 септември 2020 14:00 ч.
3 БЕЗБЕДНОСТ НА ОПРЕМА И ПРОИЗВОДИ Ц. МИТРЕВСКА четврток, 24 септември 2020 12:00 ч.
4 МОНИТОРИНГ НА ЖИВОТНА СРЕДИНА Н. ГРУЕВСКА среда, 23 септември 2020 11:00 ч.
5 ЗАШТИТА ПРИ ТРАНС. И СКЛАДИРАЊЕ С. ЗИКОВСКА сабота, 19 септември 2020 09:00 ч.

[/accordion_item]

[accordion_item title=”Безбедност од пожар”]

СЕПТЕМВРИ 2020 – БИТОЛА
БЕЗБЕДНОСТ ОД ПОЖАР
ТРЕТА ГОДИНА – 5 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ТАКТИКА ЗА ИНТЕРВЕНЦИИ И СПАСУВАЊЕ Т. ПЕТРЕВСКИ сабота, 26 септември 2020 11:00 ч.
2 МОБИЛНА ОПРЕМА ЗА ГАСНЕЊЕ ПОЖАРИ С. БУНДАЛЕВСКИ петок, 18 септември 2020 12:00 ч.
3 ЕКОТОКСИКОЛОГИЈА Н. ГРУЕВСКА среда, 23 септември 2020 12:00 ч.
4 ИНДУСТРИСКА ЕКОЛОГИЈА С. ЦВЕТКОВИЌ вторник, 22 септември 2020 17:00 ч.
ТРЕТА ГОДИНА – 6 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 МЕНАЏМЕНТ НА ПРОФ. РИЗИК Ј. СИЛЈАНОВСКА четврток, 17 септември 2020 14:00 ч.
2 ЗАШТИТА ПРИ ТРАНС. И СКЛАДИРАЊЕ С. ЗИКОВСКА сабота, 19 септември 2020 09:00 ч.
3 СРЕДСТВА ЗА ГАСНЕЊЕ НА ПОЖАРИ Н. ГРУЕВСКА среда, 23 септември 2020 13:00 ч.
4 ОПРЕМА ЗА ИНТЕРВ. И СПАСУВАЊЕ С. БУНДАЛЕВСКИ петок, 18 септември 2020 12:00 ч.

[/accordion_item]

[accordion_item title=”Правни науки”]

СЕПТЕМВРИ 2020 – БИТОЛА
ПРАВНИ НАУКИ
ПРВА ГОДИНА – 1 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ВОВЕД ВО ПРАВОТО В. СТАМЕВСКИ понеделник, 21 септември 2020 09:00 ч.
2 СОЦИОЛОГИЈА НА ПРАВОТО Ј. МИТРЕВСКА среда, 23 септември 2020 10:00 ч.
3 РИМСКО ПРАВО Д. ТОШЕВА четврток, 17 септември 2020 13:00 ч.
4 ПРАВО НА ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА Л. МИЛАНОВА вторник, 15 септември 2020 09:00 ч.
ПРВА ГОДИНА – 2 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 УСТАВНО ПРАВО Ј. МИТРЕВСКА среда, 23 септември 2020 11:00 ч.
2 ОСНОВИ НА ГРАЃ. И СТВАРНО ПРАВО А. ИЛИЕВСКИ понеделник, 21 септември 2020 09:00 ч.
3 АКАДЕМСКО ПИШУВАЊЕ И. ЕФРЕМОВСКИ вторник, 22 септември 2020 09:00 ч.
4 РУСКИ ЈАЗИК М. БЕКИРОВА понеделник, 28 септември 2020 09:00 ч.
5 ИСТОРИЈА НА ПРАВО Л. МИЛАНОВА вторник, 15 септември 2020 10:00 ч.
ВТОРА ГОДИНА – 3 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО А. ИЛИЕВСКИ вторник, 22 септември 2020 09:00 ч.
2 СЕМЕЈНО ПРАВО Ж. МИТРЕВСКИ понеделник, 28 септември 2020 10:00 ч.
3 ТРУДОВО ПРАВО Ж. МИТРЕВСКИ понеделник, 28 септември 2020 10:00 ч.
4 ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈАТА Ј. АТАНАСОВСКА понеделник, 14 септември 2020 13:00 ч.
5 УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ И. ЕФРЕМОВСКИ четврток, 17 септември 2020 10:00 ч.
ВТОРА ГОДИНА – 4 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ТРГОВСКО ПРАВО А. ИЛИЕВСКИ вторник, 22 септември 2020 10:00 ч.
2 КАЗНЕНО ПРАВО В. СТАМЕВСКИ понеделник, 21 септември 2020 11:00 ч.
3 ПРАВНА РЕТОРИКА Л. МИЛАНОВА вторник, 15 септември 2020 11:00 ч.
4 НАСЛЕДНО ПРАВО Е. СПИРОСКА понеделник, 28 септември 2020 10:00 ч.
ТРЕТА ГОДИНА – 5 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 МЕЃУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО О. КРСТЕВСКА петок, 18 септември 2020 09:00 ч.
2 МЕЃУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО Л. МИЛАНОВА вторник, 15 септември 2020 12:00 ч.
3 ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ Е. СПИРОСКА понеделник, 28 септември 2020 11:00 ч.
4 ПРАВО НА ЕУ О. КРСТЕВСКА петок, 18 септември 2020 10:00 ч.
ТРЕТА ГОДИНА – 6 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И. ЕФРЕМОВСКИ четврток, 17 септември 2020 11:00 ч.
2 ГРАЃАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО А. ИЛИЕВСКИ вторник, 22 септември 2020 11:00 ч.
3 КАЗНЕНО ПРОЦЕСНО ПРАВО М. ГРОЗДАНОВСКА вторник, 22 септември 2020 14:00 ч.
4 ФИНАНСОВО ПРАВО Г. ГУЛЕВ сабота, 19 септември 2020 11:00 ч.
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР -АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА
р.бр. предмет професор датум час
1 МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕ Ѓ. КИМОВА среда, 23 септември 2020 14:00 ч.
2 УПРАВНО ПРОЦЕСНО ПРАВО И. ЕФРЕМОВСКИ четврток, 17 септември 2020 12:00 ч.
3 ЈАВНА И ДРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА И. ЕФРЕМОВСКИ четврток, 17 септември 2020 13:00 ч.
4 УПРАВНО СУДСТВО В. СТАМЕВСКИ понеделник, 21 септември 2020 13:00 ч.
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР -АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА
р.бр. предмет професор датум час
1 АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО ПРИМЕНЕТА ПР И. ЕФРЕМОВСКИ четврток, 17 септември 2020 14:00 ч.
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР – ГРАЃАНСКО ПРАВО
р.бр. предмет професор датум час
1 МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕ Ѓ. КИМОВА среда, 23 септември 2020 14:00 ч.
2 АВТОРСКО ПРАВО Ж. МИТРЕВСКИ среда, 16 септември 2020 11:00 ч.
3 ПРАВО НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ Е. СПИРОСКА понеделник, 28 септември 2020 11:00 ч.
4 ДОГОВОРНО ПРАВО А. ИЛИЕВСКИ вторник, 22 септември 2020 12:00 ч.
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР – ГРАЃАНСКО ПРАВО
р.бр. предмет професор датум час
1 ГРАЃАНСКО ПРАВО ПРИМЕНЕТА ПРОГРАМА Е. СПИРОСКА понеделник, 28 септември 2020 12:00 ч.
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР – КАЗНЕНО ПРАВО
р.бр. предмет професор датум час
1 МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕ Ѓ. КИМОВА среда, 23 септември 2020 14:00 ч.
2 КРИМИНОЛОГИЈА М. ГРОЗДАНОВСКА вторник, 22 септември 2020 11:00 ч.
3 ПЕНОЛОГИЈА М. ГРОЗДАНОВСКА вторник, 22 септември 2020 12:00 ч.
4 МАЛОЛЕТНО КАЗНЕНО ПРАВО М. КИЦЕВ четврток, 24 септември 2020 10:00 ч.
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР – КАЗНЕНО ПРАВО
р.бр. предмет професор датум час
1 КАЗНЕНО ПРАВО ПРИМЕНЕТА ПРОГРАМА М. ГРОЗДАНОВСКА вторник, 22 септември 2020 13:00 ч.
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР – МЕЃУНАРОДНО ПРАВО. ПРАВО НА ЕУ И ДИПЛОМАТИЈА
р.бр. предмет професор датум час
1 МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕ Ѓ. КИМОВА среда, 23 септември 2020 14:00 ч.
2 МЕЃУНАРОДНО ПРАВО ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКОТ Л. МИЛАНОВА вторник, 15 септември 2020 12:00 ч.
3 ДИПЛОМАТСКО И КОНЗУЛАРНО ПРАВО Т. ЃОРГИЕВ среда, 16 септември 2020 11:30 ч.
4 МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ Л. МИЛАНОВА вторник, 15 септември 2020 13:00 ч.
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР – МЕЃУНАРОДНО ПРАВО. ПРАВО НА ЕУ И ДИПЛОМАТИЈА
р.бр. предмет професор датум час
1 МЕЃ. ПРАВО, ПРАВО НА ЕУ, И ДИПЛ. ПРИМЕ О. КРСТЕВСКА петок, 18 септември 2020 11:00 ч.
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 7 СЕМЕСТАР – ФИНАНСИИ И ДЕЛОВНО ПРАВО
р.бр. предмет професор датум час
1 МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕ Ѓ. КИМОВА среда, 23 септември 2020 14:00 ч.
2 СТЕЧАЈ И СТЕЧАЈНА ПОСТАПКА А. ИЛИЕВСКИ вторник, 22 септември 2020 12:00 ч.
3 ДАНОЧНО ПРАВО Г. ГУЛЕВ сабота, 19 септември 2020 12:00 ч.
4 ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИЈА О. КРСТЕВСКА петок, 18 септември 2020 11:00 ч.
ЧЕТВРТА ГОДИНА – 8 СЕМЕСТАР – ФИНАНСИИ И ДЕЛОВНО ПРАВО
р.бр. предмет професор датум час
1 ТРГОВСКО ПРАВО – ПРИМЕНЕТА ПРОГРАМА А. ИЛИЕВСКИ вторник, 22 септември 2020 13:00 ч.

[/accordion_item]

[/accordion]