Термини за испитна сесија – СЕПТЕМВРИ 2020 – последипломски студии

[accordion title=”Свети Николе – Битола – СЕПТЕМВРИ 2020″ open1st=”0″ openAll=”0″ style=””]

[accordion_item title=”Менаџмент на човечки ресурси во мали и средни претпријатија”]

СЕПТЕМВРИ 2020 – СВЕТИ НИКОЛЕ
Менаџмент на човечки ресурси во мали и средни претпријатија (4+1)
р.бр. предмет професор датум час
1 Меѓународен менаџмент Ш. ИВАНОВСКА понеделник, 28 септември 2020 15:00 ч.
2 Организациски менаџмент Љ. ВЧКОВ четврток, 17 септември 2020 09:00
3 Стратегиски менаџмент на чр М. ЈАНКУЛОВСКА среда, 16 септември 2020 14:00ч
4 Корпоративни финанси П. СТОЈАНОВА петок, 25 септември 2020 14:00 ч
5 Организациски дизајн и промени Ш. ИВАНОВСКА понеделник, 28 септември 2020 15:00 ч.
6 Маркетинг менаџмент Л. ПЕТРЕСКА понеделник, 21 септември 2020 09:00 ч
7 Меѓународни пазари на труд Е. СТЕВАНОВСКА среда, 16 септември 2020 11:00ч
8 Економија на јавен сектор Е. СТЕВАНОВСКА среда, 16 септември 2020 11:00 ч
9 Корпоративно управување П. СТОЈАНОВА петок, 25 септември 2020 13:00 ч.
10 Методологија на научно истражувачка работа П. СТОЈАНОВА петок, 25 септември 2020 13:00 ч.

[/accordion_item]

[accordion_item title=”Маркетинг менаџмент”]

СЕПТЕМВРИ 2020 – СВЕТИ НИКОЛЕ
Маркетинг менаџмент (4+1)
р.бр. предмет професор датум час
1 Теорија на маркетинг Л. ПЕТРЕСКА понеделник, 21 септември 2020 09:00 ч.
2 Маркетинг менаџмент Л. ПЕТРЕСКА понеделник, 21 септември 2020 09:00 ч.
3 Однесување на потрошувачи Ј. СИЛЈАНОВСКА четврток, 17 септември 2020 12:00 ч.
4 Политика на цени Ш. ИВАНОВСКА понеделник, 28 септември 2020 14:00 ч.
5 Организациски менаџмент Љ. ВЧКОВ четврток, 17 септември 2020 09:00
6 Меѓународен менаџмент Ш. ИВАНОВСКА понеделник, 28 септември 2020 14:00 ч.
7 Политика на производ и промоција Л. ПЕТРЕСКА понеделник, 21 септември 2020 09:00 ч.
8 Маркетинг логистика Ј. СИЛЈАНОВСКА четврток, 17 септември 2020 12:00 ч.
9 Корпоративно управување П. СТОЈАНОВА петок, 25 септември 2020 13:00 ч.
10 Методологија на научно истражувачка работа П. СТОЈАНОВА петок, 25 септември 2020 13:00 ч.

[/accordion_item]

[accordion_item title=”Психологија”]

СЕПТЕМВРИ 2020 – СВЕТИ НИКОЛЕ
ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА (4+1)
р.бр. предмет професор датум час
1 Психички растројства, етиологија и дијагностика Д. БЕЛЕВСКА понеделник, 28 септември 2020 10:00 ч.
2 Психолошки интервенции и третмани А. РИСТЕВСКА вторник, 15 септември 2020 11:00 ч.
3 Здравствена психологија Д. БЕЛЕВСКА понеделник, 28 септември 2020 10:00 ч.
4 Основи на психотерапија С. АНЃЕЛКОСКА петок, 18 септември 2020 11:00 ч.
5 Психолошко советување А. ЧУЧКОВА сабота, 19 септември 2020 10:00 ч.
6 Методологија и научна теорија Ѓ. ЌИМОВА среда, 23 септември 2020 09:00 ч.
7 Унапредување на менталното здравје во заедницата М. ПЕНДАРОВСКИ понеделник, 14 септември 2020 11:00 ч

[/accordion_item]

[accordion_item title=”Компјутерски системи и мрежи”]

СЕПТЕМВРИ 2020 – СВЕТИ НИКОЛЕ
КОМПЈУТЕРСКИ СИСТЕМИ И МРЕЖИ
 7 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ГИС ВО БИЗНИСОТ С. МАНАСОВ понеделник, 28 септември 2020  11:00
2 НАПРЕДНИ ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИ О. СИМОВ вторник, 22 септември 2020  10:00
3 БЕЗБЕДНОСТ И КРИПТОГРАФИЈА Д. БОГАТИНОВ вторник, 15 септември 2020  09:00
4 МОБИЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОГРАМИРАЊЕ М. СТЕВАНОВСКИ четврток, 17 септември 2020  09:00
 8 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 СЕНЗОРСКИ СИСТЕМИ Х. САЛКИЧ понеделник, 17 август 2020 17:00 ч.
2 Е-БИЗНИС, АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЈН С. МАНАСОВ понеделник, 28 септември 2020  12:00
3 НАПРЕДНА КОМПЈУТЕРСКА ГРРАФИКА Г. БИЏОВСКИ петок, 18 септември 2020  12:00
4 КАКО ДА СЕ БИДЕ УСПЕШЕН ВО БИЗНИСОТ С. МАНАСОВ понеделник, 28 септември 2020  12:00
9 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 БИОИНФОРМАТИКА О. СИМОВ вторник, 22 септември 2020  10:00
2 МРЕЖНИ АНАЛИЗИ ВО ГИС С. МАНАСОВ понеделник, 28 септември 2020  12:00
3 ЕЛЕКТРОНСКО УЧЕЊЕ С. МАНАСОВ понеделник, 28 септември 2020  12:00
4 СИСТЕМСКИ СОФТВЕР О. СИМОВ вторник, 22 септември 2020  10:00
10 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 НАПРЕДНО ВИЗУЕЛНО ПРОГРАМИРАЊЕ Г. БИЏОВСКИ петок, 18 септември 2020  12:00
2 МЕТОДОЛОГИЈА И НАУЧНА ТЕОРИЈА Ѓ. ЌИМОВА среда, 23 септември 2020  09:00

[/accordion_item]

[accordion_item title=”Софтверски технологии”]

СЕПТЕМВРИ 2020 – СВЕТИ НИКОЛЕ
СОФТВЕРСКИ ТЕХНОЛОГИИ
7 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 БЕЗБЕДНОСТ И КРИПТОГРАФИЈА Д. БОГАТИНОВ вторник, 15 септември 2020  09:00
2 КВАЛИТЕТ НА СОФТВЕР И ТЕСТИРАЊЕ А. ПЕТРОВСКИ среда, 16 септември 2020  10:00
3 ДИЗАЈН НА БИЗНИС СОФТВЕР А. ПЕТРОВСКИ среда, 16 септември 2020  09:00
4 КАКО ДА СЕ БИДЕ УСПЕШЕН ВО БИЗНИСОТ С. МАНАСОВ понеделник, 28 септември 2020  10:00
8 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 МЕНАЏМЕНТ НА СОФТВЕРСКИ БАРАЊА М. СТЕВАНОВСКИ четврток, 17 септември 2020  09:00
2 СИСТЕМСКИ СОФТВЕР О. СИМОВ вторник, 22 септември 2020  10:00
3 НАПРЕДНО ВИЗУЕЛНО ПРОГРАМИРАЊЕ Г. БИЏОВСКИ петок, 18 септември 2020  12:00
4 ПСИХОЛОГИЈА НА БИЗНИСОТ В. ГАВРИЛОВА четврток, 24 септември 2020  09:00
9 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 РЕЛАЦИСКИ БАЗИ НА ПОДАТОЦИ А. ПЕТРОВСКИ среда, 16 септември 2020  09:00
2 НАПРЕДНА КОМПЈУТЕРСКА ГРАФИКА Г. БИЏОВСКИ петок, 18 септември 2020  12:00
3 ГИС ВО БИЗНИСОТ С. МАНАСОВ понеделник, 28 септември 2020  12:00
4 ИНТЕЛИГЕНТНИ KNX СИСТЕМИ О. СИМОВ вторник, 22 септември 2020  10:00
10 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ЕЛЕКТРОНСКО УЧЕЊЕ С. МАНАСОВ понеделник, 28 септември 2020  12:00
2 МЕТОДОЛОГИЈА И НАУЧНА ТЕОРИЈА Ѓ. ЌИМОВА среда, 23 септември 2020  09:00

[/accordion_item]

[accordion_item title=”Безбедност при работа”]

СЕПТЕМВРИ 2020 – СВЕТИ НИКОЛЕ
БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА
7 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 БЕЗБЕДНОСНО ИНЖЕНЕРСТВО Ц. МИТРЕВСКА четврток, 24 септември 2020  13:00
2 ДОВЕРЛИВОСТ И БЕЗБЕДНОСТ НА СИСТЕМИ С. ЗИКОВА сабота, 19 септември 2020  12:00
3 БЕЗБЕДНОСТ ВО ТЕХНОЛОШКИ СИТЕМИ Ц. МИТРЕВСКА четврток, 24 септември 2020  13:00
4 ЕРГОНОМСКО ПРОЕКТИРАЊЕ Ц. МИТРЕВСКА четврток, 24 септември 2020  13:00
1 БЕЗБЕДНОСТ НА СТРАТЕШКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ Р. СМИЛЕВСКИ
8 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 БЕЗБЕДНОСТ НА МАШИНИ С. БУНДАЛЕВСКИ петок, 18 септември 2020  13:00
2 ИНЖЕНЕРСКА ЕКОНОМИЈА С. ЦВЕТКОВИЌ вторник, 22 септември 2020  18:30
3 ИНЖЕНЕРСКА ЕКОНОМИЈА Ј. СИЛЈАНОВСКА четврток, 17 септември 2020  13:00
4 ТОКСИКОЛОГИЈА Н. ГРУЕВСКА среда, 23 август 2020  09:00
5 ЕНЕРГЕТИКА И ОПКРУЖУВАЊЕ С. БУНДАЛЕВСКИ петок, 18 септември 2020  10:00
9 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ПРОЕКТИРАЊЕ И МЕНАЏМЕНТ СО СИСТЕМИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА С. БУНДАЛЕВСКИ петок, 18 септември 2020  13:00
2 ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА М. ГРОЗДАНОВСКА вторник, 22 септември 2020  12:00
3 МЕНАЏМЕНТ НА ОДРЖУВАЊЕ Л. БУРОВСКА вторник, 15 септември 2020  18:00
4 МЕНАЏМЕНТ НА ПРОЕКТИ С. ЗИКОВА сабота, 19 септември 2020  12:00
10 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ ЗА БПР Љ. ВЧКОВ четврток, 17 септември 2020  13:00
2 ОРГАНИЗАЦИСКИ МЕНАЏМЕНТ С. ЦВЕТКОВИЌ вторник, 22 септември 2020  16:00
ПСИХОЛОГИЈА НА БИЗНИС А. ЧУЧКОВА сабота, 19 септември 2020  10:00
АКАДЕМСКО ПИШУВАЊЕ И. ЕФРЕМОВСКИ четврток, 17 септември 2020  14:00

[/accordion_item]

[accordion_item title=”Правни науки”]

СЕПТЕМВРИ 2020 – СВЕТИ НИКОЛЕ
ПРАВНИ НАУКИ
АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА
р.бр. предмет професор датум час
1 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Ј. МИТРЕВСКА среда, 23 септември 2020        10:00 ч.
2 УПРАВУВАЊЕ СО ЈАВНИ СЛУЖБИ В. СТАМЕВСКИ понеделник, 21 септември 2020 13:00 ч
3 ЕТИКА И ОДГОВОРНОСТ ВО ЈА И. ЕФРЕМОВСКИ четврток, 17 септември 2020 14:00
4 ОРГАНИЗАЦИСКА КУЛТУРА, КОМ. И ОДНОСИ СО ЈА И. ЕФРЕМОВСКИ четврток, 17 септември 2020   10:30
1 ПРАВО НА НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ Ж. МИТРЕВСКИ среда, 16 септември 2020   10:00
ГРАЃАНСКО ПРАВО
р.бр. предмет професор датум час
1 ОТШТЕТНО ПРАВО А. ИЛИЕВСКИ вторник, 22 септември 2020 13:00 ч.
2 АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ Е. СПИРОСКА понеделник, 28 септември 2020   09:00
3 СПОРЕДБЕНО ГРАЃАНСКО ПРАВО Е. СПИРОСКА понеделник, 28 септември 2020   10:00
4 ФИЛОЗОФИЈА НА ПРАВОТО И. ЕФРЕМОВСКИ четврток, 17 септември 2020 14:00
5 ГРАЃАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО НА ЕУ А. ИЛИЕВСКИ вторник, 22 септември 2020 13:00 ч.
КАЗНЕНО ПРАВО
р.бр. предмет професор датум час
1 КАЗНЕНО ПРАВНА ЗАШТИТА НА ПРАВАТА ОД ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОТ М. ГРОЗДАНОВСКА вторник, 22 септември 2020        10:00 ч.
2 КРИМИНАЛИСТИКА В. СТАМЕВСКИ понеделник, 21 септември 2020 13:00 ч
Медицинско казнено право М. ГРОЗДАНОВСКА вторник, 22 септември 2020   11:00
СПОРЕДБЕНО КАЗНЕНО ПРАВО М. ГРОЗДАНОВСКА вторник, 22 септември 2020   09:00
МАЛОЛЕТНИЧКО КАЗНЕНО ПРАВО М. КИЦЕВ четврток, 24 септември 2020 11:00 ч
ПРАВДА И БНАТРЕШНИ РАБОТИ НА ЕУ О. КРСТЕВСКА петок, 18 септември 2020   09:00
МЕЃУНАРОДНО ПРАВО ПРАВО НА ЕУ И ДИПЛОМАТИЈА
р.бр. предмет професор датум час
1 ЗАЕДНИЧКА НАДВОРЕШНА И БЕЗБЕДНОСНА ПОЛИТИКА О. КРСТЕВСКА петок, 18 септември 2020 11:00 ч.
2 МЕЃУНАРОДНИ ПОЛИТИЧКИ ОДНОСИ Л. МИЛАНОВА вторник, 15 септември 2020 13:00 ч.
3 ЕВРОПСКО ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ Е. СПИРОСКА понеделник, 28 септември 2020 12:00 ч.
4 МЕЃУНАРОДНО ДОГОВОРНО ПРАВО А. ИЛИЕВСКИ вторник, 22 септември 2020 13:00 ч.
5 МИРНО РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ О. КРСТЕВСКА петок, 18 септември 2020 11:00 ч.

[/accordion_item]
[/accordion]